“Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 23 yanvar 12 saylı qərarı

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 6 mart tarixli 377 nömrəli Fərmanının 1.3-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

 1. “Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin Siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
 1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Uzun müddət xidmətə görə pensiya təyinatına hüquq verən sahə, peşə və vəzifələrin Siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” 1992-ci il 21 dekabr tarixli 676 nömrəli qərarının 1-ci, 4-cü və 6-cı bəndləri, “Güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, peşələrin, vəzifələrin və   göstəricilərin siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” 1993-cü il 21 iyun tarixli 320 nömrəli
  və “Uzun müddət xidmətə görə pensiya təyinatına hüquq verən sahə, peşə və vəzifələrin Siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 21 dekabr tarixli 676 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə” 1996-cı il 24 sentyabr  tarixli   128 nömrəli qərarları qüvvədən düşmüş hesab edilsin.
 2. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası ilə birlikdə güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün hüquq verən siyahıya dair müəssisələr tərəfindən verilən təkliflərə baxsın və lazım gəldikdə, təsdiq olunması üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.[1]
 3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri    A. RASİZADƏ

 Bakı şəhəri, 23 yanvar 2007-ci il

                        12

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2007-ci il 23 yanvar tarixli, 12 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin

Siyahısı

 

 1. Dağ-mədən işləri
1.1. Faydalı qazıntıların çıxarılması. Geoloji kəşfiyyat işləri. Şaxtaların, mədənlərin, metropolitenlərin, yeraltı arxların, tunellərin və digər yeraltı qurğuların tikintisi, rekonstruksiyası, texniki cəhətdən təchizat vasitələrinin tamamilə yeniləşdirilməsi və əsaslı təmir olunması
1.1.1. Faydalı qazıntıların çıxarılması üzrə şaxtalarda, mədənlərdə, mədən axtarışlarında, geoloji kəşfiyyatda; drenaj şaxtalarında; şaxtaların, mədənlərin tikintisində yeraltı işlər
 1. a) yeraltı işlərdə tam iş günündə məşğul olan bütün fəhlələr
 2. b) yeraltı sahələrin rəhbərləri və mütəxəssisləri
 3. c) şaxtaların, şaxtaidarə hüquqlu şaxtaların, mədənlərin və mədən axtarışlarının rəhbərləri:
baş mühəndislər
baş mexaniklər
baş energetiklər
direktorlar, rəislər
ç) il ərzində (hesablanma dövründə) yeraltı işlərdə məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər, mütəxəssislər və qulluqçular
qazölçənlər
geoloji işlərdə dağ-mədən fəhlələri
markşeyder işlərində dağ-mədən fəhlələri
karotajçılar
bərkidicilər
avadanlıqların quraşdırılması, sökülməsi, təmiri və sazlanması ilə məşğul olan fəhlələr və mütəxəssislər
gövdələrin, şurfların və qaldırıcı maşınların xidməti və avadanlığın təmiri üzrə işlərdə məşğul olan növbətçi elektrik çilingərləri (çilingərlər) geoloqlar
sahə geoloqları
baş geoloqlar
geofiziklər
hidrogeoloqlar
şaxta tikintilərində və onlara bərabərləşmiş idarələrdə baş mühəndislər, istehsalat, yeraltı tikinti və təhlükəsizlik texnikası üzrə onların müavinləri (köməkçiləri)
baş markşeyderlər, onların müavinləri
şaxta tikintilərində və onlara bərabərləşmiş idarələrdə baş mexaniklər, onların müavinləri (köməkçiləri)
şaxtadaxili (şaxtada) nəqliyyat dispetçerləri
dağ-mədən dispetçerləri
dağ-mədən işlərində müdirlər
yeraltı partlayıcı materiallar anbarlarının müdirləri
istehsalat, təhlükəsizlik texnikası, texnologiya (baş texnoloqlar), buruqpartlayıcı (buruq, partlayıcı) işləri, ventilyasiya, yeraltı nəqliyyat üzrə baş mühəndislərin müavinləri (köməkçiləri)
şaxtalarda, şaxtaidarə hüquqlu idarələrdə, mədənlərdə və mədən axtarışlarında istehsalat üzrə (şaxta tikintisində) direktor müavinləri (köməkçiləri)
baş mexaniklərin, baş energetiklərin müavinləri (köməkçiləri) növbələrdə məşğul olan mühəndislər
yeraltı şəraitdə iş görən sazlama və sınaq üzrə mühəndislər (aparıcı, 1-ci, 2-ci dərəcəli və dərəcəsiz)
yeraltı işlərdə-şaxtalarda, mədənlərdə və mədən axtarışlarında texniki dağ sahə inspektorları
markşeyderlər
sahə markşeyderləri
suboşaltma, rabitə və hava təsərrüfatı üzrə işlərdə məşğul olan ustalar
dağ-mədən istehsalat sahələrinin ustaları
nəzarət ustaları (böyük ustalar)
istehsalat sahələrinin ustaları
mexaniklər (böyük mexaniklər, növbə mexanikləri)
qaldırıcı qurğular üzrə mexaniklər (qaldırma üzrə mexaniklər)
şaxta qazma (dağ sexi) rəisləri, onların müavinləri (köməkçiləri)
növbə rəisləri
şaxta tikinti və ona bərabər tutulan idarələrin rəisləri, onların istehsalat və yeraltı tikinti üzrə müavinləri (köməkçiləri)
sahə rəisləri, onların yeraltı şəraitdə iş görən müavinləri
dağ-mədən normalaşdırıcıları
dağ-mədən sahə normalaşdırıcıları
yeraltı şəraitdə sazlama və sınama işləri görən bütün ixtisaslar üzrə texniklər (1-ci, 2-ci dərəcəli və dərəcəsiz)
texniki rəhbərlər, onların müavinləri (köməkçiləri)
yeraltı işlərdə xronometrajçılar
elektriklər (böyük elektriklər)
elektrik mexanikləri (böyük elektrik mexanikləri)
energetiklər (böyük energetiklər)
 1. d) il ərzində (hesablanma dövründə) yeraltı şəraitdə iş görən idarələrin, partiyaların, kontorların və s. müəssisə və təşkilatların, onların filiallarının rəhbərləri, mütəxəssisləri:
baş mühəndislər, onların istehsalat üzrə müavinləri (köməkçiləri)
baş markşeyderlər, onların müavinləri
baş mexaniklər, onların müavinləri
baş energetiklər, onların müavinləri
əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə dağ-mədən mühəndisləri
sahə markşeyderləri
ustalar, dağ-mədən ustaları
mexaniklər
idarə (partiya, kontor, müəssisə və filial) rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
sahə rəisləri, onların müavinləri (köməkçiləri)
dağ-mədən sahə normalaşdırıcıları
elektrik mexanikləri
energetiklər
 1. e) tam iş günü ərzində yer altında olmaqla, yuxarıda göstərilən fəhlə və qulluqçulara xidmətlə məşğul olan bütün işçilər (yeraltı səhiyyə məntəqələrinin tibbi personalı, yeraltı telefon rabitə işçiləri və s.)
1.1.2. Tikintidə, rekonstruksiyada, yenidən texniki təchizatda və əsaslı təmirdə: dağ-mədən yerlərində, metropolitenlərdə, yeraltı arxlarda, tunellərdə və s. yeraltı qurğularda yeraltı işlər
 1. a) fəhlələr:
armaturçular
betonçular
şpur qazmaçıları
partladıcılar
avtomobil sürücüləri (özüboşaldanların)
yeraltı dağ-mədən fəhlələri
izolyasiyaçılar
bərkidicilər
bucurğadçılar
buldozer maşinistləri
qazma qurğularının maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
motovoz maşinistləri
nasos qurğularının maşinistləri
yükvuran maşınların maşinistləri
yeraltı özüyeriyən maşınların maşinistləri
«kor» gövdələrdə məşğul olan qaldırıcı maşınların maşinistləri
qaldırıcı səyyar dəzgahlarının maşinistləri
keçid komplekslərinin maşinistləri
skreper maşinistləri
skreperli bucurğadların maşinistləri
keçidlərdə məşğul olan birçalovlu ekskavatorların maşinistləri
elektrovozların maşinistləri
keçiddə məşğul olan ventilyasiya qurğularının motorçuları
keçidçilər
partlayıcı materialları paylayanlar
gövdəçilər
transportyorçular
naxışdöyənlər
elektrik qaz qaynaqçıları
keçiddə məşğul olan yarımstansiyalara xidmət üzrə elektrik montyorları avtomatlaşdırılmış və yarımavtomatlaşdırılmış maşınlarda elektrik qaynaqçıları
əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçıları
yeraltı dağ-keçid avadanlığının elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) il ərzində (hesablanma dövründə) iş vaxtının 50 faizini və daha çoxunu yeraltı işlərdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər, qulluqçular və fəhlələr:
növbə rəisləri
idarə rəisləri, onların istehsalat, yeraltı tikinti üzrə müavinləri sahə rəisləri, onların müavinləri (köməkçiləri)
şaxta rəisləri, onların müavinləri (köməkçiləri)
dağ-mədən normalaşdırıcıları
texniki rəhbərlər, onların müavinləri (köməkçiləri)
baş mühəndislər, onların istehsalat, yeraltı tikinti, təhlükəsizlik texnikası üzrə müavini
baş markşeyderlər, onların müavinləri
baş mexaniklər, onların müavinləri
baş energetiklər, onların müavinləri
yeraltı sahələrin dağ-mədən işləri üzrə mühəndisləri
bütün adda markşeyderlər
sahələrin dağ-mədən ustaları
növbə mexanikləri
yeraltı sahələrin mexanikləri
yeraltı sahələrin texnikləri
yeraltı sahələrin elektrik mexanikləri, onların müavinləri (köməkçiləri)
yeraltı sahələrin energetikləri
keçiddə məşğul olan dağ-mədən avadanlığının quraşdırıcıları markşeyder işlərində dağ-mədən fəhlələri
1.1.3. 150 metr və aşağı olan dərinlikdə faydalı qazıntıların hasilatı üzrə kəsiklər (karxanalar) və mədənlər
tam iş günü ərzində kəsiklərdə, karxanalarda və mədənlərdə məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər (yer səthində məşğul olanlardan başqa)
1.1.4. Dağ mumunun (boz kömür mumu) və ozokeritin istehsalı
 1. a) fəhlələr:
dağ mumunun istehsalı aparatçıları
tökücü maşınların maşinistləri
ozokeritin əllə tökülməsi ilə məşğul olan fəhlələr
 1. b) mütəxəssislər:
bu siyahıda sadalanan fəhlələrə rəhbərlik edən ustalar, böyük ustalar
1.1.5. Dağ xilasedici hissələr (stansiyalar)
 1. a) fəhlələr:
respiratorçular
şaxtalarda (mədənlərdə) nümunə götürənlər
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər (komanda heyəti):
tağım komandirləri, onların müavinləri (köməkçiləri)
manqa komandirləri, onların müavinləri (köməkçiləri)
dəstə komandirləri, onların müavinləri (köməkçiləri)
məntəqə komandirləri, onların müavinləri (köməkçiləri)
1.2. Açıq üsulla kömürün, filizin, şistin, ozokeritin, talkın, kaolininin, qrafitin, dolomitin, kvarsitin, əhəng daşının, mergelin, maqnezitin, çöl və plavik şpatının, gipsin, baratların, pyezokvarsın, əqiqin, boritlərin, fosforitin, apatitlərin, kükürdün, almazların, mərmərin, qranitin, andezitin, təbaşirin, qumlardan qiymətli və əlvan metalların, diabazanın, qranodioritin, bazaltın, qumdaşının, kəhrəbanın, slyudanın, azbestin, duz və tərkiblərində 1-2-ci sinif təhlükəli zəhərli maddələr, həmçinin 3-cü sinif təhlükəli zəhərli maddələr olan digər filiz olmayan qazıntıların hasilatı. Şaxtaların, mədənlərin, kəsmələrin, karxanaların, draqların, metropolitenlərin, tunellərin, yeraltı arxların və digər yeraltı qurğuların tikintisi. Torpaqların rekultivasiyası, texniki quyuların qazılması, yeraltı yanğınların, terrikon və süxur laylarında yanğınların profilaktikası və söndürülməsi üzrə dağ-mədən işləri
1.2.1. Açıqda dağ-mədən işləri və yer səthində işlər
 1. a) fəhlələr:
kəsmələrdə, karxanalarda, axtarış mədənlərində, yuyucu cihazların, şaxtaların, mədənlərin və drenaj şaxtalarının səthində işlər. Şaxtaların, mədənlərin, kəsmələrin, karxanaların, metropolitenlərin, daraqların, tunellərin, yeraltı arxların və digər yeraltı qurğuların tikintisinin sənaye meydançalarında işlər
torpaqların rekultivasiyası, texniki quyuların qazılması, yeraltı yanğınların, terrikonlarda və süxur laylarında yanğınların profilaktikası və söndürülməsi üzrə dağ-mədən işləri
quyupartlatma işləri
bütün adalarda aparatçılar
bunkerçilər
şpur qazmaçıları
vaqonetçilər
hava-kanat yolu vaqonetçiləri
partladıcılar
texnoloji prosesdə dağ-mədən kütləsinin nəqli ilə məşğul olan avtomobil sürücüləri
dağ-mədən kütləsinin yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyicilərin sürücüləri
laylarda yükboşaldıcılar
hidromonitorçular
istehsalat sahələrində, həmçinin nümunələr seçilməsi və partladıcı materialların çatdırılması üzrə markşeyder və geoloji işlərdə məşğul olan bütün adlarda dağ-mədən fəhlələri
şadaraçılar
yuxarıda sadalanan qazıntıların və süxurların yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan yükləyicilər
son hala çatdıranlar
baltasalanlar
möhkəmləndirici materialları şaxtaya daşıyanlar
dragerçilər
qlauber duzunun hasilatı üzrə drenajçılar
doğrayıcılar
qazmaçılar
slyuda tədarükçüləri
açma və təmizləmə işlərində məşğul olan yerqazanlar
daş mişarlayıcıları
daşyonanlar
xəndək qazanlar
plitə və blok doğrayanlar
konsentratorçular
depoda parovoz ocaqçıları
bərkidicilər
dəmirçilər — buruq dolduranlar
lampaçılar
bucurğadçılar
kəsmələrdə və karxanalarda məşğul olan lent yığışdırıcıları
lyukçular
partlatma ustaları
draq matrosları
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan avtoqreyder maşinistləri
buldozer maşinistləri, o cümlədən yanan terrikonların və şaxtaların süxur laylarında kəsmələrdə, zənginləşdirmə və briket fabriklərində sökmə və söndürmə işləri ilə məşğul olanlar
düzəldilmə-altsalma-tamamlama maşınlarının maşinistləri
düzəldilmə-altsalma-hamarlama maşınlarının maşinistləri
qazma qurğularının maşinistləri
titrəmə yükləyici qurğuların maşinistləri
kəsmələrdə, ortaq kömür anbarlarında və laylarda məşğul olan yol-nəqliyyat maşınlarının maşinistləri
draqa maşinistləri
doğrayıcı-yükləyici aqreqatların maşinistləri
doğrayıcı qurğu maşinistləri
üzən özüyeriməyən torpaqsoran alətlərin maşinistləri
torpaqsoran qurğu maşinistləri
daşkəsən maşın maşinistləri
konveyer maşinistləri
avtomobil kranlarının maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
kratser maşinistləri
dəyirman maşinistləri
drenaj işlərində məşğul olan nasos qurğularının maşinistləri
lay yaradanların maşinistləri
lay körpüsünün maşinistləri
lay kotanlarının maşinistləri
buxar maşınlarının və lokomobillərin maşinistləri yükləyici-sona çatdırıcı maşınların maşinistləri
yükləyici maşınların maşinistləri
qüllə, dirək və şaxta qaldırıcılarının maşinistləri
qaldırıcı maşın maşinistləri
qaldırıcı-səyyar taxtabəndlərin maşinistləri
yolçəkənin maşinistləri
yolqaldıranın maşinistləri
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan geniş izli yolçəkənlərin maşinistləri
hamarlayıcı maşın maşinistləri
skreper maşinistləri
skreperli bucurqad maşinistləri
slyudadan lövhə düzəldən maşınların maşinistləri
kəsmələrdə və karxanalarda məşğul olan qaryığan və yol yığışdıran maşınların maşinistləri
çeşidləmə maşınlarının maşinistləri
dartıcı aqreqat maşinistləri
tam kəsikli şaxta gövdəsini qazmaq üzrə qurğuların maşinistləri
kəsmələrdə və karxanalarda məşğul olan nəqliyyat vasitələrinin emalı üzrə qurğuların maşinistləri
kəsmələrdə və karxanalarda qabaritsiz dağ-mədən kütləsinin dağıdılması üzrə qurğuların maşinistləri
slyudanı parçalama üzrə qurğunun maşinistləri
frezaqreqat maşinistləri
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan xopper-dozatorların maşinistləri
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan şpalvuran maşın maşinistləri
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan çınqıltəmizləyən maşın maşinistləri
ekskavator maşinistləri
dağ-mədən avadanlığının quraşdırıcıları
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan yol montyorları
mexaniki kürəklərin motorçuları
metalın ayrılması üzrə yuyucu cihazların motorçusu
tayvuranlar
dağ-mədən qazıntılarını yığanlar
ozokerit istehsalında məşğul olan əmtəə operatorları
çevirib boşaldanlar
nümunəgötürənlər
kiçiklitrajlı draqaların maşinistləri
geoloji nümunələrin yuyucuları
yer səthi işlərində qazmaçılar
nasosçular-skrubberçilər
çeşidləyicilər
yer səthində məşğul olan gövdəçilər
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan traktorçular
slyudanın qablaşdırılması ilə məşğul olan qablaşdırıcı-yığıcılar
hidromis qurğuların sementləşdiriciləri
şlisləyicilər
şlüzçülər
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan dispetçer avadanlığının və teleavtomatikanın elektrik montyorları
dispetçer
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan kontakt şəbəkələrinin elektrik montyorları
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan telefon rabitə xətt qurğularının və radiolaşdırmanın elektrik montyorları
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan elektrik ötürücü hava yollarının təmiri üzrə elektrik montyorları
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan rabitə elektrik montyorları
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan siqnalizasiya, mərkəzləşmə və bloklama qurğularının elektrik montyorları
növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər
kəsmələrin, karxanaların, axtarış mədənlərinin, hidravlik və yuyucu cihazların, şaxtaların tikintisindəki sənaye meydançalarının, mədənlərin, kəsmələrin, kəsmə idarələrinin, karxanaların, draqaların, metropolitenlərin, tunellərin, yeraltı arxların və digər yeraltı qurğuların, şaxtaların, kəsmələrin, karxanaların şaxtaların və mədənlərin səthindəki işlər:
geofiziklər
istehsalat sahələrinin növbələrində məşğul olan mühəndislər
yeraltı şəraitdə işləri yerinə yetirən dağ-mədən mühəndisləri (aparıcı, 1-ci və 2-ci dərəcəli və dərəcəsiz)
sahə markşeyderləri
qazma buruq ustaları
qazma buruq sahə ustaları (böyük ustalar)
dağ-mədən ustaları
kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan yol ustaları
nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar (böyük ustalar)
istehsalat sahələrinin ustaları (böyük ustalar) mexaniklər, böyük mexaniklər
draqa rəisləri
növbə rəisləri
sahə rəisləri, onların müavinləri (köməkçiləri)
sex
(dağ-mədən) rəisləri, onların müavinləri (köməkçiləri)
iş icraçıları, bövük iş icraçıları, onların müavinləri (köməkçiləri)
elektrik mexanikləri
energetiklər
sahə elektrikləri
1.2.2. Kömürün yeraltı qazlaşdırılması üzrə yer səthində işlər
 1. a) fəhlələr:
kömürün yeraltı qazlaşdırılmasında, kükürd təmizləyici, qaz-generator, qazüfürücü və buruq qazma sahələrində (sexlərində) məşğul olan fəhlələr
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
qaz-generator, qazüfürücü və kükürd təmizləyici sahələrin (sexlərin) ustaları
qaz-generator, qazüfürücü və kükürd təmizləyici sahələrin (sexlərin) mexanikləri
növbə rəisləri
1.2.3. özül materialının hasilatı, yenidən emalı və nəql edilməsi
 1. a) fəhlələr:
bunkerçilər
hava-kanat yolu vaqonetçiləri
partladıcılar
karxanalarda məşğul olan avtomobil (yük) sürücüləri
dağ-mədən fəhlələri
şadaraçılar
dozalaşdırıcılar
doğrayıcılar
qazmaçılar
sındırıcı çəkiclə işləyən qazmaçılar
bucurğadçılar
lyukçular
partladıcı ustalar
buldozer maşinistləri
qazma qurğu maşinistləri
konveyer maşinistləri
dəyirman maşinistləri
hidroözül üçün qarışdırıcı qurğu maşinistləri
ekskavator maşinistləri
 1. b) mütəxəssislər:
karxanalarda məşğul olan sahə ustaları
doğrayıcı fabriklərin, sahələrin (sexlərin) ustaları
1.2.4. inersiyalı toz istehsalı
 1. a) fəhlələr:
toz boşaldıcıları
mexaniki daşınmada məşğul olan dağ-mədən fəhlələri
doğrayıcılar
qazma qurğu maşinistləri
konveyer maşinistləri
dəyirman maşinistləri
qaldırıcı maşın maşinistləri
quruducu quru maşinistləri
tayvuranlar
nümunə götürənlər
növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) mütəxəssislər
doğrayıcı, üyüdücü və quruducu sexlərin ustaları, böyük ustalar
1.2.5. Dağ mumu (boz kömür mumu), boz kömür və ozokeritin bazasında reagentlərin istehsalı
 1. a) fəhlələr:
ozokerit və ozokerit məhsulu istehsalının aparatçıları
reagent istehsalının aparatçıları
xammal və yanacaqla bağlı işlərdə məşğul olan yükləyicilər
doğrayıcılar
konveyer maşinistləri
quruducu qurğuların maşinistləri
təmirçi çilingərlər
növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər
növbə rəisləri
sex rəisləri və onların müavinləri
ustalar, böyük ustalar
avadanlığın təmiri üzrə ustalar, böyük ustalar mexaniklər
1.3. Geologiya kəşfiyyat işləri (yerüstü)
ekspedisiyaların, qrupların, dəstələrin, sahələrin və briqadaların çöl geoloji kəşfiyyat, axtarış, topoqrafiya-geodeziya, geofizika, hidroqrafiya, meşə quruluşu və axtarış işlərində çalışan işçilər
 1. Filizin hazırlanması, zənginləşdirilməsi, tikələnməsi (aqlomerasiya, briketləşdirmə, kəsəklənmə), filiz və filiz olmayan qazıntıların yandırılması
2.1. Aqlomerasiya, briketləşdirmə, kəsəkləmə filizlərin və filiz olmayan qazıntıların yandırılması
 1. a) fəhlələr:
aqlomeratçılar
isti aqlomeratın və okatışların verilməsində məşğul olan bunkerçilər
vaqrançılar
isti aqlomerat boşaldıcıları
toz boşaldıcıları
qazçılar
aqlomerasiyada və yandırmada ocaqçılar
şadaraçılar-qarışdıncılar
doğrayıcı bölmələrdə doldurulma ilə məşğul olan dozalaşdırıcılar
istiqayıtma dolaşdırıcıları
isti aqlomeratın doğranmasında məşğul olan doğrayıcılar
vaqrankaların və sobaların yükləyici-boşaldıcıları
isti aqlomeratın və okatışların nəql edilməsində məşğul olan konveyerlərin maşinistləri
isti aqlomeratın və okatışların nəql edilməsində məşğul olan kranların maşinistləri (krançılar)
soyuducuların maşinistləri
isti aqlomeratda məşğul olan atılan novalçanın maşinistləri
filiz tozunun tərkibində 2% və daha çox kristallik (sərbəst) silisium 4-oksidi olan işlərdə və isti qayıtmada işləyən qarışdırıcı barabanların maşinistləri
söndürücü vaqonların elektrovozlarının maşinistləri
kürəçilər
filizlərin və filiz olmayan qazıntıların tozunun tərkibində 2% və daha çox kristallik (sərbəst) silisium 4-oksidi olan xəritə işlərində məşğul olan fəhlələr: bunkerçilər, şadaraçılar
dozalaşdırıcılar, doğrayıcılar, dəyirmanların maşinistləri, konveyerlərin maşinistləri, qidalandırıcıların maşinistləri, xəlitəçilər
qara metal filizlərinin, filiz olmayan qazıntıların və kimya-mədən xammalların tozlarında 2% və daha çox kristallik (sərbəst) silisium 4-oksidi olan parçalama, doğrama, üyüdülmə, çeşidləmə və zənginləşdirilməsi ilə məşğul olan fəhlələr: quru xammalın verilməsində məşğul olan bunkerçilər, qadaraçılar, dozalaşdırıcılar, doğrayıcılar, konveyerlərin maşinistləri, dəyirmanların maşinistləri
qidalandırıcıların maşinistləri; separatorçular (quru üyüdülmədə) kranların maşinistləri (krançılar)
təmirçi çilingərlər, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
isti aqlomeratın və okatışların verilməsi ilə məşğul olan nəqledicilər
 1. b) mütəxəssislər
isti sahələrdəki işlərdə filiz və filiz olmayan qazıntıların tozunda 2 % və daha çox kristallik (sərbəst) silisium 4-oksidi olan parçalama, xırdalama, üyüdülmə, xəlitə işlərində məşğul olan ustalar, böyük ustalar
2.2. Əlvan, qiymətli metalların və almazların çıxarılması zamanı filizlərin və qumların zənginləşdirilməsi
 1. a) fəhlələr:
qələvi ilə yuyucu aparatçıları
avtoklavlarda və qələvi ilə yumada məşğul olan hidrometallurgiya aparatçıları
qızıl tərkibli filizlərin zənginləşdirmə aparatçıları
doğrama sahələrində (bölmələrində) məşğul olan şadaraçılar
tamamlayıcılar
ksantogenatın hazırlanması ilə məşğul olan dozalaşdırıcılar
doğrama sahələrində məşğul olan doğrayıcılar
doğrama-üyüdülmə avadanlığının yükləyiciləri
doğrama ilə məşğul olan qidalandırıcıların maşinistləri
quruducu qurğuların maşinistləri
kürəçilər
əridicilər
tam iş günü ərzində tərkibində sianid və ya kristallik silisium 4-oksidi olan nümunələrin götürülməsi ilə məşğul olan nümunə götürənlər
sianid məhlulları tətbiq edilən işlərdə məşğul olan fəhlələr (texnoloji və təmirçi heyət)
tərkibində və tozunda 2% və çox kristallik (sərbəst) silisium 4-oksidi olan filizlərin və filiz olmayan qazıntıların zənginləşdirilməsində doğrama, xırdalama, üyüdülmə və xəlitə işlərində olan fəhlələr: dozalaşdırıcılar, konveyer maşinistləri, quru üyüdülmədə məşğul olanlar
dəyirman maşinistləri, xəlitəçilər
şlamların emalı fəhlələri
ksantogenatın hazırlanması və tətbiq edilməsi ilə məşğul olan reagentlərin qarışdırıcıları
konsentratların qurudulması və yerləşdirilməsi ilə məşğul olan quruducular
 1. b) mütəxəssislər
ustalar, böyük ustalar
sianidli məhsullar tətbiq olunan avadanlığın təmiri üzrə ustalar, böyük ustalar
2.3. Aqlomerasiya kombinatları, fabrikləri, sexləri, bölmələri, qurğuları. Okatış istehsalı. Zənginləşdirmə fabrikləri və filizin, kömürün, şistin və tərkibində 3-cü sinif təhlükəli zərərli maddələr olan digər filiz olmayan qazıntıların zənginləşdirilməsi üzrə qurğular. Briketləşdirmə. Ağırlaşdırıcılar istehsalı. Şaxtalarda, kəsmələrdə (karxanalarda) çeşidləmə. Filizlərin və filiz olmayan qazıntıların yandırılması. Zənginləşdirmə, sona çatdırma fabrikləri, filizin zənginləşdirilməsi üzrə sexlər, qurğular. Əlvan və qiymətli metalların, almazların qumdan ayrılması. Kömürün susuzlaşdırılması. Dənəvərləşdirilmiş kömür ovuntusu və toza oxşar kömür fabrikləri
 1. a) fəhlələr:
göstərilən istehsalatlarda məşğul olan bütün adlarda aparatçılar
aspiratorçular
güzəştli pensiya təminatı hüququndan bütün fəhlələrin istifadə etdiyi əsas istehsalat sahələrinin briqadirləri
bunkerçilər
hava-kavant yolu vaqonetçiləri
tullantı anbarlarında dambaların artırılması, şlamın, süxurun, zənginləşdirmə və briketləşdirmə tullantılarının daşınması ilə məşğul olan avtomobil sürücüləri
mədən kütləsinin yüklənməsində istifadə olunan yükləyicilərin sürücüləri
laylarda boşaldıcılar
kömürün zənginləşdirilməsindən alınan tullantılardan briketlər istehsalı ilə məşğul olan çıxardıcılar
laylarda (dambalarda) və tullantı təsərrüfatında məşğul olan hidroquraşdırıcılar
dağ-mədən fəhlələri
şadaraçılar
xammal, qum, yanacaq, reagent, əlvan metalların konsentratları ilə işlərdə məşğul olan yükləyicilər
almaz tərkibli konsentratları sona çatdıranlar
dozalaşdırıcılar
reagentlərin dozalaşdırıcıları
doğrayıcılar
üyüdülən cisimlərin yükləyiciləri
qara metal istehsalında isti iş sahələrində məşğul olan nəzarətçilər
zənginləşdirmə məhsulunun nəzarətçiləri
kömürü qəbul edən nəzarətçilər
konsentratorçular
şlamların düzəldiciləri
bucurğadçılar
tozun yığışdırılması ilə məşğul olan zolaqların yığışdırıcıları
lyukçular
tullantıların saxlanılma yerlərində məşğul olan avtoqreyder maşinistləri briket pressləri maşinistləri
texnoloji prosesdə, şlam və süxur sistemlərində, kömürün yüklənməsində, həmçinin tullantı saxlanılma yerlərində məşğul olan buldozer maşinistləri
aşırma vaqonların maşinistləri
ventilyasiya və aspirasiya qurğularının, o cümlədən tüstüsoranlara xidmət ilə məşğul olan maşinistlər
doğrayıcı-üyüdücü-çeşidləmə mexanizmlərin maşinistləri
şlamı, pulpanı və reagentləri çəkib vurmaqla məşğul olan torpaqsoran üzən özüyeriməyən alətlərin maşinistləri
şlamı, pulpanı və reagentləri çəkib vurmaqla məşğul olan torpaqsoran ğurğuların maşinistləri
konveyer maşinistləri
yükləmə mexanizmlərin maşinistləri
koksyükləyən maşınların maşinistləri
tullantı saxlanılma yerlərində məşğul olan avtomobil kranlarının maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
kratser maşinistləri
dəyirman maşinistləri
qarışdırıcı maşinistləri
şlamı, pulpanı, sənaye məhsulunu və reagentləri çəkib vurmaqla məşğul olan nasos qurğuları maşinistləri
hərlənən soba maşinistləri (yandırıcıları)
kəsək düzəldənlərin maşinistləri
süzgəc və tozoturdan aparatların təmizlənməsi ilə məşğul olan yükləyicilərin-boşaldıcıların maşinistləri
qidalandırıcı maşınların maşinistləri
tozu nəql edən və dozalaşdıran qurğular ilə məşğul olan pnevmonəqliyyatın maşinistləri
qaldırıcı maşının maşinistləri
silosa və kömür qüllələrinə xidmət üzrə maşinistlər
bütün növ zənginləşdirmə qurğularının xidməti ilə məşğul olan yuyucu maşınların maşinistləri
çəkib qablaşdırma maşınlarının maşinistləri
filizi ortaqlaşdıran maşınların maşinistləri
skip qaldırıcıların maşinistləri
kömürün yüklənməsi ilə məşğul olan skreper maşinistləri
skreperli bucurqad maşinistləri
qatışdırıcı baraban maşinistləri
quruducu qurğu maşinistləri
tullantı saxlanılma yerlərində məşğul olan borudüzəldənlərin maşinistləri
zənginləşdirmə və briketləşdirmə qurğularının maşinistləri
ekshauster maşinistləri
texnoloji prosesdə, şlam və filiz sistemlərində, o cümlədən konsentratın yüklənməsi ilə məşğul olan ekskavator maşinistləri
metallurgiya avadanlığının təmiri ilə daim məşğul olan metallurgiya zavodları avadanlığının quraşdırıcıları
avadanlığın təmiri və xidməti ilə məşğul olan texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcıları
doğrayıb üyüdən çeşidləmə və zənginləşdirmə avadanlıqlarının quraşdırıcıları
zərərli əmək şəraitli istehsalatların magistrala çıxan yollarında məşğul olan yol montyorları
kömürün zənginləşdirilməsindən alınan tullantılardan briket yandırılması ilə məşğul olan divar və yapışqanlı materialların kürəçiləri
qrafit zənginləşdiriciləri
isti iş şəraitində məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyənlər
ağırlaşdırıcılar, briketlər, preparatlar və konsentratlar, o cümlədən kömür konsentratları istehsalında məşğul olan idarəetmə pultunun operatorları
tozu, qazı tutan qurğulara xidmət üzrə operatorlar
tullantıların saxlanılma yerlərində taxtadan boru kəməri çəkilməsində məşğul olan dülgərlər
nümunə götürənlər
mexaniki ələklərdə ovuntu ələyənlər
azlitrajlı draqanın probutorçuları
reagent əridiciləri
tullantı təsərrüfatının tənzimləyiciləri
kömürün zənginləşdirilməsindən alınan tullantılardan briketlər istehsalında məşğul olan ocağa qoyanlar
zənginləşdirmənin sulu tsiklində məşğul olan separatorçular
skrubberçi-nasosçular
təmirçi çilingərlər
çeşidləyicilər
quruducular
briket çıxardıcıları
tullantı saxlanılma yerlərində daim məşğul olan traktorçular
transportyorçular
qablaşdırıcı-bükücülər
süzgəcçilər
flotasiyaçılar
xorsunkaçılar
sentrifuqaçılar
barabanların, bunkerlərin, rampaların, kontrasiya stolları və aspirasiya sistemlərinin təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
xəlitəçilər
şlam-hövzəçiləri
şlixləyicilər
şlüzçülər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
sahə (bölmə) rəisləri və onların müavinləri
sex rəisləri, onların müavinləri
ustalar, böyük ustalar
avadanlığın təmiri üzrə ustalar, böyük ustalar istehsalatda sahə ustaları
mexaniklər
sahə (bölmə) mexanikləri
sex mexanikləri
istehsalat (əsas korpusun) rəisləri, onların müavinləri sahə (bölmə) elektrikləri
sex elektrikləri
elektrik mexanikləri
energetiklər
sahə (bölmə) energetikləri
sex energetikləri
2.4. Əlvan və qiymətli metalları almazlı qumdan ayırarkən filizin və qumun zənginləşdirilməsi
 1. a) fəhlələr:
ragent dozalaşdırıcıları
sianidin tətbiqi, nümunəvurma və nümunəvurma-analitik laboratoriyalarının, həmçinin qızıl hasilatı və qızılxçıxarma müəssisələrinin işlərində məşğul olan işçilər
separatorçular
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə iş yerlərində xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər, harada ki, texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdir.
 1. Metallurgiya istehsalatı
(Qara metallar)
3.1. Domna istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
bunker briqadirləri
tökücü maşın briqadirləri
domna sobalarının bunkerləyiciləri
domna sobalarının üst işçiləri
domna sobalarının su kəməri işçiləri
domna sobalarının qazçıları
çuqunun desulfirasiya ocaqçıları
domna sobalarının ocaqçıları
bunkerlərdə isti aqlomerat boşaldan yükləyicilər
çalovçular
tunellərdə və bunkeraltı yerlərdə məşğul olan vaqon-tərəzi maşinistləri metallurgiya istehsalatının isti işlərində məşğul olan kran maşinistləri
tökücü maşın maşinistləri
isti işlərdə məşğul olan telfer maşinistləri
bunkerlərdə və bunkeraltı yerlərdə məşğul olan xəlitəverici maşinistlər
tunellərdə məşğul olan metallurgiya sex elektrovozlarının maşinistləri
isti işlərdə məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyənlər
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə elektrik qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
skipçilər
isti işlərdə məşğul olan stropçular
tam mexanikləşdirilməmiş domna sobalarına xəlitə daşıyan xəlitə nəqlediciləri
koloşnik tozu və qaz kəmərlərinin təmizlənməsi ilə məşğul olan tullantı yığıcıları
posaçılar
filiz təsərrüfatının briqadirləri
isti iş sahələrində posanın yerinin dəyişilməsi ilə məşğul olan avtomobil sürücüləri
filiz təsərrüfatında məşğul olan elektrik və avtoarabaların sürücüləri
laylarda yük boşaldanlar
qazdan mühafizə cihazlarının tətbiqi ilə məşğul olan qaz xilasediciləri
domna posalarının dənəvərləşdiriciləri
filiz təsərrüfatında məşğul olan yükləyicilər
doğrayıcılar
əhəng məhlulu hazırlanması və çalovlara çilənməsi ilə məşğul olan çalovçular
isti iş sahələrində məşğul olan qara metal istehsalatının nəzarətçiləri
metallurgiya avadanlığının təmiri ilə məşğul olan qazançılar
filiz təsərrüfatında məşğul olan buldozer maşinistləri
vaqonlaşdırıcıların maşinistləri
filiz təsərrüfatında məşğul olan doğrayıcı-yükləyici aqreqatların maşinistləri
metallurgiya istehsalatının kran maşinistləri
filiz təsərrüfatında məşğul olan konveyer maşinistləri
skip qaldırıcılarının maşinistləri
xəlitə vericilərin maşinistləri
filiz təsərrüfatında məşğul olan ekskavator maşinistləri
domna sobalarının təmirilə məşğul olan sanitariya texnika sistemlərinin və avadanlığın quraşdırıcıları
metallurgiya avadanlığının təmirilə daim məşğul olan metallurgiya zavodları avadanlığının quraşdırıcıları
metallurgiya avadanlığının təmirilə məşğul olan texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcıları
magistrala çıxan yollarda məşğul olan yol montyorları
odadavamlı materiallarla işləyənlər
xəlitə verən sistemin idarəetmə postunun operatorları
doldurucular, odadavamlı materialları və termik qatışıqları hazırlayanlar
posa laylarında və posanın çıxarılmasında işləyən fəhlələr və briqadirlər
dənəvərləşdirici hovuzun fəhlələri
nəzarət-ölçü cihazları və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər, harada ki, texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdir
təmirçi çilingərlər
buxarsoyutma sistemlərinin çilingərləri
filiz təsərrüfatında xəlitə verilməsi ilə məşğul olan traktorçular
metallurgiya istehsalatının tullantı yığışdırıcıları
xəlitəçilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
isti iş sahələrində məşğul olan ustalar, böyük ustalar
ustalar, böyük ustalar
isti iş sahələrində məşğul olan nəzarətçi ustalar, böyük ustalar
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
növbə rəisləri
sex rəisləri və müavinləri
sahə elektrikləri
sex elektrikləri
sahə energetikləri
sex energetikləri
3.2. Polad və ferroərintilər istehsalatı
metallurgiya sobalarının təmiri və tərkiblərinin hazırlanması
 1. a) fəhlələr:
qəliblər təsərrüfatının briqadirləri
vaqrançılar
qatranın bişirilməsi və altlıq qurudulması ilə məşğul olan pek bişiriciləri
qazçılar
ferroərinti sobalarının ocaqçıları
xəlitə yükləyiciləri
əllə damğalama və pəsdəhyanı damğalama ilə məşğul olan isti metal damğabasanları
calovçular
qəliblərin su ilə təmizləmə və yağlama maşinistləri
doldurucu maşınların maşinistləri
tökmə maşınlarının maşinistləri
isti işlərdə məşğul olan metallurgiya istehsalatının kran maşinistləri alovla təmizləmə maşınlarının maşinistləri
maye tökən maşınların maşinistləri
isti işlərdə məşğul olan telfer maşinistləri
isti metal nəqlediciləri-maşinistləri
mikserçilər
