“Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 5 iyul tarixli 92 saylı qərarı

“Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 5 iyul tarixli 92 saylı qərarı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 115-ci maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

 1. “Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı” təsdiq edilsin.
 2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 5 iyul 2004-cü il

№   92

Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2004-cü il 5 iyul
tarixli 92 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin

Siyahısı

Sıra

№-si

İstehsalat, peşə və vəzifələrin adı Əlavə məzuniy- yətin müddəti (təqvim günləri)
1 2 3
 1. Dağ-mədən işləri
Metallurgiya istehsalı üçün qara və əlvan metalların və digər faydalı qazıntı yataqlarının tədqiq edilməsi, çıxarılması, sadalanan qazıntıların istifadəsi üçün şaxtaların, mədənlərin, karxanaların tikintisi, eləcə də geoloji kəşfiyyatda dağ-mədən işləri
Yeraltı dağ-mədən işləri
1 Aşağıdakı yeraltı işlərdə məşğul olan bütün peşələrin fəhlələri:
 1. a) istismar olunan və tikilməkdə olan şaxtaların (mədənlərin) və lağım yollarının, eləcə də geoloji kəşfiyyatda
6
 1. b) nəm şəraitdə şaxtaların səthindən dibə qədər olan şaquli hissələrinin qazılması və dərinləşdirilməsi
18
 1. c) +26 0C və daha yüksək temperatur şəraitində
12
2 + 26 0C və daha yüksək temperatur şəraitində yeraltı işlərdə daima məşğul olan dağ-mədən ustası və usta 12
3 İstismar olunan və tikilməkdə olan şaxtalarda (mədənlərdə) və lağım yollarında daima yeraltı işlərdə, eləcə də geoloji kəşfiyyatda məşğul olan mütəxəssislər və qulluqçular 6
İş görülən zaman, tərkibi 10% və daha artıq silisium 4-oksiddən ibarət olan filiz və süxurlardan toz yaranan yeraltı dağ-mədən işləri
4 Bunkerin və yaxud hezenokun dəmir qəfəslərində iri daşların xırdalanması ilə məşğul olan bunkerçi 18
5 Buruq qurğusunun qazmaçısı 18
6 Şpur qazmaçısı 18
7 Partladıcı 12
8 Quyu diblərində filiz və süxurların yığılmasında məşğul olan avtomobil sürücüsü 18
9 Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işlərlə məşğul olan qaz qaynaqçısı 12
10 Təmizlənən quyu dibinin dağ-mədən fəhləsi 18
11 Xırdalayıcı 12
12 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi:
 1. a) işlənmiş sahələrin dayaqlarla möhkəmləndirilməsində
18
 1. b) dağ-mədən kütləsinin doldurulmasında, daşınmasında və boşaldılmasında
18
 1. c) dağ-mədən kütləsinin buraxılışında
18
ç) fəaliyyətdə olan quyu diblərində 12
13 Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində məşğul olan markşeyder və geoloji işlərdə 12
14 Mədən yerlərinin möhkəmləndirilməsi və təmiri ilə məşğul olan dayaq vuran fəhlə 18
15 Lyukçu 18
16 Vaqonçeviricinin idarə edilməsi ilə məşğul olan vaqonçeviricinin maşinisti 18
17 Dağ-mədən kombaynının maşinisti 18
18 Konveyer maşinisti 18
19 Yükləyici maşının maşinisti 18
20 Yükləyici-çatdırıcı maşının maşinisti 18
21 Skreper-bucurqadının maşinisti 18
22 Quyu diblərində filiz və süxurların yığımı ilə məşğul olan buldozer maşinisti, yükləyici-çatdırıcı maşının maşinisti, ekskavator maşinisti 18
23 Elektrovoz maşinisti 12
24 Qidalandırıcının maşinisti (motorist) 12
25 Çevirici 18
26 Quyu dibində filizin qoparılması və nümunələrin götürülməsi ilə məşğul olan nümunəgötürən 12
27 Qazmaçı 18
28 Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində yolların və avtomobil yollarının salınması və təmiri ilə məşğul olan yol fəhləsi 12
29 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan liftçi:
 1. a) skiplərin qəbulunda-boşaldılmasında
18
 1. b) dozatordan skiplərin yüklənməsində
18
30 Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işlərlə məşğul olan təmirçi-çilingər 12
31 Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işləyən növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə elektrik çilingəri (çilingər) 12
32 Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində işləyən əllə elektrik qaynaqçısı 12
33 Daima yeraltı işlərdə məşğul olan şaxtadaxili nəqliyyat və qazıb partlatma işlərində mədən ustası və sahə (təmizləmə, dağ-mədən hazırlıq, əsaslı dağ-mədən sahələrinin) rəisi, onların köməkçiləri və müavinləri, sahə və ya şaxta energetiki, mexaniki, sahə geoloqu və markşeyder 18
Yeraltı üsulla civə filizlərinin çıxarılması
34 Buruq qurğusunun maşinisti və şpur qazmaçısı 24
35 Partladıcı 12
36 Təmizlənən quyu dibinin dağ-mədən fəhləsi 24
37 Bərkidici materialların şaxtaya gətirilməsi ilə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi 18
38 Mədən yerlərinin möhkəmləndirilməsi və təmiri ilə məşğul olan dayaq vuran fəhlə 24
39 Lyukçu 18
40 Filiz və süxurların yığımı ilə məşğul olan yükləyici maşının maşinisti və skreper bucurqadının maşinisti 24
41 Konveyer maşinisti və elektrovoz maşinisti 18
42 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan çevirici:
 1. a) yeraltı bunkerlərdə vaqonların əllə boşaldılmasında
24
 1. b) çeviricinin köməyi ilə vaqonların boşaldılmasında
18
43 Vaqonetlərin əllə sürülüb gətirilməsi və aparılması ilə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi 24
44 Qazmaçı 24
45 Yolların və avtomobil yollarının salınması və təmiri ilə məşğul olan yol fəhləsi 12
46 Dağ-mədən kütləsinin buraxılışı ilə məşğul olan yeraltı dağ-mədən fəhləsi 18
47 Növbətçi və avadanlığın təmiri üzrə təmirçi-çilingər və elektrik çilingəri (çilingər) 12
48 Dozatordan skiplərin yüklənməsində məşğul olan liftçi 18
49 Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində məşğul olan elektrik avadanlıqlarına xidmət üzrə elektrik montyoru 12
50 Fəaliyyətdə olan quyuların diblərində məşğul olan elektrik avadanlıqlarının təmiri üzrə elektrik montyoru 12
51 Sahə rəisi, sahə rəisinin köməkçisi, mədən ustası, sahə energetiki 18
İstismar olunan və tikilməkdə olan karxanalar, açıq dağ-mədən, eləcə də dağ-mədən şaxta səthi işləri və geoloji kəşfiyyat
52 Qızıl tərkibli filiz və qumların amalqamasiya prosesinin aparılması və amalqamanın emalı ilə məşğul olan qızıl tərkibli filizləri zənginləşdirmə aparatçısı 6
53 Bunkerçi 6
54 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan buruq qurğularının maşinisti:
 1. a) kvars və kvarsitlərin çıxarılmasında və termik qazmada
6
 1. b) digər dağ-mədən süxurlarının çıxarılmasında
6
55 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan şpur qazmaçısı:
 1. a) kvars və kvarsitlərin çıxarılmasında
6
 1. b) digər dağ-mədən süxurlarının çıxarılmasında
6
56 Partladıcı 6
57 Karxanadan dağ-mədən kütləsinin daşınması ilə məşğul olan avtomobil sürücüsü 6
58 Dağ-mədən kütləsinin yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyici sürücüsü 6
59 Asılqanlı kanat yollarının vaqonetlərinin boşaldılması ilə məşğul olan hava-kanat yollarının vaqonetsürəni 6
60 Filizlərin və faydalı qazıntıların çıxarılmasında məşğul olan lay açılan yerlərdə yükboşaldan 6
61 Hidromonitorçu 6
62 Mədən vaqonetlərinin, yükünü özüboşaldan avtomobillərin və dumprakarların təmizlənməsində məşğul olan dağ-mədən fəhləsi.. 6
63 Tamamlayıcı 6
64 Partlatma işləri aparılan yerə partladıcı materialların çatdırılması ilə məşğul olan dağ-mədən fəhləsi 6
65 Xırdalayıcı 6
66 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan təmizlənən quyu diblərinin dağ-mədən fəhləsi:
 1. a) qazıb partlatma üsulu ilə kvars və kvarsitlərin çıxarılmasında
6
 1. b) digər filiz və süxurların çıxarılmasında
6
67 Bur və baltaların itilənməsi ilə məşğul olan itiləyici 6
68 Hidroqurğuda məşğul olan dağ-mədən fəhləsi 6
69 Dərinliyi 100 m-dən çox olan karxana işlərində məşğul olan rəhbərlər və mütəxəssislər 6
70 Dağ-mədən avadanlıqlarının təmiri ilə daima məşğul olan rəhbərlər və mütəxəssislər 6
71 Burtaxıcı-dəmirçi və baltataxan 6
72 Filizlərin və faydalı qazıntıların çıxarılmasında akkumulyatorlu mədən lampalarının doldurulması ilə məşğul olan lampaçı 6
73 Lyukçu 6
74 Filiz çıxarılan, üstü açılan və lay açılan sahələrdə daima məşğul olan usta və sahə rəisi 6
75 Karxanada məşğul olan buldozer maşinisti 6
76 Filiz və süxurların çıxarılması ilə məşğul olan vaqonçeviricinin maşinisti 6
77 Buxarla işləyən draqaya xidmət ilə məşğul olan draqa maşinisti 6
78 Dağ-mədən işlərində məşğul olan konveyer maşinisti 6
79 Filiz çıxarılma və filizüstü açma işlərində buxarla işləyən ekskavatorda məşğul olan qazanxana maşinisti (ocaqçı) 6
80 Ensiz yolçəkən maşının maşinisti 6
81 Geniş yolçəkən maşın mexanizmlərinin maşinisti 6
82 Torpaqsoran ötürücü qurğuların mexaniki avadanlığına xidmət ilə məşğul olan torpaqsoran üzən, özü hərəkət etməyən maşınların və torpaq nasosları qurğularının mexaniki avadanlığının maşinisti; torpaqsoran qurğunun maşinisti 6
83 Motovoz maşinisti 6
84 Lay ayırıcının maşinisti 6
85 Layaçan körpünün maşinisti 6
86 Layaçan kotanın maşinisti 6
87 Dağ-mədən kütləsinin yüklənməsi ilə məşğul olan, yükləyici maşının maşinisti 6
88 Qaldırıcı maşının maşinisti 6
89 Yoldəyişdiricinin maşinisti 6
90 Dağ-mədən müəssisələrində xüsusi geyimlərin yuyulması və təmiri üzrə fəhlə 6
91 Skreper bucurqadının maşinisti 6
92 Şpalvuran maşının maşinisti 6
93 Elektrovozun maşinisti 6
94 Filizin çıxarılmasında və üstünün açılmasında məşğul olan ekskavator maşinisti 6
95 Karxanalarda və lay açılan sahələrdə yolların salınması və təmiri ilə məşğul olan yol montyoru 6
96 Donmadan və yapışmadan qoruyan maddələrlə dəmir yolu vaqonlarında dağ-mədən kütləsinin və xammalın işlənməsi ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrini istifadəyə hazır edən qurğunun maşinisti 6
97 Metalın çıxarılması üzrə yuyucu qurğunun motorçusu 6
98 Dağ-mədən hasilatını toplayan fəhlə, yüklənmiş və boş vaqonetlərin əl və mexanizmlərlə sürülüb gətirilməsi və aparılması ilə məşğul olan dağ-mədən fəhləsi 6
99 Quyu diblərində filizin qoparılması, nümunələrin götürülməsi və nümunələrin hazırlanması ilə məşğul olan nümunəgötürən 6
100 Şurfların və axtarış qanovlarının və xəndəklərinin üst qatlarında qazma ilə məşğul olan qazmaçı
101 Dərinliyi 100 m-dən çox olan karxanalarda məşğul olan bütün peşələrdən fəhlələr 6
102 Karxanalarda və digər şaxtalarda çirklənmiş xüsusi geyimlərin verilməsi, qəbulu və qurudulması, həmçinin qarderob otağının yığışdırılması ilə məşğul olan qarderob fəhlələri 6
103 Dəniz səviyyəsi hündürlüyündən yüksəkdə işləri yerinə yetirən fəhlələr, rəhbərlər, mütəxəssislər və qulluqçular:
 1. a) 1500 – dən 3000 m-ə qədər
6
 1. b) 3001 – dən 4000 m-ə qədər
18
 1. c) 4001 – m-dən yüksək
24
104 Partladıcı materialları paylayan fəhlə 6
105 Şaxtanın səthdən dibə qədər olan hissəsinin yuxarı qəbul meydançasında skiplərin və qaldırıcı qurğuların boşaldılması və yüklənməsi ilə məşğul olan liftçi 6
106 Təmirçi-çilingər 6
107 Əllə çeşidləmə ilə məşğul olan çeşidləyici 6
108 İşdə daim açıq civə ilə məşğul olan tamamlayıcı 6
109 Yüklənmiş və boş vaqonetlərin düzləndirilməsi, kanatın və elektrovozun yanına yola salınması ilə məşğul olan dağ-mədən fəhləsi; qatar tərtibatçısı 6
110 Traktor skreperində və traktor kövşənləyicidə məşğul olan traktorçu 6
111 Hidromisqurğunun sementləyicisi 6
112 Elektrik ötürücü hava xətlərinin təmiri üzrə elektrik montyoru, elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru və elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru 6