əyləc yığıcıları
ferroərinti istehsalında məşğul olan kürəçilər
metalın səthi qüsurlarının emalçıları
isti işlərdə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
isti işlərdə məşğul olan (tökücü pult, qazla kəsmə, əsas post, yığıcı mexanizmlər) pəstahların fasiləsiz tökmə maşınlarının operatorları
isti metalın düzəldilməsi ilə məşğul olan idarəetmə postlarının operatorları
oksigensizləşdiricilərin əridiciləri
sintetik posaların əridiciləri
ferroərinti əridiciləri
ərintitökmə üçün qatar hazırlayanlar
poladtökmə qanovları hazırlayanlar
konverter poladəridənlərin köməkçiləri
marten sobalarında poladəridənlərin köməkçiləri
poladın sobadankənar emalı qurğularında poladəridənlərin köməkçiləri
elektrik posa təkrarəritmə qurğularında poladəridənlərin köməkçiləri
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə elektrik qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
elektrik sobalarında poladəridənlərin köməkçiləri
tablayıcılar
polad tökücüləri
ferromanqan və ferrovanadium əridən ferroərinti sobalarının isti təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingərlər
konverterlərin poladəridiciləri
marten sobalarının poladəridiciləri
poladın sobadankənar emalı qurğularının poladəridiciləri
elektrik posa təkrarəritmə qurğularının poladəridiciləri
elektrik sobalarının poladəridiciləri
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
isti işlərdə daimi məşğul olan və yaxud isti metalın əl ilə yüklənməsində məşğul olan boru və yayma termistləri
ferroərintilərin təmizləyiciləri
ferromanqan, ferrovanadium və manqanlı poladların əritmə sobalarının xidməti ilə məşğul olan xidmətçilər
posaçılar
elektrodçular
ferromanqan və ferrovanadium əritmə üzrə ferroərinti sobalarının örtüklərinin calanması ilə məşğul olan əl qaynağı elektrik qaynaqçıları
 1. b) mütəxəssislər:
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan ustalar və böyük ustalar
3.3. Yayma, təkəryayma, bandajyayma, viloyayma, təbəqə metalyayma, qalaylama, sinkləmə və qurğuşunlama istehsalatı rels bəndləyicilərin istehsalı, isti metalın kəsmə və təmizlənməsi. Termiki emal. Kalibrlənmiş metal istehsalı
 1. a) fəhlələr:
alüminləyicilər
kuporos istehsalı ilə məşğul olan kristallaşma aparatçıları
xlorid turşusu ilə işlərdə məşğul olan neytrallaşdırma aparatçıları
xlorid turşusu ilə işlərdə məşğul olan regenerasiya aparatçıları
kuporos istehsalı ilə məşğul olan sentrifuqa aparatçıları
elektrolitik yağsızlaşdırma aparatçıları
isti yaymada məşğul olan kalibrləmə stanlarının yaymaçıları
isti iş sahələrində qəfəslərin çevrilməsi ilə daimi məşğul olan qəfəslərin çevirmə və yığılması üzrə yaymaçılar
isti yayma stanlarının yaymaçıları
pek əridiciləri
qazçılar
isti halda yaymada ucların kəsilməsi ilə məşğul olan qaz kəsiciləri termiki sobaların yükləyiciləri
əl ilə yükləmədə məşğul olan közərdiçilər
çeviricilər-qablaşdırıcılar
əl ilə damğalama və pəsdəhyanı damğalama ilə məşğul olan isti metal damğalayıcıları
sobaların odluğunun və tunellərin təmizlənməsi ilə məşğul olan qazan təmizləyiciləri
çəkiclərin və presslərin dəmirçiləri
ştamplayıcı dəmirçilər
rotasiya (çap) maşınlarının ştamplayıcı dəmirçiləri
təbəqə dəmirdöyücüləri
isti üsullu qalayçılar
elektroliz üsulu ilə qalayçılar (sinkləyicilər)
isti iş sahələrində məşğul olan yükləyici mexanizmlərin maşinistləri
isti işlərlə məşğul olan metallurgiya istehsalatının kran maşinistləri alovla təmizləmə maşınlarının maşinistləri
çəkic, press və manupulyator maşinistləri
isti işlərdə məşğul olan presslərin maşinistləri
isti yaymada məşğul olan yayma stanları reversiv buxar maşınlarının maşinistləri
metal qızdırıcıları
metal səthi qüsurlarının emalçıları
isti işlərdə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
isti işlərdə məşğul olan idarəetmə postlarının operatorları
aşındırma, qalaylama, alüminsinkləmə, qurğuşunlama, sinkləmə şöbələrində məşğul olan fasiləsiz aşındırma, yağsızlaşdırma, bişirmə, qalaylama, sinkləmə və laklama aqreqatlarının idarəetmə postlarının operatorları
isti yayma stanlarının idarəetmə postlarının operatorları
qurğuşunlayıcılar
isti üsulla sinkləyicilər
isti yayma stanlarının yaymaçı köməkçiləri
metal yerləşdiriciləri
isti yayma düzəldilməsi ilə məşğul olan yayma və boru düzəldiciləri
isti işlərdə məşğul olan təkərlərin və bandajların presləyiciləri
isti ştamplama ilə məşğul olan rels bəndlərinin deşici presləyiciləri
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə elektrik qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
isti üsulla boruların yastılama, əymə və pərçimləmə işləri ilə məşğul olan fəhlələr
isti metalın kəsiciləri
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan stropçular
əllə yükləmə ilə məşğul olan və ya isti iş sahələrində daim məşğul olan yayma və boru termistləri
aşındırıcılar
isti metal yığıcıları
metalın isti yayılmasına dəmir yanığı yığımı ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatı tullantılarının yığıcıları
isti işlərdə məşğul olan yayma qablaşdırıcıları
posaçılar
 1. b) mütəxəssislər:
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan ustalar və böyük ustalar
3.4. Boru istehsalı: boruyayma, boruqaynağı, elektrik boru qaynağı, boruçəkmə, borutökmə, fitinq, balon, termiki və sinkləmə; metalın hazırlanması və doğranması
 1. a) fəhlələr:
kuporos istehsalı ilə məşğul olan kristallaşdırma aparatçıları
kuporos istehsalı ilə məşğul olan sentrifuqa aparatçıları
boru qatranlayıcıları
çəkici şöbələrinin briqadirləri
vaqrançılar
isti halda balonların yuvarlanması ilə məşğul olan yuvarlayıcı maşınların yaymaçıları
boruların isti yayma stanlarının yaymaçıları
boruların soba qaynağı stanlarının yaymaçıları
isti işlərlə məşğul olan boru məftil çəkənləri
qazçılar
sobalara və vaqranlara xəlitə yükləyənlər
boruların və balonların qaynaqçıları
metal tökücüləri
tökücülər-boru tökücüləri
isti metalın əllə yüklənilməsində közərdicilər
qızdırıcı sobaların yanında məşğul olan çevirici-qablaşdırıcılar
əl ilə damğalamada məşğul olan isti metal damğalayıcıları
çəkiclərin və presslərin dəmirçiləri
ştamplayıcı dəmirçilər
isti işlərdə məşğul olan yükləmə mexanizmlərinin maşinistləri
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan metallurgiya istehsalatının kran maşinistləri
çəkiclərin, presslərin və manipulyatorların maşinistləri
isti işlərdə məşğul olan telfer maşinistləri
isti metal nəqlediciləri — maşinistləri
metal qızdırıcıları
metalın səthi qüsurlarının emalçıları
tökmənin əllə və sumbata ilə emalında məşğul olan kəsicilər (çəkiclə, metalkəsən qələmlə, pnevmatik alətlə)
isti işlərdə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
isti işlərdə məşğul olan idarəetmə postlarının operatorları
boruların isti yayma stanlarının idarəetmə postlarının operatorları
sinkləyicilər
isti üsulla sinkləyicilər
əridicilər
boruların isti yayma stanlarının yaymaçı köməkçiləri
metal yerləşdiriciləri
isti işlərdə məşğul olan yaymanın və boruların düzləndiriciləri
deşici presslərdə məşğul olan isti boru presləyiciləri
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə elektrik qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyortarı
isti metal kəsiciləri
boruların soba qaynağı qaynaqçıları
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
isti metalın əllə yüklənilməsi ilə məşğul olan yayma və boruların termistləri
aşındırıcılar
boru tökücüləri — qəlibçilər
isti metalın yığıcıları
isti işlərdə məşğul olan yayma qablaşdırıcıları
posaçılar
 1. b) mütəxəssislər:
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan ustalar və böyük ustalar
3.5. Metal məmulatlarının istehsalı
 1. a) fəhlələr
qurğuşun, sian vannalarında, əridilmiş duz vannalarında və isti termik aşındırma aqreqatlarında məşğul olan tablayıcılar
isti üsulla qalaylayan məftil qalayçıları
isti üsulla sinkləyicilər
3.6. Polad və ferroərintilər istehsalı. Qarışıqların hazırlanması və kopyor işləri. Metallurgiya sobalarının təmiri. Dolomitin və əhəngin yandırılması
 1. a) fəhlələr:
poladərinti və ferroərinti istehsallarında xəlitə təsərrüfatının briqadirləri
konvertora materiallar verilməsi ilə məşğul olan bunkerçilər
xəlitə təsərrüfatında məşğul olan tərəziçilər
qırıntının və posanın ayrılması ilə məşğul olan partlayıcılar
isti iş sahələrində posanın yerdəyişməsi ilə məşğul olan avtomobil sürücüləri
isti iş sahələrində odadavamlı materialların daşınması ilə məşğul olan yükləyicilərin sürücüləri
sobalardan əhəng boşaldıcıları
laylarda boşldıcılar
qazdan mühafizə aparatının tətbiqi ilə işlər aparılarkən qazxilasediciləri xəlitə təsərrüfatında və fosfat posasının yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyicilər
dozalaşdırıcılar
doğrayıcılar
isti metala nişan vuranlar
isti iş sahələrində məşğul olan qara metal istehsalatının nəzarətçiləri
qırıntı və metal tullantılarının ayrılması üzrə kopyorçular
metallurgiya avadanlığının təmiri ilə məşğul olan qazançılar
bucurğadçılar
isti metala nişan vurmaqla məşğul olan damğaçılar
posanın yüklənməsi və sobaların hörgülərinin sındırılması ilə məşğul olan buldozer maşinistləri
vaqonaşırıcıların maşinistləri
distributor maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
metallurgiya istehsalatının kran maşinistləri
dəyirman maşinistləri
qatranın, mazutun marten sobalarına axıdılması ilə məşğul olan nasos qurğularının maşinistləri
qırıntının və metalın ayrılması ilə məşğul olan skreper maşinistləri (skreperçilər)
posanın yüklənməsi və sobaların hörgülərinin sındırılması ilə məşğul olan ekskavator maşinistləri
metallurgiya sexlərinin elektrovoz maşinistləri
metallurgiya avadanlığının təmiri ilə daim məşğul olan sanitariya texniki sistemlərin və avadanlığın quraşdırıcıları
metallurgiya avadanlığının təmiri ilə daim məşğul olan metallurgiya zavodlarının avadanlıq quraşdırıcıları
avadanlığın təmiri və xidməti ilə məşğul olan texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcıları
magistrala çıxan yollarda və posa laylarında məşğul olan yol montyorları
blok doldurucuları
odadavamlı materiallarla işləyənlər
materialların konvertorlara verilməsi ilə məşğul olan konvertorların yükləyici operatorları
xəlitəverən sistemlərin idarəetmə postlarının operatorları
fasiləsiz pəstahtökən maşınların hidravlika və s. soyutma sistemləri maşınlarının operatorları
metallurgiya sobalarının təmiri sexlərində metallurgiya aqreqatlarının isti təmiri ilə məşğul olan dülgərlər
vakuum sobalarının poladəridicilərinin köməkçiləri
doldurucuların, odadavamlı materialların və termik qatışıqların hazırlayıcıları
elektrik əritmə sobalarının pultçuları
istehsal prosesində xammalın yarımfabrikatların və hazır məhsulun yerdəyişməsi üzrə fəhlələr və briqadirlər
posa laylarında və posanın işlədilməsi ilə məşğul olan fəhlələr və briqadirlər
yandırılmış dolomitin və əhəngin yandırılması və boşaldılması ilə məşğul olan fəhlələr
ferroərintilərin bölüşdürücüləri
qırıntı və metal tullantılarının ayırıcıları
soyuq metalın kəsiciləri
posanın ayrılması ilə məşğul olan separatorçular
nəzarət-ölçü cihazları və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
buxarsoyutma sistemlərinin çilingərləri
elektrod kütləsinin hazırlanması ilə məşğul olan qarışdırıcılar
yandırılmış dolomitin çeşidlənməsi ilə məşğul olan çeşidləyicilər
vakuum sobalarının poladəridiciləri
metal qırıntılarının ayrılması ilə məşğul olan stropçular
ferroərintilərin qurudulması ilə məşğul olan quruducular
yayma və boruların termistləri
isti iş sahələrində məşğul olan nəqledicilər
elektrod kütləsinin qəlibçiləri
forsunkaçılar
ferroərintilərin təmizləyiciləri
xəlitəçilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
növbəti və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
sahə rəisləri
sex rəisləri, onların müavinləri
ustalar, böyük ustalar
isti iş sahələrində çalışan nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə elektrikləri
sex elektrikləri
sahə, sex energetikləri
3.7. Yayma, çarxyayma, bandajyayma, yabayayma, tənəkəyayma, qalayçı, sinkləmə, qurğuşunlama istehsalatı. Rels bəndlərinin istehsalı. İsti metalın termik emalı, kəsilməsi və təmizlənməsi. Kalibrlənmiş metal istehsalı
 1. a) fəhlələr:
qəfəslərin yığılması və yüklənib boşaldılması üzrə yaymaçılar
profiləyən aqreqatların yaymaçıları
soyuq yayma dəzgahlarının yaymaçıları
qazdan mühafizə aparatının tətbiqi ilə yerinə yetirilən işlərin qazxilasediciləri
relslərin elektriklə bərkidilməsi ilə məşğul olan kürəçilər
turşuya davamlı materialla işləyən yapışqanlayıcılar
isti metala nişan vuranlar
isti iş sahələrində məşğul olan qara metal istehsalatının nəzarətçiləri
fasiləsiz aşılanma, qalaylama, sinkləşdirmə, alüminiumsinkləşdirmə, qurğuşunlaşdırma aqreqatlarında əməliyyat nəzarəti ilə məşğul olan qara metal istehsalatında nəzarətçilər
tənəkə və boruların laklayıcıları
isti metalla işlərdə məşğul olan damğaçılar
yayma dəzgahlarında aparıcı mühərriklərin maşinistləri
metallurgiya istehsalatında kran maşinistləri
yayma dəzgahlarının əsas ötürücülərində məşğul olan buxar maşınlarının və lokomobillərin maşinistləri
külçəsındırıcıların maşinistləri
metallurgiya avadanlığının təmiri ilə daim məşğul olan sanitariya texniki sistemlərin və avadanlığın quraşdırıcıları
metallurgiya avadanlığının təmiri ilə daim məşğul olan metallurgiya zavodlarının avadanlığının quraşdırıcıları
avadanlığın təmiri və xidməti ilə məşğul olan texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcıları
təbəqə paketlərinin və boruların yığıcıları
odadavamlı materiallarla işləyənlər
relslərin düzəldilmə xətlərinin operatorları
idarəetmə postlarının operatorları
soyuq yayma dəzgahlarının idarəetmə postlarının operatorları
profiləyici aqreqatların operatorları
presizion poladların və ərintilərin yandırıcılar
təkrar alınmış qalayın əridiciləri
soyuq yayma dəzgahlarının yaymaçı köməkçiləri
xrom oksidi tətbiq etməklə işlərdə məşğul olan pardaqlayıcılar
yaymanın və boruların düzəldiciləri
rels bəndlərinin presləyiciləri-tikiciləri
metalın və hazır məhsulun düzəldilməsi və çeşidlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr və briqadirlər
metal və hazır məhsulun qəbulu, təhvil verilməsi, paketləşdirilməsi və qablaşdırılması ilə məşğul olan fəhlələr və briqadirlər
istehsalat prosesində xammalın, yarımfabrikatın və hazır məhsulun yerdəyişməsi ilə məşğul olan fəhlələr və briqadirlər
paketlərin parçalayıcıları
isti metalın nişanlanması ilə məşğul olan yayma nişanlayıcıları
pressdə rels bəndlərinin doğranması ilə məşğul olan qayçılarda və presslərdə metalın kəsiciləri
soyuq metalın kəsiciləri
nəzarət-ölçü cihazları və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
buxarla soyutma sisteminin çilingərləri
keçirici çilingərlər
yağlayıcılar
təbəqələrə və lentlərə talk səpənlər
yayma və boruların termistləri
isti iş sahələrində məşğul olan nəqledicilər
forsunkaçılar
valkaların pardaqlanması ilə məşğul olan pardaqlayıcılar
soyuq ştamplama ilə məşğul olan ştamplayıcılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
sahə rəisləri
sex rəisləri, onların müavinləri
ustalar, böyük ustalar
isti iş sahələrində məşğul olan nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə elektrikləri
sex elektrikləri
sahə, sex energetikləri
3.8. Boru istehsalı (boruyayma, boru qaynaqetmə, elektrik boru qaynaqetmə, boru çəkmə, borutökmə, fitinq, balon) və sinkləmə sexləri
 1. a) fəhlələr:
boru və balonların qəbulu, təhvil verilməsi ilə məşğul olan briqadirlər
boru elektrik qaynaq dəzgahlarının sazlayıcı briqadirləri
kalibrləşdirilmiş dəzgahların yayıcıları
sınaq maşın yayıcıları
soyuq boruyayan dəzgahların yayıcıları
boru formalayan dəzgahların yayıcıları
boru sürüyüb çəkənlər
boruəyənlər
qratçıxaranlar
qaynatma və sındırma ilə məşğul olan boru və balon qaynaqçıları
torpaq işi görənlər
presslərdə boru kalibrləyənlər
kürəçilər
isti metala nişan vuranlar
isti iş sahələrində məşğul olan qara metal istehsalatının nəzarətçiləri
boru sındırılması ilə məşğul olan qırıntıların və metal tullantıların ayrılması üzrə kopyorçular
metallurgiya istehsalatının kran maşinistləri
qatran və mazutun yayma dəzgahlarının istilik qurğularına axıdılması ilə məşğul olan nasos qurğularının maşinistləri
metallurgiya sexlərinin elektrovoz maşinistləri
metallurgiya avadanlığının təmiri ilə daim məşğul olan sanitariya texniki sistemlərin və avadanlığın quraşdırıcıları
metallurgiya avadanlığının təmiri ilə daim məşğul olan metallurgiya zavodlarının avadanlığının quraşdırıcıları
avadanlığın təmiri və xidməti ilə məşğul olan texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcıları
təbəqə və boru paketlərin yığıcıları
boruların soyuq yayma dəzgahlarının yaymaçı köməkçiləri
yayma və boru düzəldiciləri
soyuducu qurğularda məşğul olan fəhlələr
metalın və hazır məhsulun düzəldilməsi və çeşidlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr və briqadirlər
istehsal prosesində xammalın, yarımfabrikatın və hazır məhsulun yerdəyişməsi ilə məşğul olan fəhlələr və briqadirlər
boru və balonların qəbulu və təhvil verilməsi ilə məşğul olan fəhlələr
boru və pəstahların kəsiciləri
balonyığanlar
boru və balonların düzəldilməsi ilə məşğul olan deşicilər
nəzarət-ölçü cihazları və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
sürtkü və flyus komponentlərinin quruducuları
yayma və boruların termistləri
vaqrankalara materialların verilməsi ilə məşğul olan nəqledicilər
qızdırıcı sobalardan posanın yığışdırılması ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatı tullantılarının yığışdırıcıları
boruların paketlərə düzülməsi ilə məşğul olan yayma qablaşdırıcıları
flyus bişirənlər
forsunkaçılar
boruların silinməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
boru pardaqlamaqla məşğul olan elektrik pardaqlayıcıları
təbəqə və lentlərin elektrik qaynaqçıları
dəzgahlarda boruların elektrik qaynaqçıları
növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
sahə rəisləri
sex rəisləri, onların müavinləri
ustalar, böyük ustalar
isti iş sahələrində məşğul olan nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə elektrikləri
sex elektrikləri
sahə, sex energetikləri
3.9. Dəmirin birbaşa bərpa olunması və qara metallardan ovuntu istehsalı
 1. a) fəhlələr:
bütün adlarda aparatçılar
qarışdırıcı məkiklərin məkikçiləri
şaxta sobalarının su kəməri işçiləri
qazçılar
şaxta sobalarının qazçıları
şaxta sobalarının ocaqçıları
şadaraçılar
doğrayıcılar
xəlitə doldurucuları
tərəzi vaqonlarının maşinistləri
doğrama-üyütmə-çeşidləmə mexanizmlərinin maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
dəyirman maşinistləri
kəsikləyicilərin maşinistləri
konveyer maşinistləri
skip qaldırıcılarının maşinistləri
qarışdırıcı barabanların maşinistləri
kürəçilər
odadavamlı materialla işləyənlər
dəmir oksidi bərpa edən sobaçılar
dəmir ovuntuları yandıran sobaçılar
dəmiri birbaşa bərpa edən sobaların polad əridicilərinin köməkçiləri
separatorçular
skipçilər
təmirçi çilingərlər
dəmirin birbaşa bərpa sobalarının polad əridiciləri
quruducular
nəqledicilər
ovuntunun qablaşdırılması ilə məşğul olan qablaşdırıcı-bükücülər
təmizləyicilər
xəlitəçilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
sahə rəisləri
sex rəisləri və onların müavinləri
ustalar, böyük ustalar
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sex, sahə elektrikləri
sahə energetikləri
sex energetikləri
 1. Koks, pekokoks, termoantrasit və koks-kimya istehsalatı. Kömürün hazırlanması
4.1. Koks, pekokoks və termoantrasit istehsalatları
 1. a) fəhlələr:
qazın təmizlənməsi və kömür hazırlanması ilə məşğul olanlardan başqa bütün adlarda aparatçılar
barilyetçilər
koks sobalarının qazçıları
qapıçılar
termoantrasit sobalarının yükləyici-boşaldıcıları
kabinəçi-haşiyəçilər
lyukçular
koks maşınlarının maşinistləri
koksyükləyən maşınların maşinistləri
isti iş sahələrində məşğul olan metallurgiya istehsalatının kran maşinistləri
isti iş sahələrində məşğul olan körpülü yük və yer dəyişdiricilərinin maşinistləri
koksu quru söndürən qurğuların maşinistləri
söndürücü vaqonların elektrovozlarının maşinistləri
isti iş sahələrində məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyənlər
koks-kimya istehsalatının avadanlıqlarının quraşdırıcıları, boru kəmərlərinin texnoloji quraşdırıcıları, təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə elektrik qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməü üzrə elektrik montyorları
rampaçılar
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
tunelçilər
skip qaldırıcılarının tunel motorçuları
pekoks aparatlarının təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan ustalar, böyük ustalar
4.2. Koks-kimya istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
iş zonasının havasında 1-ci və ya 2-ci sinif təhlükəli zərərli maddələr, həmçinin kanserogenlər olan məhsulların istehsalı ilə məşğul olan bütün adda aparatçılar, o cümlədən qazın kükürd təmizlənməsi ilə məşğul olanlar
bütün fəhlələrin nəzərə alındığı əsas istehsalat sahələrinin briqadirləri iş zonasının havasında 1-ci və 2-ci sinif təhlükəli zərərli maddələr, həmçinin kanserogenlər olan doğrama işlərində məşğul olan doğrayıcılar
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan metallurgiya istehsalatının kran maşinistləri
koks-kimya istehsalatının avadanlıqlarının quraşdırıcıları, boru kəmərlərinin texnoloji quraşdırıcıları, təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə elektrik qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
iş zonasının havasında 1-ci və 2-ci sinif təhlükəli zərərli maddələr, həmçinin kanserogenlər olan işlərdə məşğul olan kimya istehsalatının mexanizmlərinin fəhlələri
iş zonasının havasında 1-ci və ya 2-ci sinif təhlükəli zərərli maddələr, həmçinin kanserogenlər olan işlərdə kimyəvi məhsulun tökücüləri
iş zonasının havasında 1-ci və ya 2-ci sinif təhlükəli zərərli maddələr, həmçinin kanserogenlər olan işlərdə məşğul olan strubberçilər-nasosçular
iş zonasının havasında 1-ci və 2-ci sinif təhlükəli zərərli maddələr, həmçinin kanserogenlər olan işlərdə məşğul olan tökücü-boşaldıcılar isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan stropçular
aparatların təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
kömürün hazırlanması və qazların təmizlənməsi ilə məşğul olan bütün adda aparatçılar
biokimyəvi qurğularda məşğul olan çirkab təmizləyən aparatçılar əsas istehsal sahələrinin briqadirləri
bunkerçilər
tərəziçilər
koks-kimya istehsalatı tullantılarının daşınması ilə məşğul olan avtomobil sürücüləri
kömürü hazırlıq üçün nəql etməklə məşğul olan avtomobil sürücüləri
qazdan mühafizə aparatının tətbiqi ilə işlər aparılarkən qazdan xilas edənlər
xammalın, yanacağın və koks-kimya məhsulunun yüklənib boşaldılması ilə məşğul olan yükləyicilər
dozlaşdırıcılar
xırdalayıcılar
kabestançılar
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan qara metal istehsalatının nəzarətçiləri
lentvari cığırları yığışdıranlar
texnoloji prosesdə məşğul olan buldozer maşinistləri
vaqonaşırıcıların maşinistləri
konveyer maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
körpü yükləyicilərinin maşinistləri
nasos qurğularının, o cümlədən söndürücü qülləsində məşğul olan maşinistlər
nizamlayıcı qurğunun maşinistləri
silos və kömür qülləsinə xidmət edən maşinistlər
yuyucu maşın maşinistləri
buzaçan qurğunun maşinistləri
quruducu qurğunun maşinistləri
istehsalat avadanlığının təmiri ilə daim məşğul olan koks-kimya istehsalatı avadanlığının quraşdırıcıları
koks-kimya avadanlığının təmiri ilə məşğul olan texnoloji boru kəmərlərinin quraşdırıcıları
odadavamlı materialla işləyənlər
koksçeşidləmə operatorları
koks-kimya aqreqatlarının təmiri ilə məşğul olan dülgərlər
kimya istehsalatı mexanizmləri ilə məşğul olan fəhlələr
kimya məhsulunun tökücüsü
separatorçular
skrubber-nasosçular
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
tökücü-axıdıcılar
yağlayıcılar
koks çeşidləyiciləri
transportyorçular
kömür, koks və kimyəvi məhsulların daşınması ilə məşğul olan nəqledicilər
koks istehsalı ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatının tullantılarının yığışdırıcıları
kimya məhsullarının qablaşdırılması və yüklənməsi ilə məşğul olan qablaşdırıcı-bükücülər
süzgəcçilər
flotatorçular
sentrifuqaçılar
bunkerlərin təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
xəlitəçilər
şlamçılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingəri (çilingər)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
bölmə rəisləri
sexlərdə istehsalat rəisləri, onların rəisləri
növbə rəisləri
sahə rəisləri
TNH sahələrinin rəisləri (müdirləri)
sex rəisləri, onların müavinləri
iş zonasının havasında 1-ci və ya 2-ci sinif zərərli maddələr, həmçinin kanserogenlər olan işlərdə və isti iş sahələrində məşğul olan ustalar
böyük ustalar
ustalar, böyük ustalar
nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
mexaniklər (böyük mexaniklər)
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə elektrikləri
sex elektrikləri
sahə energetikləri
sex energetikləri
 1. Generator qazının istehsalı və metallurgiya istehsalatı proseslərində qazların alınması
 2. a) fəhlələr:
qazçılar
qaz generatorçuları
kömürün susuz üsulla tərkib hissələrə ayrılması nəticəsində alınmış məhsulların tutulması və distillə edilməsi ilə məşğul olan bütün adlarda aparatçılar
qaztəmizləyən aparatçılar
qatılaşdırıcıların aparatçıları
barilyetçilər
bunkerçilər
qaz-generator stansiyalarının maşinistləri
konveyer maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
durulducularda məşğul olan nasos qurğuları maşinistləri
quruducu qurğuların maşinistləri
telfer maşinistləri
skrubberçi-nasosçular
təmirçi çilingərlər
transportyorçular
nəqledicilər
süzgəcçilər
flotatorçular
posa yığışdırıcıları
şlamçılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
sex rəisləri, onların müavinləri
ustalar, böyük ustalar
mexaniklər
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
avadanlığın təmiri üzrə ustalar (böyük ustalar)
 1. Dinas (odadavamlı kərpic) məmulatlarının istehsalı
fəhlələr:
tərkibində 2% və daha çox toz kristal, silisium (sərbəst) 4-oksid olan filiz olmayan qazıntıların doğranması, xırdalanması və üyüdülməsi ilə məşğul olan fəhlələr
 1. Metallurgiya istehsalatı (əlvan metallar)
7.1. Xammalın və xəlitənin hazırlanması. Mis-kükürd zavodlarında və fabriklərində briketləşdirmə
fəhlələr:
doğrayıcılar
xəlitə yükləyiciləri
7.2. Bişirmə, velsləmə
 1. a) fəhlələr:
hidrometallurqlar-aparatçılar
bunkerçilər
doğrayıcılar
isti işlərdə məşğul olan yandırıcı sobaların yükləyiciləri-boşaldıcıları
isti işlərdə məşğul olan xəlitə yükləyiciləri
qazanxana maşinistləri (ocaqçıları)
isti iş sahələrində məşğui olan kran maşinistləri (krançılar)
qidalandırıcıların maşinistləri
kürəçilər
isti işlərdə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
vel sobalarının sobaçıları
nikel ovuntusunun bərpası üzrə sobaçılar
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
transportyorçular
elevatora xidmətlə və isti işlərdə məşğul olan nəqledicilər
 1. b) mütəxəssislər
ustalar, böyük ustalar
7.3. Xəlitənin bişirilməsi
 1. a) fəhlələr:
aqlomeratçılar
isti aqlomeratın boşaldıcıları
aqlomerasiya və bişirmə kürəçiləri
şadaraçılar
şadaraçılar-qarışdırıcılar
istiqayıtma dozalaşdırıcıları
doğrayıcılar
xəlitə yükləyiciləri
isti iş sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
dəyirman maşinistləri
ekshauster maşinistləri
kürəçilər
şlamların təkrar emalçıları
tablayıcılar
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
qarışdırıcılar
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
isti aqlomerat qayıtması ilə məşğul olan transportyorçular
dövriyyə materiallarının və posanın təmizləyiciləri
aqlomeratın xəlitələnməsi ilə məşğul olan xəlitəçilər
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
7.4. Sənaye məhsulunun və xəlitənin qurudulması
 1. a) fəhlələr:
bunkerçilər
yükləyicilər
texnoloji sobaların ocaqçıları
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
quruducular
nəqledicilər
 1. b) mütəxəssislər:
bu yarımbölmədə göstərilən fəhlələrə rəhbərlik edən ustalar, böyük ustalar
7.5. Metalın əridilməsi və elektrotermik üsulla alınması
 1. a) fəhlələr:
isti aqlomerat boşaldıcıları
isti posanın daşınması ilə məşğul olan laylarda boşaldıcılar
doğrayıcılar
xəlitə yükləyiciləri
konverterçilər
texnoloji sobaların ocaqçıları
isti iş sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
sexlərdə məşğul olan qidalandırıcıların maşinistləri
tökmə maşınların maşinistləri
isti işlərdə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
əridicilər
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
əlvan metal və ərintilərin tökücüləri
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
isti metalın daşınması ilə məşğul olan nəqledicilər
isti posanın daşınması ilə məşğul olan posanın və dövriyyə materiallarının yığıcıları
silisiumun təmizlənməsi ilə məşğul olan məhsul təmizləyiciləri
xəlitəçilər
posaçılar
elektrik sobalarında və durulducularda məşğul olan elektrodçular
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
7.6. Materialların saflaşdırılması
 1. a) fəhlələr:
bunkerçilər
xəlitə yükləyiciləri
texnoloji sobaların ocaqçıları
isti iş sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
isti iş sahələrində məşğul olan telfer maşinistləri
kürəçilər
əridicilər
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
əlvan metal və ərintilərin tökücüləri
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
posaçılar
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
7.7. Hidrometallurgiya, qələvi ilə yuyulma, çıxardılma, kadmiumun və kuporosun alınması
 1. a) fəhlələr:
hidrometallurqlar-aparatçılar
süni şeyelit hazırlayan aparatçılar
turşuya davamlı materialla işləyənlər — yapışqanlayıcılar
quru üyüdülmə ilə məşğul olan dəyirman maşinistləri
kürəçilər
viniplast üzrə lehimçilər
qurğuşun üzrə lehimçilər (qurğuşun lehimçiləri)
əridicilər
sink kuporosu alınmasında sobaçılar
repulpatorçular
xloratorçular
sulu məhlulların elektrolizçiləri
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
7.8. Karbonlu materialların, kütlələrin və onlardan hazırlanan məmulatların istehsalı
 1. a) fəhlələr:
qazçılar
dozalaşdırıcılar
kürə və qrafit sobalarının yükləyici-boşaldıcıları
anod tökücüləri
bişirmə, qızdırma və qrafitləmə ilə məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
dəyirman maşinistləri
ələmə qurğularının maşinistləri
bişirmə, qızdırma və qrafitləmə ilə məşğul olan telfer maşinistləri
kürəçilər
isti təmirdə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
toztutan qurğuların xidməti üzrə operatorlar
pek əridiciləri
elektrod məhsulunun presləyiciləri
tablayıcılar
hopdurucular
qarışdırıcılar
stendçilər
bişirmə, qızdırma və qrafitləmə ilə məşğul olan stropçular
elektrod kütləsinin qəlibçiləri
elektrod məhsulunun xloratorçuları
xəlitəçilər
 1. b) mütəxəssislər:
elektrodların mexaniki emalı ilə məşğul olanlar istisna olmaqla, ustalar və böyük ustalar
7.9. Alüminium oksidi (giltorpaq) istehsalı
 1. a) fəhlələr:
aqlomeratçılar
alümenat məhsullarının karbonlaşdırılmasında, diffuzorlarda buxarlanması ilə məşğul olan hidrometallurqlar — aparatçılar
karbonlaşdırılma aparatçıları
isti aqlomeratın boşaldıcıları
doğrayıcılar
texnoloji sobaların ocaqçıları
dəyirman maşinistləri
kürəçilər
isti təmirdə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
tablayıcılar
 1. b) mütəxəssislər
karbonlaşdırma, bişirmə, kalsiumlaşdırma və qələvi buxarlaşdırma sexlərinin ustaları, böyük ustalar
7.10. Ərimiş metalla elektrolitik üsulla metalların alınması
 1. a) fəhlələr:
alüminium istehsalında anodçular
əridilmiş metal, ftor duzları, alüminium oksidi və xlorlaşdırılmış məhsullar daşıyan yükləyicilərin sürücüləri
əridilmiş metal, ftor duzları, alüminium oksidi və xlorlaşdırılmış məhsullar daşıyan elektrik və avtomobil arabacıqlarının sürücüləri
metal tökücüləri-boşaldıcıları
xəlitə, alüminium oksidi, flor duzları və anod kütləsinin boşaldılıb-yüklənilməsi ilə məşğul olan yükləyicilər
elektrolitin doğranılması ilə məşğul olan kəsicilər
anod tökücüləri
katodçular
əlvan metal tökücüləri
xlorun çəkilib-vurulması ilə məşğul olan kompressor qurğularının maşinistləri
isti iş sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
yükləyici-boşaldıcı maşinistlər
pnevmonəqliyyat maşinistləri
tökmə maşınlarının maşinistləri
isti iş sahələrində məşğul olan telfer maşinistləri
elektrolizlərin xidməti ilə məşğul olan oxlu kran maşinistləri
vannaların təmirində quraşdırıcılar
əridicilər
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
əlvan metalların və ərintilərin tökücüləri
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
elektrod kütləsinin qalibçiləri
vannaların təmirində qalibçi-şamotçular
xloratorçular
xlorkeçirənlər
xəlitəçilər
əridilmiş duzların elektrolizçiləri
elektrik çilingərləri-kontaktçıları
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
elektrolizlərin təmirində istifadə olunan avadanlığın təmiri üzrə ustalar
7.11. Ftor turşusu və onun duzlarının istehsalı
 1. a) fəhlələr:
absorbsiya aparatçıları
bişirmə aparatçıları
duz istehsalında aparatçılar
buxarlandırma aparatçıları
hidrometallurqlar-aparatçılar
dozalaşdırma aparatçıları
yaştəsnifatçı-aparatçılar
neytrallaşdırma aparatçıları
durultma aparatçıları
sulfat turşulu alüminium oksidi hazırlayan aparatçılar
ayırma aparatçıları
qurutma aparatçıları
süzmə aparatçıları
sentrifuqalaşdırıcı aparatçılar
bunkerçilər
yanıq daşınması ilə məşğul olan elektro və avto-arabacıqların sürücüləri
laylarda boşaldıcılar
qazogeneratorçular
müdafiə örtüklərinin sexlərində məşğul olanlardan başqa metal məmulatlarının yapışqanlaşdırıcıları
reagent dozalaşdırıcıları
doğrayıcılar
yükləyicilər-boşaldıcılar
sobaların yükləyiciləri-boşaldıcıları
texnoloji sobaların ocaqçıları
ventilyasiya və aspirasiya qurğularının maşinistləri
qazanxana maşinistləri (ocaqçıları)
isti iş sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançıları)
dəyirman maşinistləri
nasos qurğularının maşinistləri
kürəçilər
odadavamlı materialla işləyənlər
toz və qaztutan qurğulara xidmət üzrə operatorlar
lehimləyicilər
presləyicilər
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
repulpatorçular
turşunun tökülməsi ilə məşğul olan süzücü-tökücülər
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
gips və şamqalığının daşınması ilə məşğul olan nəqliyyatçılar
turşunun tökülməsi ilə məşğul olan bükücü-qablaşdırıcılar
flotatorçular
əsas avadanlığın və qaz yollarının təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