113 Avadanlığın təmiri üzrə növbətçi elektrik çilingəri (çilingər) 6
 1. Geoloji kəşfiyyat işləri
Bərk və maye halda olan faydalı qazıntıların (neft və qazdan başqa) kəşfiyyat və qazmaları
1 Buruq qurğusunun maşinisti 6
Pyezooptik xammalın zənginləşdirilməsi
2 Bilavasitə pyezooptik xammalın zənginləşdirilməsində tam iş günü məşğul olan bütün peşələrin fəhlələri 6
Topoqrafik-geodeziya işləri
Plastik kütlə üzərində topoqrafik, coğrafi, geoloji, dəniz və xüsusi planların və xəritələrin tərtibi, çəkilməsi və həkk edilməsi
3 Kartoqraf 6
4 Mühəndis 6
5 Plastik kütlə üzərində coğrafi, topoqrafik və xüsusi xəritələrin originallarının həkk olunması ilə məşğul olan işçilər 6
6 Xəritələrin redaktoru, xəritələrin böyük redaktoru 6
7 Texnik, böyük texnik 6
8 Topoqraf, böyük topoqraf 6
9 Çertyojçu 6
Aerofotoçəkilişli materialların kameral işlənməsi
10 Aerofotogeodeziyaçı
11 Mühəndis-aerofotogeodeziyaçı
12 Texnik-aerofotoqrammetrçi, böyük texnik-aerofotoqrammetrçi 6
13 Topoqraf, böyük topoqraf 6
14 Fotolaborant 6
15 Fototexnik 6
Hesablama maşınlarında astronomik və geodeziya hesablamaları
16 Geodeziyaçı
17 Mühəndis, böyük mühəndis
18 Texnik, böyük texnik
III. Metallurgiya istehsalatı
 1. Qara metallurgiya
Zənginləşdirmə, xırdalama-çeşidləmə, briket və aqlomerasiya fabrikləri, sexləri, qara metallurgiyada filiz və qeyri-filiz qazıntılarının yandırılması
1 Aqlomeratçı 6
2 Kükürd tutan qurğularda məşğul olan konversiya aparatçısı 6
3 Durulduculara xidmət ilə məşğul olan, qatılaşdırıcıların aparatçısı 6
4 Bunkerçi 6
5 Tozboşaldan 6
6 Transportyor lentlərinin vulkanizasiyası ilə məşğul olan vulkanizatorçu 6
7 Qazgeneratorçu 6
8 Yuyucu fabrikdə məşğul olan hidromonitorçu 6
9 Aqlomerasiya və bişirmədə kürəçi 6
10 Şadaraçı-qarışdırıcı 6
11 Şadaraçı 6
12 Yanacaq və xammalın yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan yükvuran fəhlə 6
13 Aqlofabriklərin qəbuledici bunkerlərində dəmir yolu vaqonlarının boşaldılması ilə məşğul olan yükvuran fəhlə 6
14 Dozalayıcı 6
15 İsti qaytarmanın dozalayıcısı 6
16 Reaktivlər üzrə dozalayıcı, reaktivləri həll edən fəhlə 6
17 Xırdalayıcı 6
18 Varqankaların və sobaların yükləyicisi-boşaldıcısı 6
19 Ovxalanan yükü yükləyən fəhlə 6
20 Aqlomerasiya sexlərində isti iş sahələrində məşğul olan zənginləşdirilmiş məhsula nəzarətçi 6
21 Şlam korrektə edən fəhlə 6
22 Boşaldıcı platformanın qaldırılması ilə məşğul olan bucurqadçı 6
23 Eksqauster maşinisti, nasos qurğularının maşinisti 6
24 Tüstüsovuranlara xidmət ilə məşğul olan ventilyasiya və aspirasiya qurğularının maşinisti 6
25 Pnevmatik və hidravlik yükləyicilərin güc qurğularına xidmət ilə məşğul olan yükləyicinin maşinisti 6
26 Qarışdırıcının maşinisti 6
27 Yuyucu maşının maşinisti 6
28 Aşırma novun maşinisti 6
29 Qarışdırıcı barabanın maşinisti 6
30 Motovoz maşinisti 6
31 Metallurgiya istehsalında kran maşinisti 6
32 Topalayıcının maşinisti 6
33 Skipli qaldırıcının maşinisti 6
34 İstehsalat sahələrində işləyən kompressor qurğularının maşinisti 6
35 Konveyer maşinisti 6
36 Torpaqsoran ötürücü qurğuların mexaniki avadanlığına xidmət ilə məşğul olan torpaqsoran, üzən, özü hərəkət etməyən maşınların və torpaq nasosları qurğularının mexaniki avadanlığının maşinisti 6
37 Torpaqsoran, ötürücü qurğuların elektrik avadanlığına xidmət ilə məşğul olan torpaqsoran üzən, özü hərəkət etməyən maşınların və torpaq nasosları qurğularının elektrik avadanlığının maşinisti 6
38 Briket pressinin maşinisti 6
39 Sulfit anbarlarında məşğul olan ekskavator maşinisti 6
40 Dəyirmanların maşinisti 6
41 Donmadan və yapışmadan qoruyan maddələrlə dəmir yolu vaqonlarında dağ-mədən kütləsinin və əmtəə məhsullarının işlənməsi ilə məşğul olan nəqliyyat vasitələrini istifadəyə hazır edən qurğunun maşinisti 6
42 Qidalandırıcının maşinisti 6
43 Kürəçi 6
44 Odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə 6
45 Tozqaztutan qurğuya xidmət üzrə operator 6
46 Müəssisənin bilavasitə texnoloji bölməsində yerləşən idarəetmə pultunun operatoru 6
47 Vaqonetlərin əllə daşınması ilə məşğul olan dağ-mədən fəhləsi 6
48 Qatılaşdırıcı 6
49 İsti aqlomeratdan nümunə götürülməsi ilə məşğul olan nümunəgötürən 6
50 Daima müəssisənin binasında məşğul olan dülgər 6
51 Tərkibi 10% və daha çox sərbəst silisium 4 oksiddən ibarət olan qara metal filizinin və flüoritin doğranması, xırdalanması, üyüdülməsi və şixtalanması ilə məşğul olan zənginləşdirmə və xırdalama-çeşidləmə müəssisəsi, mədən, şaxta və metallurgiya müəssisələrinin fəhlələri (bütün peşələrdən olan) və ustaları:
 1. a) quru üsulla
18
 1. b) yaş üsulla
6
52 Göstərilən sahələrdə aşağıdakı üsullarla işlər aparıldıqda avadanlığın təmiri ilə daima məşğul olan fəhlələr:
 1. a) quru üsulla
12
 1. b) yaş üsulla
6
53 3%-dən az nəmliyə kimi qurudulmuş filizin dəmiryol vaqonlarına yüklənməsi ilə daima məşğul olan fəhlələr, usta və növbə ustaları 12
54 Zənginləşdirmə ilə məşğul olan separatorçu 6
55 Filiz və qeyri-filiz qazıntılarının seçilməsi və ayrılması ilə məşğul olan çeşidləyici 6
56 Quruducu 6
57 Briketləri çıxardan 6
58 Reagentlərin daşınması və tökülməsi ilə məşğul olan nəqledici fəhlə 6
59 İstehsalat sahələrinin təmizlənməsi ilə məşğul olan istehsalat sahələrini yığışdıran 6
60 Süzgəcləyici 6
61 Flotator 6
62 Şlamçı-hovuzçu 6
63 Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli əmək şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
Poladəritmə istehsalı
64 Poladəritmə istehsalında məşğul olan poladəritmə və ferroərinti istehsalatında şixta heyətinin briqadiri 6
65 Polad qəliblər heyətinin briqadiri 6
66 İstehsalat prosesində xammal, yarımfabrikat və hazır məhsulun yerdəyişməsi üzrə briqadir 6
67 Kobud yonma-təmizləmə bölməsinin briqadiri 6
68 Pnevmatik çapma üsulu ilə külçələrin, siyabların, hazır məmulatların üst qüsurlarının qoparılması ilə məşğul olan metalın üst qüsurlarının emaledicisi 6
69 Şixta heyətində məşğul olan qapançı 6
70 Çalovçu 6
71 Qırıntıların zərərsizləşdirilməsi üzrə məşğul olan metal qırıntısı və tullantılarının nəzarətçisi 6
72 Polad qəliblərin hidrotəmizləmə və yağlama maşinisti 6
73 Distribütor maşinisti 6
74 Qalaqlama maşınının maşinisti 6
75 Doldurucu maşının maşinisti 6
76 Tökücü elektrik arabasına xidmət ilə məşğul olan isti metalın nəqledicisi – maşinisti 6
77 Qaldırıcı qurğulara xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalı kranının maşinisti 6
78 Mikser bölmələrində məşğul olan metallurgiya sexinin elektrovoz maşinisti 6
79 İsti və soyuq metalın markalanması ilə məşğul olan markalayıcı 6
80 Mikserçi 6
81 Blokların doldurucusu 6
82 Stoporların yığıcısı 6
83 Mərkəzliklərin və altlıqların yığımı üçün sifon borucuqların və odadavamlı materialların iş yerinə çatdırılması ilə məşğul olan ərintilərin tökülməsində tərkiblərin hazırlayıcısı 6
84 Bilavasitə poladəritmə sexlərinin istehsalat aşırmalarında və yaxud təmizləyici bölmələrdə məşğul olan kobud yonma dəzgahlarının operatoru 6
85 Pəstahları fasiləsiz tökmə maşınının operatoru 6
86 Loqoskop operatoru 6
87 Sintetik posaları əridən 6
88 Reduksiyaedici (saflaşdırıcı) maddələri əridən 6
89 Ərintilərin tökülməsi üçün tərkibləri hazırlayan 6
90 Poladtökmə kanallarını hazırlayan 6
91 Konvertyor poladəridənin əlaltı işçisi 6
92 Marten sobasının poladəridəninin əlaltı işçisi 6
93 Elektrik sobasının poladəridəninin əlaltı işçisi 6
94 Dəmirin bilavasitə bərpası sobasının poladəridəninin əlaltı işçisi 6
95 Elektrik posa təkrar əritmə qurğusunun poladəridəninin əlaltı işçisi 6
96 Vakuum sobasının poladəridəninin əlaltı işçisi 6
97 Lyunkerit qurğusuna xidmət ilə məşğul olan doldurucu, odadavamlı materialları və termik qatışıqları hazırlayan 6
98 Elektrik əritmə sobalarına xidmət ilə məşğul olan pultçu 6
99 Marten sobasının taxmalarının üfürülməsi ilə məşğul olan fəhlələr 6
100 Polad tökən fəhlə 6
101 Metal çeşidləyici-təhvilverici 6
102 Vakuum sobasının poladəridəni 6
103 Elektrik posa təkrarəritmə qurğusunun poladəridəni 6
104 Dəmirin bilavasitə bərpası sobasının poladəridəni 6
105 Konvertyor poladəridəni 6
106 Marten sobasının poladəridəni 6
107 Elektrik sobasının poladəridəni 6
108 Çiləyici qurğuda polad qəliblərin soyudulması və yaxud polad qəliblərin əllə təmizlənməsi, eləcə də arabacıqların skrapdan və yapışmış metaldan təmizlənməsi ilə məşğul olan ərintilərin tökülməsi üçün tərkibləri hazırlayan 6
109 Şixtaçı 6
110 Posaçı 6
Dolomit-əhəngyandırma bölməsi
111 Xırdalayıcı 6
112 Skipli qaldırıcının maşinisti 6
113 Qreyfer kranına xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatı kranının maşinisti 6
114 Kürəçi 6
115 Çeşidləyici 6
116 Transportyorçu 6
Qırıntıların işlənməsi və hazırlanması
117 Partladıcı, partladıcı-usta 6
118 Metal qırıntısı və tullantılarının kəsilməsi ilə məşğul olan qazla kəsən fəhlə 6
119 Metal qırıntısı və tullantılarını vurub parçalayan çaxıcı 6
120 Metal qırıntısı və tullantılarını presləyən 6
121 Damcı yoxlama üsulu və stiloskop tətbiq edilməklə çeşidləmə stollarında və xüsusi konveyer qurğularında qırıntı və tullantıların seçilməsi, eləcə də qırıntı və tullantıların növlər və siniflər üzrə yığılması ilə məşğul olan metal qırıntısı və tullantılarını çeşidləyib yığan 6
Posanın işlənməsi
122 Posa atmalarının işlənməsində briqadir 6
123 Posa çalovlarına, kasalarına əhəng südü çilənməsi ilə məşğul olan çalovçu 6
124 Şpur qazmaçısı 6
125 Posa atılan yerlərdə işləyən buldozer maşinisti 6
126 Posa bölmələrində işləyən skreper maşinisti (skreperçi) 6
127 Posa bölmələrində körpülü elektromaqnit və maqnit-qreyfer kranlarına xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatında kran maşinisti 6
128 Metal tullantılarının yandırılmasında kürəçi 6
129 Metal qırıntısı və tullantılarını presləyən 6
130 Separatorun nəqledici lentinə seçilib çıxarılmış metalın verilməsi, yüksək təzyiqli elektromaqnit separatorlarda və ventilyatorlarında separasiya prosesinin aparılması ilə məşğul olan separatorçu 6
131 Damcı yoxlama üsulu və stiloskop tətbiq edilməklə çeşidləmə stollarında və xüsusi konveyer qurğularında qırıntı və tullantıların seçilməsi, eləcə də qırıntı və tullantıların növlər və siniflər üzrə yığılması ilə məşğul olan metal qırıntısı və tullantılarını çeşidləyib-yığan 6
132 Posaçı 6
133 Şixtaçı 6
134 Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli əmək şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
Yayma istehsalatı 6
135 Kuporos qurğusunda məşğul olan kristallaşdırma aparatçısı 6
136 Kuporos qurğusunda məşğul olan mərkəzi-fuqalaşdırıcının aparatçısı 6
137 Qazqoruyucu qurğuda və neytral qazqurğularında məşğul olan neytral qaz qurğusunun aparatçısı 6
138 Kuporos qurğusunda məşğul olan neytrallaşdırma aparatçısı 6
139 Elektrolit yağsızlaşdırma aparatçısı 6
140 Qaz təmizləmə aparatçısı 6
141 Təbəqəyayma istehsalatında təbəqələrin tamamlama işlərində məşğul olan həlletmə aparatçısı 6
142 Təbəqəyayma istehsalatında qazqoruyucu qurğuda məşğul olan neytral qaz qurğusunun aparatçısı 6
143 Metalın yavaşıdılmaqla soyudulma quyularının briqadiri 6
144 Bilavasitə təbəqəyayma və təkəryayma istehsalatları sexlərinin aşırımlarında məşğul olan metalın və hazır məhsulun ayrılması, növlərə bölünməsi, qəbulu, təhvili, paketləşdirilməsi və yığılıb bağlanması üzrə briqadir 6
145 Təkəryayma istehsalatında məşğul olan pəstah bölməsinin briqadir 6
146 Təkəryayma istehsalatında məşğul olan təkərlərə baxış və mexaniki emal briqadiri 6
147 İsti yayma dəzgahının yaymaçısı 6
148 Qəfəslərin yığılması və diyirlədilməsi üzrə yaymaçı 6
149 Soyuq yayma maşınının yaymaçısı 6
150 Termik sobaları yükləyən fəhlə 6
151 Metalı sınaqdan keçirən fəhlə 6
152 Yaymanın qızdırılması və tablandırılması prosesinin aparılması ilə məşğul olan tablayıcı 6
153 Qaytanlayıb-yerləşdirən 6
154 Yapışqan çəkilmə işlərində turşuya davamlaşdırıcı 6
155 İsti kəmərlərin damğalanmasında məşğul olan isti metala damğa vuran 6
156 Təbəqələrin tamamlama işləri sexində (sahələrində) məşğul olan vannaların korrektəçisi 6
157 Texnoloji sobaların ocaqçısı 6
158 Kəmər və şanaşəkilli yayma istehsalatında məşğul olan press və çəkicdə dəmirçi 6
159 Şanaşəkilli yayma istehsalatında məşğul olan dəmirçi-ştamplayıcı 6
160 Şanaşəkilli yayma istehsalatında məşğul olan əllə döyən dəmirçi 6
161 Təbəqələrin tamamlama işlərində məşğul olan elektrolitik üsulla qalayçı 6
162 Dəmir təbəqələrin qalaylanması və təbəqələrin tamamlama işlərində məşğul olan isti üsulla qalayçı 6
163 Yayma dəzgahının aparıcı motorunun maşinisti 6
164 Press maşinisti 6
165 Yayma dəzgahın reversiv par maşınının maşinisti 6
166 İsti metalın nəqledici maşinisti 6
167 Alovla təmizləmə maşınının maşinisti 6
168 Külçəqırma maşinisti 6
169 Poladşırnaq maşınının maşinisti 6
170 Təbəqəyayma istehsalında məşğul olan qazanxana maşinisti (ocaqçı) 6
171 Yerdən qoyulan maşina, hidroitələyiciyə, şarjir-maşina xidmət ilə məşğul olan yükləmə mexanizminin maşinisti 6
172 Kəmər istehsalatında məşğul olan çəkic, press və manipulyatorlarda maşinist 6
173 Rels birləşmələri istehsalında məşğul olan nasos qurğularının maşinisti 6
174 Qızdırıcı qurğuların yanında qısqaclı krana və kəmər istehsalatında dönən krana xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatı kranının maşinisti 6
175 Dönən kranın (hazır məmulatın verilməsində) və velokrana xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatı kranının maşinisti 6
176 Dəmir təbəqəsinin, taxtapuş dəmirin isti yayılması və təbəqələrin əlvan örtülməsində yuyucu-quruducu maşina xidmət ilə məşğul olan metal- yuyan-qurudan fəhlə 6
177 Metalyuyan-qurudan fəhlə 6
178 Dəmir təbəqənin, taxtapuş dəmirinin isti yayılmasında və təbəqələrin əlvan örtülməsində tamamlama işləri ilə məşğul olan təbəqə və boru paketlərinin yığıcısı 6
179 Metalqızdıran fəhlə 6
180 Şanaşəkilli yayma istehsalatında şpirlənmə sahəsində məşğul olan metalqızdıran fəhlə (qaynaqçı) 6
181 Şanaşəkilli yayma istehsalatında məşğul olan cilalayıcı dairələrin diyirlədicisi 6
182 Şanaşəkilli yayma istehsalatında yastılayıcı çəkiclərin nizamlanması ilə məşğul olan dəmirçi-presləyici avadanlığının sazlayıcısı 6
183 Tutqacların sazlanması ilə məşğul olan soyuq ştamplama avadanlığının sazlayıcısı 6
184 Təbəqələrin və rulonda olan lentlərin soyuq yayılması sexində məşğul olan təbəqələrin və boruların sürtkücüsü 6
185 Şanaşəkilli yayma istehsalatında metal tikilişlərinin qırılması ilə məşğul olan qırıcı 6
186 Fasiləsiz aşındırma, yağsızlaşdırma, qalaylama, sinkləmə, laklama və yandırma aqreqatlarının idarəetmə postunun operatoru 6
187 İdarəetmə postunun operatoru 6
188 Relslərin tamamlama işləri xəttinin operatoru 6
189 İsti yayma dəzgahının idarəetmə postunun operatoru 6
190 Soyuq yayma dəzgahının idarəetmə postunun operatoru 6
191 Çeşidli yayma və kəmər istehsalatında məşğul olan deşikaçan aqreqatın və pressin operatoru 6
192 Təbəqələrin qurğuşunlanması ilə məşğul olan qurğuşunlayıcı 6
193 Təbəqələrin sinklənməsində və lentlərin tamamlama işlərində məşğul olan isti üsulla sinkləyici 6
194 Dəmir təbəqələrin soyuq yayılmasında məşğul olan lent dolayıcısı 6
195 Təkrar qalay əridicisi 6
196 İsti yayma dəzgahı yaymaçısının əlaltı işçisi 6
197 Soyuq yayma dəzgahı yaymaçısının əlaltı işçisi 6
198 Metal oturducusu 6
199 Borudüzəltmə işlərində məşğul olan yayma və boruların düzəldicisi 6
200 Şanaşəkilli yayma istehsalatında şanaların düzəldilməsi ilə məşğul olan əllə düzəldici 6
201 Təbəqəyayma istehsalatında təbəqələrin tamamlama işlərində məşğul olan metal qırıntısı və tullantılarının presləyicisi 6
202 Təkər və kəmərlərin presləyicisi 6
203 Rels birləşmələri presləyicisi-deikaçanı 6
204 Kuporos qurğusunda məşğul olan xammal, yarımfabrikat və hazır məhsulun qəbuledicisi 6
205 Qalaylama, sinkləmə və təbəqələrin tamamlama işləri üçün məhlulların hazırlanmasında məşğul olan elektrolit və flüs hazırlayıcısı 6
206 Alt aralıqları bulaşdırmaqla (zibilləməklə) taxtapuş dəmirin yayılmasında məşğul olan fəhlələr 6
207 Nazik təbəqəli elektrotexnika (transformator və dinamo) poladının isti yayılmasında məşğul olan fəhlələr 6
208 Təbəqələrin və rulonda olan lentlərin soyuq yayma sexində termik emal və tamamlama işləri sahələrində yağlayıcı maşina xidmət edən fəhlələr 6
209 Paketləri qırıqlayan fəhlə 6
210 Yayma nişanlayıcısı 6
211 Yeraltı yağsoyuducu qurğuya xidmət ilə məşğul olan işlənmiş yağ regeneratorçusu 6
212 Qayçı və presslərdə metalkəsən fəhlə 6
213 Metalkəsən fəhlə 6
214 Təbəqəyayma istehsalatında təbəqələrin tamamlama işlərində məşğul olan separatorçu 6
215 Çeşidli dəmiryayma istehsalatında məşğul olan çilingər-nəzarətçi 6
216 Pek bişirilməsində məşğul olan pek bişiricisi 6
217 Metal növləyici-təhvilverici 6
218 Təbəqə və lentlərin talklayıcısı 6
219 Yayma və boru termisti 6
220 Rels birləşmələri istehsalında sobalarda termik emalla məşğul olan termist 6
221 Təkəryayma istehsalatının istehsal sahəsində təkərlərin təmiri ilə məşğul olan tornaçı 6
222 Təkəryayma istehsalatında təkərlərin mexaniki emal sahəsində məşğul olan tornaçı-karuselçi 6
223 Təkəryayma istehsalatında külçələrin kəsilməsində məşğul olan tornaçı 6
224 Kəmər istehsalatında külçəkəsən dəzgahlarda məşğul olan tornaçı 6
225 Aşındırıcı 6
226 Çeşidli yayma istehsalatında məşğul olan isti metal yığışdırıcısı 6
227 Bilavasitə yığıb bağlamaqla məşğul olan yerləşdirici-qablaşdırıcı 6
228 Yayma məhsulunun yerləşdirilməsi 6
229 Kəmər istehsalatının tabalma sobalarına yanacağın daxil olmasını tənzimləməklə məşğul olan forsunkaçı 6
230 Rels birləşmələri istehsalında təmizləyici maşında məşğul olan frezerçi 6
231 Qızdırıcı quyularda və qızdırıcı qurğularda məşğul olan pardaqlayıcı 6
232 Şanaşəkilli yayma istehsalatında şanaların pardaqlanması ilə məşğul olan pardaqlayıcı 6
233 Ştamplayıcı 6
234 Metalı sıra ilə üst-üstə yığan fəhlə 6
235 Təbəqə dəmirdən qalayın götürülməsi üzrə elektrolizçi 6
236 Təbəqəyayma istehsalatında təbəqələrin tamamlama işlərində elektrolitik saflaşdırma prosesinin aparılması ilə məşğul olan təbəqə dəmirdən qalayın götürülməsi üzrə elektrolizçi 6
237 Təkəryayma istehsalatında məşğul olan, emulsiya bişirən fəhlə 6
238 Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli əmək şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
Boru istehsalatı
239 Boru asfaltlayıcısı 6
240 Metalın və hazır məhsulun tamamlama, növləmə, qəbul, təhvil, paketləşdirmə və qablaşdırma işlərinin briqadiri 6
241 Qazma bölməsinin briqadiri 6
242 Döymə dəmir muftalar hazırlanan sahədə məşğul olan mufta qaynağı bölməsinin briqadiri 6
243 Boru elektrik qaynağı dəzgahlarının briqadiri, sazlayıcısı 6
244 Genəldici press sahəsinin briqadiri 6
245 Müqavimət üsulu ilə boruların qaynaq sahəsində məşğul olan hazırlıq bölməsinin briqadiri 6
246 Boruların soyuq halda çəkmə üsulu ilə alınmasında məşğul olan döymə bölməsinin briqadiri 6
247 Borutökmə istehsalatında məşğul olan mərkəzdənqaçma maşın bölməsinin briqadiri 6
248 Boruların soyuq halda çəkmə üsulu ilə alınmasında məşğul olan boruçəkmə bölməsinin briqadiri 6
249 Borutökmə istehsalatının torpaq hazırlığı bölməsində məşğul olan qəlibalma qarışığı hazırlanan sahənin briqadiri 6
250 Aşındırma bölməsində boruların soyuq halda çəkmə üsulu ilə alınmasında məşğul olan hazırlıq bölməsinin briqadiri 6
251 Borutökmə istehsalatında məşğul olan vaqrançı 6
252 Kalibrləmə dəzgahının yaymaçısı 6
253 Boruların isti yayma dəzgahının yaymaçısı 6
254 Boruların soba qaynağı dəzgahının yaymaçısı 6
255 Boruların soyuq yayma dəzgahının yaymaçısı 6
256 Boru formalama dəzgahının yaymaçısı 6
257 Boruların mərkəzdənqaçma tökmə sahəsində metalın tökülməsi ilə məşğul olan elektro və avtoarabacığın sürücüsü 6
258 Çəkmə üsulu ilə boru hazırlayan fəhlə 6
259 Borutökmə istehsalatında məşğul olan doldurucu-borutökücü 6
260 Boruların kəsilməsi ilə məşğul olan qazla kəsən fəhlə 6
261 Boru istehsalatında qızdırıcı qurğulara xidmət ilə məşğul olan qazçı 6
262 Misləyici qurğuda məşğul olan qalvancı 6
263 Qazma boruların tamamlama işlərində məşğul olan qratgötürən 6
264 Flüsəridici bölmədə məşğul olan xırdalayıcı 6
265 Boruların mərkəzdənqaçma tökmə sahəsində məşğul olan tökücü maşının növçüsü 6
266 Borutökmə istehsalatının boru tamamlama işləri bölməsində məşğul olan boru və balon qaynaqçısı 6
267 Borutökmə istehsalatında məşğul olan vaqranka və sobalara şixtə dolduran fəhlə 6
268 Doldurucu-borutökücü 6
269 Borutökmə istehsalatında məşğul olan metaltökən fəhlə 6
270 Borutökmə istehsalatında məşğul olan torpaq işçisi 6
271 İsti metalla işlərdə məşğul olan kantçı-yerləşdirici 6
272 Elektrik qaynaqlı və lehimli boruların istehsalında məşğul olan pressdə boru kalibrçisi 6
273 Borutökmə istehsalatında boruların qırılması ilə məşğul olan metal qırıntısı və tullantılarının işlənməsi üzrə çaxıcı 6
274 Misləyici qurğuda məşğul olan vannaların korrektəçisi 6
275 Boruların soba qaynağı sahəsində qaynaq sobalarına xidmət ilə məşğul olan texnoloji sobaların ocaqçısı 6
276 Borutökmə istehsalatının torpaq hazırlığı bölməsində kürəli dəyirmanlarda məşğul olan boyaqəzən 6
277 Döymə dəmir muftaların hazırlanmasında məşğul olan çəkic və presslərdə dəmirçi 6
278 Elektrik qaynaqçısı və lehimli boruların istehsalatında boruların sonluqlarının vurulması ilə məşğul olan çəkic və presslərdə dəmirçi 6
279 Boruların rənglənməsində məşğul olan rəngsaz 6
280 Borulara trafaretin çəkilməsi ilə məşğul olan markalayıcı 6
281 Yükləyici maşınlara, oturducu maşınlara, şarjir-maşınlara, külçələri (pəstahları) vurub çıxaran maşina xidmət ilə məşğul olan, yükləyici mexanizmlərin maşinisti 6
282 Döymə dəmir muftaların hazırlanmasında məşğul olan çəkiclərdə, presslərdə və manipulyatorlarda maşinist 6
283 Flüs qatı altında boruların qaynağı ilə məşğul olan qəlibləmə maşınının maşinisti 6
284 Borutökmə istehsalatında tökücü maşina (velokrana), şişel krana (qəlib içliyi bölməsində), körpülü və dönən kranlara, karuselə xidmət ilə məşğul olan metallurgiya istehsalatında kran maşinisti 6
285 Qızdırıcı sobalarda boru və külçələrin texnoloji qızdırılma prosesi ilə məşğul olan yükləyici mexanizmlərin maşinisti 6
286 Boruların soyuq halda çəkmə istehsalında məşğul olan təbəqə və boru paketlərinin yığıcısı 6
287 Metal qızdırıcısı 6