7.12. Duz və qələvi məhlullarında elektrolitik üsulla metalların alınması
 1. a) fəhlələr:
hipoxlorid hazırlanması ilə məşğul olan kimyəvi məhlullar hazırlayan aparatçılar
qurutma aparatçıları
katodçular
yükləyici mexanizmlərin maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
dəyirman maşinistləri
viniplast üzrə lehimçilər
qurğuşun üzrə lehimçilər (qurğuşun lehimçiləri)
əridicilər
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
əlvan metal və ərintilərin tökücüləri
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
katod və anod metalı, xammal və pek ilə doldurulmuş vaqonetkaların itələnməsi ilə məşğul olan nəqliyyatçılar
xammal və skrapın yuyulması ilə məşğul olanlardan başqa elektrolit vannalarının şlamçıları
sulu məhlulların elektrolizçiləri
elektrik çilingər-kontaktçıları
katodların təmizlənməsi ilə məşğul olan məhlul təmizləyiciləri
anod və katodların hazırlanması ilə məşğul olan əl ilə qaynaq edən elektrik qaynaqçıları
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar (elektroliz zərvərəq istehsalı ilə məşğul olanlardan başqa)
7.13. Əlvan metal ovuntularının istehsalı
 1. a) fəhlələr:
metal ovuntusunun istehsalının aparatçıları
sink ovuntusu istehsalı ilə məşğul olan qazo-generatorçular
viniplast üzrə lehimçilər
qurğuşun üzrə lehimçilər (qurğuşun lehimçiləri)
sink tozu istehsalında sobaçılar
metallurgiya üsulu ilə alınan tozların qablaşdırılması ilə məşğul olan bükücü-qablaşdırıcılar
karborund məmulatlarının hazırlanması ilə məşğul olan odadavamlı məmulatların qəlibçiləri
sulu məhsulların elektrolizçiləri
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyuk ustalar
7.14. Anodların və vayerbarsların alınması
 1. a) fəhlələr:
xəlitə yükləyiciləri
əlvan metalların tökücüləri
isti iş sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
tökmə maşınlarının maşinistləri
əridicilər
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
əlvan metalların və ərintilərin tökücüləri
mis və posaların çeşidlənməsi ilə məşğul olan çeşidləyicilər
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
7.15. Toztutma və qaz təmizləmə
 1. a) fəhlələr:
ekshauster maşinistləri
toz və qaztutan qurğuların xidməti üzrə operatorlar
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
metallurgiya üsulu ilə alınan tozların qablaşdırılması ilə məşğul olan bükücü-qablaşdırıcılar
toztutan qurğuların, sobaların, qazyollarının və ocaq qəfəsinin təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
7.16. Şlamın təkrar emalı
 1. a) fəhlələr:
titan və nadir metalların istehsalında aparatçılar
həlletmə aparatçıları
kürəçilər
əridicilər
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
əlvan metalların və ərintilərin tökücüləri
quruducular
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
7.17. Nadir metalların, kalsium, maqnezium və titanın metallurgiya və kimyəvi-metallurgiya üsulu ilə alınması
 1. a) fəhlələr:
xəlitənin bişirilməsi ilə məşğul olan aqlomeratçılar
pitaksial strukturların istehsalından başqa bütün adlarda aparatçılar
titan qubkasını çıxaranlar
dozalaşdırıcılar
yükləyici-boşaldıcılar
texnoloji sobaların ocaqçıları
briket preslərin maşinistləri
isti iş sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
dəyirman maşinistləri
reaksiya aparatlarının təmiri və bərpası ilə məşğul olan reaksiya aparatlarının quraşdırıcıları
isti iş sahələrində məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyənlər
epitaksial strukturların istehsalından başqa yarımkeçirici materialların yekun emalı ilə maşğul olan dəqiq kəsici aparatların operatorları
yodla saflaşdırma sobaçıları
titan və nadir metalların bərpasında və distillə edilməsində sobaçılar termik üsulla bərpa üzrə sobaçılar
titan tərkibli və qələvi torpaq materiallarının emalı üzrə sobaçılar üçoksidli sürmə istehsalı üzrə sobaçılar
əridicilər
barium elektrolit əridiciləri
elektron şüası ilə əritmə əridiciləri
epitaksial strukturların istehsalı ilə məşğul olanlardan başqa yarımkeçirici materiallarla aşqarvurma sahəsində məşğul olan yarımkeçirici materialların xəlitəsinin hazırlayıcıları
tablayıcılar
təmirçi çilingərlər, elektrik qaz qaynaqçıları, əl ilə qaz qaynaqçıları, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
bərk ərinti məmulatlarının bişiriciləri
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
quruducular
kalsium istehsalı ilə məşğul olan süzgəcçilər
xloratorçular
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
7.18. Əlvan və qiymətli metalların emalı və təkrar emalı
7.18.1. Əritmə istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
metal tökücüləri
metalın tökülməsi ilə məşğul olan kokilçilər-yığıcılar
əlvan metalların tökücüləri
isti iş sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
isti işlərdə məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyənlər
əridicilər
əlvan metalların və ərintilərin tökücüləri
isti metalın kəsilməsi ilə məşğul olan metalları qayçılarla və presslərlə kəsən kəsicilər
isti metalın kəsilməsi ilə məşğul olan mişarlarla, bıçaqlarla və dəzgahlarla kəsən kəsicilər
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
sobaların yanında məşğul olan xəlitəçilər
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
7.18.2. Azotturşulu gümüşün istehsalı, affinaj və kimyəvi təmiz qiymətli metalların alınması və onların emalı
 1. a) fəhlələr:
qiymətli metal istehsalında aparatçılar
bərkərintili və çətinərintili metalların istehsalatında aparatçılar
dəyirman maşinistləri
toz-qaz tutan qurğulara xidmət edən operatorlar
əlvan metalların yandırıcıları
əridicilər
azot turşulu gümüşün və kimyəvi təmiz qiymətli metalların istehsalı ilə məşğul olan fəhlələr
quruducular
termistlər
TYT (termiki yüksək tezlikli) qurğularının termistləri
xəlitəçilər
sulu məhlulların elektrolizçiləri
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
7.18.3. Yayma istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
qurğuşun yaymasında məşğul olan soyuq metal yayıcıları
texnoloji sobaların ocaqçıları
isti iş sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
əlvan metalların qızdırıcıları
əlvan metalların yandırıcıları
məmulatların qaplamaçıları
isti metalın düzəldilməsi ilə məşğul olan maşınlarla düzləndiricilər
qurğuşunun preslənməsi ilə məşğul olan hidropreslərdə presləyicilər
isti metal yayıcıları
isti metal kəsiciləri
isti metalın və qurğuşunlu metalların qayçılarla və preslərlə kəsilməsi ilə məşğul olan kəsicilər
isti metalın və qurğuşunlu metalların mişarlarla, bıçaqlarla və dəzgahlarla kəsilməsi ilə məşğul olan kəsicilər
qurğuşunun kəsilməsi ilə məşğul olan soyuq metalın kəsiciləri
isti iş sahələrində məşğul olan stropçular
metalın metal şotkalarla təmizlənməsi ilə məşğul olan məhsul təmizləyiciləri
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
bu yarımbölmədə nəzərdə tutulmuş fəhlələrə rəhbərlik edən ustalar, böyük ustalar
7.18.4. Borupresləmə, presləmə və məftilçəkmə istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
isti məftilçəkmə ilə məşğul olan əlvan metal məftilçəkənləri
isti boru yayması ilə məşğul olan boru yaymaçıları
texnoloji sobaların ocaqçıları
əlvan metalların qızdırıcıları
əlvan metalların yandırıcıları
hidropresslərdə presləyicilər
profilləmə ilə məşğul olanlar
isti yayma ilə məşğul olan boru prokatçıları
 1. b) mütəxəssislər:
bu yarımbölmədə nəzərdə tutulmuş fəhlələrə rəhbərlik edən ustalar, böyük ustalar
7.18.5. Sink tozunun və sink oksidinin alınması
 1. a) fəhlələr:
ələmə qurğularının maşinistləri
sink tozu və sink oksidinin qablaşdırılması ilə məşğul olan bükücülər-qablaşdırıcılar
 1. b) mütəxəssislər:
bu yarımbölmədə nəzərdə tutulmuş fəhlələrə rəhbərlik edən ustalar, böyük ustalar
7.19. Bərk ərintilərin və çətinəriyən metalların istehsalı
 1. a) fəhlələr:
üyüdülmə və ələnmə ilə məşğul olan metal ovuntularının istehsalının aparatçıları
volfram, kobalt, xrom, molibden, nikel duzlarının və natrium sulfidinin istehsalında məşğul olan bərkərintili və çətinəriyən metalların istehsalında məşğul olan aparatçılar
volfram, kobalt, xrom, molibden, nikel duzlarının və natrium sulfidi istehsalında məşğul olan hidrometallurgiya aparatçıları
süni şeyelitin hazırlanmasında aparatçılar
karbidləşdirmə aparatçıları
molibden tullantılarının oksidləşdirici aparatçıları
kobaltın bərpası ilə məşğul olan bərpa sobalarının aparatçıları
isti məftilçəkmə ilə (kobud məftilçəkmə) məşğul olan əlvan metalların məftilçəkənləri
çəkiclərin və presslərin dəmirçiləri
rotasiya maşınlarının dəmirçiləri-ştamplayıcıları
isti iş sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
dəyirman maşinistləri
ələmə qurğularının maşinistləri
kürəçilər
əridicilər
elektron şüası ilə əritmədə məşğul olan əridicilər
isti presləmə ilə məşğul olan bərkərinti presləyiciləri
tablayıcılar
isti metal yayıcıları
hopdurucular
mexaniki ələklərdə ovuntu ələyiciləri
çətin əriyən metal məmulatların qaynaqçıları
bərkərintili metalların bişiriciləri
ovuntuların və qatışıqların qurudulması ilə məşğul olan quruducular
su məhlullarının elektrolizçiləri
əridilmiş duzların elektrolizçiləri
7.20. Civənin, adi kükürdün, ksantogenatın, arsenin, xrom duzlarının, natrium sulfidinin, işıqsaçan maddələrin, molibdat ammoniumun, stalinitin, onların birləşmələrinin istehsalı. Qızılın, gümüşün, platinin, platin qrupuna aid olan metalların affinajı
 1. a) fəhlələr:
göstərilmiş istehsalatda texnoloji prosesdə və avadanlığın təmiri ilə tam iş günü məşğul olan bütün fəhlələr
göstərilmiş istehsalatda xidmət ilə məşğul olan fəhlələr: əlvan metallurgiya məhsulları nəzarətçiləri, xammalın, yarımməhsulların, hazır məhsulların və tullantıların qəbulunda, verilməsində, sınaqlardan keçirilməsində və emalında məşğul olan köməkçi fəhlələr, fəhlələr; istehsalat məhsullarının və çirkab suların emalında, xammalın, turşuların, yarımməhsulların və hazır məhsulun nəqlində, xammalın, turşuların, yarımməhsulların və hazır məhsulun düzülməsi və qablaşdırılması ilə məşğul olan fəhlələr
 1. b) mütəxəssislər:
sexlərdə, yenidən emalda və şöbələrdə məşğul olan ustalar, böyük ustalar
nəzarət ustaları (sex, sahə)
7.21. Xammalın və xəlitənin hazırlanması. Mis-kükürd zavodlarında və fabriklərində briketləşdirmə
 1. a) fəhlələr:
briketləri qaynadan avtoklavçılar
briket qarışığını hazırlayan aparatçılar
bunkerçilər
xammalın boşaldılması ilə məşğul olan yükləyicilər
dozalaşdırıcılar
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
dəyirman maşinistləri
briket preslərinin maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
yükləyici-boşaldıcı maşınların maşinistləri
ələk qurğularının maşinistləri
telfer maşinistləri
ekskavator maşinistləri
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər
reagent əridiciləri
separatorçular
təmirçi çilingərlər
xammalın boşaldılması ilə məşğul olan stropçular
briket çıxardıcıları
transportyorçular
xəlitəçilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
ustalar, böyük ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.22. Xəlitənin və sənaye məhsullarının qurudulması
 1. a) fəhlələr:
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Bu sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
forsunkaçılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
ustalar, böyük ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.23. Yandırma və velsedilmə
 1. a) fəhlələr:
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
isti iş sahələrindəki işlərdə məşğul olan telfer maşinistləri
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
nəqledicilər
forsunkaçılar
xəlitəçilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar (böyük ustalar)
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.24. Xəlitənin və sənaye məhsullarının qızdırılıb bitişdirilməsi
 1. a) fəhlələr:
bunkerçilər
dozalaşdırıcılar
zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
nasos qurğularının maşinistləri
qidalandıncıların maşinistləri
isti iş sahələrində məşğul olan telfer maşinistləri
zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
yağlayıcılar
transportyorçular
forsunkaçılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
isti iş sahələrində və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar (böyük ustalar)
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.25. Əritmə və elektrotermik istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
bunkerçilər
yükləyici sürücülər
sexlərin daxilində məşğul olan elektrik və avtoarabacıq sürücüləri
qabığın, faynşteynin, şteynin, dövrlərin, posanın doğranması ilə məşğul olan doğrayıcılar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
briket presslərinin maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
skip qaldırıcılarının maşinistləri
metallurgiya sexinin elektrovoz maşinistləri
sobaların yanında məşğul olan sanitariya-texnika sistem və avadanlığının quraşdırıcıları
odadavamlı materialla işləyənlər
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər elektrodların tənzimləyiciləri
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
transportyorçular
xəlitənin nəql edilməsi ilə məşğul olan nəqledicilər
posanın və dövriyyə materialının yığışdırıcıları
çalovların təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
elektrodçular
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar (böyük ustalar)
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə energetikləri (elektriklər)
sex energetikləri (elektriklər)
7.26. Metalın saflaşdırılması
 1. a) fəhlələr:
doğrayıcılar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
dəyirman maşinistləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
transportyorçular
metalın daşınması ilə məşğul olan nəql edicilər
forsunkaçılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar (böyük ustalar)
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.27. Hidrometallurgiya, qələvi ilə yuyulma, kadmium və kuporosun alınması
avtoklavçılar
agitatorlarda və qatışdırıcılarda perkolyasiya, çökdürmə və süzülmə proseslərində məşğul olan aparatçı hidrometallurqlar
kristallaşdırma aparatçıları
armaturçular
viniplastçılar
dozalaşdırıcılar
xəlitə yükləyiciləri
qələvi yükləyiciləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
briket presslərinin maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
nasos qurğularının maşinistləri
təkrar şlamların emalçıları
odadavamlı materialla işləyənlər
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər
turşuların, qələvilərin və duzların dozalaşdırılması ilə məşğul olan fəhlələr
aparaturanın təmiri ilə məşğul olan fəhlələr
təmirçi çilingərlər
turşuların, qələvilərin, duzların nəql edilməsi ilə məşğul olan nəqledicilər
büküb çəkmə ilə məşğul olan qablayıcı-bükücülər
süzgəcçilər
sementləşdiricilər
sentrifuqaçılar
xəlitəçilər
şlamçılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
elektrodların mexaniki emalı ilə məşğul olan ustalar (böyük ustalar)
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.28. Karbonlu materialların, kütlələrin və onların məmulatlarının istehsalı
 1. a) fəhlələr:
qarışdırıcı məkiklərin məkikçiləri
yükləyicilərin sürücüləri
xammalın və hazır məhsulun yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyicilər
doğrayıcılar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
kran maşinistləri (krançılar)
nasos qurğularının maşinistləri
idarəetmə pultunun operatorları
tablama, yandırma və qrafitləşdirmə ilə məşğul olan nümunəgötürənlər
təmirçi çilingərlər
elektrod məhsulunun çilingərləri
çeşidləyicilər
elektrod məhsulunun mexaniki emalı üzrə dəzgahçılar
nəqledicilər
sobaların yanında məşğul olan forsunkaçılar
məhsul təmizləyiciləri
elektrod qalaqlayıcıları
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
elektrod məhsulunun mexaniki emalı ilə məşğul olan nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.29. Giltorpaq istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
avtoklavlarda və agitatorlarda, təsnifatçılarda, dekompozerlərdə, süzülmə, pulpa hazırlanması, kaustifikatorlarda məşğul olan aparatçı-hidrometallurqlar
istilikdaşıyıcıların qızdırma aparatçıları
armaturçular
bunkerçilər
şadaraçılar
sementin, sodanın, kaustikanın və giltorpağın yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyicilər
dozalaşdırıcılar
xəlitənin yükləyiciləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
kran maşinistləri (krançılar)
nasos qurğularının maşinistləri
yükləyici-boşaldıcı maşınların maşinistləri
qidalandırıcıların maşinistləri
skip qaldırıcılarının maşinistləri
ekshauster maşinistləri
toz və qaztutan qurğulara xidmət üzrə operatorlar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər
repulpatorçular
separatorçular
təmirçi çilingərlər
transportyorçular
süzgəcçilər
flotatorçular
forsunkaçılar
sentrifuqaçılar
aparaturanın təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
xəlitəçilər
şlamçılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
ustalar, böyük ustalar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar, böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə və sex energetikləri (elektrikləri)
7.30. Metal ərintisindən elektrolit üsulu ilə metalın alınması
 1. a) fəhlələr:
yükləyicilərin sürücüləri
alüminium istehsalı ilə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
dəyirman maşinistləri
metallurgiya avadanlığının təmiri ilə daim məşğul olan metallurgiya zavodlarının avadanlığının quraşdırıcıları
qayçılarda və presslərdə metal kəsiciləri
mişarla, əl mişarı ilə və dəzgahlarla kəsicilər
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
isti metalın daşınması ilə məşğul olan traktorçular
nəqledicilər
istehsalat binalarının yığışdırıcıları
elektrolit vannalarının şlamçıları
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə və sex energetikləri (elektrikləri)
7.31. Ftor turşusunun və onun duzlarının istehsalı
 1. a) fəhlələr:
bakelitçilər (hopdurucular)
metal məmulatların yapışqanlaşdırıcıları
viniplastçılar-turşuyadavamlı materialla işləyənlər
yapışqanlaşdırıcılar-turşuyadavamlı materialla işləyənlər
əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
kimyəvi analiz laborantları
damğalayıcılar
cihazçılar
nümunəgötürənlər
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
transportyorçular
nəqledicilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə (bölmə) mexanikləri
sex və sahə energetikləri (elektrikləri)
7.32. Duz və qələvi məhlullarında elektrolit üsulu ilə metalın alınması
 1. a) fəhlələr:
kükürd turşulu məhlulların hazırlanması və elektrolitik zərvərəqi istehsal edərkən çökmə yolu ilə sənaye bölmələrinin təmizlənməsində məşğul olan aparatçı-hidrometallurqlar
elektrolit hazırlayan aparatçılar
yapışqanlaşdırıcılar-turşuya davamlı materialla işləyənlər
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
isti iş sahələrində məşğul olan telfer maşinistləri
nasos qurğularının maşinistləri
matrisa vərəqlərinin emalçıları
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər vannaların təmiri ilə məşğul olan fəhlələr
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
süzgəcçilər
vannaların təmirində futerçilər, şamotçular
sementləyicilər
xammalın və skranın yuyulması ilə məşğul olan elektrolit vannalarının şlamçıları
elektrolit zərvərəq istehsalı ilə məşğul olan su məhlulunun elektrolizçiləri
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
elektrolit zərvərəqin istehsalı ilə məşğul olan ustalar
böyük ustalar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə energetikləri (elektrikləri)
sex energetikləri (elektrikləri)
7.33. Əlvan metal ovuntusunun istehsalı
 1. a) fəhlələr:
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nümunəgötürənlər
təmirçi çilingərlər
nəqledicilər
istehsalat binalarını yığışdıranlar
ovuntu məhsulu ilə məşğul olan qablaşdırıcı-bükücülər
külçə frezerçiləri
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə energetikləri (elektrikləri)
sex energetikləri (elektrikləri)
7.34. Anod və vayerbarsların alınması
 1. a) fəhlələr:
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
polad qəliblərin yağlanması ilə məşğul olan yağlayıcılar
məhsul təmizləyiciləri
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
isti və zərərli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.35. Toztutma və qaztəmizləmə
 1. a) fəhlələr:
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
ventilyasiya-aspirasiya qurğularının maşinistləri
yükləyici-boşaldıcı maşınların maşinistləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
pnevmonəqliyyata xidmət üzrə məşğul olan transportyorçular
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
isti və zərərli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.36. Şlamın təkrar emalı
 1. a) fəhlələr:
qələvi ilə yuyulma aparatçıları
qələvidə yuyulma ilə məşğul olan aparatçı hidrometallurqlar
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
xəlitənin, metalın və konsentratların nəql edilməsi ilə məşğul olan nəqledicilər
süzgəcçilər
xəlitəçilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sex mexanikləri
7.37. Kömür tozunun hazırlanması
 1. a) fəhlələr:
doğrayıcılar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
dəyirman maşinistləri
qidalandırıcı maşinistləri
skreper maşinistləri (skreperçilər)
ekshauster maşinistləri
toz və qaztutan qurğulara xidmət üzrə operatorlar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər
təmirçi çilingərlər
yağlayıcılar
transportyorçular
aparaturanın təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
ustalar, böyük ustalar
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.38. Nadir metalların, kalsium, maqnezium və titanın metallurgiya və kimya-metallurgiya üsulu ilə alınması
 1. a) fəhlələr:
kaustikləşmə, neytrallaşdırma və qatılaşdırıcılar ilə məşğul olan aparatçılar-hidrometallurqlar
kaustikləşmə aparatçıları
neytrallaşdırma aparatçıları
çirkab suları təmizləyən aparatçılar
qatılaşdırıcıların aparatçıları
süzmə aparatçıları
yükləyicilərin sürücüləri
elektrik və avtoarabacıq sürücüləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
isti işlərdə məşğul olan telfer maşinistləri
ələyici qurğuların maşinistləri
sobaların təmirində quraşdırıcılar
reaksiya aparatlarının quraşdırıcıları
nümunəgötürənlər
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
təmirçi çilingərlər
nəqledicilər
qablaşdırıcı-bükücülər
süzgəcçilər
forsunkaçılar
sentrifuqaçılar
xəlitəçilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.39. Əlvan və qiymətli metalların emalı və təkrar emalı
7.39.1. Əritmə istehsalatı
 1. a) fəhlələr
tökmə sürtgülərin bişiriciləri
elektrik və avtoarabacıq sürücüləri
kokilçi-yığıcılar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
kvars və maqnezit üyütməklə məşğul olan dəyirman maşinistləri
posaların və zibillərin ələnməsilə məşğul olan ələyici qurğuların maşinistləri
sanitar texniki sistemləri və avadanlığın quraşdırıcıları
sobaların təmirində montajçılar
sırıntıların və metal tullantılarının presləyiciləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər
təmirçi çilingərlər
isti külçələrin emalı ilə məşğul olan külçələrin frezerçiləri
isti külçələrin emalı ilə məşğul olan əlvan metalların şaberçiləri
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə energetikləri (elektrikləri)
sex energetikləri (elektrikləri)
7.39.2. Nitrat turşulu gümüş hidronitratın istehsalı, affinaj və kimyəvi cəhətdən xalis qiymətli metalın alınması və onların təkrar emalı
rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.39.3. Sink tozunun və sink oksidinin alınması
rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri, onların istehsalat üzrə müavinləri
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
7.39.4. Yayma istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
soyuq metalın yaymaçıları
zərvərəqin rəngləyici-kaşirovalçıları
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
kran maşinistləri (krançılar)
dəzgahların sazlanması ilə məşğul olan texnoloji avadanlığın sazlayıcıları
rulon dolayanlar
əl ilə düzəldicilər
maşınla düzəldicilər
qırıntıların və metal tullantılarının presləyiciləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər
forsunkaçılar
təmirçi çilingərlər
stropçular
zərvərəq aşındırıcıları
transportyorçular
nəqledicilər
quru cilalama ilə məşğul olan cilalayıcılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri və onların istehsalat üzrə müavinləri
ustalar, böyük ustalar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə energetikləri (elektrikləri)
sex energetikləri (elektrikləri)
7.39.5. Boru presləmə, presləmə və məftil çəkmə istehsalatları
 1. a) fəhlələr:
məftil çəkənlər
əlvan metallardan məftil çəkənlər
yaymaçılar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
kran maşinistləri (krançılar)
soyuq ştamplama avadanlığının sazlayıcıları
ultrasəs qurğuların operatorları
almazdan və ən möhkəm materiallardan olan volkların pardaqlayıcıları
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər
təmirçi çilingərlər
stropçular
boru yaymaçıları
forsunkaçılar
əlvan metalların şaberçiləri
matrisa və başlıqların cilalanması ilə məşğul olan cilalayıcılar
almazların və ən möhkəm materialların cilalayıcıları
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
emulsiya bişiriciləri
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri və onların istehsalat üzrə müavinləri
ustalar, böyük ustalar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sex energetikləri (elektrikləri)
7.39.6. Sinklə pardaqlama işləri
 1. a) fəhlələr:
təbəqələrin və lentlərin pardaqlayıcıları
sinki yonmaqla məşğul olan yonucular
qablaşdırıcılar-bükücülər
cilalayıcılar
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar və böyük ustalar
7.40. Bərk ərintilərin və çətinəriyən metalların istehsalı
 1. a) fəhlələr:
qarışıqların və məhlulların hazırlanmasında aparatçılar
destillə aparatçıları
bərpa soba aparatçıları
elektroliz aparatçıları
şpur qazmaçıları
soyuq metalın yayıcıları
partladıcılar
əlvan metal çəkiciləri
dozalaşdırıcılar
doğrayıcılar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçiləri
çətinəriyən məmulatların emalçıları
almazdan və ən bərk materiallarından volkun pardaqlayıcıları
bərk ərintilərin presləyiciləri
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə məşğul olan nümunəgötürənlər
təmirçi çilingərlər
hazır məmulatların qurudulması ilə məşğul olan quruducular
maşınla qəlibləyən qəlibləyicilər
əl ilə qəlibləyən qəlibləyicilər
sentrifuqaçılar
bərk ərinti və çətinəriyən metal məmulatların cilalayıcıları
ştamplayıcılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri və onların istehsalat üzrə müavinləri
ustalar, böyük ustalar
isti işlərdə və zərərli əmək şəraitli işlərdə nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
sahə energetikləri (elektrikləri)
sex energetikləri (elektrikləri)
7.41. Civə, adi kükürd, ksantogenat, arsen, xrom duzları, natrium sulfidinin, ammon molibdatı, stalinitin və onların birləşmələrinin istehsalı. Qızılın, gümüşün, platinin və platin qrupu metalların affinajı, həmçinin qiymətli metalların istehsalı
 1. a) fəhlələr:
göstərilən istehsalatlara xidmət üzrə fəhlələr
məişət kombinatlarının, binaların, duşxanaların fəhlələri
xüsusi geyimin qəbulu, yuyulması, qurudulması və təmiri ilə məşğul olan fəhlələr
nümunəvurma, analitik, spektral, tədqiqat, nəzarətölçü və digər laboratoriyaların işçiləri
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
sex rəisləri və onların istehsalat üzrə müavinləri
avadanlığın təmiri üzrə ustalar və böyük ustalar
sahə mexanikləri və böyük mexaniklər
sex mexanikləri və böyük mexaniklər
sahə energetikləri (elektrikləri)
sex energetikləri (elektrikləri)
7.42. İş zonasının havasında təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələr olduqda, ovuntu metallurgiyası metodu ilə məmulatların istehsalı
 1. a) fəhlələr:
ələyici qurğuların maşinistləri
dəmirçi-presləmə avadanlığının sazlayıcıları
dəmir ovuntularını yandıran sobaçılar
bütün adlarda presləyicilər
hopdurucular
ovuntu ələyiciləri
təmirçi çilingərlər
qarışdırıcılar
qızdırıb bitişdirənlər
nəqledicilər
xəlitəçilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə (bölmə) rəisləri
ustalar, böyük ustalar
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri
 1. Kimya istehsalatı
8.1. Tam iş günü aşağıda sadalanan istehsalatlarda və işlərdə məşğul olan kimya müəssisələrinin və neft-kimya sənayesi sahələrinin fəhlələri, rəhbərləri və mütəxəssisləri
8.1.1. Aktivləşdirilmiş kömür (*), alyumoqel, aeroqel, aldehidlər və onların törəmələri; aminlər, onların birləşmələri; ammonyak (qaz xammalını da aid etməklə); aktivləşdirilmiş pirolyuzit; asbovinil; ağ his; brom, onun birləşmələri; vanadium və sürmə birləşmələri; üsulundan asılı olmayaraq kükürd ərintisi; haloiddən törənmiş etilen, onların polimerləri və polimerkimiləri; hepatol; hopkalit; qrafitkolloid preparatları; quanidlər və onların törəmələri; manqan-4 oksidi; detergentlər; dimetilsulfat; desulfurator; diproksid; inqibitorlar
iondəyişdirici qatranlar və onlar üçün yarımməhsullar; yod, onun birləşmələri; kaustik soda; kaprolaktam; kamforlar; kalsium karbidi; karbürizator; katalizatorlar; ketonlar, onların törəmələri; koaqulyant; kreolin; lak boya məhsulları işlədilməklə
üzvi əridicilər; laklar və onların qatışıqları; merkaptanlar; metal natrium, kalium, onların oksidləri; kimyəvi üsulla metal ovuntuları; mineral və üzvi turşular, onların birləşmələri, törəmələri, o cümlədən regenerasiya, denitatsiya və qatılaşma; mineral duzlar; mineral gübrələr; miporosepatorlar; sidik cövhəri; arsen və onun duzları; tamamlanmayan tərkiblər və onların zəhərləri; nitroqarışıqlar; nekal, tiokol; arsen, apatit-nefelin, kükürd filizlərinin zənginləşdirilməsi; üzvi və qeyri-üzvi reaktivlər; oksidlər, peroksidlər, hidroperoksidlər, onların birləşmələri; etilen oksidləri və onun əsasında məhsullar; üzvi piylər, aromatik və heterosiklik xammal əsasında alınan üzvi maddələr, o cümlədən lak, piqmentlər, rənglərin sintezi üçün məhsullar
ossein; neft karbohidrogenlərinin pirolizi, piroliz qazlarının təmizlənməsi, komprimirləşməsi, ayrılması, qazın krekinqi, təbii qazlar; plastifikatorlar; fenol, krezol, rezorsin, fenol birləşmələri, melamin,
* Sənayenin kimya-əczaçılıq sahəsinə şamil edilir
anilin, furfurol, tiosidik cövhəri, izosianatlar, poliamidlər, poliuretanlar, polifir qatranları, sadə və mürəkkəb sellüza efirlərinin əsasında alınan plastik kütlələr; fasiləsiz və ştapel şüşəlif (istilikizolyasiya şüşəlifi çıxmaqla), eləcə də ondan və şüşə plastikdən məmulatlar
polidien, polivinilpirrolidon; akril, metaakril turşuları, onların törəmələri, polimerləri və polimerkimiləri; sadə vinil efirlərinin polimerləri; polietilentereftalatlar, butadien, poliizobutilen, izopren, latekslər, örtük və onların əsasında başqa materiallar; polifosfatlar; polikarbonat örtüyü; poroplastlar; porofor; sıxılma materialları; benzol, benzoil və naftalin törəmələri, onların homoloqları; sadə mürəkkəb efirlər
civə cihazları və preparatları; rezinli, rezin texnikalı və şin sexlərində: hazırlıq, xammalın hazırlanması, vulkanizasiyası, rezin üçün yapışqanın hazırlanması
işıqtərkiblilər; qurğuşun, civə, xrom, onların oksidləri, birləşmələrinin maddələri; selen, tellur, selenli, misli, sinkli birləşmələr; kükürd-karbon; silikaqel; sintetik kauçuklar, sintetik vitaminlər; sintetik rəngləyici, piqmentlər, onların xırdalanması, qurudulması, sintetik qatranlar, laklar; barium, titan birləşmələri; spirtlər, onların törəmələri; stirol, onun törəmələri; polimerləri, polimerkimiləri; kömürsulfid; stintillyasiya materialları; termohəssas rənglər
qələmlər; texniki yem fosfatları; texniki karbon, onun əsasında materiallar; karbohidrogenlər, onların birləşmələri; urotropin; fenol, onun birləşmələri; ferromaqnit, köpükgenerator ovuntusu; flotoreaqentlər; formalqlikol
fosfor, fosfor tuşruları, onların törəmələri; bütün siniflərin freonları; friqitlər; ftor, onun birləşmələri; ftorxlorüzvü birləşmələr; kimyəvi preparatlar: rezin, kauçuk, kənd təsərrüfatı, bağçılıq, tibbi preparatları, benzinlər, sürtkü yağı, tozla mübarizədə transformator yağı, flotoreaqentlər, plastik kütlələr, süni liflər, rəngli, ağ-qara rəngli kino-foto lenti üçün; kino-foto sənayesi üçün kağız; bitkilərin, zəhərlərin, qorxudan vasitələr, kimyəvi maddələr, onların əsasında alınan preparatlar; kimyauducular; xlor, onun birləşmələri; xlorvinil, kimyauducular; xlor, onun birləşmələri; xlorvinil, onun polimerləri; polimerkimiləri; sellozolvlar; sian, rodan birləşmələri; sianatlar, dizosianatlar, onların törəmələri; ekstralin; element üzvi birləşmələr; emallar, qiymətli metallardan preparatlar; piy qarışıqlarının həlməşik məhlulları, onların yumşaldıcıları, etil mayesi; zəhərli kimyəvi preparatlar
xüsusi istehsalat (çənlərin, tutumların təmizlənməsi, yuyulması xüsusi istehsal üzrə toksik taraların təmiri, düzəldilməsi) və laboratoriyada kimyəvi xüsusi maddələrlə məşğul olan işçilər
antikorroziya tərkiblərinin və örtük sexlərinin, bölmələrin, sahələrin işçiləri
kommunikasiyaların, deqazlaşdırma, istehsalat kanalizasiyası və tunellərin yuxarıda sadalanan istehsalatlarında və bölmələrində texnoloji avadanlığın və elektrik avadanlığının (nəzarət-ölçü cihazları və ventilyasiyadan başqa) təmiri, profilaktikası və xidmətilə məşğul olan sexlərin fəhlələri, ustaları və böyük ustaları, mexanikləri və energetikləri;
balonların və konteynerlərin xlorla doldurulmasında, həmçinin xlor istehsalında xlor tökülməsi ilə məşğul olan işçilər
hazırlıq, xammalın hazırlanması, vulkanizasiya, rezin üçün yapışqan hazırlanan sahələrdə rezin, texniki rezin və şin istehsalında məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
ronqalit və sulferləşmiş yağlı məhsulların istehsalında məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
8.1.2. Azbest texniki məmulatların istehsalı
 1. a) fəhlələr:
azbest texniki məmulatlar istehsalının aşağıdakı sex, sahə və bölmələrində:
əvvəlcədən hazırlıq (hazırlıq), toxuculuq, əyiridicilik, aparat, naxışlı, avtotraktor hissələri, avtoformalaşan hissələr, spirala sarınan
döşəkcə, karton və süzgəclər, paranit, valslenti (elastik materialdan) təcrübə-sınaq, sənaye texniki, texnoloji və elektrik avadanlığının xidməti, profilaktikası və təmiri ilə məşğul olan fəhlələr (nəzarət-ölçü cihazları və ventilyasiyadan başqa)
texniki nəzarət şöbəsində məşğul olan nəzarətçilər
aşağıda göstərilən sexlərdə, sahələrdə və şöbələrdə nəzarət-ölçü cihazlarının avtomatika və kommunikasiyasının təmiri, profilaktikası və xidməti ilə məşğul olan fəhlələr: hazırlayıcı, toxucu (parça), əyirici, toxucu, aparat, doldurucu, avtomobil-traktor hissələri, avtoqəlibləmə hissələri, spiralsarıdıcı araqat, karton və süzgəclər, paranit, yaymalenti (elastik material) təcrübə-sınaq sənaye-texniki
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
yuxarıda sadalanan sexlərdə, sahələrdə və bölmələrdə məşğul olan sahə,növbə rəisləri, ustalar və böyük ustalar
yuxarıda sadalanan sexlərdə, sahələrdə və bölmələrdə məşğul olan sex rəisləri, onların müavinləri və texniki nəzarət şöbələrinin (TNŞ) işçiləri
avadanlığın təmiri üzrə ustalar, böyük ustalar (nəzarət-ölçü cihazları və ventilyasiyalardan başqa)
yuxarıda sadalanan sexlərdə, sahələrdə və bölmələrdə məşğul olan mexaniklər
yuxarıda sadalanan sexlərdə, sahələrdə və bölmələrdə məşğul olan energetiklər
yuxarıda sadalanan sexlərdə, sahələrdə və bölmələrdə nəzarət-ölçü cihazlarının, avtomatika və kommunikasiyanın təmiri, profilaktikası və xidməti ilə məşğul olan avadanlığın təmiri üzrə ustalar (böyük ustalar)
8.2. Məhsul istehsalının texnoloji proseslərində tam iş günü məşğul olan xalq təsərrüfatının və sənayenin başqa sahələri üzrə müəssisələrin ustaları və fəhlələri; qeyri-üzvi kimya, gübrələr, polimerlər, plastik kütlələr, kompozik materiallar, şüşə plastik və poliuretanlar (o cümlədən tozlama üsulu ilə), kauçuklar, lakboyama, məişət kimyası, üzvi sintez, sintetik rəngləyicilər, neft-kimya, rezin texniki və azbest, kimyəvi reaktivlər, xüsusi sexlərdə, bölmələrdə, sahələrdə və qurğularda, iş zonalarında, havada 1-ci və 2-ci sinif təhlükəli zərərli maddələr olan yüksəktəmizlikli maddələr, həmçinin kanserogenlər. Sadalanan istehsalatlarda texnoloji avadanlığın və elektrik avadanlığının xidməti və təmiri ilə məşğul olan ustalar və fəhlələr
8.3. Tam iş günü aşağıda sadalanan istehsalatlarda və işlərdə məşğul olan kimya müəssisələrinin və neft-kimya sənayesi sahələrinin rəhbərləri, mütəxəssisləri və fəhlələri
8.3.1. Asfalt, pek materialları, asfalt-pek kütlələri və onlardan məmulatlar; bitum və bitum materialları; toxuculuq və sair sənaye sahələri üçün köməkçi maddələr; giltorpaq; dekorativ, emulsiya, sürtülmüş, bədii, keramik quru boyaq, xalis əlifdə boyaq; yod-brom suyu (hasilat və hazırlama); polietilendən məmulatlar, polietilen və onların məmulatları əsasında kompozisiyalar; ftor-xlor üzvi birləşmələrin əsasında polimerkimilərdən və polimerlərdən məmulatlar; isti üsulla məmulatlar: plastik kütlələrdən, plastik kütlələr, viniplast polixlorvinil plastikatı (*), fenol və karbomid plastikatları, üzvi şüşədən məmulatların, poliamidin, polimetakril birləşmələrin, stirol və onun polimerkimilərinin əsasında plastik kütlələr; zəylər; sintetik korundu; mineral doldurucuları; dolama məmulatları; akril və metakril birləşmələri əsasında plastik kütlələr; süni qaragül lifl əsasında plastik dəri (*) və süni dərilər (*); lifin kimyəvi hazırlanma şöbəsi; təbii və quyu sodası (hasilatı); parçaların hopdurulması və emalı (*), təbii sulfatın və tenarditin hasilatı; rezin, texniki rezin və şin:
 1. a) sexlərdə (sahələrdə): kalandr, yığım, qol, nəqliyyat lentləri, kəmərlər (qayış), avtokamer qəlibləyən və qəlibləməyən texnika (rezin qəlibləyən və qəlibləməyən hissələrin emalını çıxmaq şərtilə), rezin ayaqqabı (çeşidləmə və qablaşdırma sahələrini çıxmaq şərtilə), biçmə-boyama makan məmulatları, ebonit və onun məmulatları, havauçuşu və mühəndis malları, məsaməli məmulatlar, kimyəvi müdafiə vasitələri, rezinləşdirilmiş parçalar, qapalı tutumların və kimyəvi aparaturaların, vərdənə və digər məmulatların, regeneratın (köhnə rezin sahələri və hazırlama sexlərini çıxmaq şərtilə) quttaperçin yapışqanlaşdırılması
 2. b) sahələrdə: hazırlıq, xammalın hazırlanması, vulkanizasiya, rezinlər üçün yapışqan hazırlanması; gizelqurun üyüdülməsi, qurudulması; ayaqqabının rezin hissələri və texniki rezin məmulatları (*); qurğuşun tubları; dəmir sulfidi; təbəqəli plastiklər; duzlu su və rapa; tekstolit; polixlorvinil, kauçuk, yağlı və nitroörtülü texniki və plaş parçaları (toxunulmamış əsasda parça hazırlanması, trikotaj və digər astar növləri işlərini çıxmaq şərtilə); bütün üsullarla karbon anhidridi; selluoid
8.3.2. Əridicilərin rekuperasiyasında və rektifikasiyasında kinomaterialların gümüş tərkibli tullantılarının regenerasiyasında, bu Siyahıda sadalanmış bərk, maye və qaz halında tullantıların emal olunması və istifadə edilməsi sexlərində (bölmələrində, sahələrdə); qazogenerator sexlərinin və texnoloji təyinatlı stansiyaların işlərində; bu Siyahıda sadalanmış çənlərin, tutumların və kimyəvi aparatların təmizlənməsində, zərərli kimyəvi məhsulla istifadə olunmuş qaytarılan qabların yuyulmasında və emalında; çirkab sənaye sularının neytrallaşdırılmasında və təmizlənməsində zərərli buxar və qazların zərərsizləşdirilməsində; bu siyahıda sadalanmış kağız (polietilen) kisələrdə qablanmış kimya məhsullarının üyüdülməsində, qurudulmasında, qarışdırılmasında, əridilməsində, hazırlanmasında, çəkib qablaşdırılmasında, yüklənməsində, qablaşdırılmasında tökülməsində; qapalı tutumların və boru kəmərlərinin yapışqanlaşdırılmasında; benzinin rekuprasiya olunmasında; bu Siyahıda sadalanmış xlor balonlarının və digər zərərli kimyəvi məhsullar balonlarının təmirində, boşaldılmasında və sınanmasında işlər
8.3.3. İstehsalatda texnoloji və elektrik avadanlığının təmirində, profilaktikasında, xidmətində, nəzarət-ölçü cihazlarının və ventilyasiyanın kimya istehsalatında məşğul olan energetiklər və mexaniklər; böyük ustalar, ustalar, fəhlələr, işləri kanat üsulu ilə yerinə yetirərkən, yüksək kimya müəssisələri qurğularının təmiri ilə məşğul olan fəhlələr
zəhərli maddələrlə zəhərlənmiş xüsusi geyimin yuyulması ilə məşğul olan xüsusi geyimin yuyulması və təmiri üzrə maşinistlər
qaz-generator, ammonyak-soyuducu və civə-düzləndirici qurğuların, hərbiləşdirilmiş və digər qazxilasedici bölmələrin işçiləri
yuxarıda sadalanmış istehsalatlarda və bu Siyahıda sadalanmış istehsalatlarda işləyən texniki nəzarət şöbələrinin (TNŞ) işçiləri; hava mühitinin nəzarəti ilə və qoruyucu örtüyün çəkilməsi ilə məşğul olan işçilər
cızqı analizinin yerinə yetirilməsində məşğul olanlar istisna edilməklə, istehsalatlarda bilavasitə məşğul olan sex və istehsalat laboratoriyalarının işçiləri
məmulatların emallaşdırılması və yandırılması, vakuumlaşdırma işləri və hidrogen alınması üzrə işlərin işçiləri
8.3.4. Kinofotoplyonka istehsalı
fəhlələr:
bişirmə aparatçıları
fotoemulsiyanı hazırlayıb və suvaran dozalaşdırıcı-aparatçılar
texniki plyonkaların və kino-foto əsasının tökücü aparatçıları maqnit lentlərini suvaran aparatçılar
fotoemulsiya suvaran aparatçılar
sintetik boyadıcı istehsalı aparatçıları
sintez aparatçıları
dəstləşdiricilər
çəkib bükücü-qablaşdırıcı maşınların maşinisttəri
kino-foto materiallarını hazırlayanlar (işıqda qablaşdırmaq və korreks lentini ştamplamaqla məşğul olanlardan başqa)
termostatçılar
8.3.5. Fotokağız, fotoplastinkalar və radioşkala istehsalı
fəhlələr:
fotoemulsiya hazırlayan və suvaran dozalaşdırıcı aparatçılar barit kütləsi hazırlayan aparatçılar
fotoemulsiya suvaranlar, aparatçılar
fotoemulsiyanın yuyulması ilə məşğul olan yuyulma aparatçıları sintez aparatçıları
vaqonetçilər
suvarma maşınına şüşədüzənlər
plyonkanın, məhlulun və film materiallarının nəzarətçiləri
işığa həssas məmulatların nəzarətçiləri
boyaqsürtənlər
kino-foto materialları hazırlayanlar (foto şüşəsi və foto-plastinkası kəsməklə perforasiya, foto-kağızı və işığa həssas məmulatların qablaşdırılması ilə məşğul olanlardan başqa)
presləyicilər
sensibilizatorların hazırlanması ilə məşğul olan fəhlələr
«Moment» foto dəstlərinin hazırlanması zamanı qaranlıq sahələrdə məşğul olan fəhlələr
suvarılmış şüşənin və foto-plastinkaların çıxardıcıları
8.3.6. Fotoqrafiya və texniki jelatin istehsalı
fəhlələr:
dixloretanla işləyən yağtəmizləmə aparatçıları
dixloretanla işləyən kalibrləmə aparatçıları
dixloretanla işləyən qoparılma aparatçıları
ekstraktorçu-aparatçılar
dixloretanla işləyən boşaldıcı-yükləyicilər
8.3.7. Fotoqrafiya və texniki jelatin, radioşkala, fotoplastinka, fotokağız, kino-foto plyonka istehsalı
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
qurğu rəisləri
mühəndis-kimyaçılar
ustalar və böyük ustalar
texnik-kimyaçılar
kimyaçılar və böyük kimyaçılar
8.3.8. Təkrarlama materiallarının istehsalı (*)
təkrarlama aqreqat maşinistləri
8.3.9. Radioşkalaların, fotoplastinkaların, fotokağız, kino-foto plyonka istehsalında texnoloji avadanlığın xidməti, profilaktikası və təmiri, avadanlığın təmiri üzrə böyük ustalar, ustalar, fəhlələr
8.4. Məhsul istehsalının texnoloji prosesində tam iş günü məşğul olan sənayenin və xalq təsərrüfatının digər sahələrinin müəssisələrinin fəhlələri və ustaları: qeyri-üzvi kimya gübrələr polimerləri, plastik kütlələr (kompozisiya materialları və şüşə plastiki də daxil olmaqla), kauçuklar, lak-boyaq, fototexniki, məişət kimyası, üzvi sintez, sintetik boyayıcılar, neft kimyası, rezintexniki və azbest, kimyəvi reaktivlər, iş zonasının havasında 3-cü sinif təhlükəli zərərli maddələr olan ayrı-ayrı sexlərdə, bölmələrdə, sahələrdə və qurğularda yüksək təmizlikli maddələr. Sadalanan istehsalatlarda texnoloji və elektrik avadanlığının xidməti və təmiri ilə məşğul olan fəhlələr və ustalar
* Yüngül sənaye sahələrinin müəssisələrinə şamil edilir
 1. Partlayıcı, tezpartlayan maddələr, barıt və döyüş sursatının istehsalı
9.1. Bərk azot turşusunun, selenin əsasında kükürd, azot turşusunun və onların duzlarının, duru raket yanacağının oksidləşdiricilərinin istehsalı, işlənmiş turşuların denitrasiyası və konsentrasiyası, partlayıcı maddələrin və barıtların istehsalatında turşuların rekuperasiyası
tam iş günü ərzində göstərilən məhsulların işlədilməsi və istehsalı, təmiri və texnoloji prosesdə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
9.2. Sənaye partlayıcı maddələrini də daxil etməklə, partlayıcı maddələrin hazırlanması və işlənməsi
tam iş günü ərzində yeni partlayıcı maddələrin işlədilməsi zamanı təmirdə və texnoloji prosesdə, həmçinin hər növ partlayıcı maddələrin istehsalında məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
9.3. Hər növ barıtların, bərk yanacaq qidalandırıcılarının, qazsız, az qazlı və pirotexniki tərkiblərin, odqarışdırıcı, oddaşıyıcı və partlayıcı naqillərin, qidalandırıcıların, yanan gilizlərin, tünd azot turşusu əsasında duru raket yanacağı oksidləşdiricilərinin, həmçinin yarımfabrikatların və onların əsasında kompozisiyaların istehsalı və yenilərinin işlədilməsi
tam iş günü ərzində göstərilən məhsulların işlədilməsi və istehsalı zamanı, texnoloji prosesdə və təmirdə (alışdırıcılar üçün metal örtüklərin hazırlanmasında iştirak edən işçilərdən başqa) məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
9.4. Proksilin, kolloksilin və pambıq sellüozasının istehsalı
tam iş günü ərzində proksilinin, hipoxlorid məhlullarının hazırlanması, yuyulması, ağardılması, qurudulması və qələvidə qaynadılması zamanı texnoloji prosesində və təmiri ilə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
tam iş günü ərzində kolloksilin istehsalının texnoloji prosesində məşğul olan fəhlələr, ustalar və böyük ustalar, ağardılmada, qurudulmada, lentin yuyulmasında, suyun neytrallaşdırılması və suyumşaldıcı məhlulların hazırlanmasında işləyən fəhlələrdən başqa
9.5. Kükürddaşıyıcı və kükürdəridici istehsalı
göstərilən istehsalatda texnoloji prosesdə və təmiri ilə tam iş günü ərzində məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
9.6. Efirin, kollodiumun istehsalı, əridicilərin saflaşdırılması və rekuperasiyası
göstərilən istehsalatlarda, texnoloji prosesdə və təmirlə tam iş günü ərzində məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
9.7. Tərkibində 2-ci və 3-cü bəndlərdə göstərilmiş məhlullar olan hər növ döyüş sursatlarının, döyüş hissələrinin, bərk yanacaqla işləyən raket mühərriklərinin, yüngül istilik və mexaniki təsir nəticəsində tezalışan maddələrin, pirotexniki məmulatların yığılması, sökülməsi, təchiz edilməsi və təmiri
bərk yanacaqlı, barıtlı, partlayıcı maddəli və pirotexniki tərkibli raketlərin, döyüş sursatlarının və onların elementlərinin məhv edilməsi və istifadə edilməsi
göstərilən istehsalatlarda yeni texnologiyanın işlənməsi zamanı texnoloji prosesdə və təmirlə tam iş günü ərzində məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
bərk yanacaqlı, barıtlı, partlayıcı maddəli və pirotexniki tərkibli raketlərin, döyüş sursatlarının və onların elementlərinin məhv edilməsində və istifadə olunmasında məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
9.8. Metanol, selektiv əridicisinin natrium-dinitrokrezolyatorların və amoniumun istehsalı
göstərilən istehsalatlarda texnoloji prosesdə və təmirlə tam iş günü ərzində məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
9.9. Hər növdən olan döyüş sursatlarının, döyüş hissələrinin raket mühərriklərinin (barıtlı, reaktiv məhlullu, qatı yanacaqlı) və onların aqreqatlarının, mühərrik qurğularının, raket bloklarının, pirotexniki məmulatların və tezpartlayan partlayıcı maddələrin, məhsulların sınaqdan keçirilməsi
poliqonlarda, sınaq stansiyalarında və stendlərdə hazırlıq və sınaq keçirilən zaman məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
9.10. Karboksimetilsellüloz, brizol və relin istehsalı
göstərilən istehsalların texnoloji prosesində məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
9.11. Pambıq sellülozu və kolloksilin istehsalı
tam iş günü tay bölünməsi ilə məşğul olan fəhlələr
kolloksilin istehsalında lentin yuyulması, qurudulması, ayrılması, suyun neytrallaşdırılması və suyumşaldıcı məhlulların hazırlanması ilə məşğul olan fəhlələr
9.12. Nitroxanalama əsasında seliloidin və ondan olan məmulatların isti halda preslənməsi, süni dərinin, nitromastikin, nitrolakların, nitroemalların, nitrolinoliumun, quru yayılan pastaların və digər məhsulların istehsalı
göstərilən istehsalların texnoloji prosesi ilə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
9.13. Partlayıcı maddələrin barıtların, pirotexniki, tüstülü, yüngül istilik və mexaniki təmir nəticəsində tezalışan maddələrin əsas və sınaq istehsalatlarında ümumi peşələr
duru raket yanacağı komponentləri ilə kostnik-raket texnikasının doldurulmasının istehsalat sexlərində (sahələrində) məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
zərərli məhsullar qaytarılan qabların yuyulması və işlədilməsi, kimyəvi aparatların, avadanlığın, tutumların təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr
9.14. Müəssisələrin və təşkilatların laboratoriyaları (bölmələri); duru raket yanacağının komponentləri ilə çirklənmiş raket silahının neytrallaşdırılması və sökülməsi, kosmik raket vasitələrinin doldurulması, ləğv edilməsi bazaları, sexləri (sahələri, laboratoriyaları, stansiyaları)
raket yanacağı komponentləri ilə çirklənmiş fərdi müdafiə, geyim vasitələrinin, raket silahlarının və kosmik raket texnikasının neytrallaşdırılması və sökülməsi ilə məşğul olan rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
 1. Neftin qazılması və hasilatı, neft, qaz kondensatı, kömür va şistin emalı
10.1. Qazma
 1. a) fəhlələr:
neft və qaz üçün istismar və kəşfiyyat-qazma quyularının qazmaçıları
vulkanizatorçular
qüllə quraşdırıcıları
qüllə quraşdırıcı-qaynaqçıları
qüllə quraşdırıcı-elektrik montyorları
qazma qurğularının maşinistləri
neft və qaz üzrə qazma qurğularının maşinistləri
quyuların yoxlanması üzrə qaldırıcıların maşinistləri
quyuların sementlənməsi üzrə maşinistlər
qazma qurğularının motorçuları
sementləşdirici aqreqatların motorçuları
sement-qumqarışdıran aqreqatların motorçuları
quyuların tədqiqatı üzrə operatorlar
quyuların yoxlanılması (sınanması) üzrə operatorlar
quyularda geofiziki tədqiqat işlərini icra edən mədən-geofiziki partiyaların və dəstələrin fəhlələri: karotaj stansiyasının qaldırıcı maşinistləri, karotajçılar, özühərəkətedən karotaj stansiyasının motorçuları, partladıcılar
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə cihazçılar. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
buruqlara xidmət üzrə çilingərlər
bilavasitə buruqlarda avadanlıqların təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingərlər
buruqlara xidmət üzrə elektrik montyorları
bilavasitə buruqlarda elektrik avadanlığının təmiri və xidməti ilə məşğul olan elektrik montyorları
neft və qaz üçün istismar və kəşfiyyat qazma quyularının qazmaçıları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
dərin qazma (struktur-axtarış) neft-qaz kəşfiyyatının (partiyaların) rəisləri
buruq qurğularının rəisləri və onların müavinləri
qüllə quraşdırma sexlərinin rəisləri və onların müavinləri
quyuların sınaqdan keçirilməsi üzrə sexlərin rəisləri və onların müavinləri
quyularda geofiziki tədqiqatlar aparan mədən-geofiziki partiyaların və dəstələrin rəhbərləri və mütəxəssisləri: mədən-geofiziki partiyaların rəisləri, mühəndisləri, geofizikləri, geoloqları, texnikləri, ustaları
bilavasitə buruqlarda məşğul olan qazma üzrə mühəndislər (qazma işləri üzrə)
quyuların qazılması üzrə istehsalat proseslərində, qüllə quraşdırılmasında, quyuların sınaqdan keçirilməsində məşğul olan ustalar və baş ustalar
buruqların ustaları və onların köməkçiləri
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
quyuların qazılmasında (əsaslı təmirində) mürəkkəb işlər üzrə ustalar
quyuların qazılması üzrə istehsalat proseslərində quyuların əsaslı təmiri və sınaqdan keçirilməsində qüllə quraşdırılmasında, məşğul olan mexaniklər və böyük mexaniklər
qüllə quraşdırma işlərinin iş icraçıları
10.2. Neft, qaz və qaz kondensatının hasilatı
 1. a) fəhlələr: [2]
quyuların əsaslı təmirinin qazmaçıları
dənizdə üzən buruq aqreqatlarının qazmaçıları
işçi məhlulları laylara vuran nasos stansiyalarının maşinistləri
buxarla hərəkət edən parafinsizləşdirici qurğuların maşinistləri
neft laylarına buxarvuran generator qurğularının maşinistləri
səyyar kompressorların maşinistləri
qaldırıcıların maşinistləri
quyuların sementlənməsi üzrə maşinistlər
yuyucu aqreqatların maşinistləri
texnoloji nasosların maşinistləri
sementləşdirici aqreqatların motorçuları
susuzlaşdırıcı və duzlaşdırıcı qurğuların operatorları
layların hidravlik parçalanması üzrə operatorlar
neft və qaz hasilatı üzrə operatorlar
quyuların tədqiqatı üzrə operatorlar
quyuların əsaslı və yeraltı təmirə hazırlanması üzrə operatorlar
laylarda təzyiqin saxlanması üzrə operatorlar
quyuların yeraltı təmiri üzrə operatorlar
quyuların kimyəvi təmizlənməsi üzrə operatorlar
quyularda geofiziki tədqiqatlar işini yerinə yetirən mədən-geofiziki partiyaların və dəstələrin fəhlələri: karotaj stansiyalarının qaldırıcılarının maşinistləri, karotajçılar, karotaj stansiyalarının maşinistləri, partladıcılar
mədənlərdə tərkibində kükürdlü hidrogen olan (1,5%-dən çox) qazın kompleks qurğularının hazırlanması ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzra çilingərlər
dəniz buruqları özüllərinin və estakadalarının quraşdırılması və təmiri üzrə çilingərlər
neft, qaz və qaz kondensatı hasilatı obyektlərində bilavasitə məşğul olan təmirçi-çilingərlər
tərkibində hidrogen sulfid olan qaz və kondensatların mədəndən zavoda qədər nəql edildiyi boru kəmərlərinin xidməti ilə məşğul olan xətti boru kəməri çəkənlər
neft, qaz və qaz kondensatı hasilatı obyektlərində bilavasitə məşğul olan, elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingərlər
daxiliyanma mühərriklərinin maşinistləri;
qüllə quraşdırıcıları;
qüllə quraşdırıcı-qaynaqçıları;
qüllə quraşdırıcı-elektrik montyorları;
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
neft, qaz və qaz kondensatı hasilatı üzrə (neft-qaz mədənlərində) sexlərin operativ islehsalat xidmətlərinin rəisləri və onların müavinləri
quyularda geofiziki tədqiqatları yerinə yetirən geofiziki-mədən partiya və dəstələrinin rəhbərləri və mütəxəssisləri: mədən-geofiziki partiyaların rəisləri, mühəndisləri, geofizikləri, geoloqları, texnikləri, ustaları
neft, qaz və qaz kondensatı hasilatı işlərində (neft-qaz mədənlərində), quyuların yeraltı və əsaslı təmiri işlərində, lay təzyiqinin saxlanması üzrə neft, qaz və qaz kondensatının təkrar üsulla hasilatı, layların neftvermə qabiliyyətinin yüksəldilməsi üzrə işlərdə məşğul olan ustalar böyük ustalar
neft, qaz və qaz kondensatı hasilatı işlərində (neft-qaz mədənlərində), quyuların yeraltı və əsaslı təmiri işlərində, lay təzyiqinin saxlanması üzrə neft, qaz və qaz kondensatının təkrar üsulu ilə hasilatı, layların neftvermə qabiliyyətinin yüksəldilməsi üzrə işlərdə məşğul olan mexaniklər, böyük mexaniklər
qüllə quraşdırma işlərinin iş icraçıları [3]
10.3. Kükürdlü neftlərin çəkilməsi, krekinqçiləşdirilməsi və onlardan neft məhsulları alınması; katalik riforminqin, şist və kömür qatranlarının çəkilməsi; kükürdlü neft məhsullarının pirolizə edilməsi; aromatik karbohidrogenlərin saflaşdırılması
tərkibində kükürdlü hidrogen və oksidləşmiş karbon olan qazların komprimirləşdirilməsi və fraksiyalara ayrılması; sulfat turşusunun alkilirləşdirilməsi, benzinin etilləşdirilməsi; neft məhsulları və süni maye yanacağın turşulu, selektiv hidrotəmizlənməsi və parafinsizləşdirilməsi
suların fenolsuzlaşdırılması, parafinin, serezinin, merkaptanların, katalizatorların, neft məhsulları aşqarlarının, koksun, neft xammalından alınan sintetik məhsulların; bərk yanacağın yarımkokslaşdırılması; qazların kükürdlü birləşmələrdən, karbon oksidləşməsindən təmizlənməsi, bərk yanacağın və kükürdlü neft məhsullarının hidridləşdirilməsi; karbohidrogenlərin sintezi; hidridləşdirilmiş məhsulların emalı, bərk yanacağın kokslaşdırılması və qazlaşdırılması
qələvi tullantılarının yağsızlaşdırılması və turşusuzlaşdırılması; tərkibində kükürdlü hidrogen olan neftin və qaz kondensatının elektriklə duzsuzlaşdırılması və susuzlaşdırılması, sabitləşdirilməsi, hidrotəmizlənməsi, adi (qaz) kükürdün alınması istehsallarında məşğul olan yuxarıda sadalanan fəhlələr
bütün adlarda aparatçılar
barilyetçilər
doğrayıcılar
kokstəmizləyənlər
əl işlərində məşğul olan koksboşaldanlar
adi (qaz) kükürdün yumşaldılması və yüklənməsi ilə məşğul olan buldozer maşinistləri
etilləşdirilmiş benzinlə işlərdə məşğul olan yanacağın mühərrikdə sınağı üzrə maşinistlər
texnoloji nasosların maşinistləri
adi (qaz) kükürdün yüklənməsi ilə məşğul olan ekskavator maşinistləri
texnoloji qurğuların operatorları
etil mayesinin boşaldılması və tökülməsi ilə məşğul olan fəhlələr
rampaçılar
istehsalatda məşğul olan texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingərlər
təmizləyicilər
istehsalatda məşğul olan təmirçi çilingərlər
istehsalatda məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
10.4. Bütün iş günü müddətində texniki karbon istehsalında məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
10.5. Neftin, qazın, qaz kondensatının emalı (dəniz neftçilərindən başqa), kömürün və şistin emalı
10.5.1. İstehsalatda məşğul olan aşağıda sadalanan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər: nefit məhsullarının və neftin katalitik riforminqinin distillə edilməsi, krekinqləşdirilməsi, neft məhsullarının pirolizi, neft xammalının hazırlanması, qaz benzininin istehsalı, sıxışdırılmış qazlar, qaz benzininin kondensasiyası, tutulması; təbii sulu qazın konversiyası, neft məhsullarının, süni maye yanacağın qələvi təmizlənməsi, yanacaq hazırlanması, yanacaq verilməsi, bərk yanacağın zənginləşdirilməsi, bitium, konsistent yağlayıcıların istehsalı, həmçinin reagent təsərrüfatında və neft məhsullarının doldurub boşaldılması üzrə estakadaların neft məhsulları və qaz üçün qablar parkı və kommunikasiyanın, ventilyasiyanın, istehsalat kanalizasiyasının, texnoloji avadanlıq və əsas istehsalatların kommunikasiyasının xidməti və təmiri:
 1. a) fəhlələr:
bütün adda aparatçılar
bunkerçilər
qaz generatorçuları
dezaktivləşdiricilər
koksboşaldanlar
qazanların təmiri ilə məşğul olan qazançılar
yanacağın mühərrik sınağı üzrə maşinistlər
zərərli maddələrlə zəhərlənən xüsusi geyimlərin təmiri və təmizlənməsi üzrə maşinistlər
texnoloji qurğuların operatorları
əmtəə operatorları
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu sahələrdə (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə cihazçılar. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
xammalın, yarımfabrikatların, hazır məhsulun, reagentlərin, absorbentlərin, katalizatorların və yanacağın neft tələlərinin və quruducu kameraların boşaldılmasında, doğranmasında və nəql edilməsində məşğul olan fəhlələr
qaz benzini və mayeləşdirilmiş qazın istehsalı üzrə texnoloji nasosların maşinistləri
nasosçular-skrubberçilər
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər, harada ki, texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
texnoloji avadanlıqların təmiri üzrə çilingərlər
təmirçi-çilingərlər
süzgəcçilər
süzgəcpresləyənlər
sentrifuqaçılar
elektroavadanlığın təmiri və xidməti üzrə elektromontyorlar
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
qurğu rəisləri
texnoloji sexlərin rəisləri və onların müavinləri
mühəndislər (növbəli məşğul olanlar)
ustalar, böyük ustalar
mexaniklər
10.5.2. Bu bölmədə adları çəkilən istehsalatda şist, kömür, qaz kondensatı, qaz, neft emalında məşğul olan aşağıda göstərilən rəhbərlər, mütəxəssislər və fəhlələr
 1. a) fəhlələr:
əritmə aparatçıları
texniki karbon hidritini sıxışdıran aparatçılar
qazanların təmiri ilə məşğul olan qazançılar
sənaye çirkab sularının təmizlənməsi, mineral kükürd turşusunun, qazların fraksiyalaşdırılması və kompremirləşdirilməsi, polietilenin, sintetik spirtin, katalitik krekinqin, piroliz qurğularında məşğul olan qaz doldurma maşınlarının maşinistləri
plastik kütlənin dənəvərləşdirilmə maşinistləri
etanol istehsalında və piroliz istehsalında məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
zəhərli maddələrlə zəhərlənmiş xüsusi geyimlərin təmiri və təmizlənməsi üzrə maşinistlər
kompressor qurğularının maşinistləri
sintetik maddələrin və ondan hazırlanan məmulatların istehsalında məşğul olan şpredinq-maşın maşinistləri
polietilen istehsalında məşğul olan qalaq formaya salan maşınların maşinistləri
neft xammalından hazırlanan sintetik məhsulların istehsalında məşğul olan ekstruder maşinistləri
pirometçilər
sıxılmış qazların təmizlənməsində və merkantların istehsalında, elementar (qaz) kükürdün alınmasında və kənar qazların tam təmizlənməsində, qazların sulfid birləşmələrindən, karbon oksidindən, elektrik duzsuzlaşdırılmasından və susuzlaşdırılmasından, stabilləşdirilməsində, qaz kondensatının və hidrogen sulfid tərkibli neftin hidrotəmizlənməsi istehsalatında məşğul olan cihazçılar
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə cihazçılar. Həmin sahələrdə texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
xammalın, yarımfabrikatların və hazır məhsulun, reagentlərin, absorbentlərin, katalizatorların və yanacağın, neft tələlərinin və quruducu kameraların doldurub-boşladılmasında, doğranmasında, yarılmasında, qablaşdırılmasında və nəql edilməsində məşğul olan fəhlələr
nasosçular-skruberçilər
nəzarət-ölçü cihazlarının və avtomatikanın bilavasitə qurulduğu yerlərin sahələrində (iş yerlərində) xidməti və təmiri ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingərlər, harada ki, texnoloji prosesi aparan əsas fəhlələr güzəştli pensiya hüququna malikdirlər
texnoloji qurğuların təmiri üzrə çilingərlər
təmirçi çilingərlər
tunelçilər
transportyorçular
texniki karbonun qablaşdırılması ilə məşğul olan qablaşdırıcı-yığıcılar süzgəc presləyiciləri
sentrifuqaçılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
qurğu rəisləri və onların müavinləri
sahə rəisləri
texnoloji sex rəisləri və onların müavinləri
mühəndislər (növbəli məşğul olanlar)
ustalar, böyük ustalar
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
mexaniklər, böyük mexaniklər
10.5.3. Qazlı texniki karbon istehsalının laboratoriyalarının işçiləri
10.5.4. Qaz xilasedici xidməti: komandirlər, komandirlərin müavinləri (köməkçiləri), təlimatçılar, 1 və 2 sinif dəstələrinin tağımları, şöbə, məntəqə və postların döyüşçüləri
 1. Metal emalı
11.1. Tökmə istehsalı
 1. a) fəhlələr:
vaqrançılar
tökməçıxardanlar
qaz təsərrüfatında məşğul olan qazçılar
isti vəziyyətdə artım və gözlükləri kəsmək işlərini yerinə yetirən qaz kəsiciləri
şaxta sobalarının ocaqçıları
sobalara və vaqonlara xəlitə doldurucuları
metal tökücüləri
çalovçular
əritmə sobalarının yanında məşğul olan texnoloji sobaların ocaqçıları mərkəzdənqaçma maşınlarında məşğul olan mərkəzdənqaçma, mərkəzdənqaçma-vakuum və vakuum tökmədə tökməçilər
ərinti və metal tökücüləri
təzyiq altında tökmədə çalışan maşın tökücüləri
doldurucu maşın maşinistləri
mikserçilər
sumbatçılar
əyləc yığıcıları
metal tullantı kürəçiləri
metalın səthindəki qüsurların emalçıları
tökməni sumbata və əl ilə (çəkiclə, qələmlə, pnevmo-alətlə) düzəltməklə məşğul olan təmizləyicilər
isti vəziyyətdə sobaların və çalovların təmiri ilə məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyənlər
sumbata tətbiq etməklə işlərdə məşğul olan fasonlu tökmə mişarlayıcıları
kükürd ovuntusu ilə metal və formaların tozlayıcıları
formaların xidməti ilə məşğul olan əridicilər
ərinti və metal əridiciləri
polad tökülən arxların hazırlayıcıları
formalara ftor aşqar məhlulu çiləməklə məşğul olan fəhlələr
poladtökənlər
fotoaşqar tərtibçiləri
vakuum sobalarında poladəridənlər və onların köməkçilərindən başqa bütün adlarda poladəridənlər və onların köməkçiləri
qızdırılan avadanlıqlarda qəlib hazırlamaqla məşğul olan maşınla qəlibləmə qəlibçiləri
metalı isti halda əllə doldurub boşaltmaqla məşğul olan termistlər
isti iş sahələrində məşğul olan tökmə istehsalında nəqledicilər
bunkerlərdə (tunellərdə) işlənmiş torpağın və isti posanın təmizlənməsi ilə məşğul olan tökmə sexlərində yığıcılar
tökmədə iştirak edən əllə qəlibləmədə qəlibçilər
əridilmiş metalın xlorlanması prosesinin gedişi ilə məşğul olan xlorlayıcılar
əleyhqazda və kameranın içərisində əl ilə tökmə işlərinin emalı zamanı məşğul olan metalın, tökmənin məmulat və hissə təmizləyiciləri əritmə sobalarının xidməti ilə məşğul olan posaçılar
isti vəziyyətdə tökmədə qüsurların düzəldilməsi ilə məşğul olan elektrik qaz qaynaqçıları
tökmə yağın bişiriciləri
xəlitə təsərrüfatında məşğul olan qapançılar
xəlitə təsərrüfatında məşğul olan partladıcılar
maye metalın nəql edilməsi ilə məşğul olan yükləyicilərin sürücüləri
əritmə modellərində dəqiq tökmənin vurub çıxardılması ilə məşğul olan tökmə çıxardıcıları
dolomitin doğranması və yandırılması ilə məşğul olan doğrayıcılar
torpaqhazırlayanlar
tökmə karkasların hazırlanması ilə məşğul olan karkas hazırlayıcıları
yığıcı-kokilçilər
metalların əridilməsi, doldurulması (tökülməsi), töküntünün vurulub çıxarılması və doğranması sahələrində məşğul olan tökmə istehsalatının nəzarətçiləri
kopyorçular
vakuumun, mərkəzdənqaçma vakuumunun və mərkəzdənqaçma tökmənin tökücüləri
qəlibləmə, içlik, torpaqhazırlama, doğrama və təmizləmə bölmələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
maqnezitin üyüdülməsi ilə məşğul olan dəyirmanların maşinistləri
əridilən modellərin modelçiləri
qatranın yağlanması, səpilməsi və qurudulması ilə məşğul olan epoksid qatranlardan olan modellər üzrə modelçilər
əritmə sobalarının yanında məşğul olan sanitar-texniki sistemlərin və avadanlığın quraşdırıcıları
təzyiq altında press-forma maşınlarının və avtomatik axın xətlərinin doldurucu tökmə maşınlarının sazlanması ilə məşğul olan tökmə maşınlarının sazlayıcıları
çalon yağlayıcıları
fason tökmələrin mişarlayıcıları
dəqiq tökmədə məşğul olan fəhlələr: mumun, qolovaksın əridiciləri, maz əridiciləri, qəlibləyicilər, qumələyənlər
xəlitə təsərrüfatında metalın ayrılması ilə məşğul olan fəhlələr xəlitənin nəql edilməsi ilə məşğul olan fəhlələr
qəlib yığıcıları
kondisionerləşmə və ventilyasiya sistemlərinin təmiri və xidməti üzrə çilingərlər
təmirçi çilingərlər
elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik çilingərləri
vakuum sobalarının poladəridiciləri və onların köməkçiləri
maşınla qəlibləmə içlikçiləri
əllə qəlibləmə milçiləri
çıxardılma meydançalarında və doğranma, içlik bölmələrində məşğul olan stropçular
yüklərin qəliblərdən çıxarılması ilə məşğul olan stropçular
içlik, qəlib və qəlib materiallarının quruducuları
termistlər
əritmə sobalarının yanında konveyerlərin xidməti ilə məşğul olan transportyorçular
konveyerlərdə isti torpağın nəql edilməsi ilə məşğul olan transportyorçular
çıxardılma iş sahələrində doğrama, qəlibləmə, içlik ilə məşğul olan tökmə istehsalatındakı nəqledicilər
tökmə sexlərinin yığıcıları
qəlibləmə maşınlarının qəlibləyiciləri
əritmə modelləri üzrə qəlibləyicilər
əllə qəlibləmə qəlibləyiciləri
forsunkaçılar
hissələrin, məmulatların, tökmələrin və metalın təmizləyiciləri
xəlitə təsərrüfatında məşğul olan xəlitəçilər
elektrik avadanlığının xidməti və təmiri üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
sahə rəisləri
sex rəisləri və onların istehsalat və istehsalatın hazırlanması üzrə müavinləri
əritmə, doldurma (tökmə), kokildoldurma, termik emalla tökmə və təmizləmə bölmələrinin, aralığın və tökmə istehsalı sahələrinin ustaları və böyük ustaları
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
sahə ustaları, böyük ustalar
sahə mexanikləri
sex mexanikləri və böyük mexaniklər
sahə elektrikləri
sex elektrikləri
sex energetikləri və böyük energetiklər
11.2. Dəmirçi-presləmə istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
isti işlərdə məşğul olan bandajçılar
isti iş sahələrində məşğul olan forma əyiciləri
qızdırıcı sobalarda isti metal haşiyələnməsi ilə məşğul olan haşiyəçi-qablaşdırıcılar
press və çəkic dəmirçiləri
əllə döymədə dəmirçilər
ştamplayıcı dəmirçilər
rotasiya maşınlarında ştamplayıcı dəmirçilər
manipulyator, press və çəkic maşinistləri
metal qızdırıcıları (qaynaqçıları)
termik sobalarda məşğul olan termik emalda avadanlıq və aqreqat sazlayıcıları
isti sahələrdəki işlərdə məşğul olan metal səthindəki qüsurların emalçıları
metal yerləşdiriciləri
isti ştamp presləyiciləri
isti işlərlə məşğul olan yaymaçılar
isti metal emalında resorçular
isti metalın qoşulması ilə məşğul olan stropçular
isti metalın daşınması (aparılması, gətirilməsi) ilə məşğul olan nəqledicilər
qızdırıcı sobaların yanında məşğul olan qazçılar