288 Boruların soyuq tamamlama işləri sahəsində dəzgahların nizamlanması ilə məşğul olan avtomat xətlərin və aqreqat dəzgahlarının sazlayıcısı.. 6
289 Elektrik qaynaqlı və lehimli borular sahəsində elektrod məftilinin dolanması ilə məşğul olan məftil və trosların dolayıcısı 6
290 Sianlı məhlulun neytrallaşdırıcısı 6
291 İsti aşırmalarda və yaxud təmizləyici bölmələrdə məşğul olan kobud yonma dəzgahlarının operatoru 6
292 Borutökmə istehsalatında məşğul olan qırıcı 6
293 Flüsəritmə bölməsində məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə 6
294 İdarəetmə postunun operatoru 6
295 Boruların isti yayma dəzgahının idarəetmə postunun operatoru… 6
296 İsti üsulla sinkləyici-xromlayıcı 6
297 Diffuziya üsulu ilə sinkləyici-xromlayıcı 6
298 Boru lehimləyicisi 6
299 İsti yayma dəzgahlarına xidmət ilə əlaqədar işlərin yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan yayma alətinin hazırlayıcısı 6
300 Boruların isti yayma dəzgahı yaymaçısının əlaltı işçisi 6
301 Boruların soyuq yaymaçısının əlaltı işçisi 6
302 Boruların texnoloji tökmə prosesində məşğul olan doldurucu-borutökücü 6
303 Metal oturducusu 6
304 Yayma məhsulları və boruların düzəldicisi 6
305 Pressdə (qayçılarda) borular üçün pəstahların texnoloji kəsmə (qırma) prosesinin aparılması ilə məşğul olan boru və pəstahkəsən fəhlə 6
306 İsti boru presləyicisi 6
307 Boru və balonların sınaqdan keçirilməsində presləyici 6
308 Elektrik qaynaqlı və lehimli boruların istehsalatında flüsəritmə bölməsində məşğul olan elektrik əritmə sobalarının pultçusu 6
309 Boru istehsalatında elektrolitin hazırlanmasında məşğul olan fəhlələr 6
310 Sumbat ilə boruların təmiri ilə məşğul olan fəhlələr 6
311 Bilavasitə boruların mərkəzdənqaçma tökmə sahəsində qumun yuyulması ilə məşğul olan fəhlələr 6
312 Boruların mərkəzdənqaçma tökmə sahəsində bilavasitə ferroərintilərin közərdilməsində məşğul olan fəhlələr 6
313 Arqon qövslü və atom-hidrogenli qaynaq üsulu ilə boru qaynağı sahəsində məşğul olan qayçı və presslərdə metalkəsən fəhlə 6
314 Soyuq boru və balonları kəsən fəhlə 6
315 İsti metalı kəsən fəhlə 6
316 Boruların soba qaynağı edilməsinin qaynaqçısı 6
317 Yivli boru və muftaların, yonucu başlıqların təmiri və sazlanması ilə məşğul olan təmirçi-çilingər 6
318 Mexaniki yığma işlərinin çilingəri 6
319 Boru, mufta, halqa, nippellərin gətirilməsi və seçilməsi, pəstah və ştripst anbarında boruların ölçülməsi ilə məşğul olan metal seçicisi-təhvil vericisi 6
320 Borutökmə istehsalında məşğul olan maşında qəlibləmənin içlik düzəldən fəhləsi və əllə qəlibləmənin içlik düzəldən fəhləsi 6
321 Kənarları yonan aqreqata və kənarları əyən dəzgaha xidmət ilə məşğul olan yonucu 6
322 Borutökmə istehsalatının bilavasitə tökmə bölməsində quruducu sobalara xidmət ilə məşğul olan içlik, qəlib, torpaq və qum quruducusu 6
323 Flüsəridici bölmədə məşğul sürtkü və flüs komponentlərinin quruducusu 6
324 Boruların soyuq halda çəkilməsində aşındırma bölməsində quruducu sobalarda boruların qurudulması ilə məşğul olan quruducu 6
325 Flüsəridici bölmədə məşğul olan quruducu 6
326 Yayma və boru termisti 6
327 Boruların emalı ilə məşğul olan tornaçı 6
328 Aşındırıcı 6
329 Mərkəzdənqaçma maşınlarında və yarımfasiləsiz qurğularda çuqun və polad boruların texnoloji tökmə prosesinin aparılması ilə məşğul olan doldurucu-borutökücü 6
330 Borutökücü-qəlibçi 6
331 Soyuducu qəfəslərdə (soyuducunun) məşğul olan isti metal yığıcısı 6
332 Boruların yerləşdirilməsi ilə məşğul olan yerləşdirici-qablaşdırıcı 6
333 Flüsəritmə bölməsində məşğul olan flüsbişirən 6
334 Boruların soba qaynağında məşğul olan forsunkaçı 6
335 Döymə muftalarının hazırlanması ilə məşğul olan frezerçi 6
336 Qaynaq tikişinin qatının emalı ilə məşğul olan frezerçi 6
337 Aşağıdakı işlərdə boruların texnoloji təmizləmə prosesinin aparılması ilə məşğul olan təmizləyici 6
338 Qırmanişan və qırmaşırnaq qurğularda məşğul olan metal, tökmə, məhsul və hissələrin təmizləyicisi 6
339 Borutökmə istehsalatının əridici bölməsində məşğul olan şixtaçı 6
340 Boruların soba qaynağı istehsalatında məşğul olan posaçı 6
341 Vərdənələrin, kaliblərin və sağanaqların pardaqlanmasında məşğul olan pardaqlayıcı 6
342 Pardaqlayıcı 6
343 Boru istehsalatında boruların ştamplanması ilə məşğul olan ştamplayıcı 6
344 Təbəqə və lentlərin elektrik qaynaqçısı 6
345 Borunun sonluğuna muftanın elektrik qaynağı maşınında qaynaq etmə texnoloji prosesinin aparılması ilə məşğul olan elektrik qaz qaynaqçısı 6
346 Qaynaqla məşğul olan dəzgahda boruların elektrik qaynaqçısı.. 6
347 Boruların elektrik üsulla cilalanması ilə məşğul olan elektrik üsulla cilalayıcı 6
348 Boruyayma vərdənələrinin elektriklə səthinin əridilməsi ilə məşğul olan əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı 6
349 Boruların təmiri ilə məşğul olan əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı 6
350 Mərkəzdənqaçma borutökmə sahəsində məşğul olan elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru 6
351 Borutökmə istehsalatının torpaq hazırlığı bölməsində məşğul olan emulsiya bişiricisi 6
352 Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
Balon istehsalı
353 Pəstah bölməsi anbarında məşğul olan istehsalat prosesində xammalın, yarımfabrikatların və hazır məhsulun yerləşməsi üzrə briqadir 6
354 Boru hazırlığı bölməsində balonların tamamlama işlərində və təhvilində məşğul olan metalın və hazır məhsulun tamamlama işlərində, növlərə ayrılmasında, qəbulunda, təhvilində, paketləşdirilməsində və qablaşdırılmasında briqadir 6
355 Hamarlama maşınının yaymaçısı 6
356 Boru və balonların tökücüsü 6
357 Çəkic və presslərdə dəmirçi 6
358 İsti ştamplamada məşğul olan ştamplayıcı-dəmirçi 6
359 İsti üsulla qalayçı 6
360 Balonların rənglənməsində məşğul olan rəngsaz 6
361 Çəkiclərin, hamarlama maşınlarının və presslərin sazlanması ilə məşğul olan dəmirçi-press avadanlığının sazlayıcısı 6
362 Balonların tamamlama işlərində məşğul olan boru və balonların sınaqdan keçirilməsində presləyici 6
363 Boruları və pəstahları kəsən fəhlə 6
364 Balon yığıcısı 6
365 Balonların döyülməsi üçün ştampların kalibrləşdirilməsində məşğul olan instrumentçi-çilingər 6
366 Balonların tamamlama işlərində quruducu sobalara xidmət ilə məşğul olan quruducu 6
367 Yayma və boru termisti 6
368 Boruların, filtinqlərin və balonlar üçün armaturların yonulmasında, kəsilməsində, həmçinin xüsusi balonların emalında məşğul olan tornaçı 6
369 Aşındırıcı 6
370 Pəstahların və balonların nəql edilməsi ilə məşğul olan nəqledən 6
371 Pəstahlarda metalın səthinin qüsurlarının götürülməsi ilə məşğul olan pardaqlayıcı 6
372 Balonların qaynağında (yüksək təzyiqə davamlı) məşğul olan avtomat və yarımavtomat maşınlarda elektrik qaynaqçısı 6
373 Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
Koks-kimya istehsalı
374 Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan xam benzol alınma aparatçısı 6
375 Kreolin və lizol istehsalı aparatçısı 6
376 Fenol-krezol məhsullarının istehsalında məşğul olan yağların fenolsuzlaşdırılma və piritinləşdirmə aparatçısı 6
377 Beta-pikalin və saf piritin istehsalı prosesinin aparılması ilə məşğul olan destilə aparatçısı 6
378 Piritin məhsulları istehsalında məşğul olan indol istehsalı aparatçısı 6
379 Kumaron qatranın alınmasında aparatçı 6
380 Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan sianlaşdırma aparatçısı 6
381 Piritin məhsulları istehsalında məşğul olan, piritin əsasları istehsalının aparatçısı 6
382 Koks qazının hidrogen sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan hidrogen sulfidin yandırılması aparatçısı 6
383 Kömür hazırlığı sexində məşğul olan qatılaşdırıcıda aparatçı 6
384 Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan kondensasiya aparatçısı 6
385 Kristal naftalin istehsalında məşğul olan sublimasiya aparatçısı… 6
386 Piritin məhsulları istehsalında məşğul olan qələviləşdirmə aparatçısı 6
387 Piritin məhsulları istehsalında məşğul olan buxarlaşdırıcıda aparatçı 6
388 Piritin məhsulları istehsalında əhəngin yandırılması ilə məşğul olan yandırma aparatçısı 6
389 Fenol-krezol məhsulları istehsalında məşğul olan karbonlaşdırma aparatçısı 6
390 Xam benzolun saflaşdırılması sexində, qatrançəkmə sexində, kristal naftalin, kumaron qatranı və fenol-krezol məhsulları istehsalatlarında məşğul olan yuma aparatçısı 6
391 Qatrançəkmə sexində məşğul olan kristallaşdırma aparatçısı 6
392 Qatrançəkmə sexində və kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan mərkəzifuqalaşdırma aparatçısı 6
393 Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan süzgəcləmə aparatçısı 6
394 Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexlərində kükürdün əridilməsində məşğul olan əritmə aparatçısı 6
395 Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan absorbsiya aparatçısı 6
396 Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan kontaktda olan sulfat turşusu istehsalının aparatçısı 6
397 Distillə aparatçısı 6
398 Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə çirkab suların bioloji təmizlənməsi ilə və fenolsuzlaşdırma qurğularına xidmət ilə məşğul olan çirkab suların təmizlənməsi aparatçısı 6
399 Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan əhəng- söndürmə aparatçısı 6
400 Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində və koks qazı hasilatı və istifadəsi sexində məşğul olan qaztəmizləmə aparatçısı.. 6
401 Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan kimyəvi məhsulları hazırlayan aparatçı 6
402 Koks qazının hidrogen-sulfiddən təmizlənməsi sexində məşğul olan neytrallaşdırma aparatçısı 6
403 Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan piritin əsasları istehsalının aparatçısı 6
404 Qatrançəkmə sexlərində pek ilə işlərdə boru şəkilli sobaya xidmətlə məşğul olan distillə aparatçısı 6
405 Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan ammonium sulfatın alınması aparatçısı 6
406 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan, pekin yüklənməsi üzrə aparatçı və yüksək temperaturlu pekin alınması üzrə aparatçı 6
407 Xam benzolun saflaşdırılması sexində məşğul olan az tonajlı məhsul istehsalı aparatçısı 6
408 Fenol-krezol məhsulları istehsalında məşğul olan karbonlaşdırma aparatçısı, daş kömür lakını hazırlayan aparatçı 6
409 Barilyetçi 6
410 Daş kömür və pek koksu istehsalında koksun mexaniki yüklənməsində məşğul olan bunkerçi 6
411 Kömür hazırlığı sexində məşğul olan hava-kanat yolunun vaqonetçisi 6
412 Kömür hazırlığı sexində məşğul olan yükləyici sürücü. 6
413 Kömür hazırlığı sexində məşğul olan donaçma qurğusunun maşinisti 6
414 Koks sobalarının qazçısı 6
415 Koks qazının hasilatı və istifadəsi sexində məşğul olan qazgeneratorçu 6
416 Qatrançəkmə sexində anbarda naftalinin və antrasenin yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan yükvuran fəhlə 6
417 Pekin qalama şəkilində yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan yükvuran fəhlə 6
418 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan qapıçı 6
419 Kömür hazırlığı sexlərində kömür və şixtənin dozalanması ilə məşğul olan dozalayıcı 6
420 Kömür hazırlığı sexində kömürün əllə və mexaniki xırdalanması ilə məşğul olan xırdalayıcı 6