isti iş sahələrində məşğul olan dəmirçi-pres işlərinin nəzarətçiləri
isti iş sahələrində məşğul olan dəmirçi-pres avadanlığının sazlayıcıları
qızdırıcı sobaların isti təmiri ilə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
isti metalın düzəldilməsi (hamarlanması) ilə məşğul olan maşınların əridiciləri
isti metalın emalı ilə məşğul olan yayçılar
isti ştamplama və döymələrin yığılması ilə məşğul olan fəhlələr
isti metalın kəsilməsi ilə məşğul olan metalın presslərlə və qayçılarla kəsiciləri
isti iş sahələrində məşğul olan təmirçi-çilingərlər
isti iş sahələrində məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik çilingərləri
isti iş sahələrində məşğul olan yağlayıcılar sobaların xidməti ilə məşğul olan forsunkaçılar
isti iş sahələrində məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
sahə rəisləri
sex rəisləri və onların istehsalat və istehsalatın hazırlanması üzrə müavinləri
çəkic (dəmirçi), termik və presləmə bölmələrində, aralıqların və dəmirçi istehsalatının, həmçinin resor istehsalının isti sahələrində sahə ustaları, böyük ustalar
ustalar və böyük ustalar
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
sex mexanikləri
sex energetikləri
11.3. Termiki emal
 1. a) fəhlələr:
isti metal sobaya əllə doldurulması və boşaldılması ilə məşğul olan kürəçilər
metal qızdırıcıları (qaynaqçıları)
sian qabları və sian tullantılarının neytrallaşdırılmasında məşğul olan sian məhlulu neytrallaşdırıcıları
isti işlərdə sobaların yanında daim məşğul olan termistlər
sianinli, qurğuşunlu vannalarda və duz əridilmiş vannalarda işləyən termistlər
vannaların sian və qurğuşundan təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
qızdırıcı sobaların yanında məşğul olan qazçılar
sementləmə üçün qarışıq hazırlayanlar
termiki emalda izolyasiyaçılar
kürəçilər isti iş sahələrində məşğul olan termiki emal üzrə nəzarətçilər
vanna korrektorçuları
yuyucu maşın maşinistləri
termiki sobaların sazlanması ilə məşğul olan termiki emaldakı avadanlıq və aqreqatların sazlayıcıları
kürələrdə və qaz sazlanması ilə məşğul olan termiki emaldakı avadanlıq və aqreqatların sazlayıcıları
termiki soba futerlənməsi ilə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
isti iş sahələrində məşğul olan təmirçi çilingərlər isti iş sahələrində məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik çilingərləri isti iş sahələrində məşğul olan yağlayıcılar
termistlər TYT (termiki yüksək tezlikli) qurğularının termistləri
aşınmadan sonra hissələrin çıxarılması ilə məşğul olan aşındırıcılar forsunkaçılar
vanna və sobaların təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
isti iş sahələrində məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
qızdırıcı sobaların bərkidilmə, yandırılma, sementləmə, aşılama və termiki emalı üzrə sahə rəisləri
sex rəisləri və onların istehsalat və istehsalatın hazırlanması üzrə müavinləri
qızdırıcı sobaların bərkidilmə, yandırılma, sementləmə, aşılama və termiki emalı üzrə sahə ustaları və böyük ustalar
ustalar, böyük ustalar
isti iş sahələrində məşğul olan avadanlığın təmiri üzrə ustalar
sex mexanikləri
növbə rəisləri
sex energetikləri
11.4. Abraziv istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
abraziv materialının əridilməsi sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançılar) abraziv materialı əridiciləri silisium karbid əridiciləri sobalarda məşğul olan elektrodçular
 1. b) mütəxəssislər:
abraziv materialının əridilməsi sahələrində məşğul olan ustalar
11.5. Metal emalı üzrə sair peşələr
 1. a) fəhlələr:
qazanxana və gəmi gövdəsi işləri istehsalında isti metal əyilməsi ilə məşğul olan yaymaçılar
metalın isti vəziyyətdə plazma-qövs kəsməsi ilə məşğul olan qaz kəsiciləri
təhlükəliliyi 1-ci və 2-ci sinif zərərli maddələrlə daim işləyən gəmi yapışqanlayıcıları
qurğuşunlu, qalaylı ərinti tökücüləri
rezervuarlarda, gəmilərin bölmələrində, qapalı kameralarda məşğul olan rəngsazlar
isti iş sahələrində məşğul olan kran maşinistləri (krançıları)
qurğuşun tərkibli lehimlə lehimləmədə və qalaylamada daim məşğul olan misgərlər
qapalı kameralarda və rezervuarlarda məşğul olan metallaşdırıcılar
aparatların daxilində və xaricində metalı isitməklə və əllə hava qövs tətbiq etməklə, yonma işləri görən təmizləyicilər
isitmə üsulu ilə sinkləyicilər
qurğuşun tərkibli babbit və başqa ərintilərin əridilməsi ilə məşğul olan metal və ərinti əridiciləri
titan ərintilərindən dişli vintlərin kəsilməsi ilə məşğul olan gəmi kəsiciləri
isti sahələrdəki işlərdə məşğul olan stropçular
məmulatları qızdırmaqla elektrik qaynaq işlərini yerinə yetirən əllə qaynaqedənlər elektrik qaynaqçıları (elektrik qaz qaynaqçıları)
isti çuqun aparatlarına və iri ölçülü məmulatlara (tutumu 0,4 kub metr və daha yüksək) əl titrətmə ələyi və tozlama metodu ilə emal çəkilməsi işlərində məşğul olan emalçılar
11.6. Qazanxana, gəmi gövdəsi, gəmiqayırma və gəmi təmiri işləri
 1. a) fəhlələr:
dəmir-beton gəmilərinin armaturçuları
gəmidə yapışqanlayıcılar
gəmi izolyasiyaçıları
pərçimçilər
gəmiqayırmada kolçuqaçılar
qazançılar
gəmi qazançıları
gəmi məmulatları hazırlamaq üzrə misgərlər
gəmi qazanının hörülməsi ilə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
sualtı qayıqların quraşdırılması, təmiri və modernləşdirilməsi zamanı bölmələrin daxili işlərində bilavasitə məşğul olan fəhlələr: istilik texniki nəzarət sistemlərinin və atom energetik qurğularının avtomatik tənzimlənməsinin sazlayıcıları, gəmi radioquradırıcıları, radioelektron aparatlarının və cihazlarının tənzimləyiciləri
gəmi elektrik radio quraşdırıcıları, gəmi elektrik quraşdırıcıları
güc qurğularının, mexanizmlərin və onlara aid sistemlərin gəmi bölmələrinin daxilində boru kəmərlərinin və val kəmərlərinin quraşdırılması, sökülməsi və təmiri ilə məşğul olan fəhlələr
gəmi doğrayıcıları
şponlu qayıqların hazırlanması ilə məşğul olan ağac gəmilərin yığıcıları
gəmilərdə bölmələrin daxili işlərində məşğul olan gəmi tamamlayıcı-yığıcıları
dəmir-beton gəmi yığıcıları
metal gəmi gövdələrinin yığıcıları
çənlərin və gəmi bölmələrinin daxilində avadanlığın təmiri ilə məşğul olan gəmi takelajçıları və bütün adlarda çilingərlər
təmirçi gəmi gövdəçiləri
əllə əyməklə məşğul olan gəmi boru əyiciləri
sikkəvuranlar
 1. b) mütəxəssislər:
atom sualtı qayıqlarının bölmədaxili işləri ilə məşğul olan sazlama və sınaqlar üzrə mühəndislər
qazanxana işləri ilə məşğul olan ustalar (böyük ustalar)
11.7. Halvanik üsulla metallara üzçəkmə istehsalı
 1. a) fəhlələr:
zağlayıcılar
halvaniklər (yalnız hissələrin asılıb və çıxarılması, həmçinin bağlı vannaların avtomatik rejimində məşğul olanlardan başqa)
bilavasitə halvanik vannaların yanında əməliyyatdan sonra məşğul olan metal üzlənməsi işləri üzrə nəzarətçilər
vanna korrektorçuları
kran maşinistləri (krançılar)
avtomatlaşdırılmış halvanik vannaların sazlanması ilə məşğul olan metal üzləyən və rəngləyən avadanlığın sazlayıcıları
qurğuşunlaşdırıcılar
əridicilərlə yağsızlaşdırmada və məmulatların vena əhəngi ilə quru silinməsi ilə məşğul olan fəhlələr
təmirçi çilingərlər
fosfatirçilər
halvanik vannanın təmizlənməsi, həmçinin məmulatların səthinin metal şotka ilə təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sex rəisləri və onların istehsalat və istehsalatın hazırlanması üzrə müavinləri
sex energetikləri
zərərli iş sahələrində məşğul olan avadanlığın təmiri üzrə ustalar
sahə ustaları, böyük ustalar
sex mexanikləri
11.8. Rəngləmə işləri istehsalı
 1. a) fəhlələr:
tərkibində zərərli maddələri 3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan rənglərlə rənglənmiş məmulatların pardaqlanması ilə məşğul olan pardaqlayıcılar
parlayan rənglərlə işləyən rəssamlar
rəng və lakları yuyub təmizləyənlər
3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələrin tətbiq olunduğu yerlərdə rəngləmə kamerasının və qarışdırma kamerasının təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
tərkibində zərərli maddələri 3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan rənglərlə rənglənmiş məmulatların cilalanması ilə məşğul olan cilalayıcılar
 1. b) mütəxəssislər:
3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələrin tətbiq olunduğu yerlərdəki işlərdə məşğul olan sahələrin ustaları, böyük ustalar
11.9. Qaynar üsulla metalın üzlənməsi
 1. a) fəhlələr:
isti sahələrdəki işlərdə məşğul olan emalla üzlənmə nəzarətçiləri
emaledici bölmələrdə məşğul olan lak qarışdırıcıları
yükləyici mexanizmlərin maşinistləri
emal material dəyirmançıları
emal yandırıcıları
quru üsulla pardaqlama və cilalama ilə məşğul olan emallaşmış məmulatların emalediciləri
emal əridiciləri
quru üsulla məmulat pardaqlanması ilə məşğul olan pardaqlayıcılar
emal ovuntuları hazırlayanlar
fosfatirçilər
zərgər və bədii məmulatları qaralayanlar
quru üsulla məmulat cilalanması ilə məşğul olan cilalayıcılar
isti məmulatlara pulverizatorla emal vurulması ilə məşğul olan emal vuranlar
isti üsulla emal işlərində məşğul olan məftil emallaşdırıcıları
 1. b) mütəxəssislər:
sahə ustaları, böyük ustalar
11.10. Abraziv və qrafit -puta istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
bakelizatorçular
cilalanmış dən, ovuntu və xəlitə materiallarının doğrayıcıları
bakelit, vulkanit və epoksid kütləsini hazırlayanlar
abraziv məmulatlarını dövri yandırıcı sobalara doldurub boşaldanlar
müqavimət sobalarının doldurucuları
quruducu sobaların doldurucu-boşaldıcıları
cilalanmış ovuntu təsnifləşdiriciləri
yapışqan bişiriciləri
bakelit bağlanmasında bütün növ abraziv, doğranma, regenerasiya, dənələmə, ovuntu, əritmə sexlərində və abraziv məmulatları istehsalının bağlanmasında məşğul olan əritmə, doğranma, regenerasiya və ələmə sexlərinin nəzarətçiləri
ocaqçı-kürəçilər
soba (ocaq) yeri sındıranlar
cilalanmış dən və ovuntunun zənginləşdiriciləri
sobaların isti təmiri ilə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
soba (ocaq) yeri düzəldənlər
abraziv məmulatlarıni boşaldıb yerləşdirənlər
dən və cilalanmış ovuntuların tablayıcıları
xlormaqnium məhlulunun və maqnezitin ələnməsi ilə məşğul olan fəhlələr
sintetik qatranda cilalayıcı dəriciyin istehsalı ilə bilavasitə məşğul olan fəhlələr
müqavimət sobalarını sökənlər
yanmamış dairələrin və kiçik tirlərin mişarlayıcıları
cilalanmış dən və ovuntuların ələyiciləri
abraziv məmulatlarının deşiciləri
isti sahələrdəki işlərdə məşğul olan təmirçi çilingərlər
müqavimət sobalarında tikə çeşidləyiciləri
cilalanmış dəri sexinin qurutma kamerasının xidməti ilə məşğul olan abraziv məmulatlarının quruducuları
cilalanmış dən, ovuntu və xəlitə materiallarının quruducuları
abraziv məmulatların emalı üzrə xarratlar
bakelit, vulkanit və eboksid bağlamalarında olan abraziv məmulatlarının qəlibləyiciləri
dövri sobalarda soba arxlarının təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
abraziv istehsalının xəlitəçiləri
isti sahələrdəki işlərlə məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
əritmə sexlərinin rəisləri və onların istehsalat və istehsalatın hazırlanması üzrə müavinləri
qrafit-puta məmulatlarının cilalanması, bakelit və vulkanit bağlamalarında kütlənin hazırlanması, abraziv məmulatlarının termiki və mexaniki emalı, dənin, ovuntunun və bağlamaların doğranması, regenerasiyası və ələnməsi, sintetik qatranla cilalayıcı baş ustalar, dəricik istehsalı sahələrində və bölmələrində məşğul olan sahə ustaları
isti sahələrdəki işlərdə məşğul olan avadanlığın təmiri üzrə ustalar
11.11. Yumşaq çənlərin istehsalı və təmiri
 1. a) fəhlələr:
kermetizasiyaçılar
yumşaq çənlərin sınağı və yoxlanması ilə məşğul olan rezin məmulatların smaqçıları
güc armaturlarının və yumşaq çənlərin yapışdırıcıları
yumşaq çənlərin qəbulu ilə məşğul olan nəzarətçilər
protektor aqreqatlarının maşinistləri
yumşaq çənlərin yığılması ilə məşğul olan rezin texniki məmulatların yığıcıları
yumşaq çənlərin içərisində karkasın sökülməsi ilə məşğul olan mexaniki-yığma işlərinin çilingərləri
 1. b) mütəxəssislər:
yumşaq çənlərin hazırlanması və təmiri sahələrində məşğul olan sahə ustaları, böyük ustalar
11.12. Kürəcik, diyircək və mıx istehsalı
 1. a) fəhlələr:
soyuq halda çıxaran avtomatların avtomatçıları
hazırlanmış malı sürtüb kipləşdirməklə məşğul olan şəkilverənlər
cilalayıcı dəzgah sazlayıcıları
təmirçi çilingərlər
nəqledicilər
kürəciklərin cilalanması ilə məşğul olan cilalayıcılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
avadanlığın təmiri üzrə ustalar
istehsalat sahələrinin ustaları
11.13. Robottexnikadan istifadə olunmadan almazlardan brilyant emalı
 1. a) fəhlələr:
almaz qabığını çıxaranlar
almazlardan brilyant təraş edənlər
almaza naxış qoyanlar
almazı parçalayanlar
almazı mişarlayanlar
almazın çeşidləyiciləri
brilyantın çeşidləyiciləri
11.14. Metal emalının digər peşələri
 1. a) fəhlələr:
almaz konsentratının əllə, xrom anhidridi və turşularla kimyəvi təmizlənməsində məşğul olan təmizləmə aparatçıları
metal ovuntularının istehsalı ilə məşğul olan sobaları bərpa edən aparatçılar
metal məmulatların yapışqanlayıcıları
xrom oksidinin tətbiq edilməsi işlərində məşğul olan saat hissələrinin diş pardaqlayıcıları
3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələr tətbiq olunmaqla, uçuş aparatlarının, mühərriklərin və onların avadanlığının istehsalı ilə məşğul olan izolyasiyaçılar
3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələri tətbiq etməklə, metal məmulatlarının laklanması ilə məşğul olan bütün adlarda laklayıcılar
misgərlər
metallaşdırıcılar
abraziv dairə və pnevmatik alətlə tökmə və qaynaq məmulatların emalında məşğul olan sumbataçılar
yiyə istehsalı ilə məşğul olan yiyələrin, raşpillərin və mişarların çərticiləri
abraziv dairə və pnevmatik alətlə tökmə və qaynaq məmulatlar emalı ilə məşğul olan kəsicilər
fenol yapışqanı işlərində məşğul olan qum yapışdırıcıları
3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələri tətbiq etməklə, metal məmulatların pardaqlanması ilə məşğul olan bütün adlarda pardaqlayıcılar
qalay tətbiq etməklə, kuzovların hamarlanması ilə məşğul olan əl ilə əridicilər
xrom pastası ilə məmulat hopdurulması ilə məşğul olan hopdurucular
metal məmulatlarının və alətlərin quru üsulla abraziv dairə formasında soyulması, yonulması, kəsilməsi, cilalanması ilə məşğul olan fəhlələr
qurğuşun-sink, qurğuşun ştampları və məmulatlarının hazırlanması və emalı ilə məşğul olan fəhlələr
barokameralarda və temperaturu -40°S və aşağı, +40°S və yüksək temperaturlu kameralarda aparatların və məmulatların sınağı ilə məşğul olan fəhlələr
xalis boruların sınağı ilə, aviasiya və qaz reaktiv gəmi mühərriklərinin sınaq qurğularında sınağı ilə məşğul olan fəhlələr
gəmi və teplovoz dizellərinin və gücü 800 a.q. və daha çox olan turbinin dövrləri 17 min dövr/dəq.-dən az olmayan qaz turbin üfürməsi ilə dizel generatorların və teplovozların reostatla sınanması ilə bilavasitə məşğul olan fəhlələr
turşu və xrom anhidridi rekuperasiyasında əllə məşğul olan almaz rekuperasiyaçıları
qalay tətbiq edilən işlərdə məşğul olan kuzov hamarlayıcıları
termit qaynağında qaynaqçılar
kabelin qurğuşun qabıqlarının çıxarılması ilə məşğul olan kabel məmulatlarının qabığının çıxardıcıları
metal, metal hissələrinin və məmulatların qırma və parçalanmış (metal qumu) qırma ilə təmizlənməsində məşğul olan metal, töküntü, məmulatların və hissələrin təmizləyiciləri
qapalı tutumun içərisinə pulverizatorla emal şlikeri vurulmasında məşğul olan emallaşdırıcılar
3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələrin tətbiq edilməsi işlərində məşğul olan emalçılar
 1. b) mütəxəssislər:
xalis boruların sınağı və aviasiya mühərriklərinin sınaq qurğularında sınağı ilə məşğul olan işçilər
qurğuşun-sink, qurğuşun ştamp və məmulatların hazırlanması və emalı ilə məşğul olan sahələrin ustaları, böyük ustaları
boru reaktiv gəmi mühərriklərinin, gəmi və teplovoz dizellərinin və gücü 800 a.q. və daha çox olan turbinin, dövrləri 17 min dövr/dəq. olan dizel generatorlarının sınağı ilə məşğul olan ustalar.
 1. Elektrotexnika istehsalatı və elektrotexniki avadanlığın təmiri
 2. a) fəhlələr:
qurğuşun akkumulyatorlarının istehsalında akkumulyator lövhələrinin quruducuları avtoklavçıları
elektrik izolyasiya lakları, qatran və mastika bişirənlər
ətirli qatrantökənlər
qurğuşun akkumulyator, halvanik element və batareya, elektrik kömür məmulatları istehsalı ilə məşğul olan dəyirman maşinistləri
qurğuşun akkumulyator, halvanik element və batareya istehsalı ilə məşğul olan quru kütlə qarışdırıcıları
elektrik kömür məmulatları istehsalı ilə məşğul olan kömür kütləsinin qarışdırıcıları
akkumulyator lövhələrinə (qurğuşun) kütlə yaxanlar
isti vəziyyətdə ftorplastla işləyən kabelləri və naqilləri plastikat və rezinlə sıxanlar
qurğuşunla olan işlərdə kabelləri qurğuşun və ya alüminiumla sıxanlar
isti vəziyyətdə ftorplastla işləyən plastmas məmulatlarını sıxanlar
turşulu akkumulyatorların, halvanik elementlərin və batareyaların, həmçinin 1-ci və 2-ci sinif təhlükəli zərərli maddələrin və yaxud konserogenin istehsalı ilə məşğul olan aktiv kütlə hazırlayanlar
1-ci və 2-ci sinif təhlükəli maddələrin və ya konserogenin hopdurulması ilə məşğul olan elektrotexniki məmulatların hopdurucuları
1-ci və 2-ci sinif təhlükəli maddələrin və ya konserogenin tətbiqi ilə qurğuşun akkumulyatorların və başqa kimyəvi cərəyan mənbələrinin formalaşdırılması və yığılması ilə məşğul olan fəhlələr
kömür kütləsinin üyüdücüsü — dozalaşdırıcıları
isti şəraitdə ftorplastla işləyən plastik kütlə qaynaqçıları
1-ci və 2-ci sinif təhlükəli maddələrlə və ya konserogenli işlərlə məşğul olan lamsız akkumulyatorların və elementlərin elektrodçuları
1-ci və 2-ci sinif təhlükəli maddələrlə və ya konserogenli işlərlə məşğul olan lamlı akkumulyatorların və elementlərin elektrodçuları
quruducu-aparatçılar
qurğuşun qletinin tətbiq edilməsi işlərində məşğul olan elektrokeramik məmulatların armaturlaşdırıcıları
kabelləri zirehlə örtənlər
rezin qarışıqların yaymaçıları
kabel kütləsinin bişiriciləri
tərkibində 3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələr olan kimyəvi materialların hazırlanması ilə məşğul olan kimyəvi yarımfabrikat hazırlayıcıları
3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələr tərkibli kompaund tökücüləri
nəm mikalent, şüşə mikalent, şüşəlifli, sintetik lentli və epoksid qatranlı işlərdə məşğul olan izolyasiyaçılar
şüşə liflərin və lakların tətbiq edilməsi işləri ilə məşğul olan kabel xətlərinin izolyasiyaçıları
kalandrçılar
mikanit yapışdırıcıları
lak qarışdırıcıları
halvanik element və qələvi akkumulyatorların istehsalı ilə məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
rezin, plastikat və izolyasiya qarışıqlarının hazırlanması ilə məşğul olan rezin qarışdırıcılarının maşinistləri
məftil və trosdolayanlar
isti vəziyyətdə kabellərin və məftillərin plastikat və rezinlə presləyiciləri
izolyasiya materiallarının presləyiciləri
isti vəziyyətdə presləmə ilə məşğul olan elektrik maşın və aparatlar bölmələrinin qarqaralarının və izolyasiya hissələrinin presləyiciləri
isti vəziyyətdə presləmə ilə məşğul olan elektrotexniki məmulatların presləyiciləri
3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələr tərkibli hopdurma maddələri ilə məşğul olan kağız və parça hopdurucuları
3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələr tərkibli hopdurma maddələri ilə məşğul olan elektrotexniki məmulatların hopdurucuları
kabellərin, elektrik kömürün və elektrik şotka məmulatlarının istehsalı ilə məşğul olan dənəvər materialların ələyiciləri
marqans və kadmium olan iş yerlərinin yığışdırılması və qurğuşun akkumulyatorların istehsalında nəql edilməsi və yığışdırılması ilə məşğul olan fəhlələr
halvanik elementlərin və batareyaların, həmçinin 3-cü sinif təhlükədən aşağı olmayan zərərli maddələrin tətbiqində cərəyanın fiziki mənbəyinin hazırlanması ilə məşğul olan fəhlələr
qələvi akkumulyatorların hazırlanması ilə məşğul olan fəhlələr
elektrik kömürü və elektrik şotka məmulatının və kino-kömür hazırlanması ilə məşğul olan fəhlələr
istehsalatda avadanlığın və elektrik avadanlığının təmiri və xidməti, həmçinin qəbulu, zay edilməsi, nəzarəti, sazlanması: qurğuşun və qələvi akkumulyatorların, kabellərin qurğuşunlaşdırılması, məftillərin emallaşdırılması
qatran və lak bişirilməsi, halvanik elementlərin, elektrik izolyasiya materiallarının, elektrik kömür və elektroşotka məmulatlarının hopdurulması ilə məşğul olan fəhlələr
halvanik element və qələvi akkumulyator istehsalı ilə məşğul olan stropçular
izolyasiya materiallarının ştamplanması ilə məşğul olan ştamplayıcılar
isti üsulla emallaşdırma ilə məşğul olan məftilin emallaşdırıcıları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
1) qurğuşun akkumulyatorların və kabellərin qurğuşunlanması istehsalında məşğul olan ustalar, böyük ustalar
2) lak və qatran bişirilməsi, hopdurulması, emallaşdırılmış məftillərin, halvanik elementlərin, elektrik izolyasiya materiallarının, qələvi akkumulyatorların, elektrik kömür və elektrik şotka məmulatlarının hazırlanması sahələrində məşğul olanlar:
ustalar, böyük ustalar
bölmə rəisləri
növbə rəisləri
sahə rəisləri
3) qurğuşun akkumulyatorların və kabellərin qurğuşunlaşdırılması istehsalı ilə məşğul olanlar:
bölmə rəisləri
sahə rəisləri
texnoloqlar, böyük texnoloqlar
 1. Elektron texnikası məmulatlarının və radio aparatlarının istehsalı
 2. a) fəhlələr:
civə tətbiq etməklə cihaz və məmulatlar hazırlanan iş sahələrində məşğul olan fəhlələr
akvardirçilər
alundirçilər
yüksəktezlikli induktor qaynaqçıları
yarımötürücü cihaz qaynaqçıları
elektrik vakuum cihaz qaynaqçıları
qazuducuların hazırlayıcıları
kimyəvi yarımfabrikatların hazırlayıcıları
kürsü tökücüləri
25 kV və ondan yüksək gərginlikli stendlərdə sınaqla məşğul olan cihaz və hissələrin sınaqçıları
karbidirləşdiricilər
karbonizləşdiricilər
ekranlaşdırıcılar-lyüminoforçular
maqnezirləşdiricilər-vakuumçular
tutqunlaşdırıcılar-vakuumçular
turşu məhlulu tətbiq etməklə kolba yuyucuları
tərkibində təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddəli boyaqlarla işləyən cihaz və hissələrin rəngləyiciləri
oksidləşdiricilər-vakuumçular
boşaldıcılar-vakuumçular
turşu məhlulları tətbiq edilən işlərdə məşğul olan hissə və qovşaq yuyucuları
qaz gözlüklü sobalarda və maşınlarda məşğul olan fəhlələr
pyezoptik xammalın zənginləşdirilməsi ilə məşğul olan fəhlələr
qazuducu tozlandırıcılar
rentgenoqonimetristlər
ən dəqiq aşındırmanın aşındırıcıları
element şoopirləşdiriciləri
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
pyezooptik xammalın, əqiqin və onları təşkil edənlərin zənginləşdirilməsi və qurğuşun sülügəni tətbiq etməklə cihaz hazırlanması sexlərinin rəisləri və onların müavinləri
pyezooptik xammalın və əqiqin zənginləşdirilməsi ilə məşğul olan laborantlar
lyuminoforların hazırlanması və emalı ilə məşğul olan ustalar, böyük ustalar
pyezooptik xammalın və əqiqin zənginləşdirilməsi ilə məşğul olan texnoloqlar
 1. c) civə tətbiq etməklə cihaz və məmulatlar hazırlanan işlərdə və sahələrdə məşğul olan rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə rəisləri
laborantlar
ustalar, böyük ustalar
mexaniklər
texnoloqlar
ç) qurğuşun oksidi tətbiq edilən işlərdə məşğul olan fəhlələr
 1. d) qurğuşun oksidi tətbiq edilən sahələrdə və işlərdə məşğul olan rəhbərlər və mütəxəssislər:
sahə rəisləri
laborantlar
ustalar, böyük ustalar
mexaniklər
texnoloqlar
13.1. Selen turşularının və kuproks düzləndiricilərinin istehsalı
 1. a) fəhlələr:
təzyiq altında tökmə avtoklavçıları
aparatçılar
selenin regenerasiyası üzrə aparatçılar
kükürd regenerasiyası üzrə aparatçılar
kükürdçülər — aparatçılar
selen bişiriciləri
tədarükçülər
presləyicilər — yapışdırıcılar
kristalların metallaşdırılması ilə məşğul olan metallaşdırıcılar
selen düzənləşdiricilərinin quraşdırıcıları
selen düzləndiricilərinə birləşdirilən qalaylarla məşğul olan radiohissələrin qalayçıları
vismutun və şoopərintilərin əridiciləri
düzləndirici yığıcıları
selen və kuproks düzləndiricilərin termistləri
selen elementlərin qəlibləyiciləri
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
selen və kuproks düzləndiricilərinin istehsalı sahələrində məşğul olan sahə rəisləri
selen və kuproks düzləndiricilərin istehsalı sahələrində məşğul olan ustalar, böyük ustalar
selen və kuproks düzləşdiricilərinin istehsalı sahələrində məşğul olan mexaniklər
13.2. Kvars emalı
 1. a) fəhlələr:
kristallaşdırma üzrə aparatçılar
doğrayıcılar — üyüdücülər
kristalların metallaşdırılması ilə məşğul olan metallaşdırıcılar
pyezokvars xammalının nişanlayıcıları
kvars lövbələrinin mişarlanması ilə məşğul olan suda əriyən kristalların mişarlayıcıları
rentgenqonnometristlər
pyezotexniki məmulat gümüşləyiciləri
pyezokvars lövhə və kristalların cilalayıcıları
 1. b) mütəxəssislər:
kvars emalı sahələrində məşğul olan ustalar, böyük ustalar
13.3. Radiohissələrin istehsalı
 1. a) fəhlələr:
izolyator qaynaqçıları
kompaund doldurucuları
təmizləyicilər
radiokeramik, pyezokeramik və ferrit kürəçiləri
təmizləyici-sağanaqçılar
məhlul və qarışıq hazırlayanlar
hopdurucular
radiokeramika və ferrit kəsiciləri
mika çeşidlənməsi ilə məşğul olan xammal, məmulat və material çeşidləyiciləri
radiokeramika aşındırıcıları
zərvərəq aşındırıcıları
elektrokimya qəlibləməsi ilə məşğul olan zərvərəq qəlibləyiciləri
 1. b) mütəxəssislər:
mikanın çeşidlənməsi sahələrində və elektrokimya qəlibləməsi, tökmə, hopdurma və elektrolit hazırlanması sahələrində məşğul olan ustalar, böyük ustalar
13.4. Yarımkeçirici materialların emalı
 1. a) fəhlələr:
yarımkeçirici materialları bərpa edən aparatçılar
monokristal və lent yetişdirilməsi üzrə aparatçılar
kristallaşdırma üzrə aparatçılar
yarımkeçiricilərin istehsalı üçün yüksək təmiz material alınması üzrə aparatçılar
yarımkeçiricinin material istehsalı və kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçılar
yarımkeçirici materialın kimyəvi emalı üzrə aparatçılar
epitaksial qatları çəkən qurğuların və şüa qurğularının texnoloji avadanlığının xidməti ilə məşğul olan sazlayıcılar
diffuzion proseslərin operatorları
epitaksial qatların yetişdirilməsi üzrə operatorlar
ən dəqiq fotolitoqrafiya operatorları
elion proseslərinin operatorları
ən dəqiq ərinti əridici-tökücüləri
siklon qurğularının əridiciləri
yarımkeçirici material xəlitəsini hazırlayanlar
suda əriyən kristalların mişarlayıcıları
epitaksial qatları çəkən qurğuların təmiri ilə məşğul olan təmirçi çilingərlər (faktiki iş vaxtına görə)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
epitaksiya sahələrində daim məşğul olan ustalar
 1. Tikinti materialları istehsalı
14.1. Sement istehsalı
 1. a) fəhlələr:
aspiratorçular
şaxta sobalarını boşaldanlar
sementin dozalaşdırılması ilə məşğul olan dozalaşdırıcılar
sobaları (şaxtaları) dolduranlar
susuzlaşdırıcı maşinistlər
fırlanan sobaların maşinistləri (yandırıcıları)
şaxta sobalarının maşinistləri (yandırıcıları)
quru üyütmə ilə məşğul olan xammal dəyirmanının maşinistləri
kömür dəyirmanının maşinistləri
sement dəyirmanının maşinistləri sementtökənlər fırlanan sobaların maşinistlərinin (yandırıcılarının) köməkçiləri şaxta sobalarının maşinistlərinin (yandırıcılarının) köməkçiləri quru üyütmədə məşğul olan xammal dəyirmanın maşinistlərinin köməkçiləri
kömür dəyirmanı maşinistlərinin köməkçiləri
sement dəyirmanı maşinistlərinin köməkçiləri
isti klinger (odadavamlı kərpic) transportyorçuları
sement qablaşdırıcıları
tozlu kameraların təmizlənməsi üzrə təmizləyicilər
bunkerçilər
qazçılar
sement yükləməsi ilə məşğul olan yükləyicilər
şneklərdə dozalaşdırıcı-qarışdırıcılar
quruducu baraban ocaqçıları
vintli nasos maşinistləri (fullerçilər)
isti işlərdə məşğul olan (kringer anbarları) kran maşinistləri (krançılar)
pnevmatik nasos maşinistləri
çəkən, bükən və qablayan maşının maşinistləri
xammalın dəyirman maşinistləri
bucurqadlı skreper maşinistləri
qalaqlayıb formalaşdıran maşının maşinistləri
xammalın dəyirman maşinistlərinin köməkçiləri
texnoloji və tozsuzlaşdırıcı avadanlığın xidməti və təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingərlər
xammalın quru üsulla üyüdülməsi sexlərində və aspirasiya, üyütmə sexlərində məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri üzrə çilingərlər-elektriklər
siloslarda un qarışdırıcıları
futerləyici-bənnalar
şlam hovuzları və toxmaqlarının təmizləyiciləri
şlamçılar
elektrik avadanlığının (texnoloji və tozsuzlaşdırıcı) təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. a) fəhlələr:
quru xammalın, kömürün, sementin üyüdülməsi sahələrində və sexlərində məşğul olan ustalar (böyük ustalar)
14.2. Azbest istehsalı
 1. a) fəhlələr:
şpur qazmaçıları
asbesti əl ilə axıracan və qabsız yükləyən, zənginləşdirmə fabrik tullantıları və bərabər çıxan məhsulların yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyicilərin sürücüləri
tozboşaldanlar
şadaraçılar
asbestlə işlərdə məşğul olan yükləyicilər
doğrayıcılar
hazır məhsulun sınağı ilə məşğul olan azbest zənginləşdirici istehsalın laborantları
zənginləşdirmə sexlərində (sahələrində) nəzarət aparatları ilə məşğul olan fiziki-mexaniki sınaqlar üzrə laborantlar
nişanlayıcılar
zənginləşdirmə fabriklərinin quru filiz anbarlarında məşğul olan buldozer maşinistləri
aspirasiya (tozsoran cihaz) qurğuları ilə məşğul olan ventilyasiya və aspirasiya qurğularının maşinistləri
doğrayıcı, üyüdücü, çeşidləyici mexanizmlərin maşinistləri
zənginləşdirmə fabriklərində məşğul olan konveyer maşinistləri qazanxana maşinistləri
zənginləşdirici fabriklərin texnoloji sexlərinin binalarında məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
qidalandırıcı maşinistlər
çəkən, bükən və qablayan maşınların maşinistləri
zənginləşdirmə fabrikinin tullantılarının və onunla bərabər çıxan zənginləşdirilmiş azbest filizlərinin yüklənməsi, nəql edilməsi və anbara yığılması ilə məşğul olan dartıcı aqreqatların maşinistləri və onların köməkçiləri
zənginləşdirmə fabrikinin tullantılarının və onunla bərabər çıxan zənginləşdirilmiş azbest filizlərinin yüklənməsi, nəql edilməsi və anbara yığılmasında məşğul olan ekskavator maşinistləri
zənginləşdirmə sexlərində (sahələrində) məşğul olan köməkçi fəhlələr
asbestzənginləşdirmə avadanlığının təmizləyiciləri
asbestzənginləşdirmə avadanlığının təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingərlər
zənginləşdirmə sexlərində (sahələrində) avadanlığın yağlanması ilə məşğul olan yağlayıcılar
çeşidləyicilər
quruducular
zənginləşdirmə fabriklərinin texnoloji sexlərində məşğul olan elektrik qaz qaynaqçıları
zənginləşdirmə fabriklərinin texnoloji sexlərində məşğul olan bütün adda elektrik montyorları
zənginləşdirmə fabriklərinin texnoloji sexlərində əl ilə qaynaqda məşğul olan elektrik qaynaqçıları
avadanlıqların təmiri üzrə növbətçi elektrik çilingərləri (çilingərlər)
partladıcılar
drezina sürücüləri
karxanalarda daim məşğul olan yükləyicilərin sürücüləri
qazmaçılar
zənginləşdirmə məhsulunun nəzarətçiləri
buruq qurğularının maşinistləri
zənginləşdirmə fabriklərinin yarımsənaye qurğularında məşğul olan ventilyasiya və aspirasiya qurğularının maşinistləri
düzəltmə-əzmə-düzəltməbəzək maşınlarının maşinistləri
zənginləşdirmə fabriklərində və açıq-mədən işlərində məşğul olan kompressor qurğularının maşinistləri
lay kotanının maşinistləri
rels yerdəyişdiricilərinin maşinistləri
rels qaldırıcılarının maşinistləri
enli rels düzəldənlərin maşinistləri
dartıcı aqreqatların maşinistləri və onların köməkçiləri
xopper-dozator maşinistləri
şpalvuranların maşinistləri
qalaqlayıb formalaşdıran maşınların maşinistləri
asbestzənginləşdirmə fabriklərinin əsas sexlərində məşğul olan azbestzənginləşdirmə avadanlığının quraşdırılması və sökülməsi üzrə
quraşdırıcılar
yol montyorları
asbesti, asbest külçəsini zənginləşdirən, buna bərabər məhsulların yüklənməsi ilə məşğul olan yükü və baqajı qəbul edilib təhvil verənlər
filiz və asbest qəbulediciləri
zənginləşdirmə fabriklərində nümunə götürülməsi və emalı ilə məşğul olan nümunə götürənlər
dağ laylarında məşğul olan fəhlələr
asbest zənginləşdirici fabriklərinin yarımsənaye qurğularında məşğul olan asbestzənginləşdirən avadanlığın tənzimləyiciləri
təmirçi çilingərlər
kontaktlı şəbəkələrin elektrik montyorları
konveyer lentinin qovuşuq yerinin vulkanizasiya edilməsi, azbofabrikin əsas texnoloji sexlərinin zənginləşdirmə avadanlığının avtomatik üsulla təmiri. AİS-in (avtomatik idarəetmə sistemi) zənginləşdirmə fabriklərinin əsas sexlərində (sahələrində), zənginləşdirmə fabriklərinin yarımsənaye qurğularında texnoloji proseslərə xidmətlə məşğul olan avadanlıqların təmiri üzrə növbətçi elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
karxanaların və dağ laylarının növbə rəisləri
zənginləşdirmə fabriklərinin növbə rəisləri
karxanaların və dağ laylarının sahə rəisləri
zənginləşdirmə fabriklərinin sahə rəisləri
sex rəisləri və onların müavinləri
zənginləşdirmə fabriklərinin texnoloji sexlərinin ustaları və böyük ustaları
zənginləşdirmə fabriklərinin istehsal sahələrinin texnoloji sexlərinin ustaları, böyük ustaları
zənginləşdirmə fabriklərinin texnoloji sexlərinin növbə ustaları, böyük ustaları
zənginləşdirmə fabriklərinin texnoloji sexlərinin mexanikləri
zənginləşdirmə fabriklərinin texnoloji sexlərinin energetikləri
yol işlərində, həmçinin kontakt qovuşuqlarının quraşdırılması və sökülməsi ilə məşğul olan ustalar
azbofabrikin azbestzənginləşdirmə qurğularının quraşdırılması və sökülməsi ilə məşğul olan ustalar
qazmaçı ustalar (böyük ustalar)
dağ-mədən ustaları (böyük ustalar)
yol ustaları (böyük ustalar)
hazır məhsulun qablaşdırılması və göndərilməsi ilə məşğul olan nəzarətçi ustalar (sahə, sex üzrə)
dağ laylarında və karxanalarda məşğul olan avadanlığın təmiri üzrə ustalar
azbofabrikdə azbestzənginləşdirmə avadanlığının quraşdırılması və sökülməsi ilə məşğul olan iş icraçıları
14.3. Mineral pambığın istehsalı
fəhlələr:
vaqrançılar
xəlitəçilər
14.4. Daştökmə istehsalatı
 1. a) fəhlələr:
daştökmə məmulatları tökücüləri
daşbişirənlər
odadavamlı materiallarla işləyənlər
sobaçılar
tunelçilər
tökmələri vurub çıxaranlar
doğrayıcılar
torpaqhazırlayanlar
daş məmulatlarının nəzarətçiləri
məhlul və kütlə hazırlayanlar
isti iş sahələrində məhsulun hazırlanması və aparılması ilə məşğul olan fəhlələr
təmirçi çilingərlər
daştökmə istehsalatının qəlibləyiciləri
xəlitəçi-dozalaşdırıcılar
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
sex rəisləri, onların müavinləri
isti iş sahələrində məşğul olan ustalar, böyük ustalar
sex mexanikləri, böyük mexaniklər

 

14.5. Mika istehsalı və emalı
 1. a) fəhlələr:
doğrayıcılar-üyüdücülər
mika doğrayıcıları
mikaleks kütləsini hazırlayanlar
mikanit yapışdırıcıları
mika kalibrləyiciləri
mikayaranlar
lakbişirənlər
elektrik izolyasiya məmulatlarını sarıyanlar
mikanit və mikaleks presləyiciləri
alüminpromfosfatla işləyən mika-plastik material hopdurucuları
mika kəsiciləri
mika, kvars və peqmatiti doğrayıb üyüdən sahələrdə təmir və xidmətlə məşğul olan təmirçi çilingərlər
mikanın çeşidlənməsi ilə məşğul olan xammal və mika məmulatlarının çeşidləyiciləri
mika emalı üzrə termistlər
mikanın qablaşdırılması ilə daim məşğul olan qablaşdırıcı-bükücülər
mikanı, kvarsı və peqmatiti doğrayıb sahələrdəki elektrik avadanlığının xidməti ilə məşğul olan elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyorları
14.6. Azbestsement, azbestsilit və azbokarton istehsalı
 1. a) fəhlələr:
məkikçilər
bunkerçilər
azbestsement vərəqlərini dalğalandıranlar
hollendorçular
təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələrdən istifadə edilməsi işlərində məşğul olan azbestsement və azbestsilit məmulatlarını astarlayanlar
azbest dozalaşdırıcıları
sement və azbest ötürməsi ilə məşğul olan kranların maşinistləri (krançılar)
vərəqləri qəlibləşdirən maşınların maşinistləri
boru maşınlarının maşinistləri
qarışdırıcıların və qatışdırıcıların motorçuları
azbestsement məmulatlarının presləyiciləri
azbestsement və azbestsilit məmulatlarının kəsiciləri
kağız, karton və sellülouz kəsiciləri
əsas sexlərdə (sahələrdə) məşğul olan təmirçi çilingərlər
çeşidləyicilər
quruducular
azbestsement məmulatlarının quruducuları
azbestsement boru və halqa (mufta) emalı üzrə xarratlar
qablaşdırıcılar-bükücülər
azbestsement və azbestsilit sallarının cilalayıcıları
azbestkarton istehsalı ilə məşğul olan ştamçılar
əsas sexlərdə (sahələrdə) məşğul olan elektrik avadanlığının xidməti və təmiri üzrə elektrik montyorları
əsas sexlərdə (sahələrdə) məşğul olan avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) mütəxəssislər:
fəhlələrinin 50 faizi və daha çoxu güzəştli pensiya hüququna malik olan istehsalatın, sahə ustaları, böyük ustalar
14.7. Bazalt lifi, mineral pambığı və onların məmulatlarının istehsalı
 1. a) fəhlələr:
bitumçular
texnoloji avadanlığın sazlayıcıları
avadanlığın konveyer xətlərinin operatorları
lif alınan qurğu operatorları
təmirçi çilingərlər
istilik izolyasiya məmulatının çeşidləyiciləri (qablaşdırıcıları)
istilik izolyasiya məmulatının quruducuları
fenolçular
istilik izolyasiya məmulatının qəlibləyiciləri
xəlitə əridiciləri
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, böyük ustalar
14.8. Gil kərpici, kirəmit və keramik blok istehsalı
fəhlələr:
çıxarıcılar
dairəvi sobalarda kərpic bişirilməsində və eləcə də bərk yanacaqla işləyən, tunel sobalarında məşğul olan divar və büzüşdürücü materialları yandıranlar
yerləşdiricilər
14.9. Əhəng (dolomit) və silikat kərpici istehsalı
fəhlələr:
aspirasiyaçılar
sobadan əhəngin boşaldıcıları
əhəng doğrayıcıları
sobaların doldurulması və boşaldılması ilə məşğul olan xammal, yanacaq və divar məmulatının doldurucu-boşaldıcıları
vintli nasos maşinistləri (fullərçilər)
əhəng dəyirmançıları
əhəng kürəçiləri
əhəng çeşidləyiciləri
əhəngin nəql edilməsi ilə məşğul olan naqledicilər
əhəngyandırma üzrə sobalarda məşğul olan forsunkaçılar
14.10. Dəmir-beton və beton məmulatlarının istehsalı
fəhlələr:
sementin bir yerdən başqa yerə yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyicilərin maşinistləri
yeraltı qalereya fəhlələri
14.11. Pek, bitum və qatran məmulatlarının istehsalı
fəhlələr:
hopdurucu aqreqat aparatçıları
bitumu susuzlaşdıran aparatçılar
bitum turşuladan aparatçılar
afsalt kütləsinin bişiriciləri
bitum bişiriciləri
bişirmə qazanının yükləyiciləri
bişirmə qazanının təmizləyiciləri
boruşəkilli soba operatorları
turbinqarışdırıcıların operatorları
səpələyən və soyudan qovşaqların operatorları
 1. Şüşə istehsalatı, keramik, çini və saxsı məmulatların istehsalı
15.1. Bütün növ şüşə və şüşə məmulatları istehsalı
fəhlələr:
yanlıqdüzəldənlər
şüşə məmulatlarını üfürməklə hazırlayan fəhlələr (şüşəçi)
xırdalayıcılar
xəlitədolduranlar
kvars (silisium oksidi) üfürücüləri
kvars (silisium oksidi) əridiciləri
şüşə tökücüləri
şüşəni çəkib çıxaran maşınların maşinistləri
şüşə cilalayıcıları
şüşə kütləsini yığanlar
qapaqları suvayanlar
üfürülmüş məmulatlara bəzək vuranlar
məmulatları bişiriciyə qoyanlar
şüşəni maşından qoparanlar
şüşə məmulatlarının turşu ilə cilalayıcıları
isti şüşə presləyiciləri
şüşə kütləsini boşaldanlar
şüşəbişirənlər (metal qaynağında şüşənin termiki qəlibləmə xətlərinin, sobalarının və elektrik sobalarının xidməti ilə məşğul olanlardan başqa)
məmulatların daimi olaraq azacıq üfürülməsi və üfürülüb çıxarılması ilə əlaqədar şüşəçilər
fluorid turşusu ilə şüşəni kimyəvi üsulla təmizləyənlər
şüşə boruları və drotu emal edən dartıcılar
fiderçilər
xalmovçular
15.2. İncə bazalt lifinin, şüşə lifinin, şüşə pambığının və onların məmulatlarının istehsalı
fəhlələr:
göstərilən istehsalların texnoloji proseslərində daimi məşğul olan fəhlələr
15.3. Keramik, çini və saxsı məmulatların və ferritlərin istehsalı
fəhlələr:
çini və saxsı məmulatların kimyəvi üsulla təmizlənməsində fluorid turşusu ilə məşğul olanlar frittovçular
15.3.1. Boru, keramik məmulat və ferrit istehsalı
fəhlələr:
əllə, qurğuşun minası ilə məmulatları minalamaqla məşğul olan tikinti keramikası məmulatlarının minalayıcıları
sanitar-tikinti məmulatının lövhə üzərinə tökücüləri
tikinti keramikası məmulatının kürəçiləri
radiokeramik, pyezokeramik və ferrit kürəçiləri
tikinti keramikası məmulatlarının quru üsulla cilalanması ilə məşğul olan cilalayıcılar
elektron məmulatların quru üsulla cilalanması ilə məşğul olan cilalayıcılar
elektrokeramika məmulatlarının cilalayıcıları
15.3.2. Çini və saxsı məmulatlar istehsalı
fəhlələr:
mayolik (kaşı) istehsalı ilə məşğul olan kürə dəyirmanının aparatçıları
gips bişiriciləri
mayolik (kaşı) istehsalı ilə məşğul olan çini saxsı və keramik
məmulatların seçiciləri
əl işlərində məşğul olan çini və saxsı məmulatlarının minalayıcıları
mayolik (kaşı) istehsalı ilə məşğul olan çini, saxsı və keramika məmulatlarının götürücüləri
qurğuşun tərkibli boyaq işlərini yerinə yetirən boyaq sürtücüləri
çini və saxsı məmulatların kürəçiləri
qurğuşunlu boyaq işləri ilə məşğul olan tozlayıcılar (pudraçılar)
mayolik (kaşı) istehsalı ilə məşğul olan çini, saxsı və keramika məmulatlarının çıxardıcı-qablaşdırıcıları
quru üsulla cilalayıcılıqla məşğul olan çini və saxsı məmulatların cilalayıcıları
15.3.3. Bütün növ keramika, çini və saxsı məmulatlar və ferrit istehsalı üzrə ümumi peşələr
fəhlələr:
anqobirçilər
qurğuşunla işləyən aeroqrafikçilər (cizgiçilər)
kap (epoksid qatranından) hazırlayıcıları
isti işlərdə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
quru üsulla sağanaqçılıqla məşğul olan sağanaqçı-təmizləyicilər
qurğuşun minası hazırlamaqla məşğul olan anqab və mina hazırlayıcıları
kütlə hazırlayıcıları
əsas istehsal avadanlığının xidməti və təmiri ilə məşğul olan təmirçi çilingərlər
məmulatların sobalardan götürücü-qoyucuları
qurğuşun üzrə işlərdə məşğul olan trafaretçilər
xəlitəçilər
əsas istehsalda məşğul olan elektrik avadanlığının xidməti və təmiri üzrə elektrik montyorları
15.4. Xəlitə hazırlanması, bütün növ şüşə, şüşə məmulatları və posasital istehsalı
 1. a) fəhlələr:
viniplastçılar
qazçılar
qilyoşirçilər
xəlitə hazırlanması üçün material boşaldılması ilə məşğul olan yükləyicilər
doğrayıcı-üyüdücülər
soba doldurucuları
şüşə tablayıcıları
kolba və qab lehimləyiciləri
prizatorçular
soba yanında növbətçi bənnalar (sobaçılar)
qanovçular
krokus və sumbatanın təsnifləşdiriciləri
quruducu soba və barabanların ocaqçıları
güzgü boyadıcıları
boyaq bişiriciləri
yayma maşınlarının maşinistləri
istiyə davamlı şüşəni və şüşəprofiliti yayan maşınların maşinistləri
avtomatların sazlanması ilə məşğul olan şüşə avtomatlarının və yarımavtomatlarının sazlayıcıları
sellüloid yaxıcıları
gipsləmə ilə məşğul olanlardan başqa şüşədöşəyənlər
şüşə istehsalatında kürəçilər
isti işlərdə məşğul olan odadavamlı materialla işləyənlər
mis üzləyiciləri
üfürücü yarımavtomatların operatorları
şüşəqəlibləyici maşınların operatorları
şüşə zolağını qəlibləyən operatorlar
şüşəni əridib təmizləyənlər
şüşə məmulatlarının yandırıcıları
karusel maşın qızdırıcıları
şüşə zolağının kəsiciləri
şüşədəki tor və şinin lehimləyiciləri
şüşə üzrə qumu şırnaqla axıdanlar
fırlayıcılar
şüşə yığıcıları
əllə şüşə məmulatlarının pardaqlanması işlərini aparan şüşə və şüşə məmulatlarının pardaqlayıcıları
şüşə qəlibləşdirici və qızdırıcı maşınların yanında düzəldicilər
ələyicilər
pulfonçular
xalyavları qarışdıranlar (buraxanlar)
reaktivçilər
odla kəsicilər
penoblok kəsiciləri
isti iş sahələrində məşğul olan şüşə kəsiciləri
gümüşləşdiricilər
xəlitə hazırlanması sahələrində və isti iş sahələrində daim məşğul olan təmirçi çilingərlər
xəlitə tərtib ediciləri
şüşə bişiriciləri
şüşə üfürücüləri
xammal və material (qum) quruducuları
isti məmulat çıxardıcıları
şüşə və şüşə məmulatlarının çıxardıcıları
fasetçilər
qəlibtutanlar
şüşə məmulatlarının əllə cilalayıcıları
xəlitə hazırlanması sahələrində və isti iş sahələrində elektrik avadanlığının təmiri və xidməti ilə daim məşğul olan elektrik montyorları
 1. b) mütəxəssislər:
xəlitə hazırlanması, şüşə kütləsinin bişirilməsi sahələrində və şüşə lifləri, şüşə pambığı və onların məmulatlarının istehsalı üzrə mexaniklər
 1. Süni və sintetik liflərin istehsalı
kükürdkarbon, viskoz, şis-amonyak, triasetat, xlorin, asetat, sintetik lif, tilov ipi, salafan, pərdə və qubka sexlərində, sahələrində tam iş günü məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
şöbələrdə: ştapel, kimyəvi, viskoz, əyricilik, bəzək, bəzək-ağartma, ağartma, dolamaq
turş ipəyin açılması və rənglənməsi, turşu stansiyalarında (sexlərində, sahələrində, bölmələrində) və bəzək məhlulları stansiyalarında (sexlərində), regenirasiyada (kükürd-karbon, kükürd və kükürd-karbon istehsalı qazları, uçan və üzvi əridicilər, mis, amonyak, kaprolaktam);
dinil dəzgahının xidmətində, kükürd-karbonun qəbul edilməsində və buraxılmasında; filyer, elektrik milində, əymə nasoslarında, yığma emalatxanalarında
ronqolit və sulfid yağlı məhsulların istehsalında
kimyəvi, əymə və bəzək sexlərində, sahələrdə və bölmələrdə tam iş günü məşğul olan texniki nəzarət şöbələrinin işçiləri; sex kimyəvi laboratoriyaların fəhlə və mütəxəssisləri
elektrik və texnoloji avadanlığın profilaktik təmiri və xidməti ilə məşğul olan fəhlələr, ustalar və böyük ustalar. Həmin texnoloji prosesləri aparan əsas fəhlələr bu Siyahı üzrə güzəştli pensiya hüququna malikdirlər (nəzarət — ölçü cihazları və ventilyasiyadan başqa)
zəhərli maddələrlə yoluxmuş xüsusi geyimlərin yuyulması və təmiri ilə məşğul olan maşinistlər
maye şüşə istehsalında amonyak soyuducu kompressor qurğularının xidməti və cari təmiri ilə məşğul olan fəhlələr və mütəxəssislər
zəhərli kimya məhsulları olan qaytarılmış qabların yuyulması və emalı, çirkab sularının neytrallaşdırılması və təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr
şüşəüfürmə emalatxanalarının fəhlələri
texnoloji avadanlığın, elektrik avadanlığının, ventilyasiyanın, nəzarət-ölçü cihazlarının, istehsalat kanalizasiyasının, istehsalatlarda tunellərin və kommunikasiyaların təmiri, profilaktikası və xidməti ilə tam iş günü məşğul olan fəhlələr, həmçinin ustalar, böyük ustalar, mexaniklər: karbon sulfid, ronqalit, sulfat: sulfidləşmə yağlı məhsulların: sexlərdə, sahələrdə və bölmələrdə kimya toxuculuq, bəzək, turşumuş ipəyin boyanması və açılması
istehsalatlarda: viskoz, mis-amonyak, triasetat, xlorin, asetat, süni liflərin, kirişin, selofanın, telin, plyonkanın, qubkanın; turşu stansiyalarında (sahələrində, bölmələrində), bəzək məhsulları stansiyasında
regenerasiya (karbon-sulfid, karbon-sulfid istehsalatlarının qazlardan kükürdü, uçan və üzvi həlledicilərin, misin, ammonyakın, kaprolaktamın)
korroziyaya qarşı tərkib və örtük sexlərinin, bölmələrinin və sahələrinin işçiləri
 1. Sellüloz-kağız istehsalı və ağac emalı istehsalatları
17.1. Sellülozun istehsalı, sulfit turşusunun və tortanın regenerasiyası (bərpa olunması)
fəhlələr:
skipidar qurğularının aparatçıları
qatıltma qurğularının aparatçıları
kimyəvi ağac kütləsinin bişiriciləri
sellülozun bişiriciləri
torta buxarlaşdırıcıları
sellüloz diffuzorçuları
sulfat yükləyiciləri
miksovçular
sellüloz yaxalayanlar
sulfit turşusunun regeneratorçuları
sodaçılar
17.2. Sellüloz və əski-üskünün ağardılması
fəhlələr:
əhəngsöndürən aparatçılar
elektroliz aparatçıları
ağardıcılar
saturratorçular
xlorçular
17.3. Sellüloz-kağız istehsalatı
17.3.1. Sellülozbişirmə, yuma və ağartma
fəhlələr:
bunkerçilər
pambıq bişiriciləri
kolçeden bişiriciləri
təmirçi çilingərlər
elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyorları
cır-cındır bişiriciləri
ağac buxarlaşdırıcıları
yapışqan bişiriciləri sintetik yapışqanlı qatran istehsalı ilə məşğul olan kimyəvi analiz üzrə laborantlar
kağız (karton) hazırlayan maşınların maşinistləri (torçuları)
sintetik yapışqanlı qatran istehsalı ilə məşğul olan nasos qurğularının maşinistləri
press-patın maşinistləri (torçuları)
kağız (karton) hazırlayan maşının diyirlədiciləri
yapışdırıcı-quruducu maşınların diyirlədiciləri
kağızı polietilen təbəqə ilə örtmək üçün maşınların diyirlədiciləri
press-patın diyirlədiciləri
iplik maşının dolayıcıları
kağız (karton) hazırlayan maşının presləyiciləri
karton və sıxılmış kağız kütləsinin presləyiciləri
yapışdırıcı-quruducu maşınların presləyiciləri
press-patın presləyiciləri
iplik maşının presləyiciləri
kağızın, kartonun, sıxılmış kağız kütləsinin və onların məmulatlarının quruducuları
kağız (karton) hazırlayan maşının quruducuları
yapışdırıcı-quruducu maşının quruducuları
press-patın quruducuları
iplik maşınlarının quruducuları
metal və sintetik torların toxucuları
17.3.2. Perqament, bitumlaşdırılmış kağız, sıxılmış kağız kütləsi və kağız kisələrin istehsalı
fəhlələr:
buxarlaşdırma aparatçıları
sıxılmış kağız kütləsinin qələvidə yuyulması üzrə aparatçılar
kimyəvi məhlul hazırlayan aparatçılar
bitum bişiriciləri
bitumlaşdırıcı maşının maşinistləri
perqament maşınının maşinistləri
borulu maşının maşinistləri (borucular)
sıxılmış kağız kütləsinin yuyucuları
perqament maşınının diyirlədiciləri
kartonun və sıxılmış kağız kütləsinin boyaqçıları
sıxılmış kağız kütləsinin mişarlayıcıları
perqament maşınının presləyiciləri
kağız və kağız məmulatının hopdurucuları
diffuzor boşaldıcıları
perqament maşınının quruducuları
sıxılmış kağız kütləsinin düzəldiciləri
17.3.3. Kağızın təkrar emalı (texniki və rəngli kağız, divar kağızı və yazı makinası üçün lent istehsalı)
fəhlələr:
yapışqan bişiriciləri
yapışqanlayıcılar
kağız, karton və onların məmulatlarının yapışdırıcıları
boyaq bişiriciləri
anilin boyaqları, amonyak və xrom duzları ilə məşğul olan boyaq tərtibçiləri
boyaqsürtənlər
anilin boyaqları, amonyak və xrom duzları ilə məşğul olan kağızrəngləyən maşının maşinistləri (boyaqçılar)
yapışdırıcı-quruducu maşının maşinistləri (yapışdırıcılar)
millimetrlik kağız çapçıları
emulsiya hazırlayanlar
kağız və kağız məmulatlarının hopdurucuları
lent açıcıları
kağızın açıcıları-çeşidləyiciləri
17.4. Sintetik yapışqan, qatran və boyaqların hazırlanması
 1. a) fəhlələr:
sintetik yapışqanlı qatranların istehsalı üzrə aparatçılar
yapışqan bişiriciləri
sintetik yapışqanlı qatranların istehsalı ilə məşğul olan kimyəvi analiz laborantları
sintetik yapışqanlı qatranların istehsalı ilə məşğul olan nasos qurğularının maşinistləri
sintetik yapışqanlı qatranların istehsalı ilə məşğul olan təmirçi çilingərlər
 1. b) mütəxəssislər:
sintetik yapışqanlı boyaq və qatranların istehsalı ilə məşğul olan ustalar və böyük ustalar
17.5. Sulfit tortasından vanilin hazırlanması
fəhlələr:
vanilin bisulfitirləmə aparatçıları
dozalaşdırma aparatçıları
turşulaşdırma aparatçıları
distilləetmə aparatçıları
ayırma aparatçıları
17.6. Hidroliz və sulfit-spirt istehsalı
fəhlələr:
bütün adlarda aparatçılar
bişiricilər
turşuducular
liqnin, furfurol və saflaşdırma qurğuları ilə məşğul olan dəyirman maşinistləri
sellüloz yuyucuları
liqnin, furfurol və saflaşdırma qurğuları ilə məşğul olan fəhlələr
sisternlərin kimya məhsullarından təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr
reaktorçular
təmirçi çilingərlər
futerçilər (turşuyadavamlı materiallarla işləyənlər)
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
17.7. Meşə-kimya istehsalatı
17.7.1. Formalin istehsalı
fəhlələr:
bişirmə aparatçıları
dehidridləşmə aparatçıları
axıdanlar-tökənlər
17.7.2. Metanol istehsalı
fəhlələr:
distilləetmə aparatçıları
xammalın hazırlanması, yarımfabrikatların və məhsulun buraxılma aparatçıları
17.7.3. Kamfora istehsalı
fəhlələr:
bütün adlarda aparatçılar
sentrifuqalama aparatçıları
17.7.4. Sirkə-kalsium tozu, asetat, karbürizator istehsalı və qatran qovlama istehsalatı
 1. a) fəhlələr
bütün adlarda aparatçılar
qaz generatorçuları
axıdanlar-tökənlər
təmizləyicilər
 1. b) mütəxəssislər:
sellüloz, kamfora, formalin, metalon, asetatbişirmə, ağartma və sirkə istehsalı, sulfat turşusunun və tortanın regenerasiyası ilə məşğul olan ustalar
17.8. Ağac emalı istehsalatı
17.8.1. Faner istehsalı
fəhlələr:
tərkibində fenol, formalin, sidik cövhəri və onların törəmələri, sintetik yapışqanlar tətbiq edilən hidravlik presslərdə işləyənlər
bakelit plyonkası istehsalının aparatçıları
hidravlik pressləri ventilyasiya edənlər
düzəldici maşınların operatorları
şpon hopdurucuları
yığıcılar
quruducular
17.8.2. Ağac emalında digər peşələr
dekorativ plyonka istehsalı ilə məşğul olan üzlük material hopdurma aparatçıları
dərin çap silindrlərinin qəliblərinin hazırlanması ilə məşğul olan halvonotipistlər
tərkibində təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələr olan lak-boyaq materiallarını tətbiq etməklə işləyən ağac məmulatlarının bəzək vurucuları
təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələr tətbiq etməklə, ağac-yonqar lövhələrinin istiliklə preslənməsi ilə məşğul olan ağac və kostr lövhələrinin presləyiciləri
dərin çap aşılayıcıları
 1. Dərmanların, tibbi və bioloji preparatların və materialların istehsalı
18.1. Kimya-əczaçılıq və əczaçılıq istehsalatı
aşağıda qeyd olunan qrupa daxil olan dərmanlar və yarımməhsullar istehsalı: adamantin, akridin, barbitur turşusu, benzol, benzoksazin, hidrazin, haloid tərkibli birləşmələr, diazepin, imidazol, indol, kumarin, metal üzvi birləşmələr, morfolin, naftalin, piperazin, piperidin, pirazin, pirazolon, pridazin, piridin, pirimidin, pirrolidin, pteridin, purin, sidnon, kükürd tərkibli birləşmələr, steroidlər, sulfanilamidlər, sulfonlar, tiadnazin, fenol, fenotiazin, furan, xinazolin, xinolin, xinoksalin, xinon, xinuklidin, sian tərkibli birləşmələr
iki və daha çox heteratomlu heterdövrəli beşüzvlü birləşmənin, spirbirləşmənin, kükürdün üzvi birləşmələrinin, fosfor və arsen, asetsirkəli və dietil efirlərin, hədsiz karbohidrogenlərin istehsalı
çox təsirli maddələrə aid olan alkoloidlərin və qlikozidlərin, prostaqlanidlərin, şişə qarşı antibiotik və dərmanların, sintetik hormonların istehsalı
azo və diazo birləşmələrinin, hidrozin, dimetilsulfat, izosionat, haloidlər və onların üzvi birləşmələrinin, nitroamin, nitrozoamin məhsullarının, sian tərkibli birləşmələrin və sian turşusunun duzları, kükürdlü karbon, fosgenin, etilen oksidi, azidlər və nitritlər, tionixlorid, oksi və fosfor sulfoxloridləri; qurğuşun, civə, manqan, nikel, kadmium və onların birləşmələri, dietil efiri tətbiq olunması və alınması ilə işlər
fəhlələr:
bütün adlarda aparatçılar
tibbi dərmanların dozalaşdırıcıları
kapilyarçılar
ampulların doldurucuları
biosintetik müalicəvi vasitələr istehsalının preparatçıları
bokslarda işləyən fəhlələr
bu yarımbölmədə sadalanan istehsalatlarda texnoloji avadanlığın təmiri, profilaktikası və xidməti ilə məşğul olan təmirçi çilingərlər
bu yarımbölmədə sadalanan istehsalatlarda elektrik avadanlığının təmiri, profilaktikası və xidməti ilə məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
18.2. 1-ci və 2-ci qruplara aid olan İİÇV diaqnostikumu və B hepatiti, həmçinin bioloji əmələ gəlmiş zəhərlərin və patogen mikroorqanizmlər üçün istifadə edilən bakteriya və virus preparatlarının istehsalı
bokslarda və boks otaqlarında məşğul olan işçilər
18.3. Kimya-əczaçılıq və əczaçılıq istehsalı: vitamin B12, natrium benzoatı, hidroperit, kalsium sulfid, urodan, xlorlu kalsium, terpinhidrat, validol, kollarqol, turşumuş azot, ASD preparatı, tanalbin, xardal yaxması, leykoplastırlar, qlyutamin turşusu, etilasetat, heksoxloran emulsiyası, bakteriyalı preparatlar istehsalı, tərkibində uçan bərk təsirli doldurucular olan MAP preparatının, mazların və emulsiyaların, peliodin, bariumun hidroturşusunun çəkilib bükülməsi, təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli üzvi məhlulların tətbiqi ilə əlaqədar preparatların istehsalı, bu bölmədə sadalanan preparatlardan və məhsullardan hazırlanan dərman vasitələri (formalar) istehsalı
fəhlələr:
bütün adlarda aparatçılar
yaymaçılar
şpredinqçilər
18.4. Antibiotiklər istehsalı və tibbi təyinatlı mikrobioloji sintez üsulu ilə alınan preparatlar istehsalı
fəhlələr:
bütün adlarda aparatçılar
biosintetik müalicə vasitələri istehsal edən preparatorçular
hazır antibiotik məhsulları istehsalatında məşğul olan tibbi təyinatlı məhsulun baxıcıları
18.5. Qeyri-tibbi təyinatlı məhsul və preparatların istehsalı, iş zonasının havasında 3-cü təhlükəli sinifdən aşağı olmayan zəhərli maddələr olduqda, mikrobioloji sintez üsulu ilə sexlərdə, bölmələrdə, sahələrdə və ayrı-ayrı qruplarda, bu istehsalatın texnoloji prosesində tam iş günü məşğul olan fəhlələr
18.6. Heyvan xammalından bəxyəlik material istehsalı
fəhlələr:
kimya məhlulu hazırlayan aparatçılar
cərrahiyyə bəxyəlik materialı hazırlayan
ketqut sapı hazırlayanlar
material və yarımfabrikatların dolayıcıları
fiksatorçu
tibbi məmulatın cilalayıçısı
18.7. Təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələrin və 1-3-cü qrup mikroorqanizmlər olan işdə, bioloji müəssisələrdə, istehsalat laboratoriyalarında, sexlərdə, bölmələrdə, sahələrdə və ayrı-ayrı qurğularda alınan baytarlıq-bioloji, kimya-əczaçılıq preparatlarının və bitkilərin bioloji müdafiə vasitələrinin istehsalı
 1. a) fəhlələr:
bütün adlarda aparatçılar
biosintetik müalicə vasitələrinin istehsalında preparator işçisi
 1. b) mütəxəssislər:
biokimyaçılar
böyük mikrobioloqlar, mikrobioloqlar
18.8. Bu Siyahının 18-ci bölməsində adları çəkilən istehsalatlar
 1. a) fəhlələr:
dənəvərləşdiricilər
tibb preparatlarının dozalaşdırıcıları
drajedüzəldənlər
tibbi məhsulu bükənlər
ampulaları bağlayanlar
kapilyarçılar
tibb təyinatlı məhsulun nəzarətçiləri, o cümlədən TNH-də
əmaliyyatlararası nəzarət zamanı
bütün adlarda laborantlar, o cümlədən sex laborantları
tabletka maşinistləri
qabları və ampulaları yuyanlar (xrom qatışığı, turşu və qələvilərlə)
ampulaları dolduranlar
sexlərdə (sahələrdə, bölmələrdə) tam iş günü işləyən köməkçi fəhlələr
ələyicilər
inyeksiya məhlulu olan ampulaların baxıcıları
tibbi təyinatlı məhsullara baxan (cərrahiyyələrarası nəzarət zamanı)
bokslarda çalışan fəhlələr
bərk, maye, qaz halında tullantıların emalı, istifadə edilməsi; tutumların, kimyəvi aparatların təmizlənməsi, zərərli kimyəvi məhsullar olan qabların yuyulması, təmizlənməsi, sənaye çirkab sularının təmizlənməsi və neytrallaşdırılması, zərərli buxarların və qazların zərərsizləşdirilməsi, qazsızlaşdırılması; qapalı tutumların futerlənməsi, termoizolyasiyası və yapışqanlanması ilə məşğul olan fəhlələr
steril məhlulun tökücüləri
ampula və boru kəsiciləri
təmirçi çilingərlər
axıdıcı-tökücülər (turşuları və qələviləri)
material və preparat sterilləşdiriciləri
nəqledicilər
istehsalat binalarını yığışdıranlar
açıq preparatları çəkib bükməklə məşğul olan bükücü-qablayıcılar
tıxaclama ilə məşğul olan qablaşdırıcılar
tibbi preparat, yarımfabrikat və məmulatların qəlibləyiciləri
elektrik avadanlığının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
bərk, maye, qaz halında tullantıların emalı, istifadə edilməsi; tutumların, kimyəvi aparatların təmizlənməsi, zərərli kimyəvi məhsullar olan qabların yuyulması, təmizlənməsi, sənaye çirkab sularının təmizlənməsi və neytrallaşdırılması, zərərli buxarların və qazların zərərsizləşdirilməsi, qazsızlaşdırılması; qapalı tutumların futerlənməsi, termoizolyasiyası və yapışqanlanması ilə məşğul olan ustalar (böyük ustalar), bölmə rəisləri, növbə və sahə rəisləri
bölmə rəisləri və onların müavinləri
növbə rəisləri
sahə (qurğu) rəisləri
sex rəisləri və onların müavinləri
bakterioloq, o cümlədən sex laboratoriyalarında
biokimyaçılar, o cümlədən sex laboratoriyalarında
istehsalatda və sex laboratoriyalarında laborantlar
nəzarətçi ustalar (əməliyyatlararası nəzarət)
ustalar (böyük ustalar)
texnoloji avadanlığın təmiri üzrə ustalar (böyük ustalar)
sex, bölmə, sahə mexanikləri
mikrobioloqlar, o cümlədən sex laboratoriyalarında
texnoloqlar
farmakoloqlar, o cümlədən sex laboratoriyalarında
istehsalatda və sex laboratoriyalarında məşğul olan kimyaçılar
 1. Səhiyyə və sosial təminat idarələri
iş yerində aktivliyi 226 radiy 10 milliküridən artıq olan radioaktiv maddələrlə və ya radioaktiv zəhərliliyinin miqdarı ona ekvivalent olan radioaktiv maddələrlə
həmçinin qamma-terapevtik aparatlarda daim və bilavasitə işləyən səhiyyə idarələrinin işçiləri
həkim-rentgenoloqlar, həmçinin rentgen cərrahiyyəsi və angioqrafiya kabinetlərində daimi məşğul olan həkimlər
rentgen laborantları, o cümlədən rentgen cərrahiyyəsi, angioqrafiya və flüroqrafiya kabinetlərinin, rentgen şöbələrinin (kabinetlərinin) orta tibb heyəti, həmçinin rentgen cərrahiyyəsi, angioqrafiya kabinetlərində daimi məşğul olan orta tibb heyəti
tauna qarşı idarələrdə məşğul olan işçilər
bilavasitə xəstələrə xidmət edən işçilər
 1. a) vərəm və infeksion idarələrində, bölmələrində kabinetlərində:
orta tibb heyəti
kiçik tibb heyəti
 1. b) leprozoriyalarda:
orta tibb heyəti
kiçik tibb heyəti
 1. c) uşaq evlərinin psixiatriya (psixonevroloji) müalicə-profilaktika idarələrində, bölmələrində:
orta tibb heyəti
kiçik tibb heyəti
ç) sosial təminat sisteminin psixi xəstələr üçün internat evlərində, əqli zəif inkişaf etmiş uşaq internat evlərində:
orta tibb heyəti
kiçik tibb heyəti
 1. d) işlənmiş duz şaxtalarında yerləşən yeraltı xəstəxanalarda:
həkimlər, orta və kiçik tibb heyati
xəstəxanaların şaxtalarını normal vəziyyətdə saxlamaq üçün yer altında daim işləyən fəhlələr
 1. e) yanıq və irin bölmələrində:
həkimlər, orta və kiçik tibb heyəti
ə) onkoloji idarələrin kimyəvi-terapiya bölmələrində və kabinetlərində:
həkimlər, orta və kiçik tibb heyəti
uşaq onkoloji bölmələrində orta tibb heyəti
iş yerində radioaktiv maddələrin aktivliyi 226 radiy 0,1 milliküridən az olmamaqla və ya radioaktiv maddələrin miqdarı radiozəhərliliyi üzrə on ekvivalent olan işlərdə daim və bilavasitə işləyən səhiyyə idarələrinin işçiləri
pataloqoanatomik bölmələrdə, proyektorlarda, morqlarda kiçik tibb bacıları (sanitar işçiləri)
rentgen bölmələrində (kabinetlərində) məşğul olan, xəstələrə qulluq edən kiçik tibb bacıları
xidməti vəzifələri yerinə yetirərkən, QİÇS virusuna tutulmuş tibb və əczaçılıq işçiləri
 1. Poliqrafiya istehsalatı
 2. a) fəhlələr:
rəngqarışdıran aparatçılar (dərin çap üsulu ilə)
poliefirutan yastıqların (valiklərin) hazırlanması ilə məşğul olan sintez aparatçıları
dərin çap üsulu üçün rəng hazırlanması ilə məşğul olan koloristçilər
metalloqrafik çap maşınlarının sazlayıcıları
tökücülər
dərin çap üsulunun çapçıları
metalloqraf çap üsulunun çapçıları (dərin)
metal və ərinti əridiciləri (mətbəə)
dərin çap forması və klişe aşılanması üçün məhlul hazırlanması ilə məşğul olan preparatçılar
mətbəə ərintilərindən stereotiplərin tökülməsi ilə məşğul olan stereotipçilər
klişe aşılayıcıları
dərin çap üsulu üçün forma aşılayıcıları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
bu Siyahı üzrə fəhlələrin 50%-nin və daha çoxunun güzəştli pensiya almaq hüququna malik olduqları istehsalat sahələrində: stereotip, sinkoqrafiya və dərin çap üsulunda məşğul olan ustalar, böyük ustalar
 1. c) fəhlələr:
kinosurətləri çıxaran fabriklərdə məşğul olan kimya məhlulları hazırlayan aparatçılar
qalvanotipçilər
hilyoşirlər
stereotiplərin emalı və hazırlanması ilə məşğul olan çap formalarının oymaçıları
əl ilə yığıcılar
yığma-sətirtökən maşınların yığıcıları
qurğuşun taxta işləri ilə məşğul olan not oymaçıları
vişer parçasını yumaqla məşğul olan yuyucu maşınların operatorları
klişe düzəldənlər (mətbəə ərintisindən)
şrift məhsulunu düzəldənlər (mətbəə ərintisindən)
stereotiplərin və mətbəə ərintisindən klişelərin emalı və düzəldilməsi ilə məşğul olan stereotipçilər
kinosurətləri çıxaran fabriklərdə məşğul olan elektrolizçilər
ç) mütəxəssislər:
qurğuşun ərintilərinin analizi ilə məşğul olan laborantlar
 1. Nəqliyyat
21.1. Dəmiryol nəqliyyatı və metropoliten
fəhlələr:
bandajçılar
qurğuşun-qalay ərintisinin tökücüləri
boru deşiciləri-üfürücüləri
etil mayesi olan çənlərin təmiri ilə məşğul olan hərəkətli tərkibin təmiri üzrə çilingərlər
çənlərin təmiri, doldurulması və klapanların dəyişdirilməsi ilə məşğul olan hərəkətli tərkibin təmiri üzrə çilingərlər
21.2. Dəniz və çay donanması:
 1. a) fəhlələr:
gəmilərdə qazan təmizlənməsi ilə məşğul olan qazan təmizləyiciləri
bərkyanacaqla işləyən gəmilərin ocaqçıları
 1. b) üzən heyət:
dəniz, çay donanmasının və balıqçılar sənayesi donanmasının gəmi heyəti (daim liman akvatoriyasında işləyən liman gəmiçiləri, yardımçı-xidmət gəmiləri, xidmət, şəhərətrafı və şəhərdaxili yol gəmiləri istisna olmaqla)
xidməti köməkçi donanma və liman donanması gəmilərində maşın komandası liman akvatoriyasında daim işləyənlər (xidməti gediş-gəliş, şəhərətrafı və şəhərdaxili yollar istisna olmaqla)
duru yanacaqla işləyən gəmi ocaqçıları
bütün adlarda maşinistlər
bütün adlarda motorçular
mexaniklər, onların köməkçiləri, baş və böyük mexaniklər
elektrik mexanikləri, onların köməkçiləri, böyük elektrik mexanikləri
 1. c) sahil heyəti:
partladıcılar
doklarda gəmilərin rənglənməsi və sıyrılması ilə məşğul olan rəngsazlar
tryum motorçuları
limanlarda yükvurma- yükboşaltma işlərində çalışan kompleks briqadaların mexanizatorları (doker-mexanizatorlar) [4]
21.3. Mülki aviasiya
ən böyük intensivlik və yaxud mürəkkəb hərəkətli hava limanlarının aeroqovşaqlarının zonalarında aerodrom-dispetçer, rayon, köməkçi mərkəzlərindən və onların bölmələrindən, yerli dispetçer məntəqələrindən bilavasitə hava uçuşunun idarə edilməsini yerinə yetirən işçilər (dispetçerlər, təlimatçı dispetçerlər, böyük dispetçerlər, uçuşların rəhbərləri)
bütün adlarda aviasiya texnikləri (mexaniklər, motorçular)
bütün adlarda mühəndislər
bütün adlarda ustalar
hava gəmilərinə və digər uçuş aparatlarına texniki xidmət üzrə sex, növbə, sahə, xidmət və qrup rəisləri və onların müavinləri
müəssisələrdə, aviasiya-idman təşkilatlarında, həmçinin aviasiya təhsil müəssisələrinin tədris uçuş dəstələrində hava gəmilərinə operativ və dövri (zəmanət) texniki xidmət üzrə (xüsusi avadanlıqla təchiz olunmuş aerodromdan kənar şəraitdə işləyənlərdən başqa) tam iş günü ərzində bu Siyahıda sadalanan işlərdə bilavasitə çalışan işçilər yaşa görə əmək pensiyası hüququna malikdirlər[5]
hava hərəkətini idarə edən işçilərin hava gəmilərinin uçuşlarının idarə edilməsi və mühəndis-texniki heyətə daxil olan işçilərin hava gəmilərinə xidmət üzrə iş stajlarına «Əmək pensiyaları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.3-cü maddəsində göstərilən işlər də aid edilir
hava gəmilərinin bort bələdçisi, böyük bort bələdçisi, təlimatçı-bort bələdçisi
hava gəmilərinin bort operatoru, böyük bort operatoru, təlimatçı-bortoperator
göstərilən işçilərin yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən vəzifələrdə çalışması müvafiq müəssisə, idarə və təşkilat tərəfindən verilən arayışlar üzrə təsdiq olunur
21.4. Dəmiryol nəqliyyatı. Dəmiryol lokomotiv briqadalarının fəhlələri və ayrı-ayrı kateqoriyalı işçilər:
yük qatarlarının konduktorları
dəmiryol xətləri hərəkətində parovozların və buxar kranlarının ocaqçıları
motovozların və avtomotoristlərin maşinistləri
dizel qatarlarının maşinistləri
dəmiryol xətləri hərəkətində parovozların və buxar kranlarının maşinistləri
teplovoz, elektrovoz maşinistləri və maşinist köməkçiləri
elektrik qatarlarının (seksiyalarının) maşinistləri
vaqonların baxıcıları
vaqonların baxıcı-təmirçiləri
dizel qatarlarının maşinist köməkçiləri
dəmiryol xətləri hərəkətində parovozların və buxar kranlarının maşinist köməkçiləri
teplovozlarda maşinist köməkçiləri
elektrovozlarda maşinist köməkçiləri
elektrik qatarlarının (seksiyalarının) maşinist köməkçiləri
vaqonların hərəkət sürətinin tənzimləyiciləri
teplovozlarda maşinist köməkçiləri
elektrik qatarlarının (seksiyalarının) maşinist köməkçiləri
vaqonların hərəkət sürətinin tənzimləyiciləri
hərəkətdə olan tərkibin təmiri üzrə çilingərlər
qatar tərtibçiləri
magistral dəmiryollarının əlaqə şəbəkəsinin elektrik montyorları, elektrik mexanikləri, yol montyorları
hərəkətin xüsusilə intensiv olduğu dəmiryollarının magistral sahələrində qatarların qəbulu, göndərilməsi və buraxılması ilə məşğul olan birinci dərəcəli və dərəcədənkənar stansiyalar üzrə növbətçilər
birinci dərəcəli və dərəcədənkənar stansiyalarda tərtibat təpələrinin operatorları və növbətçiləri
qatar dispetçerləri və baş qatar dispetçerləri
lokomotiv briqadaların təlimatçıları (maşinistlər)
refrijerator qatarlarının (seksiyaların) mexanikləri
 1. a) fəhlələr:
kimyəvi məhlulları hazırlayan aparatçılar
yuyucu buxar stansiyalarında (qatarlarda, məntəqələrdə) məşğul olan dəmiryol nəqliyyatı müəssisələrində briqadirlər (azad olunmuş)
parovozların qazanlarının isti yuyulması ilə məşğul olan qazançılar
parovozların depo ocaqçıları
kükürdlü nefti və aşındırıcı maddələri töküb-axıtma məntəqələrində məşğul olan yük və baqajı qəbul edib və təhvil verənlər
parovozların qazan yuyucuları
 1. b) mütəxəssislər:
yuyucu-buxar stansiyalarının (qatarların, məntəqələrin) ustaları
21.5. Metropolitenlər
yalnız gecə vaxtlarında tunellərdə və yeraltı qurğularda daim məşğul olan fəhlələr:
metropoliten müəssisələrinin briqadirləri
drezinaların sürücüləri
drenajçılar
hidroqaldırıcıların maşinistləri
zumif aqreqatlarının maşinistləri
daxiliyanma mühərriki olan səyyar kompressorların maşinistləri
geodeziya-markşeyder işləri ilə məşğul olan mühəndislər
dəmiryol və metropolitendə bina, qurğu və texniki vasitələrin təmirinin keyfiyyətinə nəzarətlə məşğul olan mühəndislər və müfəttişlər (böyük müfəttişlər)
bütün adlarda ustalar (böyük ustalar, ustaların köməkçiləri)
qabarit-tədqiqat stansiyalarında məşğul olan texniklər elektrik mexanikləri
 1. Radioaktiv maddələr, ionlaşdırıcı şüa mənbələri, berillium və nadir torpaq elementləri ilə işlər
22.1. Müəssisələrdə, elmi tədqiqat institutlarında, laboratoriyalarda, konstruktor və təcrübə-konstruktor təşkilatlarında və tibb idarələrində işlər
radiasiya və ya berilliumun zərərliliyi şəraitində təcrübə, təcrübə-istehsalat və böyüdülmüş laboratoriya qurğularında, radioaktiv xammalın təcrübə sexlərində, sənaye üsulu ilə texnoloji prosesin emalı ilə təkmilləşdirilməsində, atom enerjisi sənayesinin istifadəsində radioaktiv maddələrin, berillium və ondan hazırlanan məmulatların, radioaktiv maddələrin sənaye və təcrübə yolu ilə əldə edilməsi ilə daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
radioaktiv maddələrin aktivliyi 226 radiy 10 milliküridən yüksək olan və ya radioaktiv maddələrin radioaktiv zəhərliliyinin miqdarı ona ekvivalent olan iş yerlərində avadanlığın təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
berillium məmulatlarının və onun birləşmələrinin istehsalı, həmçinin berilliumkeramiki metal məmulatlarının istehsalının texnoloji prosesində, o cümlədən berillium zərərliliyi şəraitində berilliumla çirklənmiş avadanlıqların təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
22.2. Şüalandırıcıların aktivliyi 5×100 küri və daha çox olan güclü izotop şüalandırıcı qamma qurğularında tədqiqat, nəqliyyat, təcrübə-sənaye atom reaktorlarında, onların prototiplərində və kritik yığılmalarında və impuls reaktorlarında, təcrübə istilik-nüvə qurğularında işlər
radiasiya zərərliliyi şəraitində istismar, təmir, sazlama və eksperiment işləri ilə daim və bilavasitə məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
22.3. Radioaktiv maddələrin saxlanma yerlərində və anbarlarda iş
aktivliyi 226 radiy 10 milliküridən çox və radioaktiv maddələrin radioaktiv zəhərliliyinin miqdarı ona ekvivalent olan radioaktiv maddələrin və mənbələrin qəbul edilməsi, qabların dəyişdirilməsi, çəkilib-bükülməsi, saxlanılması və verilməsi zamanı radioaktiv zərərliliyi şəraitində daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
22.4. Kimyəvi üsulla nadir-torpaqlı elementlərinin istehsalı
göstərilən texnoloji prosesdə və avadanlığın təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər, mütəxəssislər
22.5. Sair işlər
sənayedə materialların və məmulatların şüalandırılmasında səyyar radioizotop defektoskopiya (qammadefektoskopiya) qurğularında daim və bilavasitə məşğul olan işçilər
sənayedə rentgen qurğuları, həmçinin onların tənzimlənməsi və sazlanması ilə daim məşğul olan işçilər
detal və cihazları sınaqdan keçirənlər, stendlərdə 25 kilovolt və daha yüksək gərginliklə elektrik şüa borucuqlarının sınaqdan keçirilməsi ilə məşğul olan ustalar və böyük ustalar
atom obyektlərində qəza nəticəsində radioaktiv zəhərlənməyə məruz qalmış və yerli istehsal yeyinti məhsulları və fərdi yardımçı təsərrüfatların məhsulları ilə qidalanma məhdudlaşdırılmış rayonlarda işləyən işçilər
22.6. Tədqiqat, nəqliyyat və sənaye-sınaq atom reaktorlarında və onların prototiplərində işlər
texnoloji suyun yönəldilmiş radioaktivlikdən və radioaktiv parçalardan təmizlənməsi üzrə, həmçinin radiasiya zərərliliyi olan şəraitdə təmizləmə qurğularının texnoloji avadanlığının təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
atom energetik qurğularının avadanlığının, texnoloji silahlanma vasitələrinin saxlanmasında binaların, gəmi qurğularının daxilində daim məşğul olan və 1-ci və 2-ci sinifə aid işləri aparan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
22.7. Müəssisələrdə, elmi tədqiqat institutlarında, laboratoriyalarda, konstruktor və təcrübə-konstruktor təşkilatlarında işlər
iş yerində radioaktiv maddələrin aktivliyi 226 radiy 0,1 milliküridən az olmamaqla və radioaktiv maddələrin miqdarı radiozəhərliliyi üzrə ona ekvivalent olan işlərdə, bu şəraitdə texnoloji avadanlığın təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
22.8. Yer səthində radioaktiv maddələrlə bağlı geoloji axtarış işləri radioaktiv filizlərlə işlərdə daim məşğul olan fəhlələr
22.9. Müəssisə, təşkilatlardakı sənaye-sanitariya laboratoriyalarında, tibb idarələrində, dövlət sənaye atom nəzarət inspeksiyalarında və radiasiya təhlükəsizliyi xidmətlərində işlər
radiasiya və ya berillium zəhərli şəraitdə atom reaktorlarına, atom stansiyalarına və radioaktiv maddələr və berillium istehsallarında xidmətlə daim məşğul olan fəhlələr və mütəxəssislər
22.10. Sürətləndirici qurğularda saniyədə 1000000000 neytron və daha çox neytronların çıxışı olan neytron generatorlarında aparılan işlər
ekstremal və istismar işləri aparılarkən radiasiya təhlükəli şəraitdə daim və bilavasitə işləyən fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər avadanlığın təmiri ilə məşğul olan fəhlələr və mütəxəssislər (faktiki işlənmiş vaxta görə)
22.11. Radioaktiv maddələrin nəql edilməsi və basdırılması üzrə, radioaktiv maddələrlə və berilliumla çirklənmiş xüsusi geyimi və avadanlığı aktivsizləşdirmək, qazsızlaşdırmaq və tozdan təmizləmək üzrə işlər
radioaktiv tullantıların və berilliumun yığılması, emalı, yüklənməsi, boşaldılması, nəql edilməsi, saxlanılması və basdırılması, həmçinin avadanlığın, binanın, nəqliyyat vasitələrinin aktivsizləşdirilməsi, qazsızlaşdırılmasında xüsusi geyimin yığılıb təmir edilməsi, aktivsizləşdirilməsi və tozdan təmizlənməsi ilə daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
sanitariya-buraxılış məntəqəsinin fəhlələri (duşxanaların)
 1. Atom energetikası və sənayesi
23.1. Dağ-mədən işləri
tərkibində radioaktiv maddələr və berillium olan xammal hasilatı
23.1.1. Şaxta səthində iş
tərkibində radioaktiv maddələr və berillium olan xammalın qablaşdırılması, çeşidlənməsi, qurudulması, boşaldılması, yüklənməsi ilə daim məşğul olan fəhlələr
radioaktiv maddələrlə və berilliumla çirklənmiş mədən və şaxta avadanlığının təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.1.2. Açıq dağ-mədən işləri
açıq üsulla radioaktiv və berillium xammalının, eləcə də yeraltı və sıx şəkildə radioaktiv xammalın radiasiya zərərliliyi şəraitində istismar sahələrində hasilatı üzrə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.2. Radioaktiv xammalın zənginləşdirilməsi
radiasiya zərərliliyi şəraitində radioaktiv xammalın yüklənməsi və boşaldılması, həmin xammalın texnoloji proseslərdə zənginləşdirilməsi, həmçinin radioaktiv maddələrlə çirklənmiş avadanlığın təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.3. Radioaktiv maddələrin texnoloji prosesdə istehsalı, radioaktiv maddələrdən və onların birləşmələrindən məmulatlar hazırlanması, həmçinin radioaktiv maddələrlə çirklənmiş avadanlığın təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.4. Civə üsulu ilə litium istehsalı
texnoloji prosesdə, istehsalat laboratoriyalarında avadanlığın təmiri, həmçinin istehsalat yerlərinin və qoruyucu vasitələrin, avadanlığın qazdan təmizlənməsi ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.5. Radioaktiv və berillium xammalından ftor turşusunun istehsalı; radioaktiv və berillium birləşmələrindən sirkə turşusunun regenerasiyası
radiasiya və ya berillium zərərliliyi şəraitindəki işlərdə, həmçinin radioaktiv və berillium maddələri ilə çirklənmiş texnoloji avadanlığın təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.6. Sənaye atom reaktorlarında, atom-elektrik stansiyalarında və istiliklə təchiz edən atom stansiyalarında iş
texnoloji avadanlığın, ventilyasiyanın, idarəetmə sisteminin, texnoloji və radiasiya nəzarəti cihazlarının istismarı, təmiri və sazlanması, radiasiya zərərliliyi şəraitində müxtəlif təyinatlı atom reaktorlarının və atom stansiyalarının istismardan çıxarılması işlərində daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.7. Plutoniumun radiokimyəvi istehsalı
plutoniumun istehsalı, həmçinin radiasiya zərərliliyi şəraitində texnoloji avadanlıqların təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.8. Metallurgiya və plutoniumun mexaniki emalı
radiasiya zərərliliyi şəraitindəki işlərdə, həmçinin radioaktiv maddələrlə çirklənmiş texnoloji avadanlığın təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.9. Uranın ftor birləşmələrinin istehsalı
uranın ftor birləşmələrinin, ftoridlərin istehsalı və emalı, radiasiya zərərliliyi şəraitində texnoloji avadanlıqların təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.10. Uran-235-in mərkəzdənqaçma və diffuzion istehsalı; radioaktiv qazlarla işləyən uranın radioaktiv izotoplarını parçalayan mərkəzdənqaçma və diffuzor maşınlarının sınaq stendlərində sazlanma işləri; radioaktiv izotopları bölən elektromaqnit qurğularında işlər
uran-235-in istehsalında, maşınların təftiş sexlərində; radiasiya zərərliliyi şəraitində kimyəvi sexlərdə və təcrübə sexlərində qurğuların, stendlərin və maşınların, nəzarət vasitələrinin və avtomatikanın istismarı, sınağı, sazlanması və təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.11. Radium və polonium istehsalı və onlardan məmulatların hazırlanması
radiasiya zərərliliyi şəraitində radiumun və poloniumun istehsalı və onlardan məmulatların hazırlanması, həmçinin texnoloji avadanlığın təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.12. Neytron mənbələrinin istehsalı, hazırlanması və sınağı
daim radiasiya zərərliliyi şəraitində işləyən fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.13. Uran, torium, plutonium, tritium tətbiq etməklə məmulatların hazırlanması, yığılması (sökülməsi) və sınağı (o cümlədən dağıtmaqla)
radioaktiv maddələrlə çirklənmiş texnoloji avadanlığın təmiri və radiasiya zərərliliyi şəraitindəki işlərdə daim məşğul olan müəssisələrin, elmi tədqiqat təşkilatlarının elmi şöbələrinin fəhlələri, mütəxəssisləri və rəhbərləri
poliqonlarda xüsusi məmulatların sınaqdan keçirilməsi üçün şaxta və quyuların qazılıb hazırlanması ilə daim məşğul olan fəhlələr və mütəxəssislər
23.14. Tritium istehsalı, tritium tətbiq edilməklə xüsusi yüksək gərginlikli boruların və kameraların məmulatlarının hazırlanması və sınağı, tərkibində tritium olan litium hidritindən hissələrin istehsalı
tritium və tərkibində tritium olan məmulatlarla işlərdə və eləcə də radioaktiv maddələrlə çirklənmiş texnoloji avadanlığın təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.15. Bu bölmənin 23.1 — 23.3-cü və 23.5 — 23.14-cü yarımbölmələrində sadalanmış müəssisələrin laboratoriyalarında və istehsalatlarında işlər
1-ci və 2-ci sinif işlər aparılan radiasiya zərərliliyi şəraitindəki yerlərdə, radioaktiv maddələri və ionlaşmış şüalanma mənbələri və eləcə də radioaktiv maddələrlə çirklənmiş laboratoriya avadanlığının və mexanizmlərinin təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər, rəhbərlər və elmi işçilər
23.16. Bu bölmənin 23.1 — 23.3-cü və 23.5 — 23.14-cü yarımbölmələrində sadalanmış müəssisələrdə və istehsalatlarda radioaktiv maddələrin anbarlarında və saxlanılma yerlərində işlər
radiasiya zərərliliyi şəraitində radioaktiv maddələrin və ionlaşmış şüalanma mənbələrinin yüklənməsi, boşaldılması, çeşidlənməsi, qab dəyişməsi, qablaşdırılması və saxlanılması, eləcə də faktiki işlənmiş vaxtda radioaktiv maddələrlə çirklənmiş texnoloji avadanlığın təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.17. Bu bölmənin 23.1 — 23.3-cü, 23.5 — 23.9-cu, 23.10-cu (kimya-metallurgiya sexlərində, təftiş sexlərində və regenerasiyada KİU) və 23.11 — 23.14-cü yarımbölmələrində sadalanmış müəssisələrdəki və istehsalatlardakı sanitar-buraxılış məntəqələrində (duşxanalarda) xüsusi geyim və avadanlığın dezaktivizasiyası və tozsuzlaşdırılması üzrə işlər
radioaktiv maddələrlə çirklənmiş xüsusi geyimlərin (xüsusi ayaqqabıların) qəbulu, çeşidlənməsi, təmizlənməsi, nəql edilməsi, yuyulması və təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr və rəhbərlər
avadanlığın təmiri, yerlərin yığışdırılması və radioaktiv çirklənmədən yuyulması ilə daim məşğul olan camaşırxanaların, sanitar-buraxılış məntəqələrinin (duşxanalarda) xüsusi geyim və avadanlığın dezaktivizasiyası və tozsuzlaşdırılması üzrə işlər
radioaktiv maddələrlə çirklənmiş xüsusi geyimlərin (xüsusi ayaqqabıların) qəbulu, çeşidlənməsi, təmizlənməsi, nəql edilməsi, yuyulması və təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr və rəhbərlər