421 Naftalinin xırdalanması ilə məşğul olan xırdalayıcı 6
422 Termoantrasit istehsalatında məşğul olan termoantrasit sobalarının yükləyici-boşaldıcısı 6
423 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan qapıçı 6
424 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan koks tökücüsü.. 6
425 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan kabinaçı-kanatçı və metallurgiya istehsalatı tullantılarının yığışdırıcısı 6
426 Kömür hazırlığı sexində məşğul olan quruducu qurğunun maşinisti 6
427 Dəmir yollarından koksların yığışdırılması ilə məşğul olan qapıçı və fəhlələr 6
428 Kömür hazırlığı sexində məşğul olan lent yığışdırıcısı 6
429 Koks qazının hasilatı və istifadəsi sexində qaz xəttini gözdən keçirməklə məşğul olan xətti gəzən fəhlə 6
430 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan lyukçu 6
431 Durulducu şlam hovuzunun təmizlənməsində qreyfer kranına xidmət ilə məşğul olan, metallurgiya istehsalatı kranının maşinisti 6
432 Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan qaz üfürücü maşınların maşinisti 6
433 Kömür hazırlığı sexində vaqonların çəkilməsi ilə məşğul olan skreper maşinisti (skreperçi) və bucurqadçı 6
434 Kömür hazırlığı sexinin kömür anbarında məşğul olan buldozer maşinisti 6
435 Nasos qurğularının maşinisti 6
436 Piritin məhsulları istehsalında məşğul olan soyuducu qurğuların maşinisti 6
437 Kompressor qurğularının maşinisti 6
438 Kömür hazırlığı sexində məşğul olan vaqonçeviricinin maşinisti 6
439 Pek ilə işlərdə məşğul olan kran maşinisti (krançı), buldozer maşinisti, yükləyici avtomobilin maşinisti 6
440 Kumaron qatranı istehsalında məşğul olan barabanlı soyuducunun maşinisti 6
441 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan qapıçıxardıcı maşının maşinisti və koks maşınlarının maşinisti 6
442 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan koks məhsullarının maşinisti 6
443 Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan sulfat anbarı kranının maşinisti 6
444 Termoantrasit istehsalında hazır termoantrasitin sobalardan çıxarılması prosesinin aparılması ilə məşğul olan termoantrasit sobalarını yükləyib-boşaldan 6
445 Kömür hazırlığı sexlərində məşğul olan körpülü yükləyicinin maşinisti 6
446 Koksun quru söndürmə qurğusunun maşinisti 6
447 Qatrançəkmə sexində məşğul olan naftalin presləyicisi 6
448 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan söndürücü vaqonun elektrovozunun maşinisti 6
449 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan koksyükləyici maşının maşinisti 6
450 Kömüryuma sexində məşğul olan yuyucu maşınların maşinisti 6
451 Bilavasitə kömür hazırlığı sexinin istehsalat sahəsində məşğul olan idarəetmə pultunun operatoru 6
452 Koks qazı hasilatı və istifadəsi sexində məşğul olan qazholder stansiyasının operatoru 6
453 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan koks çeşidləyicinin operatoru 6
454 Kömür hazırlığı sexlərində məşğul olan qidalandırıcının maşinisti, transportyorçu, silos və kömür qalasına xidmət üzrə maşinist, qəlbirləyici, xırdalayıcı, ventilyasiya və aspirasiya qurğularının maşinisti 6
455 Kristal naftalin istehsalında məşğul olan əritmə aparatçısı 6
456 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan məhlulların və kütlələrin hazırlayıcısı 6
457 Durulducu şlam hovuzlarının təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr 6
458 Vaqonçeviricilərin və kömür yükləyicilərin yollarının təmizlənməsi, həmçinin kömür hazırlığı sexində kömürün yığışdırılması ilə məşğul olan fəhlələr 6
459 Kimyəvi məhsulların tökücüsü 6
460 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan rampaçı 6
461 Kömür hazırlığı sexində məşğul olan separatorçu 6
462 Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə məşğul olan skrubberçi-nasosçu 6
463 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan qatrançəkən. 6
464 Koks çeşidləyicisi 6
465 Daş kömür və pek koksu istehsalında məşğul olan tunelçi 6
466 Skipli qaldırıcının tunelçisi-motoristi 6
467 Koks çeşidlənməsində məşğul olan lentyığışdıran 6
468 Naftalin qablaşdırıcısı 6
469 Kömür hazırlığı sexində məşğul olan süzgəcləyici (süzgəcçi) 6
470 Qatrançəkmə sexində məşğul olan antrasen süzgəcləyicisi 6
471 Kömür hazırlığı sexində məşğul olan flotasiyaçı 6
472 Kömür hazırlığı sexində məşğul olan mərkəzifuqaçı 6
473 Kimyəvi kokslaşdırma məhsulları tutulan sexdə aparatların təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici 6
474 Kömür hazırlığı sexində bunkerlərin yapışmış kömür qalıqlarından, konsentrat və sənaye məhsullarından təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici 6
475 Pek sobalarının aparatlarının təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici 6
476 Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
Ferroərinti istehsalı
477 Boksitin və ya digər xammalın avtoklavda qələviləşdirilməsi prosesinin aparılması ilə məşğul olan aparatçı-hidrometallurqçu 6
478 Vakuumtermik sobanın aparatçısı 6
479 Elektrolitik xrom istehsalında məşğul olan xromun tabalma aparatçısı 6
480 Elektrolitik xrom istehsalında məşğul olan elektrolizə aparatçısı 6
481 Elektrolitik xrom istehsalında məşğul olan çökdürmə aparatçısı. 6
482 İstehsal prosesində xammalın, yarımfabrikatların və hazır məhsulun yerləşdirilməsi üzrə briqadir 6
483 Ferroərintilərin tökülməsi və ayrılmasında məşğul olan metalın və hazır məhsulun tamamlama işlərində, növlərə ayrılmasında, qəbulunda, təhvilində, paketləşdirilməsində və qablaşdırılmasında briqadir 6
484 Posa çuxuruna və ya posa atılan yerə posanın tökülməsindən və yaxud boşaldılmasından sonra posa çalovlarının təmizlənməsi ilə məşğul olan posa atılan yerlərdə boşaldıcı 6
485 Sobalardan əhəngin boşaldıcısı 6
486 Örtüklərin artırılması ilə məşğul olan qaz qaynaqçısı 6
487 Əhəngyandırma sexində məşğul olan qaz generatorçusu 6
488 Əhəngyandırma sexində məşğul olan qazxilasedicisi 6
489 Ferroərinti sobalarının ocaqçısı 6
490 Şixtanın dozalanması ilə məşğul olan dozalayıcı 6
491 Elektrod kütləsinin tətbiqində və istehsalatında antrasitin xırdalanması ilə məşğul olan xırdalayıcı 6
492 Şixtanın və ferroərintilərin xırdalanması ilə məşğul olan xırdalayıcı 6
493 Əhəngyandırma sexində sobanın yüklənməsi ilə məşğul olan xammalın, yanacağın və divar məmulatlarının yükləyicisi-boşaldıcısı 6
494 Elektrod kütlənin tətbiqində və istehsalında məşğul olan közərdici 6
495 Elektroliz istehsalatında məşğul olan katodçu 6
496 Turşuya qarşı davamlaşdıran-qummiləşdirən fəhlə 6
497 Əhəngyandırma sexində məşğul olan texnoloji sobaların ocaqçısı 6
498 İsti halda ferroərintilərin markalanması ilə məşğul olan markalayıcı 6
499 Soyutma bölmələrdə işlərdə məşğul olan markalayıcı 6
500 Skipli qaldırıcının maşinisti 6
501 Tökücü maşının maşinisti 6
502 Yüksək vakuum nasoslarına xidmət ilə məşğul olan eksqauster maşinisti 6
503 Elektrod kütləsinin istehsalında və tətbiqində antrasitin xırdalanması ilə məşğul olan dəyirman maşinisti 6
504 Qazla yandırmada məşğul olan əhəngyandıran kürəçi 6
505 Kürəçi 6
506 Tozqaztutan qurğulara xidmət üzrə operator 6
507 Elektrolitik xrom istehsalında vannaların təmirində məşğul olan viniplast üzrə yapışdırıcı 6
508 Qurğuşun üzrə lehimçi (qurğuşun lehimçisi 6
509 Elektrod kütləsinin istehsalında və tətbiqində məşğul olan pek əridicisi 6
510 Metalların termiki istehsalatında alüminium əridilməsində ferroərinti istehsalı ilə məşğul olan əridici 6
511 Vanadium 5-oksidin əridilməsi prosesinin aparılması ilə məşğul olan əridici 6
512 Ferroərintilərin əridicisi 6
513 Ferroərinti sobalarına xidmət ilə məşğul olan elektrik əritmə sobasının pultçusu 6
514 Molibden tərkibli tozun yığışdırılması ilə məşğul olan fəhlələr… 6
515 Açıq qövslü sobalarda silisiumlu ərintilərin əridilməsində bilavasitə məşğul olan fəhlələr 6
516 Daima və bilavasitə ferrovanadium istehsalında məşğul olan fəhlələr 6
517 Daima və bilavasitə alümintermik üsulla və xrom tərkibli ərintilərin alınması ilə məşğul olan fəhlələr 6
518 Ferroərintiləri parçalayan 6
519 Elektrod kütləsi ilə iş zamanı ferroərinti istehsalında məşğul olan qarışdırıcı 6
520 Quruducu 6
521 Əhəngyandırma sexində məşğul olan nəqledən fəhlə 6
522 Ferroərintilərin bağlanmasında məşğul olan yerləşdirici qablaşdırıcı 6
523 Elektrod kütləsinin istehsalında və tətbiqində məşğul olan elektrod kütləsinin qəlibçisi 6
524 Ferroərintilərin təmizləyicisi 6
525 Şixtanın hazırlanmasında məşğul olan şixtaçı 6
526 Su məhlullarının elektrolizçisi 6
527 Elektrod kütləsinin istehsalında və tətbiqində məşğul olan elektrodçu 6
528 Civə ventillərinin sökülüb quraşdırılması ilə məşğul olan nəzarət-ölçü cihazları üzrə çilingər 6
529 Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən ferroərinti istehsalının iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
530 Açıq qövslü sobalarda silisiumlu ərintilərin əridilməsində daima və bilavasitə məşğul olan növbələrdə işləyən rəhbərlər və mütəxəssislər 6
531 Ferrovanadium istehsalında daima və bilavasitə məşğul olan növbələrdə işləyən rəhbərlər və mütəxəssislər 6
532 Alümintermik üsulla metal xromun və xrom tərkibli ərintilərin alınmasında daima və bilavasitə məşğul olan növbələrdə işləyən rəhbərlər və mütəxəssislər 6
Odadavamlı materialların istehsalı
533 Qarışdırıcı, xırdalayıcı dəyirmanı işlədən fəhlə 6
534 Odadavamlı qırıntıları seçib-çeşidləyən 6
535 Odadavamlı materialların sobalardan boşaldıcısı 6
536 Əhəngsöndürən fəhlə 6
537 Xırdalayıcı 6
538 Transportyor lentinə və vaqonetlərə xammalın yüklənməsi ilə məşğul olan xammalın və yarımfabrikatların yükləyicisi 6
539 Xammalın və yarımfabrikatların yükləyicisi 6
540 Sobaların və vaqranların xammal və yanacaqla yüklənməsi ilə məşğul olan xammal və yarımfabrikatları yükləyən fəhlə 6
541 Soba keçidlərinin sökülməsi və tikilməsi və soba kameralarının suvaqlanması ilə məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə 6
542 Şlam korrektəedən 6
543 Fiziki-mexaniki təcrübələr üzrə laborant 6
544 Bucurqadçı 6
545 Pnevmonəqliyyatın maşinisti 6
546 Xırdalayıcı-üyüdücü, əhəng və yandırma bölmələrində məşğul olan skipli qaldırıcının maşinisti 6
547 Tüstüsoranlara və elektrik mühərriklərinin ventilyatorlarına xidmət ilə məşğul olan ventilyasiya və aspirasiya qurğularının maşinisti 6
548 Xammal və yanacaq anbarında məşğul olan skreper maşinisti (skreperçi) 6
549 Dəyirman maşinisti 6
550 Qarışdırıcıların maşinisti 6
551 Soyuducu barabanlara xidmət ilə məşğul olan soyuducu maşinisti 6
552 Elektrolafet maşinisti 6
553 İçliklərin metallaşdırılması prosesinin aparılması ilə məşğul olan metallaşdırıcı 6
554 Mexaniki belin motoristi 6
555 Manjet taxan fəhlə 6
556 Sobalarda kürəçi 6
557 Cərəyankeçirici kütlə ilə karborund içliklərin sürtülməsi ilə məşğul olan qarışdırıcılarda kütlə tərtibçisi 6
558 Odadavamlı məmulatları sahmana salan fəhlə 6
559 Press altı çuxurların təmizlənməsi ilə məşğul olan köməkçi fəhlə.. 6
560 Odadavamlı məmulatların presləyicisi 6
561 Mexaniki ələklərdə tozların ələyicisi 6
562 Penokütlənin tökücüsü-hamarlayıcısı 6
563 Briket və pəstahları kəsən fəhlə 6
564 Sobalara və tunel vaqonlarına yük dolduran fəhlə 6
565 Fırlanan sobaların yağlanmasında, eləcə də xırdalayıcı, üyüdücü və soba bölmələrində məşğul olan yağlayıcı 6
566 Yükboşaltma və çeşidləmə ilə məşğul olan yarımfabrikatların və məmulatların çeşidləyicisi 6
567 Qarışdırıcılarda kütlə tərtibçisi 6
568 Pəstahların, kütlənin və hazır məmulatların çıxarıcı-düzücüsü 6
569 Quruducu 6
570 Xammalın, əhəngin, pirit qalıqlarının, tozların, kütlənin yarımfabrikatların, gil parçalarının, odadavamlı məmulatların, yanacaq və posanın çərçivə və lövhələrin nəql edilməsi ilə məşğul olan fəhlə 6
571 Xırdalanmış və üyüdülmüş odadavamlı materialların, əhəngin, kömürün və koksun emalı zamanı nəqliyyat vasitələrinə xidmət ilə məşğul olan transportyorçu 6
572 Bacanın, bacanın sobadan tüstü borusuna qədər olan hissəsinin və odluqların təmizləyicisi 6
573 Şixtaçı-dozalayıcı 6
574 Karborund detalların və məmulatların dəzgahda və əllə pardaqlanması ilə məşğul olan odadavamlı məmulatları pardaqlayan və kəsən fəhlə 6
575 Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
Dəmir tozu istehsalı
Serebryanka, kalibrləmə və termik sexlər
576 Qaz reduksiyası bölməsinə xidmət ilə məşğul olan reduksiya aparatçısı 6
577 Mexaniki ələklərdə tozların ələyicisi 6
578 Mufel sobasına xidmət ilə məşğul olan fəhlələr 6
579 Təsirsiz mühitdə üyüdülmə yolu ilə pudranın hazırlanması prosesinin aparılması ilə məşğul olan metal tozu istehsalında aparatçı 6
580 Əsas istehsalat işçilərinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
581 Metalın kalibrlənməsi, ondan məftil çəkilməsi və pardaqlanması bölməsinin briqadiri 6
582 Çəkmə prosesi ilə məşğul olan fəhlə 6
583 Məftilçəkən 6
584 Termik sobaların yükləyici fəhləsi 6
585 Metalı sınaqdan keçirən fəhlə 6
586 Metalyaymanın qızdırılması və tablanması prosesinin aparılması ilə məşğul olan közərdici 6
587 Ştanqların isti halda itiləşdirilməsi ilə məşğul olan rotasiya maşınlarında ştamplayıcı-dəmirçi 6
588 Aşındırılmış metalın qurudulması ilə məşğul olan metalı yuyub-qurudan 6
589 Pardaqlayıcı dəzgahların sazlayıcısı 6
590 Cilalayıcı 6
591 Soyuq metalın düzəldilməsində məşğul olan yayma və boru düzəldicisi 6
592 Soyuq metalı kəsən fəhlə 6
593 Yayma və boru termisti 6
594 Soyuq vəziyyətdə ştanqların itiləşdirilməsi ilə məşğul olan yarımavtomatçı-tornaçı 6
595 Aşındırıcı 6
596 Pardaqlayıcı 6
597 Əsas istehsalat fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
Soyuq yayma və dəqiq ərintilərin çəkmə prosesi
598 Metalın və hazır məhsulun tamamlama işlərində, çeşidlənməsində, qəbulunda və qablaşdırılmasında briqadir 6
599 Soyuq yayma dəzgahında yaymaçı 6
600 Məftilçəkən 6
601 Soyuq yayma dəzgahının idarəetmə postunun operatoru 6
602 Qalpaqlı, şaxtalı və dartma sobalarında məşğul olan dəqiq poladın və ərintilərin tablaşdırıcısı 6
603 Odlu və elektriklə işləyən sobalarda metalın termik emalı ilə məşğul olan közərdici 6
604 Lent dolayıcısı 6
605 Soyuq yayma maşınında yaymaçının əlaltı işçisi 6
606 Həddən artıq bərk metallardan və almazdan olan çəkmə gözlüklərinin cilalayıcısı 6
607 Diskli qayçılarda kəsmə ilə məşğul olan soyuq metalı kəsən fəhlə. 6
608 Almazdan olan çəkmə gözlüklərinin burğu ilə deşilməsində məşğul olan ultrasəs qurğularının operatoru 6
609 Təbəqə və lentlərin talklayıcısı 6
610 Almazların və həddən artıq bərk materialların pardaqlayıcısı 6
611 Təbəqə və lentlərin elektrik qaynaqçısı 6
612 Elektrik üsulla cilalayıcı 6
613 Əsas istehsalat işçilərinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
Dəmirçi-press istehsalatı
614 Metalın gecikdirilərək soyudulması quyularının briqadiri 6
615 Pəstah bölməsinin briqadiri 6
616 Kantçı-yerləşdirici 6
617 İsti metala damğavuran 6
618 Ştamplayıcı-dəmirçi 6
619 Çəkic və presslərdə dəmirçi 6
620 Çəkic, press və manipulyatorlarda maşinist 6
621 Metal qızdırıcısı (qaynaqçısı) 6
622 İşin isti sahələrində ştampların sazlanması ilə məşğul olan dəmirçi-press avadanlığının sazlayıcısı 6
623 Dəmirçi aşırımlarında məşğul olan kobud yonma dəzgahlarının operatoru 6
624 Metal oturducusu 6
625 Soyuq qırma pressində məşğul olan boru və pəstah kəsən fəhlə.. 6
626 Abraziv dairələrlə metalın kəsilməsinə və dəzgahlarda kəsən fəhlə 6
627 Yayma və boru termisti 6
628 İsti metal yığışdıran 6
629 İsti metalı kəsən fəhlə 6
630 Anod mexaniki üsulla kəsmədə məşğul olan elektriklə kimyəvi emal edən fəhlə 6
631 Əsas istehsal fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində bilavasitə məşğul olan usta, böyük usta, növbə rəisi 6
Qara metallurgiya üzrə ümumi peşələr
632 Əsas istehsal fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraitinə görə əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrində daimi iş zamanı məşğul olan armaturçu, betonçu, çəlləkçi, bənna, qazanxanaçı, pərçimçi, naxış basan və taxta qəlib düzəldən dülgər 6
633 Metalın və hazır məhsulun tamamlama işlərində, növlərə ayrılmasında, qəbulunda, təhvilində, paketləşdirilməsi və qablaşdırılmasında briqadir 6
634 Külçə, pəstah və ştrips anbarında məşğul olan, istehsal prosesində xammal, yarımfabrikat və hazır məhsulların yerləşdirilməsi üzrə briqadir 6
635 Əsas istehsal fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraitinə əlavə məzuniyyət verilən iş sahələrinə daimi xidmət zamanı yükləyicinin sürücüsü 6
636 Metalın üst qüsurlarını emal edən fəhlə 6
637 Vərdənələrin səthinin əridilməsi ilə məşğul olan qaz qaynaqçısı 6
638 Binalarda işlərdə məşğul olan qazla kəsən fəhlə 6
639 İstehsalat qarderoblarında məşğul olan qarderobçu 6
640 Odadavamlı məmulatların xırdalanmış ferroərintilərinin yüklənməsi və boşaldılmasında yükvuran fəhlə 6
641 Odadavamlı materialları hörməklə məşğul olan bənna 6
642 Neft, yağ və kimyəvi maddələr anbarında məşğul olan anbardar.. 6
643 İsti metal damğalayıcısı 6
644 Bilavasitə əsas istehsal fəhlələrinə zərərli iş şəraitinə görə əlavə məzuniyyət verilən isti iş sahələrində və zərərli iş şəraiti olan sahələrdə daima nəzarətdə məşğul olan qara metal istehsalında nəzarətçi 6
645 Markalayıcı 6
646 Hidropnevmatik qurğu maşinisti 6
647 Əsas istehsal fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraitinə əlavə məzuniyyət verilən sahələrə xidmət ilə daima məşğul olan elektrovoz maşinisti 6
648 Yayma dəzgahının aparıcı motorunun maşinisti 6
649 İstehsalat sahələrində yerləşən qurğulara xidmət ilə məşğul olan ventilyasiya və aspiasiya qurğularının maşinisti 6
650 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan nasos qurğularının maşinisti:
 1. a) yağ, neft məhsullarının və xlorlu suyun çəkilib vurulması ilə
6
 1. b) təbii işıqlanma olmadıqda zirzəmi sahələrində nasoslara xidmət ilə
6
651 Əsas istehsal fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraitinə görə əlavə məzuniyyət verilən sahələrə xidmət ilə daima məşğul olan kran maşinisti (krançı) 6
652 Hərəkət edən palçıqqarışdıranın maşinisti
653 Xüsusi geyimin təmiri ilə məşğul olan xüsusi geyimin yuyulması və təmiri üzrə maşinist 6
654 Əsas istehsal fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraitinə görə əlavə məzuniyyət verilən sahələrə xidmət ilə daima məşğul olan buldozer maşinisti, stropçu, takelajçı, traktorçu, transportyorçu 6
655 Dəmir yolu kranına xidmət ilə məşğul olan kran maşinisti (krançı) 6
656 Ekskavatora xidmət ilə məşğul olan ekskavator maşinisti 6
657 Furmaların qayrılması ilə məşğul olan misgər 6
658 Tozqaztutan qurğulara xidmət üzrə operator 6
659 İsti iş sahələrində məşğul olan idarəetmə postunun operatoru….. 6
660 Daima temperaturun ölçülməsi üzrə işlərdə məşğul olan pirometrçi 6
661 Domna qazından nümunə götürülməsi ilə, həmçinin əsas istehsal fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq əlavə məzuniyyət verilən isti iş sahələrində və zərərli iş şəraitli sahələrdə nümunələrin götürülməsi ilə məşğul olan nümunəgötürən 6
662 Domna və marten sobalarının qaz yollarının təmizlənməsi ilə məşğul olan fəhlələr 6
663 İsti sahələrə xidmət işlərində və yaxud zərərli iş şəraiti olan işlərdə məşğul olan fəhlələr 6
664 Takelaj və yüktutucu qurğular üzrə çilingər 6
665 Əsas istehsal fəhlələrinin əksəriyyətinə zərərli iş şəraitinə görə əlavə məzuniyyət verilən sahələrə daima xidmətdə aqreqat və avadanlıqların təmirində və onlara xidmətdə məşğul olan bütün adlarda çilingər və elektrik montyorları 6
667 Neft çənlərinin boşaldılması və buxara verilməsi, eləcə də mazutla doldurulması və boşaldılması ilə məşğul olan süzücü-tökücü 6
668 Yağlayıcı 6
669 Hazır məhsulun soyuq tamamlama sahələrində, eləcə də metalın növlərə ayrılması və təhvilində məşğul olan metal çeşidləyici-təhvil vericisi 6
670 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan çeşidləyici:
 1. a) isti qabların çıxarılması və çeşidlənməsində
6
 1. b) isti metalın çeşidlənməsində
6
671 Qalaylanmış qabların qurudulması ilə məşğul olan quruducu 6
672 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan tornaçı:
 1. a) odadavamlı materialların yonulmasında
6
 1. b) yayma vallarının emalında
6
673 Metallurgiya, kimyəvi koks və odadavamlı materialların istehsalı sexlərində isti iş sahələrində məşğul olan istehsalat sahələrini yığışdıran 6
674 İsti metalı yığışdıran 6
675 Metallurji istehsalat tullantılarını yığışdıran 6
676 Sanitar-məişət otaqlarının təmizlənməsi ilə məşğul olan xidməti otaqları yığışdıran 6
677 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan təmizləyici:
 1. a) qalaylanmış qabların təmizlənməsində
6
 1. b) ventilyasiya qurğularının toz kameralarının təmizlənməsində
6
678 İstehsalat sexlərinin aşırımlarında yerləşən xammal və pəstah anbarında, eləcə də hazır məhsul anbarında məşğul olan metalı sıra ilə üst-üstə yığan fəhlə 6
 1. Əlvan metallurqiya
Zənginləşmədə və metallurgiya istehsalatında materialların xırdalanması, üyüdülməsi və şixtalanması.
Əlvan və nadir metalların və tərkibində 10%-dən az sərbəst silisium 4-oksid olan filiz materiallarının emalı
1 Bunkerçi 6
2 Şixtanın çəkilməsi ilə məşğul olan qapançı 6
3 Şadaraçı 6
4 Dozalaşdırıcı 6
5 Xırdalayıcı 6
6 Yaş üyütmə pulpasının klassifikatorda çeşidlənməsi ilə məşğul olan hidrometallurq-aparatçı 6
7 Vaqonçeviricinin maşinisti 6
8 Filizin xırdalanması və xırdalanmış məhsulun klassifikatorda çeşidlənməsi ilə məşğul olan dəyirman maşinisti 6
9 Ələyici qurğuların maşinisti 6
10 Şixta sexlərində (bölmələrində) avadanlığın təmiri və xidmət ilə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr 6
11 Qarışdırıcı 6
12 Filizin çeşidlərə ayrılması ilə məşğul olan çeşidləyici 6
13 Elevatora xidmət ilə məşğul olan transportyorçu 6
14 Şixta sexlərində, bölmələrində, elektrik avadanlıqlarına xidmət ilə məşğul olan elektrik montyoru 6
15 Şixta sexlərində, bölmələrində məşğul olan növbə ustası 6
16 Filizlərin və metalların giltorpaq istehsalında isti bişmənin nəql edilməsində məşğul olan nəqledən fəhlə və qidalandırıcının maşinisti 6
17 Şixtaçı 6
Qurğuşun istehsalında xırdalayıcı və şixtalayıcı sexlər (bölmələr)
18 Bunkerçi 66
19 Dozalaşdırıcı və xırdalayıcı 6
20 Kran maşinisti (krançı) 6
21 Skipli qaldırıcının maşinisti 6
22 Dəyirmanların maşinisti, qidalandırıcının motoristi 6
23 Metallurji avadanlığın təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr 6
24 Yağlayıcı və qarışdırıcı 6