avadanlığın təmiri, yerlərin yığışdırılması və radioaktiv çirklənmədən yuyulması ilə daim məşğul olan camaşırxanaların, sanitar-buraxılış məntəqələrinin (duşxanaların) fəhlələri və rəhbərləri
radioaktiv maddələrlə çirklənmiş avadanlığın, yerlərin və materialların dezaktivizasiyası ilə məşğul olan fəhlələr və rəhbərlər
23.18. Radioaktiv maddələrlə çirklənmiş sənaye binalarının və tikililərinin daxilində quraşdırma, sökmə və təmir-tikinti işləri
radiasiya zərərliliyi şəraitində (faktiki işlənilmiş vaxtda) fəhlələrin, mütəxəssislərin və rəhbərlərin gördükləri işlər
23.19. 23.3, 23.5 — 23.14-cü yarımbölmələrdə sadalanmış istehsalatlarda radioaktiv maddələrin yığılması, istifadə edilməsi, daşınması və basdırılması işləri
bu bölmənin 23.3, 23.5 — 23.14-cü yarımbölmələrində göstərilən radioaktiv maddələrlə çirklənmiş istehsalatlarda tullantıların yığılması, yüklənməsi, boşaldılması, emalı, istifadə edilməsi, daşınması və basdırılması və çirklənmiş avadanlıqlara və ya nəqliyyat vasitələrinə xidmətlə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.20. Berillium xammalının zənginləşdirilməsi, berillium və onun birləşmələrinin istehsalı
berillium və onun birləşmələrinin istehsalı; berillium zərərliliyi şəraitində istehsalat laboratoriyalarında, texnoloji avadanlığın təmiri, həmçinin istehsalat tullantılarının toplanması, daşınması və basdırılması ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.21. Berillium və onun birləşmələrindən məmulatların hazırlanması
berillium və onun birləşmələrinin məmulatlarının hazırlanmasında, berillium zərərliliyi şəraitində texnoloji avadanlığın təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.22. Zümrüdlərin hazırlanması berillium xammalından zümrüdün hazırlanması üzrə işlərdə daim məşğul olan fəhlələr
23.23. Berillium zərərliliyi şəraitindəki istehsalat binalarında görülən işlər
berillium zərərliliyi şəraitində quraşdırma, sökmə və tikinti-təmir işlərini yerinə yetirən fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər (faktiki işlənilmiş vaxta görə)
istehsalat binalarının və avadanlığın təmizlənməsi ilə daim məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər və rəhbərlər
23.24. Sanitar-buraxılış məntəqələrində (duşxanalarda, camaşırxanalarda) xüsusi geyimlərin təmizlənməsi və tozsuzlaşdırılması işləri
berilliumla çirklənmiş xüsusi geyimlərin (xüsusi ayaqqabıların) qəbulu, təmizlənməsi, daşınması, çeşidlənməsi, yuyulması, təmiri ilə məşğul olan fəhlələr
berillium zərərliliyi şəraitində avadanlığın təmiri, iş otaqlarının təmizlənməsi ilə məşğul olan xüsusi camaşırxanaların, sanitar-buraxılış məntəqələrinin (duşxanaların) fəhlələri, rəhbərləri
23.25. Berillium və radiasiya zarərliliyi şəraitində görülən işlər
texnoloji proseslərin təşkili və idarə olunması, həmçinin bu bölmədə sadalanan texnoloji avadanlığın təmiri, saxlanması və rekonstruksiyası ilə məşğul olan istehsalat, sex, şaxta və mədənlərin mütəxəssisləri və rəhbərləri
23.26. Fiziki və kimyəvi bölünmə üsulu ilə sabit izotopların istehsalı
böyük intensivlikli və ya yüksək gərginlikli maqnit sahəsində elementlərin bölünməsi üzrə işlərdə daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
23.27. Uranın qazodiffuziya bölünməsi üçün süzgəclərin istehsalı
texnoloji proseslərdə və texnoloji avadanlıqların təmiri ilə daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
23.28. Sənaye atom reaktorlarında, atom elektrik stansiyalarında və atom istilik təchizatı stansiyalarında işlər
reaktorlar üçün düzəldilmiş radioaktiv duzlardan texnoloji suların hazırlanması və təmizlənməsi üzrə hidroqurğu sexləri və sahələrində daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
texnoloji suları radioaktiv duzlardan və radioaktiv qəlpələrdən təmizləyən, eləcə də radioaktiv maddələrlə çirklənmiş təmizləyici qurğunun texnoloji avadanlıqlarının təmiri işlərində daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
alətlərin təmiri və hazırlanmasında radioaktiv maddələrlə çirklənmiş materiallarla daim işləyən fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
radioaktiv zəhərlilik şəraitində texnoloji mühitin nümunəsinin götürülməsi və hazırlanması ilə daim məşğul olan fəhlələr və mütəxəssislər
23.29. Dağ-kimya kombinatında yeraltı şəraitli işlər
yeraltı şəraitdəki, işlərdə daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
23.30. Litium hidratından məmulatların istehsalı
litium hidratından hazırlanan məmulatlarda və istehsalat binasındakı texnoloji avadanlığın təmiri ilə daim və bilavasitə məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
23.31. Tərkibində radioaktiv maddələr olan qovşaqların və hissələrin daxil olduğu xüsusi hazır məmulatların saxlanıldığı yerlərdə və anbarlarda işlər
xüsusi məmulatların saxlanılması, yüklənməsi və boşaldılmasında radiasiya zərərliliyi şəraitində daim məşğul olan fəhlələr, rəhbərlər və mütəxəssislər
23.32. Radioaktiv maddələrin, ionlaşdırıcı şüa mənbələrinin və tərkibində radioaktiv maddələr olan xüsusi məmulatların nəql edilməsi
radioaktiv maddələrin, ionlaşdırıcı şüa mənbələrinin və tərkibində radioaktiv maddələr üçün xüsusi məmulatların sexlərarası və zavodlararası nəql edilməsi ilə daim məşğul olan fəhlələr və mütəxəssislər
qurğuların sazlanması ilə birlikdə faktiki sərf olunmuş vaxta görə qapalı radioaktiv mənbələrin dəyişilməsi ilə məşğul olan fəhlələr və mütəxəssislər
23.33. Radiasiya və berillium zərərliliyi şəraitində işlər
yeraltı şəraitdə, radiasiya və ya berillium zərərliliyi olan istehsalatda, sex, şaxta, mədən, karxana, şaxta hüquqlu mədən idarələri, nəzarət-qəbuledici müfəttişliyində və hərbi qəbuledilmədə natamam iş günü ərzində məşğul olan sexsiz strukturlu zavodların rəhbərləri və mütəxəssisləri
 1. Elektrik stansiyaları, enerji qatarları, buxar və güc təsərrüfatı
 2. a) fəhlələr
tutumlarda təmizləmə və örtmə işləri ilə məşğul olanlar, korroziyaya qarşı işləyənlər
tərkibində 5% və daha çox sərbəst silisium dikosidli şist və kömür boşaldılması ilə daim məşğul olan yükləyicilər
qazan təmizləyiciləri
blok sistemli aqreqatları idarə edən maşinistlər (qazan-turbin maşinistləri)
tərkibində 5% və daha çox sərbəst silisium dioksidli şist və kömürü qalaqlayıb, bərkidib formalaşdırmaqla məşğul olan buldozer maşinistləri
tərkibində 5% və daha çox sərbəst silisium dioksidli şist və kömürün boşaldılması ilə, vaqonçevirənlərin təmiri ilə məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
ventilyasiya və aspirasiya qurğularının maşinistləri, o cümlədən qazan sexlərində (bölmələrində) tüstüsoranlara xidmət edənlər
qaz-turbin qurğularının maşinistləri qazan maşinistləri
qazanxana-turbin (qaz turbini) avadanlığının təmiri ilə məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
qidalandırıcı nasoslarda məşğul olan nasos qurğularının maşinistləri
kül ayrılması üzrə nəzarətçi maşinistlər
qazanxana avadanlığı üzrə nəzarətçi maşinistlər
turbin avadanlığı üzrə nəzarətçi maşinistlər
buxar turbinlərinin maşinistləri
tərkibində 5% və daha çox sərbəst silisium dioksidli kömür anbarlarında məşğul olan yükləyici maşınların maşinistləri
tərkibində 5% və daha çox sərbəst silisium dioksidli kömürün qalaqlanıb formalaşdırılması ilə məşğul olan skreper maşinistləri (skreperçilər)
yanacaq ötürücülərinin maşinistləri qazanları mərkəzi istilik lövhələrindən idarə edən maşinistlər
buxar turbinlərini mərkəzi istilik lövhələrindən idarə edən maşinistlər
ekshauster maşinistləri
tərkibində 5% və daha çox sərbəst silisium dioksidli şist və kömürün yüklənməsi ilə məşğul olan ekskavator maşinistləri
enerji bloklarının maşinistləri
baqer (şlam) nasosxanalarının motorçuları
odadavamlı materialla işləyənlər
sobaçılar
avadanlığın isti tozdan təmizlənməsi və onun yığılması, buraxılması, yüklənməsi və nəql edilməsində istifadə olunan toztutan qurğuların fəhlələri
qazanxana, turbin (buxar-qaz turbini) avadanlığının təmiri, yanacaqötürmə avadanlığına və onların işini təmin edən ölçü vasitələri və avtomatikasına xidmət üzrə çilingərlər, elektrik montyorları, bütün adlardan olan elektrik çilingərləri
abonentlərə ayrılan yerlərədək yeraltı su kəmərlərinin, kamerlərin və arxların xidməti ilə daim məşğul olan isti şəbəkələrin xidməti üzrə çilingərlər
tökücülər-boşaldıcılar
qazanxana avadanlığının böyük maşinistləri
qazan turbin sexlərinin böyük maşinistləri
turbin şöbələrinin böyük maşinistləri
enerji bloklarının böyük maşinistləri
futerçilər (turşuyadavamlı materialla işləyənlər)
yanacaq töküb qarışdıranlar
gərginlik altında olan 330 kV və yüksək gərginlikli bölüşdürücü qurğuların sınağı və ölçülməsi üzrə elektrik montyorları (nominal gərginlik altında olan)
qazanxana qurğusunun, turbin və yanacaqötürmə avadanlığının yerləşdiyi yerlərdə, kabel tunelləri və qanovlarındakı işlərdə daim məşğul olan kabel xətlərinin təmiri və quraşdırılması üzrə elektrik montyorları
gərginlik altında olan 330 kV və yüksək gərginlikli bölüşdürücü qurğuların sınağı və ölçülməsi üzrə elektrik çilingərləri (nominal gərginlik altında olan)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
qazanxana, turbin (buxar-qaz turbini), qazan turbin tozhazırlama və yanacaqötürmə sexlərinin növbə rəisləri
qazanxana sexlərinin rəisləri və onların müavinləri
turbin atom stansiyasının idarə edilməsi üzrə mühəndislər
avadanlığın yerində təmiri üzrə ustalar, böyük ustalar (qazanxana, turbin (buxar-qaz turbini) yanacaqötürmə, tozhazırlama)
qazanxana, turbin (qaz turbini), yanacaqötürmə, tozhazırlama sexlərinin istehsalat sahələrinin ustaları, böyük ustaları
24.1. Yeraltı istilik elektrik stansiyaları
 1. a) fəhlələr:
akkumulyatorçular
qazantəmizləyicilər
qaz-turbin qurğularının maşinistləri
qazan maşinistləri
kran maşinistləri (krançılar)
qazanxana avadanlığı üzrə nəzarətçi maşinistlər
turbin avadanlığı üzrə nəzarətçi maşinistlər
odadavamlı materialla işləyənlər
sobaçılar
qazanxanaların, turbin (buxar-qaz turbini) avadanlığının, yanacaqötürücü avadanlığın və onların işini təmin edən ölçü və avtomatika vasitələrinin, həmçinin köməkçi yeraltı avadanlığın təmiri və xidməti ilə məşğul olan çilingərlər, bütün adlarda elektrik çilingərləri
qazanxana avadanlığının böyük maşinistləri
turbin bölmələrinin böyük maşinistləri
futerçilər (turşuyadavamlı materialla işləyənlər)
qazanxanaların turbin (buxar-qaz turbini) avadanlığının və yanacaqötürücü avadanlığın xidməti və təmiri ilə məşğul olan bütün adlarda elektrik montyorları
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
qazanxana, turbin (qaz turbini) sexlərinin növbə rəisləri
elektrik sexlərinin növbə rəisləri elektrik stansiyalarının növbə rəisləri
qazanxana, turbin (qaz turbini) sexlərinin rəisləri, onların müavinləri
elektrik sexlərinin rəisləri, onların müavinləri
avadanlığın təmiri üzrə ustaları, böyük ustalar
istehsalat sahələrinin ustaları, böyük ustalar
24.2. Bəndin içərisində quraşdırılması və yaxud aşağı byefin minimum səviyyəsindən aşağıda yerləşdirilməsi hidroelektrik stansiyaları və maşın zallı hidroelektrik stansiyaları
 1. a) fəhlələr:
hidroaqreqat maşinistləri
hidroturbin avadanlığının təmiri üzrə çilingərlər
elektrik stansiyasının baş idarəetmə lövhəsinin elektrik montyorları
hidroaqreqatların maşın zalının xidməti üzrə montyorlar
elektrik maşınlarının təmiri üzrə elektrik çilingərləri
elektrik stansiyalarının elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik çilingərləri
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
hidroelektrik stansiyalarının, şəlalələrin növbə rəisləri
sexlərin növbə rəisləri
hidrotexniki sexlərin rəisləri
maşın sexlərinin rəisləri
avadanlığın mərkəzləşdirilmiş təmir sexlərinin rəisləri
elektrik sexlərinin rəisləri
elektrik maşınları sexlərinin rəisləri
istehsalat sahələrinin ustaları, böyük ustaları
sahə ustaları və böyük ustalar
24.3. Kükürdqaztutan qurğular
 1. a) fəhlələr:
avadanlığın istismarı və təmiri ilə məşğul olan fəhlələr
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
növbə rəisləri
kükürdqaztutan qurğuların sahə rəisləri
istehsalat sahələrinin ustaları, böyük ustaları
 1. Torf hasilatı
25.1. Hasilat üzrə işlər
 1. a) fəhlələr:
frezer torfunun hasilatı və emalı üzrə maşın maşinistləri
torfçıxaran ekskavator maşinistləri
25.2. Torfun susuzlaşdırılması və briketləşdirilməsi
 1. a) fəhlələr:
briketləri buğaverən avtoklavçılar
torfun qurudulması üzrə aparatçılar
briket qarışığını hazırlayan aparatçılar
briket pressinin maşinistləri
quruducular
 1. b) mütəxəssislər:
torfun susuzlaşdırılması və briketləşdirilməsi üzrə işlərdə məşğul olan ustalar, böyük ustalar
 1. Yüngül sənaye
26.1. Toxuculuq sənayesi
ümumi peşələr
fəhlələr:
apretirləmə aparatçılar
kaustikləşdirmə aparatçıları
merserləşdirmə aparatçıları
zəyləmə aparatçıları (qara anilin boyalarında işlədikdə)
hopdurma aparatçıları
parçaların termiki emal aparatçıları
xlorlama və zərləmə aparatçıları
apret bişiriciləri
tonqal yığışdırıcıları
süni xəz istehsalı ilə bilavasitə məşğul olan trikotaj məmulatların, kətanın toxucuları
kimyəvi məhlulların və boyaların tədarükçüləri
parçaları buğaverənlər
yun məmulatlarını buğa verənlər
turşu ilə işləyənlər
boyaqçılar
boyaq hazırlamaq üçün istifadə olunan çəlləklərin, şotkaların, yeşiklərin və qabların yuyulması ilə məşğul olan yuyucu maşınların maşinistləri
texniki mahudun bəzək istehsalında məşğul olan xovlayıcı avadanlığın operatorları
iynədeşmə avadanlığının operatorları
iplik və parçanı (təbii ipəkdən olan iplikdən başqa) ütməklə məşğul olan ütmə avadanlığının operatorları
süni xəzin bəzədilməsi ilə bilavasitə məşğul olan qırxıcı avadanlığın operatorları
darama-toxuma avadanlığının operatorları
süni xəz istehsalı ilə bilavasitə məşğul olan bütün adda darama avadanlığının operatorları
ağardıcılar
bişiricilər
süni xəzin bəzədilməsi ilə bilavasitə məşğul olan xovun bəzək vurucuları
parıltılaşdırıcılar
ağardıcı, buxarlama, boyama, boyaqbişirmə, karbonlaşdırma avadanlığının və texniki mahudun bəzəkvurma istehsalının xidməti və sazlanması ilə məşğul olan ustaların köməkçiləri
texniki mahudun yuyucuları
valın xromlaşdırılması və misləşdirilməsi ilə məşğul olan fəhlələr
yapışqanlı toxunmayan material istehsalı ilə məşğul olan fəhlələr
tullantını işləyib hazırlayanlar
lif qarışdırıcıları
mahudbasan
texniki mahudun bəzək istehsalında və kameralı quruducularla işlərdə məşğul olan quruducular
basma maşınların quruducularında məşğul olan quruducular (maşını işə salanlar)
val aşılyacıları
yaş malın və ipliyin əl ilə seçib qablaşdırıcıları
corab və əlcək məmulatlarının formalaşdırılması ilə məşğul olan trikotaj məmulatlarının formalaşdırıcıları
arayıcı aparatın təmizləyici-itiləyiciləri
26.2. Pambıq parça və pambıq istehsalı
fəhlələr:
tiftik və tullantı yığışdırıcıları
barabanlarda darayanlar (əl ilə)
paltarlıq pambıq istehsal edilərkən pambıq fabriklərində və buxarlı toxumada yumşaldıb didən aqreqatlarda məşğul olan və xammal qatışığını hazırlayan fəhlələr
26.3. Kətan və kəndir-cüt istehsalı
fəhlələr:
daraqda qalan tullantının yığışdırıcıları
hopdurma avadanlığının operatorları
lifin bəzəkçiləri (kətan istehsalı)
darama avadanlığına, kətandarama maşınlarına və yaş (sulu) toxumaya xidmət ilə məşğul olan usta köməkçiləri
tullantı presləyiciləri
lif hazırlayıcıları
hopdurma tərkiblərin hazırlayıcıları
yaş toxumada məşğul olan toxucular
yaş tullantı yığıcıları
yaş toxumada məşğul olan tesma toxucuları
26.4. Yun istehsalatı
fəhlələr:
karbonizatorçular
yuyulmamış yunun və tullantının didilməsi ilə məşğul olan yumşaldıb-didən maşınların operatorları
26.5. İpək və baramaaçma istehsalatları
fəhlələr:
tullantıları bişirmək üçün kimya tərkiblərinin bişiriciləri
baramanı buğaverənlər
baramaaçanlar
girdə darama maşınlarının operatorları
barama tullantısı bişiriciləri
barama tullantısının saxlanması ilə məşğul olan sıxıcılar
xammal yuyucuları
barama tullantısını işləyib hazırlayanlar
xammalı işləyib hazırlayanlar
baramanın və onun tullantılarının kəsilməsi ilə məşğul olan material və məmulatların kəsiciləri
tullantı quruducuları
barama tullantılarının nəmləşdirilməsi ilə məşğul olan xammalın nəmləşdiriciləri
26.6. Yuyulmamış və zavod yununun, qılın və tükün ilkin emalı
fəhlələr:
su və kimyəvi üsulla emaletmə aparatçıları
separasiya və flotasiya aparatçıları
dəri-xəz xammalının konservləşdiriciləri
darama və qatışdırma maşınlarının maşinistləri
ləti təmizləyənlər
yuyulmamış yunun yuyulması ilə məşğul olan yun yuyucuları
qıl və tük yuyucuları
yuyulmamış yunla məşğul olan döşənəkçilər
tükü çıxaran qatışıqla dərinin aşılayıcıları
boşaldıb-didmə maşınlarının operatorları
hazır məhsul və tullantıların presləyiciləri
tullantıları parçalayıb qıranlar
yaş tullantı yığıcıları
yuyulmamış qıl və tükün növlər üzrə ilkin çeşidlənməsi ilə məşğul olan məmulat, yarımfabrikat və materialların çeşidləyiciləri
yuyulmamış yun çeşidləyiciləri
26.7. Dəri və xəz istehsalatları, dəri xəz xammalının ilkin emalı
 1. a) fəhlələr:
su və kimyəvi üsulla emaletmə aparatçıları
əritmə aparatçıları
aşılama aparatçıları (dəri və dəri xammalı istehsalatları)
aşılama aparatçıları (xəz istehsalatı)
külləmə aparatçıları
dəri yarımfabrikatların və xəz dəriciklərin yumşaltma aparatçıları
yağsızlaşdırma aparatçıları
külsüzləşdirmə, yumşaltma aparatçıları
daşıma aparatçıları
aşılama ekstraktları hazırlayan aparatçılar
lak hazırlayan aparatçılar
lət yapışqanı hazırlayan aparatçılar
lət, yun, qıl və tük yuyan aparatçılar
apretirçilər
dəri parçanın bişiriciləri
dəri xəz xammalının və aşılamaq üçün hazırlanmış dərinin döşəyiciləri
dəri yağlaşdırıcıları
dəri xəz xammalı və material ölçənlər (dəri və xəz kürk üçün qoyun dərisi xammalı)
gön və texniki dərinin tablayıcıları
koloristlər
dəri xəz xammalının konservləşdiriciləri
hazırlanma sexlərində (sahələrində) və xammalın çiy, boyaq, formalin sexlərində (sahələrində) məşğul olan xəz xammalının və yarımfabrikatların çiy, boyaq istehsalında nəzarətçiləri
islatma-külləmə, aşılama-boyama-yağlaşdırma sexlərində (sahələrində) məşğul olan xammalın və yarımfabrikatların nəzarətçiləri
dəri boyaqçıları
xəz və kürk üçün qoyun dərisinin boyaqçıları
dərilərə lak vuranlar
qoşalayan maşınların maşinistləri
islatma-külləmə, aşılama-boyama-yağlaşdırma sexlərində (sahələrində) məşğul olan kran maşinistləri (krançılar)
sıxma avadanlığının maşinistləri (dəri istehsalatı və dəri xəz xammalının ilkin emalı)
yuyucu maşın maşinistləri
ayıran maşın maşinistləri
lətçilər
lət və tük yuyucuları
dəri xəz xammalının emalçıları
xəz dəriciklərin emalçıları
dərinin tüktəmizləyən qatışıqla emalçıları
islatma-külləmə, aşılama-boyama-yağlaşdırma və bəzəkvurma sexlərində (sahələrində) nəm yarımfabrikatları əl ilə kəsməklə məşğul olan material kəsiciləri
xammalın qıraqlarının kəsiciləri
ütən avadanlığın operatorları
dəri istehsalı ilə məşğul olan təmizləyici qurğuların operatorları
dərilərin bölünməsi, urzol və anilik boya ilə xəzə bəzəkvuran və xəz dərilərin lyüstroval qarışıqla sürtülməsi ilə xəz dərilərinə bəzəkvuranlar
sıxıcılar
islatma-külləmə, aşılama-boyama-yağlaşdırma sexlərində (sahələrində), dəri xəz xammalının ilkin emalı sexlərində (sahələrində) xammalı, yarımfabrikatları, kimya materiallarını və istehsal tullantılarını daşıyanlar
çiy, aşılama, boyama və formalin sexlərində (sahələrində) və xammalın hazırlanması və ilkin emalı sexlərində (sahələrində) xammalı, yarımfabrikatları, kimya materiallarını və istehsalat tullantılarını daşıyanlar
xəz dəricikləri və məmulat biçimini düzəldənlər
dəri presləyiciləri
dəri xəz xammalının qəbulu və təhvili ilə (qablaşdırma və yerdəyişmə ilə) məşğul olan material, yarımfabrikat və hazır məhsulların qəbulediciləri
xəzin formalin və urotropinlə, həmçinin ayaqqabı istehsalatında rezinin tünd kükürd turşusu ilə emalında məşğul olan fəhlələr
dəri ayıranlar
dəri xammalını biçənlər
xammalı (qoyun dərisini) açanlar
dərini və qoyun dərisini çərçivəyə salanlar
xəz dəricikləri (urzol və anilin ilə boyanmışları və boyanmamış xəz dəricikləri) darayanlar
islatma-külləmə, çiy xammalın hazırlanması və ilkin emalı, aşılama-boyama-yağlaşdırma və formalin sexlərində (sahələrində) və dəri xəz xammalının ilkin emalı sexlərində (sahələrində) məşğul olan təmirçi çilingərlər, o cümlədən növbətçilər
dəri xəz xammalının çeşidləyiciləri
apretira, emulsiya və lak tərtibçiləri
kimya məhlulu tərtibçiləri
dəri xəz xammalının və yarımfabrikatlarının yonucuları
əl ilə kameralı quruducularda dərini, xəzi, qılı, yunu və tükü qurutmaqla məşğul olan xammal, yarımfabrikat və məmulatların quruducuları
dəricikləri lyustrasiya etdikdən, onları formalin və urotropinlə emal etdikdən sonra işlənilməsi ilə məşğul olan xəz dəriciklərə termiki naxışvuranlar
islatma-külləmə, çiy, xammalın hazırlanması və ilkin emalı, aşılama-boyama-yağlaşdırma, formalin sexlərində (sahələrində), dəri xəz xammalının ilkin emalı sexlərində (sahələrində) xammalın, yarımfabrikatların, kimyəvi materialların və istehsalat tullantılarının nəql edilməsi ilə məşğul olan nəqledicilər
islatma-külləmə, çiy xammalın hazırlanması və ilkin emalı, aşılama-boyama-yağlaşdırma, formalin sexlərində (sahələrində), xəz-dəri xammalının ilkin emalı sexlərində (sahələrində) məşğul olan istehsalat binalarının yığışdırıcıları
dəri xəz xammalının qablaşdırılması ilə məşğul olan qablaşdırıcılar-bükücülər
çənlərin, barkasların, barabanların, kanalizasiyanın və durulducuların (təmizləyici qurğular daxil olmaqla) təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyicilər
aşılamaq üçün hazırlanmış dərinin üzünü təmizləyənlər
xəz dəricikləri benzinlə təmizləyənlər
dərilərin cilalanması ilə məşğul olan məmulat, yarımfabrikat və materialların cilalayıcıları
xəz dərilərin epilirləşdiriciləri
 1. b) mütəxəssislər:
islatma-külləmə, çiy xammalın hazırlanması və ilkin emalı, aşılama-boyama-yağlaşdırma, formalin sexlərində (sahələrində), dəri xəz xammalının ilkin emalı sexlərində (sahələrində) məşğul olan istehsalat sahələrinin ustaları
26.8. Sintetik aşılayıcı maddələrin istehsalı
 1. a) fəhlələr:
bərk məhsul almaq üçün buxar aparatının aparatçıları
aparatçılar — kondensatorçular
aparatçılar — neytrallaşdırıcılar
aparatçılar — sulfitləşdiricilər
aparatlara kimya xammalının doldurucuları
turşularla işləyənlər
naftalin və fenil əridiciləri
nəqledicilər
buxar aparatının təmizləyiciləri
 1. b) mütəxəssislər:
sintetik aşılayıcı maddələrin istehsalı ilə məşğul olan istehsal sahələrinin ustaları
26.9. Yüngül və toxuculuq sənayesi sahələri üçün kimya məhsulları və ondan məmulatlar istehsalı
fəhlələr:
dozalaşdırma aparatçıları
yandırma aparatçıları
polimerləşdirmə aparatçıları
qatışdırma aparatçıları
qurutma aparatçıları
nitroboyalarla və üzvi əridicilərlə işlərdə məşğul olan koloristlər
boyaqvuranlar
yapışqanlı toxunmayan materialın istehsalı ilə məşğul olan fəhlələr
ayaqqabı istehsalında yapışqan və rezin qatışıqların hazırlanması ilə məşğul olan fəhlələr
istiliklə vulkanizasiya və plastik kütlədən tökmə üsulu ilə ayaqqabı yığmaqla və onun üçün komplekt hissələr hazırlamaqla məşğul olan ayaqqabı yığıcıları
apretira, emulsiya və lakların tərtibçiləri
kimyəvi məhlul tərtibçiləri
26.10. Keçə fabriki və keçə istehsalı
fəhlələr:
əl ilə yükləmə-boşaltma işlərində məşğul olan buğavermə aparatçıları
keçəçilər
isti keçə maşınlarında əvvəlcədən sıxışdırmada işləyən keçə məmulatları üçün əsas hazırlayanlar
karbonlaşdırıcılar
turşu ilə işləyənlər
boyaqçılar
ayaqqabıtikənlər
keçənin əl ilə düzəlməsində məşğul olan yuyucu avadanlığının operatorları
yuyulmamış yunun didilməsi ilə məşğul olan yumşaldıcı-didici maşınların operatorları
xov çıxarması ilə məşğul olan keçə məmulatının bəzəkçiləri
dəriciklərin aşılayıcıları
diyirlətmə, çoxvallı və istikeçə maşınlarında məşğul olan fəhlələr
keçə ayaqqabının altını vulkanlaşdırma ilə məşğul olan fəhlələr: rezin qatışıqları yayanlar; rezin və polimer hissə və məmulatları yapışdıranlar; presləyicilər-vulkanizatorçular
əl işlərində məşğul olan keçə məmulatını hamarlayanlar
kürəli maşınların xidməti və təmiri ilə məşğul olan təmirçi çilingərlər
lif qarışdırıcıları
mexanikləşdirilməmiş kameralarda və odlu quruducularda qurutma ilə məşğul olan quruducular
ayaqqabını qəliblərdən çıxaranlar
darama aparatlarının təmizləyiciləri-itiləyiciləri
26.11. Təkrar (istifadədən qayıtmış) toxuculuq xammalının ilkin emalı
fəhlələr:
yumşaldıcı-didici maşın maşinistləri
hazır məhsul və tullantı presləyiciləri
xammalı işləyib hazırlayanlar
təkrar toxuculuq xammalının çeşidlənməsi ilə məşğul olan xammal, material və məmulat çeşidləyiciləri
 1. Yeyinti sənayesi
27.1. Hidrogen istehsalı
 1. a) fəhlələr:
qaztəmizləyən aparatçılar
etanolamin qurğusunun aparatçıları
hidrogençilər
generatorçular
kompressor qurğularının (qaz) maşinistləri
 1. b) mütəxəssislər:
hidrogen istehsalında işləyən böyük ustalar, ustalar
27.2. Yağ ekstraksiyası istehsalı
 1. a) fəhlələr:
aparatçılar-ekstraksiyaçılar
yeyinti məhsulunun yükləyiciləri-boşaldıcıları
 1. b) mütəxəssislər:
yağ ekstraksiyasının istehsalı ilə məşğul olan ustalar
27.3. Mis-nikel katalizatorunun istehsalı
fəhlələr:
katalizatorçular
27.4. Fermentasiya istehsalı
fəhlələr:
fermentasiya kameralarının doldurucuları-boşaldıcıları
tütünü fermentasiyaya hazırlayan xəttin maşinistləri
27.5. Tütün istehsalı və bərpa olunmuş tütünün istehsalı
27.5.1. Tütün istehsalı
 1. a) fəhlələr:
tütün üzrə kupajçılar
pnevmatik qurğu maşinistləri
papiros-siqaretin mexanikləşdirilmiş axın xəttinin və maşınlarının maşinistləri
tənzimləşdirici maşinistlər
tütünkəsən maşın maşinistləri
tütün keşinin presləyiciləri
tütünyumşaldanlar
tütün yarpaqlarını düzənlər
tütünü çəkib bükənlər
tütün çeşidləyiciləri
tütün quruducuları
istehsalat binalarının yığışdırıcıları
avadanlığın təmizləyiciləri
 1. b) mütəxəssislər:
tütün, siqaret, papiros doldurma və qutulara düzmə sexlərində məşğul olan böyük ustalar, ustalar
27.5.2. Bərpa edilmiş tütünün istehsalı
 1. a) fəhlələr:
tortanı buxara verənlər
bərpa edilmiş tütün xətlərində məşğul olan fermentasiya kameralarının doldurucuları-boşaldıcıları
kağız (karton) düzəldən maşının maşinistləri (torçuları)
kağız və kağız məmulatlarının hopdurucuları
üyüdücülər
tütün quruducuları
tütün xammalını nəmləşdirənlər
 1. b) mütəxəssislər:
bərpa edilmiş tütün sexlərində məşğul olan ustalar, böyük ustalar
27.6. Maxorka istehsalı
fəhlələr:
yaymaçılar
kəsici maşının vibroələyinin maşinistləri
maxorkadolduran maşının maşinistləri
maxorka tozunun presləyiciləri
iyləmək üçün maxorka və tütün hazırlayıcıları
ələyicilər
maxorka qırıntılarının quruducuları
27.7. Nikotin istehsalı
fəhlələr:
doğrayan maşının maşinistləri
farmatura və tullantı ələyiciləri
iyləmək üçün maxorka və tütün çəkib bükənlər
27.8. Göllərdə, hövzələrdə və açıq dağ-mədənlərdə duz hasilatı
fəhlələr:
hövzələrdə duzun yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyicilər
göldə duz hasilatı üzrə aqreqat maşinistləri
mexaniki vərdənə maşinistləri
duz kombaynlarının maşinistləri
duzsaflaşdırma qurğularının maşinistləri
duzyığan maşınların maşinistləri
rapa çəkənlərin motorçuları
hövzələrdə duzyığanlar
hövzələri hazırlayanlar
göllərdə yol fəhlələri
duz kombaynlarının boruçuları
27.9. Limon və tartarat turşularının istehsalı
 1. a) fəhlələr:
avtoklavçılar
buxarlanma aparatçıları
kristallaşdırma aparatçıları
neytrallaşdırma aparatçıları
mayetəmizləmə aparatçıları
süzgəc aparatçıları
reaktorların və parçalayıcıların fəhlələri
quruducular
sentrifuqaçılar
 1. b) mütəxəssislər:
istehsalat sahəsinin ustaları
27.10. Sintetik ətirli maddələrin istehsalı (xlorlu üzvi birləşmələr; sadə, mürəkkəb aromatik, alifatik sıralı efirlər; üzvü yağlı, aromatik geterosiklik xammal, aldehidlər, ketonlar, spirtlər, onların törəmələri, sintetik yağlı turşular əsasında məhsullar)
 1. a) fəhlələr:
bütün adlarda aparatçılar
yuyucu maşının maşinistləri
təmirçi çilingərlər
 1. b) mütəxəssislər:
istehsalat sahə ustaları, böyük ustalar
27.11. Ətriyyat-kosmetika istehsalatı. Tərkibində 1-3-cü sinif təhlükəli zərərli maddələr olan kompozisiyaların, nəfəslik və kompozisiya — bazalarının istehsalı
 1. a) fəhlələr:
kosmetik maddələri hazırlayan aparatçılar
ətriyyat kompozisiyası və məhlullarını hazırlayan aparatçılar
təmirçi çilingərlər
«Həna» və «Basma» kimi bitki boyalarının qablaşdırılması ilə məşğul olan qablaşdırıcılar-bükücülər
27.12. Sovelit istehsalı
fəhlələr:
yandırma aparatçıları
əhəngsöndürmə aparatçıları
məkikçilər
əhəng söndürücüləri
kürəçilər
quruducular
asbest-sement məmulatlarının quruducuları
27.13. Asetonbutil istehsalı
 1. a) fəhlələr:
bütün adlarda aparatçılar
mayanı fermentləşdirən aparatçılar
inokulyasiyaçılar
aparat sexlərində məşğul olan fəhlələr
aseton və butanol anbarlarında məşğul olan fəhlələr
 1. b) mütəxəssislər:
asetonbutil sexlərində məşğul olan ustalar
27.14. Bağırsaq istehsalı
 1. a) fəhlələr:
kolbasa üçün natural qabıq hazırlayıcıları
 1. b) mütəxəssislər:
bağırsaqların emalında bilavasitə və daim məşğul olan ustalar
istehsalat sahəsinin (sexinin) ustaları
27.15. Ət kombinatlarında və kənd təsərrüfatı müəssisələrində dərilərin ilkin emalı
 1. a) fəhlələr:
dəriləri duza qoyanlar
dərilərin lətini təmizləyənlər
lətçilər (dəriləri emal edənlər)
dəri çeşidləyiciləri
dərilərin duzluyucuları
27.16. Sümük emalından yapışqan istehsalı
fəhlələr:
qazla konservləşdirmə aparatçıları
sümükdən yapışqan istehsalı aparatçıları
diffuzor doldurucuları (boşaldıcıları)
şrot pardaqlayıcıları
ələyicilər
sümük üyüdücüləri (dəyirmançılar)
şnekçilər
27.17. Balıq istehsalı və emalı
27.17.1. Sahilə yaxın yerlərdə balıq ovu
sahilə yaxın yerlərdə balıqçı briqadirləri
sahilə yaxın yerlərdə balıqçı manqa başçıları
kunqasçılar
sahilə yaxın yerlərdə balıqçılar
27.17.2. Balığın və dəniz heyvanının emalı
istehsalat refrijeratorlarında, dənizlərdə və okeanlarda üzən gəmilərin balıq unu istehsal edən qurğularında məşğul olan maşinistlər
balıq, dəniz heyvanları və dəniz məhsulları istehsal edən fəhlələr
27.18. Duzun təkrar emalı
fəhlələr:
yayma dəzgahlarının maşinistləri
27.19. Ət sənayesi
fəhlələr:
heyvankəsənlər
 1. Poliqrafiya boyalarının istehsalı
28.1. Boyaq maddələri və quru piqment istehsalı
 1. a) fəhlələr:
aparatçı-bişiricilər
aparatçı-indulin bişiriciləri
quruducu aparatçılar
süzgəc aparatçıları
aparatçı-firinis bişiricilər
çəlləkçilər
dəyirman maşinistləri
kimyəvi xammalı tərəzidə çəkənlər
 1. b) mütəxəssislər:
boyaq maddələri və quru piqment hazırlanan sahələrdə məşğul olan böyük ustalar, ustalar
28.2. Tunc zər vərəqəsi istehsalı
 1. a) fəhlələr:
qəbuledicilər, nəzarətçilər
tunclayıcılar, maşinistlər
sarıqçılar-çeşidləyicilər
preparatorçular
 1. b) mütəxəssislər:
tunc zər vərəqəsi hazırlanan sahələrdə məşğul olan böyük ustalar, ustalar
28.3. Dərin çap üçün boyaq istehsalı
 1. a) fəhlələr:
aparatçılar-boyaqvuranlar
aparatçılar-lakbişirənlər
qarışdırıcıların aparatçıları
süzgəc aparatçıları
kürə dəyirmanlarının aparatçıları
 1. b) mütəxəssislər:
dərin çap üçün boya hazırlanan sahələrdə məşğul olan böyük ustalar, ustalar
28.4. İndulin, üzvi piqment və anilin boyaq maddələri tətbiq etməklə əzilmiş boyaların istehsalı
 1. a) fəhlələr:
aparatçılar-boyaqçılar
qarışdırıcıların aparatçıları
süzgəc aparatçıları
qarışdırıcıların aparatçıları
süzgəc aparatçıları
kürə dəyirmanlarının aparatçıları
boyaqçılar
 1. b) mütəxəssislər:
əzilmiş boyalar hazırlanan sahələrdə məşğul olan böyük ustalar, ustalar
28.5. Qurğuşun rezinatı tətbiq etməklə yayma kütləsi, sintetik əlif və sikkativlərin istehsalı
 1. a) fəhlələr:
aparatçılar-yaymabişirənlər
aparatçılar-lakbişirənlər
aparatçılar-əlifbişirənlər
aparatçılar-sikkativbişirənlər
aparatçılar-firnisbişirənlər
yükləyicilər-boşaldıcılar
valik tökənlər
preparatçılar
 1. b) mütəxəssislər:
əlif, sikkativ və yayma kütləsi hazırlanan sahələrdə məşğul olan ustalar, böyük ustalar
 1. Bina, qurğu və digər obyektlərin inşası, yenidən qurulması, texniki təchizatı, bərpası və təmiri
 2. a) fəhlələr:
asfalt-beton döşəyənlər
asfalt-beton bişirənlər
bitumçular
şpur qazmaçıları
hidromanitorçular
əhəng söndürücüləri
izolyasiyaçılar
hidroizolyasiya, o cümlədən avadanlığın hazırlanması və təmiri ilə məşğul olan izolyasiyaçılar
termoizolyasiya, o cümlədən avadanlığın hazırlanması və təmiri ilə məşğul olan izolyasiyaçılar
izolyasiyaçılar-plyonkaçılar, o cümlədən avadanlığın təmiri və hazırlanması ilə məşğul olanlar
bənna briqadalarında və kompleks briqadaların xüsusi bənna manqalarında daim işləyən bənnalar
daş emalı müəssisələrində (sexlərində, sahələrində) və monumental heykəltəraşlıq müəssisələrində mərməri və qraniti əl ilə emal etməklə məşğul olan daşyonanlar
turşuyadavamlı maddələrlə işləyənlər — viniplastçılar
turşuyadavamlı maddələrlə yapışqanlamada işləyənlər
kopyorçular
mastika və astarlama tətbiqi işləri ilə məşğul olan rulon dam örtüyü və ədədi dam örtüyü üzrə taxtapuşçular
avtoqudronatçılar
buruq qurğuları maşinistləri, o cümlədən 50 m-dən artıq dərinlikdə və dövlət nəzarətində olan su quyularının qazılması ilə məşğul olanlar
kopyor maşinistləri
səyyar asfalt-beton qarışdırıcılarının maşinistləri
asfalt-beton döşəyicilərinin maşinistləri
polad və dəmir-beton konstruksiyalarının quraşdırılması üzrə quraşdırıcılar
odadavamlı materialla işləyənlər
qum şırnaqçıları
şüşə üzrə qum şırnaqçıları
dağ yenişlərinin qazmaçıları
yeraltı kanalizasiya şəbəkələrində daim məşğul olan qəza-bərpa işlərinin çilingərləri
sənaye dəmir-beton borularının boruçəkənləri
sənaye kərpic borularının boruçəkənləri
forsunçular
daş frezerçiləri, o cümlədən daş emalı müəssisələrində (sexlərində, sahələrində) məşğul olanlar
futerçilər (turşuyadavamlı materialla işləyənlər)
daş məmulatlarının cilalayıcıları — pardaqlayıcıları, o cümlədən daş emalı müəssisələrində (sexlərində, sahələrində) və monumental heykəltəraşlıq müəssisələrində məşğul olanlar
yüksək gərginlikli və kontakt şəbəkəli hava xətlərinin quraşdırılması üzrə elektrik montyorları, xətçilər
5 m-dən yuxarı yüksəklikdə işləyən (gərginliyi 35 kV və artıq olan) elektrik keçirici hava xətlərinin təmiri üzrə elektrik montyorları
 1. b) mütəxəssislər:
tikinti və quraşdırma işləri üzrə ustalar
iş icraçıları
Metropoliten, yer qurğularının tikintisi və təmiri üzrə yeraltı işlər
 1. a) fəhlələr:
betonçular
bənnalar
rəngsazlar
məhlul nasoslarının maşinistləri
astarlama materialını buza qoymaq üçün soyuducu qurğularının maşinistləri
hidroaqreqatların quraşdırıcıları
ventilyasiya qurğularının motorçuları
mərmərdən üzçəkənlər
lövhələrdən üzçəkənlər
pardaqlayıcı üzçəkənlər
dülgərlər
tikinti çilingərləri
suvaqçılar
yarımstansiyaların xidməti üzrə elektrik montyorları
avadanlığın təmiri üzrə və növbətçi elektrik çilingərləri (çilingərlər)
 1. b) rəhbərlər və mütəxəssislər:
tikinti və quraşdırma işləri üzrə ustalar
iş icraçıları
 1. Rabitə
qurğuşunlaşdırılmış kabellərin, polietilen və polixlorvinil üzlüklü kabellərin lehimlənməsi üzrə işlərdə məşğul olan kabelçilər-lehimləyicilər
qurğuşunlaşdırılmış kabellərin, polietilen və polixlorvinil üzlüklü kabellərin lehimlənməsi üzrə işlərdə məşğul olan lehimləyici-rabitə montajçıları
qurğuşunlaşdırılmış kabellərin, polietilen və polixlorvinil örtüklü kabellərin lehimlənməsində məşğul olan xətti qurğuların telefon rabitəsinin və radiolaşdırmanın elektrik montyorları
 1. Kənd təsərrüfatında aqrokimya xidməti. Heyvan cəsədlərinin toplanması, emalı və istifadə edilməsi
31.1. Heyvan cəsədlərinin ixtisaslaşdırılmış baytarlıq-sanitariya utilizasiya zavodunda (sexlərində) toplanması, emalı və istifadə edilməsi
 1. a) fəhlələr:
texniki məhsulun istehsalında aparatçılar
texniki xammalın kimyəvi emalının aparatçıları
heyvan cəsədlərini toplamaq və daşımaqla məşğul olan avtomobil sürücüləri
xüsusi geyimin yuyulması və təmiri üzrə maşinistlər
baytarlıq-sanitariya çıxdaşının emalçıları
texniki məhsulun ələyiciləri
istehsalat binalarını yığışdıranlar
 1. b) mütəxəssislər:
ustalar, onların rəhbərlik etdiyi sahələrdə 50%-dən çox fəhlə güzəştli pensiya təminatı hüququna malik olduqda
31.2. Pestisidlərin saxlanılması
pestisidlərin yüklənib boşaldılması və anbarlara vurulması ilə məşğul olan kimya məhsulları ilə təchizetmə bazalarında işləyən fəhlələr
yükləyicilərin sürücüləri
yükləyicilər
anbardarlar
kran maşinistləri (krançılar)
yükləyici maşınların maşinistləri
 1. Toxuculuq istehsalatı
kağız-pambıq, pambıq, kətan, yun, ipək, kəndir-cut, trikotaj, toxuculuq-qalanteriya, keçə istehsalatları: süni və sintetik istehsalatlarında toxuculuq sexləri (sahə, bölmə)
ütüləmə-qurutma aqreqatının operatorları
daraqla darama avadanlığının operatorları
kəndir maşınının operatorları
kəndir və ip buran maşının operatorları
burucu avadanlığının operatorları
burma və dartma avadanlığının operatorları
lent avadanlığının operatorları
sarıma avtomatının operatorları, yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış avadanlığın («Murat» tipli və eyni qəbildən olan avtomatların) operatorları istisna olmaqla
kətan əzən və darayan maşının operatorları
təbii ipək ipliklərini ütən maşının operatorları
hörmə maşınının operatorları
ipəyirmə maşınının operatorları
didmə-çırpma maşınlarının operatorları
düzmə maşınının operatorları
iplik avadanlığının operatorları
cütləmə avadanlığının operatorları
qalın kətan dartan maşının operatorları
darama avadanlığının operatorları, o cümlədən qeyri-toxunma materialların istehsalında çalışan operatorlar
təbii ipək sapın qalıqlarını makaradan təmizləyən maşının operatorları
əyirici istehsalatının hazırlıq sexlərindəki maşınlara, burma, əyirmə, sarıma, cütləmə, təkrarsarıma maşınlarına və toxuculuq dəzgahlarına xidmət edən ustalar və usta köməkçiləri
əyiricilər
kord toxuyan dəzgahlara iplik düzənlər
toxucular: metal və sintetik tor toxuyan toxucular
 1. 33. İncəsənətin xüsusi sahələri
balet artistləri
peşəkar bədii kollektivlərdə rəqs nömrələrinin ifaçı artistləri
mimika və jest teatrlarının artistləri
travestlər (oğlan, yeniyetmə və qız rollarını ifa edən artistlər)
sirk və konsert təşkilatlarının artistləri, gimnastlar, motovelofiquristlər, ekvelibristlər, kəndirbazlar, akrobatlar, at sürənlər, vəhşi heyvan təlimçiləri, pəhləvanlar, çoxillik xidmətə görə pensiyaya çıxmaq hüququ verən sirk sənəti janrları nömrələrinin ifaçıları olan klounlar, güc janqlyorları, bütün adlarda liliput-artistlər
opera və balet teatrlarının, musiqi və musiqi-dram teatrlarının, konsert təşkilatlarının, teleradio verilişlərinin vokalçı-artistləri (solistləri)
opera və balet teatrlarının, musiqi və musiqili dram teatrlarının, konsert təşkilatlarının, teleradionun, ali incəsənət təhsil müəssisələri opera studiyalarının vokalçı-artistləri (solistləri) [6]
məharət tələb edən nömrələrin ifaçı-artistləri, kaskadyorlar
peşəkar xor kollektivləri, solo partiyasını ifa edən artistlər
kukla teatrının kuklaçı-artistləri
uşaq teatrları və gənc tamaşaçılar teatrlarının artistləri
sirklərdə və konsert təşkilatların da janqlyorlar
kinoaktrisalar
teatrların və sirkin orkestrlərində, simfonik, xalq çalğı alətləri, konsert estrada orkestrlərində, xor və rəqs kollektivlərinin orkestr qruplarında, konsert təşkilatlarında nəfəs alətlərində çalan artistlər, solistlər
peşəkar bədii kollektivlərin xor artistləri
kinoaktyorlar
kinorejissorlar
 1. Penitensiar müəssisələrdə mülki işlər
ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin işçiləri[7]
komendant
tibb işçiləri
əməyin təşkili və əmək haqqı şöbəsinin (hissəsinin) işçiləri
maddi-texniki təchizat şöbəsinin (hissəsinin) işçiləri
texniki nəzarət şöbəsinin (hissəsinin) işçiləri
təhlükəsizlik texnikası üzrə mütəxəssis
mətbəx müdiri
istehsalat sexlərinin (sahələrinin) işçiləri
 1. Ümumi peşələr
sualtı işlərdə məşğul olan dalğıclar və başqa işçilər, o cümlədən yüksək atmosfer təzyiqi şəraitində, il ərzində 275 saatdan az olmayaraq (ay ərzində 25 saatdan) və yaxud dalğıclıq təcrübəsinə başladığı vaxtdan su altında iş müddəti 2750 saat
rezervuarların, bakların, sisternlərin və gəmi bölmələrinin daxili işlərində məşğul olan qaz kəsiciləri
rezervuarların, bakların, sisternlərin və gəmi bölmələrinin daxili işlərində məşğul olan qaz qaynaqçıları
kessonçular — aparatçılar
kessonçular — qazmaçılar
kessonçular — çilingərlər
kessonçular — elektrik quraşdırıcıları
qurğuşunlayıcılar
tərkibində 1 — 2-ci sinif təhlükəli, zərərli maddələr olan lehimlər və ya kanserogenlər, həmçinin qurğuşun tərkibli lehim və qalay məmulatlarının isti üsulla lehimlənməsi və qalaylanması ilə məşğul olan lehimləyicilər, qalayçılar
qurğuşun üzrə lehimləyicilər (qurğuşun lehimləyiciləri)
skafandr və ya əleyhqazlarla işlərdə rezervuarların, bakların, sisternlərin, gəmi bölmələrinin tanklarının və şırnaqla parçalayan kameranın daxilində daxili təmizləmə ilə məşğul olan fəhlələr
rezervuarların, bakların, sisternlərin, gəmi bölmələrinin tanklarının neft məhsullarından və kimyəvi maddələrdən daxili təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr
tərkibində civə olan cihazlar və məmulatlar istehsalında (bilavasitə metal civə ilə işlərdə), həmçinin açıq metal civəli aparatların və cihazların təmiri və xidməti ilə məşğul olan fəhlələr və ustalar
müalicəsi və profilaktikası üçün effektli vasitələr olmayan I qrup mikroorqanizmlərlə işlərdə bilavasitə məşğul olan işçilər
tərkibində 1 — 2-ci sinif təhlükəli zərərli maddələr və ya kanserogenlər olan qatışıqlarda metalların aşılanması ilə məşğul olan aşılayıcılar
metalın, metal hissələrin və məmulatların quru kvars qumu ilə təmizlənməsi ilə məşğul olan metal, töküntü, məmulatların və hissələrin təmizləyiciləri
rezervuarların, bakların, sisternlərin və gəmi bölmələrinin daxili işlərində yarımavtomat maşınlar ilə məşğul olan avtomat və yarımavtomat maşınların elektrik qaynaqçıları
rezervuarların, bakların, sisternlərin və gəmi bölmələrinin daxili işlərində məşğul olan əl ilə qaynaq elektrik qaynaqçıları
akkkumulyatorçular
əhəngsöndürmə aparatçıları
tərkibində zəhərli maddələrin təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan məhlullarla hissə və məlumatların hopdurulması ilə məşğul olan bakelitçilər (hopdurucular)
şin təmiretmə müəssisələrində yumşaq bakların hazırlanması və təmiri ilə məşğul olan rezin qatışıqların yaymaçıları
vulkanizasiyaçılar
asetilen stansiyalarında məşğul olan qaz generatorçuları
qazla kəsicilər
qaz qaynaqçıları
əhəngsöndürənlər
asetilen qurğularının generatorçuları
hidroqumşırnaqçıları
təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələri tətbiq etməklə kompaundla işləyən tökücülər
kömür və dağ-filiz sənayesində yeraltı işlərdə, metallurgiya istehsalatının isti iş sahələrində, kimya sənayesində və iş vaxtının 50%-ni və daha çoxunu yerin altında və istehsalat sexlərində olan fəhlələrə kütləvi peşələr öyrədən istehsalat təlimi üzrə təlimatçılar
əsas fəhlələri güzəştli pensiya almaq hüququna malik olan istehsalatlarda məşğul olan texnoloji sobaların ocaqçıları
tərkibində təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələr olan laklarla işlərdə məşğul olan elektrik izolyasiya məmulatlarının və materiallarının laklayıcıları
plastik kütlənin tökücüləri
təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələri tətbiq etməklə işlərdə məşğul olan rəngsazlar
təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələrlə işlərdə kompressor qurğularının maşinistləri
qazanxana (kömür və şistlə işləyən) maşinistləri (ocaqçıları), o cümlədən külü aralamaqla məşğul olanlar
qaz kompressorlarına (hava kompressorlarından başqa) xidmət ilə məşğul olan texnoloji kompressorların maşinistləri
ammonyaklı soyuducu qurğulara xidmət edən soyuducu qurğuların maşinistləri
metallaşdırıcılar
yumşaq bakların hazırlanmasında və şin təmiretmə müəssisələrində məşğul olan hissələrin yığıcıları
əhəng kürəçiləri
almazları brilyanta təraşlayanlar
emal yandırmaqla məşğul olan konveyer sobalarının operatorları
qum şırnağı ilə təmizləyən qurğuların operatorları
viniplast üzrə lehimləyicilər
presləyicilər — vulkanizatorçular
plastik kütlədən məmulatların presləyiciləri
təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələri tətbiq etməklə işlərdə məşğul olan taxta-şalban materiallarından və oduncaqdan olan məmulatların hopdurucuları
raketlərdə və kosmik obyektlərdə isti izolyasiya örtüklərini hazırlamaqla və qurmaqla bilavasitə məşğul olan fəhlələr (qatışıqların hazırlanmasında, məmulatların hopdurulmasında, qəliblərə salınmasında və preslənməsində)
yol şəraitində zirehli texnikanın hərəkətdə sınaqdan keçirilməsi ilə daim məşğul olan işçilər
asbest-sement və asbest-selitdən olan məmulatların mexaniki emalı ilə daim məşğul olan fəhlələr
qurğuşun tərkibli materiallarla keramik dekol istehsalında bilavasitə məşğul olan fəhlələr və ustalar
UQD (ultra qısa dalğalar), UYT (ultra yüksək tezlikli), HAYT (həddən artıq yüksək tezlikli) şüalanma mənbələrində işlə daim məşğul olan fəhlələr və mütəxəssislər (bu işlərin yerinə yetirilməsi zamanı şüalanmadan fərdi mühafizə vasitələri mütləq tətbiq edilməlidir).
silisium üzvi birləşmələrin istehsalında məşğul olan fəhlələr, sahələrin ustaları və böyük ustaları
şüşə liflərindən və şüşə plastikasından olan məmulatların mexaniki emalı ilə məşğul olan fəhlələr
1 — 2-ci sinif təhlükəli mikroorqanizmlərlə işləri bilavasitə yerinə yetirən işçilər
vulkanizasiya ilə məşğul olan rezin məmulatların təmir ediciləri (sənayedə və nəqliyyatda)
yığıcılar — pərçimləyicilər (pərçimləyicilər)
sellüloid eynək çərçivələrin yapışdırıcıları — rəngləyiciləri
yeraltı kanalizasiya şəbəkələrində daim məşğul olan qəza-bərpa işlərinin çilingərləri və ustaları
təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələrin axıdılması və tökülməsi ilə məşğul olan axıdıcılar — tökücülər
şin təmiri müəssisələrində şinlərin bərpası və təmiri ilə məşğul olan nahamarlıqları düzəldənlər
kəsməkdə və əl ilə qaynaq işlərində, yarımavtomat maşınlarda, həmçinin tərkibində təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələr olan flüs tətbiq etməklə avtomat maşınlarda məşğul olan elektrik qaz qaynaqçıları
qurğuşun üzlü kabellərin polietilenlə və polixlorvinil örtüklü kabellərin qalaylanması üzrə işlərdə daim məşğul olan kabel şəbəkələri üzrə elektrik quraşdırıcıları
qurğuşunlaşdırılmış kabellərin, polietilen və polixlorvinil örtüklü kabellərin lehimlənməsi üzrə işlərdə daim məşğul olan kabel xətlərinin təmiri və quraşdırılması üzrə elektrik montyorları
təhlükəliliyi 3-cü sinifdən aşağı olmayan zərərli maddələr tərkibli flyüsləri tətbiq etməklə və karbon qazı olan mühitlərdə qaynaqla işlərdə, həmçinin yarımavtomat maşınlarda məşğul olan avtomat və yarımavtomat maşınların elektrik qaynaqçıları
əl ilə qaynaq aparan elektrik qaynaqçıları
kömür və dağ-filiz sənayesində yeraltı işlərdə metallurgiya istehsalatının isti iş sahələrində, kimya sənayesində və iş vaxtının 50%-ni və daha çoxunu yer altında və istehsalat sexlərində məşğul olan istehsalat təlimi böyük ustalar, ustalar
çənlərin, bakların və sisternlərin içərisinin təmizlənməsi ilə məşğul olan böyük ustalar və ustalar