25 Çatıquran 6
26 Nəqledən fəhlə 6
27 Elevatorçu 6
28 Şixtaçı 6
29 Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru 6
30 Usta 6
Tərkibində 10% və daha artıq sərbəst silisium 4-oksid olan materialların, əlvan və nadir metal filizlərinin təkrar emalı
31 Zənginləşdirici müəssisələrin, metallurgiya zavodlarının, şaxtaların və mədənlərin xırdalama-şixtalama sexlərində (bölmələrində) və yenidən emal sahələrində məşğul olan fəhlə və ustalar, eləcə də sadalanan sexlərdə (bölmələrdə) bütün iş günü ərzində avadanlıqların təmiri ilə məşğul olan fəhlələr 18
Hava-kanat yolunun yükləmə-boşaltma stansiyası
32 Bunkerçi 18
33 Yüklənmiş və boş vaqonların yol xətlərinin qoşma yerlərinə daşınması ilə məşğul olan hava-kanat yolunun vaqonetçisi 18
34 Asılqanlı kanat yolu stansiyasında məşğul olan təmirçi-çilingər, avadanlığın təmiri üzrə növbətçi elektrik çilingəri (çilingər) 18
35 Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru 18
Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi. Əlvan və nadir metal filizlərinin zənginləşdirilməsi
36 Zənginləşdirmə proseslərində məşğul olan aparatçı, reaktiv dozalaşdırıcı 6
37 Amalqamanın emalı və amalqamasiya prosesinin aparılması ilə məşğul olan aparatçı 6
38 İstehsalat tullantılarından məhsulun qələviləşdirməklə alınmasında məşğul olan hidrometallurq-aparatçı 6
39 Əhəng südünün hazırlığının aparatçısı 6
40 Betonçu 6
41 Maye şüşə bişiricisi 6
42 Reaktiv sexlərində və qızıl hasilatı fabriklərinin amalqamalaşdırma və sianlaşdırma sahələrində məşğul olan qaz qaynaqçısı 6
43 Bunkerlərdə qumun yuyulması ilə məşğul olan hidromonitorçu.. 6
44 Xırdalanan kütləni yükləyən fəhlə 6
45 Qiymətli məhsullar üzrə nəzarətçi 6
46 Filiz və konsentratların nəql edilməsi ilə məşğul olan buldozer maşinisti 6
47 Kompressorlara xidmət ilə məşğul olan kompressor qurğuları maşinisti 6
48 Vakuum nasoslarına xidmət ilə məşğul olan nasos qurğularının maşinisti və qazüfürücü maşınların maşinisti 6
49 Zənginləşdirmə müəssisələrinin istehsalat sexlərində (bölmələrində) məşğul olan kran maşinisti (krançı), qaz qaynaqçısı 6
50 Ekskavatora xidmət ilə məşğul olan ekskavator maşinisti 6
51 Zənginləşdirici müəssisələrdə və tamamlayıcı təsərrüfatlarda məşğul olan nasos qurğularının maşinisti 6
52 Spiral və reykalı klassifikatorlarda və hidrosiklonlarda məşğul olan dəyirman maşinisti 6
53 Təknəli yuyan maşına, butaya, skrubberə xidmət ilə məşğul olan yuyucu maşınların maşinisti 6
54 Şlamların emalı prosesinin aparılması ilə məşğul olan qızıl tərkibli filizlərin zənginləşdirmə aparatçısı 6
55 Etillərin emalı və boşaldılmasında məşğul olan fəhlə 6
56 Filizlərin zənginləşdirilməsi sexlərində məşğul olan idarəetmə pultunun operatoru 6
57 Zənginləşdirmə müəssisələrində boş və yüklənmiş vaqonetlərin sürülüb gətirilməsində və aparılmasında məşğul olan mədən fəhləsi 6
58 Konsentrasiya stollarında, çökdürücü maşınlarda və digər zənginləşdirici avadanlıqda çökdürmə prosesinin aparılması ilə məşğul olan konsentratorçu 6
59 Zənginləşdirmə müəssisələrində, istehsalat sexlərində (bölmələrində) dülgər 6
60 Köməkçi fəhlə 6
61 Qurğuşunun zənginləşdirilməsi sexlərində avadanlığın təmiri ilə məşğul olan fəhlələr 6
62 Reaktivləri həll edən fəhlə 6
63 Sian ərintisinin həll edilməsi və sianlı məhlulların regenerasiyası prosesinin aparılması ilə məşğul olan qızıl tərkibli filizlərin zənginləşdirilməsi üzrə aparatçı 6
64 Dambanın artırılması və sahə üzrə son daşmaya nəzarət ilə məşğul olan tamamlama təsərrüfatında nizamlayıcı 6
65 Separatorçu 6
66 Avadanlığa xidmət və onun təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr 6
67 Filiz və konsentratların nəql edilməsində məşğul olan traktorçu.. 6
68 İstehsalat sahələrini yığışdıran 6
69 Konsentratların qatılaşdırılması və qablaşdırılması ilə məşğul olan yerləşdirici-qablaşdırıcı 6
70 Süzgəcləyici 6
71 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan flotatorçu:
 1. a) kollektiv və selektiv flotasiya prosesinin aparılması ilə
6
 1. b) tamamlama işləri fabriklərinin konsentrasiyası stollarında flotoqravitasiya prosesinin aparılması ilə
6
72 Qızıl tərkibli filiz və qumların zənginləşdirilməsi ilə məşğul olan şlixləyici 6
73 Tamamlama işləri fabriklərində məşğul olan dağ-mədən süxurlarının pardaqlayıcısı 6
74 Şlüzlərdə qızıl tərkibli filizlərin zənginləşdirilməsi ilə məşğul olan şlüzçü 6
75 Zənginləşdirmə proseslərində məşğul olan ekskavatorçu 6
76 Zənginləşdirmə müəssisələrinin istehsalat sexlərində (bölmələrində) elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru və elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru 6
77 Qızıl hasilatı fabriklərinin amalqamalaşdırma və sianlaşdırma sahələrində və reaktiv sexlərində məşğul olan əllə elektrik qaynaqçısı 6
78 Zənginləşdirici fabriklərin digər istehsalat sexlərində (bölmələrində) məşğul olan usta 6
79 Rentgen aparaturasının sazlanması ilə məşğul olan texnik 6
Metal və ərintilərin əridilməsi (qurğuşundan başqa). Əritmə sexləri (bölmələri)
80 Yükləyici sürücüsü 6
81 Elektro və avtoarabacığın sürücüsü 6
82 Qazla kəsən fəhlə 6
83 Şixta yükləyən fəhlə 6
84 Anod polad qəliblərin tökülməsi ilə məşğul olan metal tökücüsü 6
85 Konvertyorçu 6
86 Əlvan metallurgiya məhsulunun nəzarətçisi 6
87 Metal və ərintilərin tökülməsi ilə məşğul olan əlvan metalların tökücüsü 6
88 Sink tozunun ələnməsi, tökülməsi ilə məşğul olan ələyici qurğuların maşinisti 6
89 Kran maşinisti (krançı 6
90 Elektrovoz maşinisti 6
91 Bərk qızdırılmış klinkerin buraxılışı ilə məşğul olan kürəçi 6
92 Təkrar şlam emal edən fəhlə 6
93 İdarəetmə pultunun operatoru 6
94 Sink tozu istehsalatında sobaçı 6
95 Əridici 6
96 Nümunəgötürən 6
97 Əlvan metal və ərintilərin tökücüsü 6
98 Distilləedici sobaların raymovçusu 6
99 Metallurji avadanlığın təmiri üzrə təmirçi çilingər və fəhlələr 6
100 Metallurji avadanlığa xidmət ilə məşğul olan təmirçi-çilingər 6
101 Transportyorçu 6
102 Metallurji aqreqatlara xidmət ilə məşğul olan çilingər-santexnik 6
103 Nəqledən fəhlə 6
104 Dövriyyə materialları və posa yığışdıran 6
105 İstehsal sahələrini yığışdıran 6
106 Metalın saflaşdırılması üzrə sobalarda və qazanxanalarda məşğul olan forsunkaçı 6
107 İkixlorlu qalayın hazırlanması üzrə xloratorçu 6
108 Antimonun (sürmənin) təmizlənməsində məşğul olan məhsul təmizləyicisi 6
109 Avadanlığın təmizlənməsi və tozun yığışdırılması ilə məşğul olan təmizləyici 6
110 Əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı 6
111 Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru və elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru 6
Xlorlaşdırma sexi
112 Metallurji avadanlığın təmiri üzrə təmirçi-çilingər və fəhlələr 6
113 Metallurji avadanlığa xidmət ilə məşğul olan təmirçi-çilingər 6
114 Elektrik avadanlığına xidmət üzrə və elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru 6
Füminq-qurğuda sublimasiya üsulu ilə posaların emalı bölmələri (qalay istehsalında)
115 Növbətçi və təmirçi heyət 6
116 Şixta yükləyən fəhlə 6
117 Körpülü krana füminq-qurğunun qreyfer kranı ilə idarə edilməsində məşğul olan kran maşinisti (krançı 6
118 Əridici 6
119 Çatıquran 6
120 Forsunkaçı 6
121 Şixtaçı 6
Metallurji sexlər
122 Metallurji sexlərdə daima məşğul olan rəngsaz, dülgər, çatıquran, suvaqçı 6
Müxtəlif işlər
123 Sanitar-məişət otaqlarında məşğul olan qarderobçu 6
124 Flüs və dövriyyə materiallarının xırdalanması ilə məşğul olan xırdalayıcı 6
125 Əridici sobaların isti halda təmiri ilə məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə 6
126 Telfer və yaxud elektrotalın idarə edilməsi ilə məşğul olan kran maşinisti (krançı) 6
127 Əllə xüsusi geyimlərin yuyulması ilə məşğul olan xüsusi geyimlərin yuyulması və təmiri üzrə maşinist 6
128 Əridici sobaların isti halda təmirində və sobaların üfürülməsi üçün boruların suvaqlanmasında məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə 6
129 Konsentratlar boşaldılmış kisə-taranın təmir olunması və çırpılması ilə məşğul olan köməkçi fəhlə 6
130 Doldurucu, odadavamlı materialların və termik qarışıqların hazırlayıcısı 6
131 Tozun emalı sexində pirobölmədə məşğul olan fəhlələr, mütəxəssislər 6
132 Metal oksidi və sink tozunun verilməsi ilə məşğul olan transportyorçu 6
133 Flüs və dövriyyə materiallarının nəqliyyatla daşınması və boşaldılması ilə məşğul olan nəqledən fəhlə 6
134 Metal oksidi və sink tozunun qablaşdırılması ilə məşğul olan yerləşdirici-qablaşdırıcı 6
135 Droslardan soba və anodların təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici 6
136 Anod və vayerbarsların metal və ərintilərinin, plitə və külçələrinin emalında məşğul olan məhsul təmizləyicisi
137 Əridici sobaların yarımstansiyalarında məşğul olan elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru
138 Metallurji (əridici) sexin ustası
Qurğuşun istehsalı
139 Aqlomeratçı 18
140 Qələvilərin regenerasiyasında məşğul olan buxarvermənin aparatçısı 6
141 İstehsalat tullantılarından məhsulun qələviləşdirməklə alınmasında məşğul olan hidrometallurq aparatçı 6
142 Aqlomerasiya sexinin şixtalama sexində məşğul olan bunkerçi 18
143 Sanitar-məişət otaqlarında məşğul olan qarderobçu 6
144 Keklərin və şteynin xırdalanmasında (parçalanmasında) məşğul olan xırdalayıcı 6
145 Şixta yükləyən fəhlə 18
146 Aşağıdakı avadanlıqlara xidmət ilə məşğul olan texnoloji sobaların ocaqçısı:
 1. a) saflaşdırıcı qazanlara
18
 1. b) perkins qazanlarına və sobalara
6
147 Konvertorçu 18
148 Koloşnik meydançasında məşğul olan bucurqadçı 6
149 Skipli qaldırıcının maşinisti 6
150 Tüstüsovuruculara xidmət ilə məşğul olan ventilyasiya və aspirasiya qurğularının maşinisti 6
151 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan kran maşinisti (krançı):
 1. a) qurğuşun istehsalında
18
 1. b) posanın yığışdırılmasında
6
152 Ütilizator qazanlarına xidmət ilə məşğul olan qazanxana maşinisti (ocaqçı 6
153 Ekshauster maşinisti 6
154 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan elektrovoz maşinisti:
 1. a) əridici şaxta sobalarının yüklənməsində
18
 1. b) əridici sobalara xidmətdə
6
155 Sobalarda materialların yandırılması və yaxud bişirilməsi ilə məşğul olan kürəçi 18
156 Velssobalarda sobaçı 18
157 Aşağıdakı proseslərdə məşğul olan əridici:
 1. a) sobalarda qurğuşunlu aqlomeratın və qurğuşun tərkibli materialların reduksiya edilməklə əridilməsində
18
 1. b) filiz və yaxud aqlomeratın əridilməsində; qurğuşunun od və oksigenlə saflaşdırılmasında
18
 1. c) qurğuşun-kalsium və yaxud digər qatışıqların hazırlanmasında və onun yüklənməsində
18
ç) qurğuşunun suya salınmasında 18
 1. d) eləcə də:
18
furmaların nəzərdən keçirilməsi və təmizlənməsində 18
isti posanın buraxılmasında 18
posanın dənəvərləşdirilməsində 6
158 Əritmə sexlərində məşğul olan köməkçi (nəqliyyatçı) fəhlə 6
159 Qurğuşun tərkibli materialların (konsentrat, toz və dövriyyə materiallarının) yüklənməsində məşğul olan közərdici 6
160 Qaz yollarının və ventilyasiya sisteminin profilaktik təmiri ilə məşğul olan fəhlələr 18
161 Əridici sobalara şixta verilməsi ilə məşğul olan fəhlələr 18
162 Qurğuşun istehsalı üzrə fəaliyyətdə olan sexlərdə (əritmə, aqlomerasiya, saflaşdırma, distillə, suyasalma və füminq) tikinti və quraşdırma işləri ilə məşğul olan fəhlələr 6
163 Qapalı sahələrdə koksun mexaniki növlərə ayrılması ilə məşğul olan fəhlələr 6
164 Xüsusi geyimlərin və xüsusi ayaqqabıların tozunun təmizlənməsi, yuyulması və təmiri ilə məşğul olan fəhlələr 6
165 Əlvan metal və ərintilərin tökücüsü 18
166 Qatışdırıcı 18
167 Çatıquran 18
168 Filizin, konsentratların və şixtanın, eləcə də verkbleyin sobalara çatdırılması və yüklənməsi ilə məşğul olan nəqledən fəhlə 6
169 Transportyorçu 18
170 Posanı və dövriyyə materiallarını yığışdıran 6
171 Rotorların və boru yollarının ventilyasiya sistemlərinin təmizlənməsi, soba və qaz yollarının qurğuşun tozundan təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici 18
172 Şixtaçı 18
173 Elevatora xidmət ilə məşğul olan transportyorçu 6
Metallurji sex
174 Əlvan metallurgiya məhsulu nəzarətçisi 6
175 Spektral analiz üzrə laborant 6
176 Probvurma analizi üzrə laborant 6
177 İdarəetmə pultunun operatoru 6
178 Nümunəgötürən 6
179 İstehsalat sahələrini yığışdıran 6
İsti iş sahələri
180 Avadanlığın təmiri ilə məşğul olan fəhlələr 18
181 Elektrik avadanlığının təmiri və xidmət üzrə elektrik montyoru 18
182 Aqlomerasiya, əritmə, saflaşdırma, füminq və suyasalma sexlərinin rəhbər və mütəxəssisləri:
 1. a) usta
18
 1. b) mexanik və elektrik
12
 1. c) sex rəisi və sex rəisinin müavini
6
183 Hidrometallurji və toztutan sexlərin rəisi və sex rəisinin müavini, mexaniki və elektriki 6
Civə istehsalı
184 Neytrallaşdırma aparatçısı 12
185 İstehsalat hamamlarının fəhləsi 6
186 Filizin xırdalanmasında məşğul olan xırdalayıcı 18
187 Şixta yükləyən fəhlə 18
188 Kondensatorçu 12
189 Skipli qaldırıcının maşinisti 24
190 Xüsusi geyimlərin yuyulması və təmiri üzrə fəhlə 12
191 Xammal və materialların yandırılması prosesinin aparılması ilə məşğul olan kürəçi 24
192 Xüsusi ayaqqabıların təmiri ilə məşğul olan çəkməçi 6
193 Tozqaztutucu qurğulara xidmət üzrə operator, tozqaztutucu qurğuların maşinisti 12
194 Əllə ayırmada məşğul olan civə ayırıcısı 24
195 Mexaniki ayırmada məşğul olan civə ayırıcısı 18
196 Fəaliyyətdə olan metallurji sexdə iş müddətində yardımçı və köməkçi sex və xidmətlərin fəhlələri 12
197 Civə təmizlənməsi sahəsində məşğul olan fəhlə 18
198 Civə tökücüsü 24
199 Respirator və əleyhqazların təmirçisi 12
200 Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər 12
201 Tərkibində civə-antimon olan konsentrantlarının qurudulması ilə məşğul olan quruducu 18
202 Sobanın bunkerindən yanıq qalığı və posanın boşaldılması ilə məşğul olan nəqledən fəhlə 12
203 Qidalandırıcının doldurulması ilə məşğul olan qidalandırıcının maşinisti (motorist 18
204 Filiz və konsentratdan şixtanın hazırlanması və filizin xırdalanması ilə məşğul olan şixtaçı 18
205 Xüsusi geyimin təmiri ilə məşğul olan xüsusi geyimin yuyulması və təmiri üzrə maşinist 6
Əritmə sexləri
Əritmə sexlərinin daxilində iş zamanı
206 Əlvan-metallurgiya məhsulunun nəzarətçisi 12
207 Briket pressinin maşinisti 12
208 Sobaçı 12
209 Pirometrçi 12
210 Dülgər 6
211 Köməkçi (nəqliyyatçı) fəhlə 6
212 Nümunəgötürən 6
213 Yağlayıcı 6
214 Şüşəüfürən 6
215 İstehsalat sahələrini yığışdıran 6
Əritmə sexində iş zamanı
216 Qaz qaynaqçısı 18
217 Rəngsaz 6
218 Nasos qurğularının maşinisti 6
219 Nümunəgötürən 6
220 Metallurgiya avadanlığının təmiri ilə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr 18
221 Əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı 18
222 Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru 18
Yanıq qalıqlarının emalı
223 Bunkerçi 18
224 Yanıq qalıqlarının çəkilməsi ilə məşğul olan qapançı 6
225 Yükləyicinin sürücüsü 18
226 Bucurqadçı 18
227 Lyukçu 18
228 Ekskavator maşinisti 18
229 Ələyici qurğuların maşinisti 18
230 Metallurji avadanlığın təmiri və xidmət üzrə təmirçi-çilingər və fəhlələr 18
231 Elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru 18
232 Əritmə sexlərinin rəhbər və mütəxəssisləri 18
233 Daimi iş yerləri fəaliyyətdə olan metallurgiya sexləri və yaxud eksperimental metallurgiya sexləri olan mərkəzi laboratoriyaların, nəzarət-ölçü cihazları sexlərinin avtomatlaşdırma, mexanikləşdirmə və avtomatika laboratoriyalarının rəhbərləri və mütəxəssisləri 12
234 Yanıq qalıqlarının emalında sahə rəisi, mexanik, usta 12
Alüminium istehsalı
235 Alüminium istehsalında anodçu 6
236 Metal boşaldıcısı-tökücüsü 6
237 Gil-qumun anod və döşənən kütlənin, ftorlu duzların, soda məmulatlarının, nefelinin yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan yükvuran fəhlə 6
238 Pekin, anod və döşənən kütlənin xırdalanması (qırıqlanması) ilə məşğul olan xırdalayıcı 6
239 Temperatur və kontaktları ölçən 6
240 Katod və anodların döşənən seksiyalarının tökülməsi ilə məşğul olan anod tökücüsü 6
241 Vannaların şuntlarında gərginliyin, vannalarda elektrolitin temperaturunun ölçülməsi ilə məşğul olan kontaktçı-elektrik çilingəri, tökmə kasalarının futerlənməsi ilə məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə 6
242 Gil torpağın yerinin dəyişdirilməsi ilə məşğul olan yükləyici maşinisti 6
243 Yarımkeçirici alüminiumun alınması ilə məşğul olan monokristalların və lentlərin alınması üzrə əridici 6
244 Kriolitin əridilməsi və flotasiyası ilə məşğul olan fəhlələr 6
245 Alüminin və silisiumun tökülməsində məşğul olan əlvan metal və ərintilərin tökücüsü 6
246 Alüminin və silisiumun tökülməsində məşğul olan əridici 6
247 Xloratorçu 6
248 Sumbata dəzgahında nippel və şinlərin səthinin pardaqlanması ilə məşğul olan pardaqlayıcı 6
249 Əridilmiş duzları elektrolizə edən 6
250 Kontaktçı-elektrik çilingəri 6
251 Vannaların təmirində quraşdırıcı, vannaların təmirində futerləyici- şamotçu, kran maşinisti (krançı), kontaktçı-elektrik çilingəri, təmirçi-çilingər, elektrolizlərin döşənən seksiyalarının tökülməsi üzrə işləri yerinə yetirən, metal tökücüsü, elektrik qazqaynaqçısı. Alüminium istehsalında elektrolizlərin əsaslı təmir sexlərində elektrolizlərin bilavasitə təmirində tam iş günü məşğul olan bütün işçilər 6
Elektroliz sexləri
252 Anbardar 6
253 Əlvan metallurgiya məhsulu nəzarətçisi 6
254 Markalayıcı 6
255 İstehsalat binalarını yığışdıran 6
256 Ekspeditor 6
Elektroliz korpusları
257 Fəaliyyətdə olan elektroliz korpuslarında məşğul olan asfaltbetonçu 6
258 Elektroliz korpuslarında məşğul olan yükləyici sürücüsü, elektro və avtoarabacığın sürücüsü 6
259 Kran maşinisti (krançı0 6
260 Fəaliyyətdə olan elektroliz korpuslarında avadanlığın təmiri ilə məşğul olan dülgər 6
261 Elektroliz korpuslarında körpülü kranların təmiri ilə məşğul olan, eləcə də bilavasitə elektroliz vannalarının istehsalat sahələrində avadanlığın təmiri və onlara xidmət ilə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr 6
262 Elektroliz korpusları üzrə xammalın nəql edilməsi ilə məşğul olan nəqledən fəhlə 6
263 Qaz yollarının və şin kanallarının təmizlənməsi ilə məşğul olan təmizləyici 6
264 Fəaliyyətdə olan korpuslarda elektroliz vannalarının quraşdırılması və sökülməsi zamanı şinlərin qaynağı ilə məşğul olan əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı 6
265 Bilavasitə elektroliz vannalarının istehsalat sahələrində məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru, eləcə də körpülü kranların və elektroliz korpuslarının təmirində elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru 6
Maqnezium istehsalı
266 Maqnezium elektrolizində məşğul olan metal tökücüsü-boşaldıcısı 6
267 Şixta yükləyən fəhlə 6
268 Vannaların şuntlarında gərginliyin, vannalarda elektrolitin temperaturunun ölçülməsi ilə məşğul olan kontaktçı-elektrik çilingəri 6
269 Əlvan metal tökücüsü 6
270 Briket pressinin maşinisti 6
271 Dəyirmanların maşinisti 6
272 Xlorun sexlərə ötürülməsi ilə məşğul olan kompressor qurğularının maşinisti 6
273 Şixta bölmələrində məşğul olan kran maşinisti (krançı) 6
274 Vanna və sobaların quraşdırılması və sökülməsində məşğul olan vannaların və sobaların təmirində quraşdırıcı 6
275 Maqnezium və maqneziumlu ərintilərin əridilməsi, saflaşdırılması və axıdılması prosesinin aparılması ilə məşğul olan əridici 6
276 Közərdici 6
277 Xlordan nümunə götürülməsi ilə məşğul olan nümunəgötürən 6
278 Elektrolitin xırdalanması, yüklənməsi və boşaldılması ilə məşğul olan fəhlələr 6
279 Xlorun kompressor qurğusunda, vanna və sobaların quraşdırılması və sökülməsində şixta sexlərində və bölmələrində məşğul olan təmirçi-çilingər 6
280 Maqneziumla işlərdə məşğul olan aşındırıcı 6
281 Xammal və məmulatların nəql edilməsi ilə məşğul olan nəqledən fəhlə 6
282 Şixtaçı, xırdalayıcı 6
283 Xloratorçu 6
284 Xlorötürücü 6
285 Metallurji avadanlığın təmiri üzrə kontaktçı-elektrik çilingəri… 6
286 Közərtmə, əritmə, elektroliz şixta sexlərində və bölmələrində məşğul olan elektrik avadanlığına xidmət üzrə elektrik montyoru 6
287 Vanna və sobaların quraşdırılması və sökülməsi ilə məşğul olan elektrik avadanlığının təmiri üzrə elektrik montyoru 6
288 Maqnezium istehsalı ilə məşğul olan əridilmiş duzların elektrolizçisi 6
Əritmə və elektroliz sexləri və bölmələri
289 Yukləyicinin sürücüsü 6
290 Elektro və avtoarabacığın sürücüsü 6
291 Metallurji avadanlığın hörülməsi, futerlənməsi və təmiri ilə məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə 6
292 Rəngsaz 6
293 Kran maşinisti (krançı) 6
294 Dülgər 6
295 Metallurji avadanlığa xidmət ilə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr 6
296 Şinlərin qaynağı ilə məşğul olan əllə qaynağın elektrik qaynaqçısı 6
Kimya və elektroliz sex və bölmələri
297 Əlvan metallurgiya məhsulu nəzarətçisi 6
298 Markalayıcı 6
299 Nümunəgötürən 6
300 Yağlayıcı 6
301 İstehsalat binalarının yığışdırıcısı 6
302 Ötürücü qayışların və qoşqu ləvazimatı məmulatlarının tikicisi 6
Közərtmə sexləri və bölmələri
303 Kran maşinisti (krançı 6
304 Metallurji avadanlığa xidmət ilə məşğul olan təmirçi-çilingər və fəhlələr 6
305 Kimyəvi və elektroliz sexlərinin ustası 6
Titan istehsalı
306 Titan və nadir metalların istehsalında aparatçı 6
307 Tamamlama işləri ilə məşğul olan yarımkeçirici materialların kimyəvi hazırlığı üzrə aparatçı, yarımkeçirici materialların şixtasının hazırlayıcısı və dəqiq kəsmədə operator 6
308 Titan qubkasını vurub çıxaran 6
309 Dozalaşdırıcı 6
310 Titan istehsalında məşğul olan odadavamlı materiallarla işləyən fəhlə 6
311 Xırdalayıcı 6
312 Kran maşinisti (krançı) 6
313 Briket pressinin maşinisti 6
314 Materialların xırdalanması, çeşidlənməsi, təmizlənməsi və ələnməsi ilə məşğul olan dəyirmanların maşinisti 6
315 Aşağıdakı işlərdə məşğul olan reaksiya aparatlarının quraşdırıcısı:
 1. a) bərpa və təmizləmə sahələrində
6

SORĞU

Saytımızı bəyənirsinizmi?

QONAQ KİTABÇAMIZ

Kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi xidmətlərində böyük rol oynadığıız üçün sizə təşəkkür edirik.


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Kadrlar Şöbəsi

Qurduğunuz təşkilati işlər nəticəsində şirkətimiz digər şirkətlər arasında özünə məxsus güvən sağlamışdır.


Systra SA

Şirkət Təsisçisi

Təşkilatçılığınız və gördüyünüz işlər təqdirə layiqdir.


Oracle

Şirkət Təsisçisi

Sizinlə əməkdaşlıq daxili işlərimizdə çox yardımçı oldu. Təşəkkürlər!


Procter&Gamble

Şirkət