 

QƏRARA  EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

 1. 28 avqust 2008-ci il tarixli 199  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 792)
 2. 6 oktyabr 2008-ci il tarixli 236nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 10, maddə 926)
 3. 6 aprel 2010-cu il tarixli 56nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 4, maddə 351)
 4. 29 mart  2010-cu il tarixli 53nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264)

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

[1] 6 aprel 2010-cu il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 4, maddə 351) ilə 3-cü bənd əlavə edilmişdir və 3-cü bənd 4-cü bənd hesab edilmişdir.

 

[2] 28 avqust 2008-ci il tarixli 199  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 792) ilə 10.2-ci bəndin «a» yarımbəndinə yeni məzmunda iyirmi doqquzuncu – otuz ikinci abzaslar əlavə edilmişdir.

 

[3] 28 avqust 2008-ci il tarixli 199  nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 792) ilə 10.2-ci bəndin «b» yarımbəndinə yeni məzmunda altıncı abzas əlavə edilmişdir.

 

[4] 6 oktyabr 2008-ci il tarixli 236 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 10, maddə 926) ilə Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin Siyahısı»nın 21.2-ci bəndinin «c» yarımbəndinə yeni məzmunda beşinci abzas əlavə edilmişdir.

 

[5]  29 mart  2010-cu il tarixli 53 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264) 21.3-cü bəndin yeddinci abzasında «tədris müəssisələrinin» sözləri «təhsil müəssisələrinin» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6]  29 mart  2010-cu il tarixli 53 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264) 33-cü bəndin səkkizinci abzasında «tədris müəssisələri» sözləri «təhsil müəssisələri»   sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7]  29 mart  2010-cu il tarixli 53 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264)  34-cü bəndin ikinci abzasında «ümumtəhsil və texniki-peşə məktəblərinin işçiləri» sözləri «ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin işçiləri» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

 

SORĞU

Saytımızı bəyənirsinizmi?

QONAQ KİTABÇAMIZ

Kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi xidmətlərində böyük rol oynadığıız üçün sizə təşəkkür edirik.


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Kadrlar Şöbəsi

Qurduğunuz təşkilati işlər nəticəsində şirkətimiz digər şirkətlər arasında özünə məxsus güvən sağlamışdır.


Systra SA

Şirkət Təsisçisi

Təşkilatçılığınız və gördüyünüz işlər təqdirə layiqdir.


Oracle

Şirkət Təsisçisi

Sizinlə əməkdaşlıq daxili işlərimizdə çox yardımçı oldu. Təşəkkürlər!


Procter&Gamble

Şirkət